Tin Lành Theo Ma-thi-ơ

Bạn cần phải có Adobe Reader để đọc bài PDF, nếu bạn không có Adobe Reader, xin bấm vào link này để download Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/

Ma-thi-ơ Chương 1

1) Ma-thi-ơ 1:1-25 Gia Phổ Và Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Christ  (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ma-thi-ơ Chương 2

2) Ma-thi-ơ 2:1-23 Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đông Phương Và Cuộc Chạy Trốn Qua Ê-díp-tô   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ma-thi-ơ Chương 3

3) Ma-thi-ơ 3:1-12 Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

4) Ma-thi-ơ 3:13-17 Chúa Giê-su Chịu Phép Báp-tem   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ma-thi-ơ Chương 4

5) Ma-thi-ơ 4:1-4 Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1)   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

6) Ma-thi-ơ 4:5-11 Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (2)   (Tải xuông bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

Ma-thi-ơ Chương 5

7) Ma-thi-ơ 5:1-3 Phước Cho Những Kẻ Nghèo Khổ Trong Tâm Linh   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

8) Ma-thi-ơ 5:4 Phước Cho Những Kẻ Than Khóc   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

9) Ma-thi-ơ 5:5 Phước Cho Những Kẻ Nhu Mì   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

10) Ma-thi-ơ 5:6 Phước Cho Những Kẻ Đói Khát Sự Công Nghĩa   (Tải  xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

11) Ma-thi-ơ 5:7 Phước Cho Những Kẻ Hay Thương Xót   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

12) Ma-thi-ơ 5:8 Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

13) Ma-thi-ơ 5:9 Phước Cho Những Kẻ Tạo Nên Bình Yên   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

14) Ma-thi-ơ 5:10-12 Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Nghĩa  (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

15) Ma-thi-ơ 5:17-20 Chúa Giê-su Đến Để Làm Trọn Vẹn Luật Pháp Và Lời Tiên Tri   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

16) Ma-thi-ơ 5:21-26 Tức Giận Và Giết Người – Bình Yên Và Nên Thánh   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

17) Ma-thi-ơ 5:27-30 Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm   (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

18) Ma-thi-ơ 5:31-32 Mối Quan Hệ Giữa Chúa Trời Và Người Dân Của Ngài   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

19) Ma-thi-ơ 5:33-37 Lới Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

20) Ma-thi-ơ 5:38-42 Chống Cự Lại Kẻ Ác Bằng Quyền Năng Và Trí Tuệ Của Chúa Trời   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

21) Ma-thi-ơ 5:43-48 Hoàn Hảo Và Yêu Thương Kẻ Thù Nghịch Của Mính   (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 6

22) Ma-thi-ơ 6:1-4 Bố Thí Cho Kẻ Nghèo   (Tải xuống bản in PDF)

23) Ma-thi-ơ 6:5-8 Cầu Nguyện   (Tải xuống bản in PDF)

24) Ma-thi-ơ 6:9 Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời   (Tải xuống bản in PDF)

25) Ma-thi-ơ 6:9 Danh Cha Được Tôn Thánh   (Tải xuống bản in PDF)

26) Ma-thi-ơ 6:10 Vương Quốc Cha Đến, Ý Cha Được Nên   (Tải xuống bản in PDF)

27) Ma-thi-ơ 6:11 Xin Cho Chúng Tôi Hôm Nay Đồ Ăn Đủ Ngày   (Tải xuống bản in PDF)

28) Ma-thi-ơ 6:12 Xin Tha Nợ Cho Chúng Tôi   (Tải xuống bản in PDF)

29) Ma-thi-ơ 6:13 Xin Đừng Để Chúng Tôi Sa Vào Cám Dỗ   (Tải xuống bản in PDF)

30) Ma-thi-ơ 6:16-18 Kiêng Ăn   (Tải xuống bản in PDF)

31) Ma-thi-ơ 6:19-21 Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời   (Tải xuống bản in PDF)

32) Ma-thi-ơ 6:22-24 Nếu Mắt Ngươi Sáng Sủa   (Tải xuống bản in PDF)

33) Ma-thi-ơ 6:25-34 Đừng Lo Lắng   (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 7

34) Ma-thi-ơ 7:1-6 Xét Đoán Và Nhận Thức   (Tải xuống bản in PDF)

35) Ma-thi-ơ 7:7-11 Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa   (Tải xuống bản in PDF)

36) Ma-thi-ơ 7:12 Ấy Là Luật Pháp Và Lời Tiên Tri   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

37) Ma-thi-ơ 7:15-20 Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả   (Tải xuống bản in PDF)

38) Ma-thi-ơ 7:21-23 Ý Muốn Của Chúa Trời   (Tải xuống bản in PDF)

39) Ma-thi-ơ 7:24-27 Xây Nhà Trên Hòn Đá   (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 8

40) Ma-thi-ơ 7:28-8:4 Quyền Hành Và Lòng Thương Xót – Chúa Giê-su Chữa Lành Người Phung   (Tải xuống bản in PDF)

41) Ma-thi-ơ 8:5-13 Lòng Tin Của Thầy Đội Trưởng   (Tải xuống bản in PDF)

42) Ma-thi-ơ 8:14-17 Truyền Giảng Tin Lành – Chữa Lành Bịnh Tật   (Tải xuống bản in PDF)

43) Ma-thi-ơ 8:18-22 Điều Kiện Để Được Đi Theo Chúa Giê-su   (Tải xuống bản in PDF)

44) Ma-thi-ơ 8:23-27 Sợ Hãi Và Ít Đức Tin   (Tải xuống bản in PDF)

45) Ma-thi-ơ 8:28-34 Chúa Giê-su Đuổi Các Quỉ Ra Khỏi Hai Người Bị Quỉ Ám   (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 9

46) Ma-thi-ơ 9:1-8 Chúa Giê-su Chữa Lành Một Người Đau Bại   (Tải xuống bản in PDF)

47) Ma-thi-ơ 9:9-13 Chúa Giê-su Kêu Gọi Ma-thi-ơ   (Tải xuống bản in PDF)

48) Ma-thi-ơ 9:14-17 Dổ Rượu Mới Vào Bầu Da Mới   (Tải xuống bản in PDF)

49) Mác 5:22-43 Đức Tin Cua Đàn Bà Bị Bịnh Huyết Lậu và Đức Tin Của Người Cai Nhà Hội    (Tải xuống bản in PDF)

50) Ma-thi-ơ 9:27-34 Sự Nhận Thức Thuộc Linh Của Hai Người Mù   (Tải xuống bản in PDF)

51) Ma-thi-ơ 9:35-38 Truyền Giảng Tin Lành Và Chữa Bịnh   (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 10

52) Ma-thi-ơ:10:1-15 Chúa Giê-su Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Rao Truyền Tin Lành   (Tải xuống bản in PDF)

53) Ma-thi-ơ 10:16-23 Cả Thế Gian Sẽ Đàn Áp Bắt Bớ Các Sứ Đồ   (Tải xuống bản in PDF)

54) Ma-thi-ơ 10:24-33 Rao Truyền Tin Lành Một Cách Dũng Cảm   (Tải xuống bản in PDF)

55) Ma-thi-ơ 10:34-39 Chúa Giê-su Đến Để Đem Gươm Dáo   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

56) Ma-thi-ơ 10:40-42 Tìm Cầu Phần Thưởng Của Đức Chúa Trời   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ma-thi-ơ Chương 11

57) Ma-thi-ơ 11:1-11 Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri   (Tải xuống bản in PDF)

58) Ma-thi-ơ 11:12-19 Kẻ Mãnh Liệt Choán Lấy Nước Thiên Đàng   (Tải xuống bản in PDF)

59) Ma-thi-ơ 11:20-24 Đáp Ứng Lại Phép Lạ Của Chúa Trời   (Tải xuống bản in PDF)

60) Ma-thi-ơ 11:25-26 Đức Cha Bày Tỏ Lời Răn Dạy Cho Những Người Thấp Hèn   (Tải xuống bản in PDF)

61) Ma-thi-ơ 11:27-30 Linh Hồn Các Ngươi Sẽ Được Yên Nghỉ   (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 12

62) Ma-thi-ơ 12:1-8 Con Của Loài Người Là Chúa Ngày Sa-bát   (Tải xuống bản in PDF)

63) Ma-thi-ơ 12:9-15 Làm Việc Lành Vào Ngày Sa-bát   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

64) Ma-thi-ơ 12:16-21 Sự Ứng Nghiệm Hoàn Toàn Của Lời Tiên Tri    (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

65) Ma-thi-ơ 12:22-32 Thâu Hiệp Cùng Với Chúa Giê-su Christ   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

66) Ma-thi-ơ 12:33-37 Trồng Cây Tốt Thì Trái Cũng Tốt   (Tải xuống bản In PDF)    (Tải xuống bản nghe MP3)

67) Ma-thi-ơ 12:38-45 Ham Mộ Tiền Bạc, Bất Tin và Sự Kiềm Chế của Ma Quỉ   (Tải xuống bản in PDF)    (Tải xuống bản nghe MP3)

Ma-thi-ơ Chương 13

68) Ma-thi-ơ 13:3-9, 18-23 Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1)   (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

69) Ma-thi-ơ 13:3-9, 18-23 Ví Dụ Của Người Gieo Giống (2) (Tải xuống bản in PDF)

70) Ma-thi-ơ 13:10-17 Thấy Được, Nghe Được Và Hiểu Được (Tải xuống bản in PDF)

71) Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43 Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực (Tải xuống bản in PDF)

72) Ma-thi-ơ 13:31-32 Ví Dụ Của Hột Cải (Tải xuống bản in PDF)

73) Ma-thi-ơ 13:33-35 Ví Dụ Của Men (Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

74) Ma-thi-ơ 13:44 Ví Dụ Của Báu (Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

75) Ma-thi-ơ 13:45-46 Ví Dụ Của Hột Châu (Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống Video MP4)

76) Ma-thi-ơ 13:47-50 Ví Dụ Của Tay Lưới (Tải xuống bản in PDF)

77) Ma-thi-ơ 13:51-52 Trở Nên Môn Đồ Của Nước Thiên Đàng (Tài xuống bản in PDF)

78) Ma-thi-ơ 13:53-58 Dân Chúng Trong Quê Hương Của Chúa Giê-su Khinh Dể Chúa (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 14

79) Ma-thi-ơ 14:13-21 Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá (Tải xuống bản in PDF)

80) Ma-thi-ơ 14:22-36 Chúa Giê-su Đi Trên Mặt Biển (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 15

81) Ma-thi-ơ 15:1-9 Lòng Chúng Ta Phải Gần Với Lòng Của Đức Chúa Trời (Tải xuống bản in PDF)

82) Ma-thi-ơ 15:10-20 Ác Tưởng Trong Tâm Linh Làm Ô Uế Con Người (Tải xuống bản in PDF)

83) Ma-thi-ơ 15:21-28 Đức Tin Của Người Đàn Bà Ca-na-an (Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ Chương 16

84) Ma-thi-ơ 16:13 – 20 Chúa Giê-su Ban Quyền Năng Cho Các Môn Đồ (Tải xuống bản in PDF)

85) Ma-thi-ơ 16:21 – 23 Chẳng Nghĩ Đến Việc Đức Chúa Trời, Song Nghĩ Đến Việc Người Ta (Tải xuống bản in PDF)

86) Ma-thi-ơ 16:24 – 28 Đi Theo Chúa Giê-su – Tìm Cầu Phẩn Thưởng Của Chúa Trời (Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.