Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả

Ma-thi-ơ 7:15 – 20

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 01

(Tải xuống bản in PDF)

Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:13 – 14 đã được giảng giải rất tường tận trong bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật”, xin các bạn đọc bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật” để hiểu rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó. Hôm nay tôi sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 7:13 – 14, và  giảng giải đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 7:15 – 20:

Ma-thi-ơ 7:15 – 20 15 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. 16 Các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi cây kế? 17 Vậy, cây nào tốt thì sinh quả tốt; nhưng cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được quả tốt. 19 Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được.”

Tiên Tri Giả Là Ở Trong Hội Thánh

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải coi chừng tiên tri giả. Những tiên tri giả này đội lốt chiên ở bên ngoài, mà bên trong là muông sói tham tàn.

Các bạn hãy để ý hai từ ngữ “chiên” và “muông sói”. Trong Kinh Thánh, người dân của Chúa Trời Đức Gia-vê được so như bầy chiên, và muông sói chính là ma quỉ, nó luôn luôn tìm cách cắn xé giết hại bầy chiên:

Giăng 10:11 – 12 11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành từ bỏ sinh mạng của mình vì bầy chiên. 12 Kẻ chăn thuê không phải là người chăn, bầy chiên không thuộc về nó. Nó thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói chộp lấy chiên và đuổi chiên tan lạc.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 10:11 – 12 Chúa Giê-su so sánh chính mình như một người chăn hiền lành, người dân của Chúa Trời Gia-vê là so như bầy chiên, ma quỉ và tay sai của nó là so như muông sói. Chúa Giê-su từ bỏ sinh mạng vì bầy chiên, còn kẻ chăn thuê thì không lo cho bầy chiên, khi muông sói, tức là tay sai của ma quỉ đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; rốt cuộc muông sói chộp lấy chiên và đuổi chiên tan lạc.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi thì muông sói dữ tợn sẽ xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy chiên đâu; 

Đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 chỉ ra rằng muông sói dữ tợn sẽ xen vào giữa các anh chị em, vậy có nghĩa là ma quỉ và tay sai của nó đến vào trong hội thánh của Chúa Trời.

Trong Ma-thi-ơ 7:15 ở trên Chúa Giê-su cũng nói rằng những tiên tri giả đội lốt chiên ở bên ngoài, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. Ở bên ngoài họ là giống như người dân của Chúa Trời Gia-vê, có nghĩa là họ ở trong hội thánh và sống ở giữa Tín Đồ Cơ Đốc, nhưng tấm lòng của họ là tham lam tàn bạo như muông sói. Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng muông sói là tượng trưng cho ma quỉ và tay sai của nó, vậy những tiên tri giả này là tay sai của ma quỉ. Ấy là nguy hiểm vô cùng, bởi vậy chúng ta phải quan sát kỹ càng để nhận ra ai là tiên tri giả, ai là tiên tri chân thật. Nếu chúng ta nhận không ra tiên tri giả, thì ta sẽ bị họ giết hại.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tiên tri chân thật của Chúa Trời, còn tiên tri giả thì khác với tiên tri chân thật như thế nào? Bằng cách nào mà chúng ta có thể nhận ra tiên tri giả?

Tiên Tri Chân Thật Của Chúa Trời

Dân Số Ký 12:6 6 Ngài nói rằng: “Hãy lắng nghe lời ta: Nếu trong các ngươi có một người tiên tri, ta là Gia-vê sẽ bày tỏ chính mình ta cho người trong khải tượng, ta sẽ nói với người trong giấc mơ.”

Đoạn Kinh Thánh trên Dân Số Ký 12:6 chỉ ra rằng Chúa Trời Đức Gia-vê bày tỏ chính mình Ngài cho người tiên tri trong khải tượng, có nghĩa là Chúa Trời ban cho người tiên tri thấy khải tượng hầu cho người nhận biết Ngài, và Ngài sẽ nói với người tiên tri trong một giấc mơ.

Các Quan Sát 6:8 8 Gia-vê sai một đấng tiên tri đến với dân Y-sơ-ra-ên, người nói cùng chúng rằng: “Gia-vê Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, và đã đem các ngươi khỏi nhà nô lệ,””

Đoạn Kinh Thánh trên Các Quan Sát 6:8 chỉ ra rằng người tiên tri là một người do Chúa Trời sai đến dân Y-sơ-ra-ên để phán truyền lời của Ngài.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 – 19 18 Ta sẽ lập lên một đấng tiên tri giống như ngươi trong vòng anh em chúng, ta sẽ đặt lời ta trong miệng tiên tri đó, và người sẽ nói lại cho chúng mọi điều ta truyền dặn người. 19 Nếu ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ bắt tội người đó.

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 – 19 là lời của Chúa Trời Gia-vê nói với Môi-se. Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ lập lên một đấng tiên tri giống như Môi-se vậy. Ngài sẽ đặt lời của Ngài trong miệng của tiên tri đó, và người tiên tri đó sẽ nói lại cho dân Y-sơ-ra-ên mọi điều Ngài đã dặn. Nếu ai không nghe theo lời của tiên tri đó tức là không nghe theo lời của Chúa Trời, và Ngài sẽ bắt tội người đó.

2 Sa-mu-ên 12:1  14 1 Gia-vê sai Na-than đến cùng Ða-vít. Na-than đến cùng người và nói rằng: “Trong một thành kia có hai người, người nầy giàu, còn người kia nghèo. 2 Người giàu có chiên bò rất nhiều; 3 nhưng người nghèo chẳng có gì cả, ngoài một con chiên cái nhỏ mà người đã mua. Người nuôi nó, nó lớn lên trong nhà người cùng với con cái người. Nó ăn đồ người ăn, uống cùng chén với người, và ngủ trong lòng người; nó thì giống như một con gái của người vậy. 4 Có người khách lữ hành đến với người giàu; người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên hoặc bò của mình làm thịt đãi người khách đến thăm người. Người bắt con chiên cái của người nghèo làm thịt để đãi khách đến thăm người.” 5 Ða-vít nổi giận dữ về người ấy, và nói cùng Na-than rằng: “Ta chỉ về Gia-vê hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết! 6 Nó phải bồi thường gấp bốn lần giá con chiên cái, vì nó đã làm chuyện này và không có lòng thương xót.” 7 Na-than nói với Ða-vít rằng: “Vua là người đó! Gia-vê Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: “Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8 Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi và giao cho ngươi người vợ của chủ ngươi, và ta ban cho ngươi nhà của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu chưa đủ, ta sẽ cho thêm ngươi nhiều điều khác nữa. 9 Tại sao ngươi lại khinh bỉ lời của Gia-vê, mà làm điều ác trước mắt Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, ngươi đã dùng gươm của dân Am-môn để giết nó. 10 Vậy bây giờ, gươm sẽ chẳng bao giờ lìa khỏi nhà ngươi, vì ngươi đã khinh dễ ta, cướp vợ của U-ri, người Hê-tít làm vợ ngươi.” 11 Gia-vê phán như vầy: “Ta sẽ khiến tai họa lớn nổi lên từ chính nhà ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi và trao cho một người thân cận ngươi, nó sẽ ngủ với các vợ của ngươi giữa ban ngày. 12 Vì ngươi đã làm chuyện đó một cách kín đáo, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên ở giữa ban ngày.”” 13 Ða-vít bèn nói với Na-than rằng: “Ta đã phạm tội nghịch với Gia-vê.” Na-than nói cùng Ða-vít rằng: “Gia-vê đã xóa bỏ tội vua; vua sẽ không chết. 14 Nhưng vì vua làm chuyện nầy, vua đã cho những kẻ thù nghịch Gia-vê có dịp nói báng bổ phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho ngươi hẳn sẽ chết.”

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Sa-mu-ên 12:1 – 14 thuật lại sự kiện tiên tri Na-than khiển trách vua Đa-vít. Vua Đa-vít thương bà Bát-Sê-ba, là bà vợ của U-ri, một quân lính của vua. Khi U-ri đang đánh trận với quân địch Am-môn, vua Đa-vít ở lại thủ đô Giê-ru-sa-lem và phạm tội tà dâm với bà Bát-Sê-ba; sau đó bà có thai. Vua muốn tìm cách chê giấu chuyện này, bèn lập mưu giết hại U-ri trong khi người đánh trận với quân địch. Sau khi U-ri chết rồi, thì vua Đa-vít lấy bà Bát-Sê-ba làm vợ. Chúa Trời Đức Gia-vê là công nghĩa thánh sạch, Ngài sai tiên tri Na-than đi khiển trách vua Đa-vít. Vua Đa-vít tuy phạm tội lỗi trầm trọng, nhưng vua kính sợ Chúa Trời và vua ăn năn hối cãi ngay lập tức. Tiên tri Na-than nhân danh Chúa Trời Đức Gia-vê tuyên bố rằng Chúa Trời đã xóa bỏ tội của vua, vua sẽ không chết, nhưng vua phải chịu trừng phạt và đứa con trai của vua và bà Bát-sê-ba sẽ chết.

Đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy rằng tiên tri của Chúa Trời là rất mực công nghĩa, thánh sạch và không sợ chết. Khi Na-than chỉ ra tội lỗi của vua Đa-vít và nhân danh Chúa Trời khiển trách vua, nếu vua không kính sợ Chúa Trời thì vua chắc giết đi Na-than cũng như vua đã giết hại U-ri vậy. Tiên tri Na-than không sợ chết, người sẵn sàng chịu chết để truyền giảng lời của Chúa Trời.

Qua bốn đoạn Kinh Thánh trên Dân Số Ký 12:6, Các Quan Sát 6:8, Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 – 19 và 2 Sa-mu-ên 12:1 – 14, chúng ta thấy rằng tiên tri của Chúa Trời là:

  • Một người được nhận biết Chúa Trời qua khải tượng và Chúa Trời nói với người trong giấc mơ.
  • Một người do Chúa Trời sai đến dân Y-sơ-ra-ên để phán truyền lời của Ngài.
  • Một người được Chúa Trời đặt lời của Ngài trong miệng người, và người sẽ nói lại cho dân Y-sơ-ra-ên mọi điều Ngài đã dặn. Nếu có ai không nghe theo lời của tiên tri tức là không nghe theo lời của Chúa Trời, và Ngài sẽ bắt tội người đó.
  • Một người rất mực công nghĩa, thánh sạch và sẵn sàng chịu chết để phán truyền lời của Chúa Trời.

Chính vì tiên tri của Chúa Trời được người dân kính mến và có quyền hành rất lớn, nếu có người giả mạo tiên tri đến rao truyền những lời của ma quỉ thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng.

Tiên Tri Giả

Bây giờ chúng ta tìm hiểu về tiên tri giả.

Ma-thi-ơ 24:11 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người.
Ma-thi-ơ 24:24 24 Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên và làm những dấu lớn và phép lạ để lừa gạt, nếu có thể được thì họ lừa gạt ngay cả những người được chọn lựa. 

Hai đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 24:11 và Ma-thi-ơ 24:24 cùng là lời dạy của Chúa Giê-su Christ. Chúa dạy rằng trong tương lai vào những ngày sau cùng sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả nổi lên, họ làm nhiều dấu lớn và phép lạ để lừa gạt nhiều người, và họ sẽ lừa gạt ngay cả những người được chọn lựa, tức là Tín Đồ Cơ Đốc (Xin đọc 2 bài giảng “Kẻ Được Chọn Lựa (1)(2)” để hiểu rõ về “kẻ được chọn lựa”)

Xin các bạn để ý từ ngữ “Christ giả”, vào ngày sau cùng có nhiều người sẽ giả mạo là Chúa Giê-su Christ. Những kẻ Christ giả và tiên tri giả này có thể làm nhiều dấu lớn và phép lạ để lừa gạt mọi người kể cả Tín Đồ Cơ Đốc.

2 Phi-e-rơ 2:1 – 3 1 Nhưng trong dân chúng đã có những tiên tri giả, cũng như sẽ có các giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ bí mật đưa vào những đạo dối hủy hoại, thậm chí chối bỏ Chúa là đấng đã mua chuộc mình, chuốc lấy sự hư mất nhanh chóng cho chính mình. 2 Có nhiều người sẽ đi theo đường lối nhục dục của họ, và chính vì họ mà con đường chân lý sẽ bị xúc phạm. 3 Vì lòng tham lam họ sẽ bóc lột các ngươi bằng những lời dối trá; sự hình phạt dành cho họ từ lâu nay thì không phải vu vơ, và sự hư mất của họ chẳng hề ngủ. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên 2 Phi-e-rơ 2:1 – 3, sứ đồ Phi-e-sơ nói rằng tiên tri giả đã đến vào giữa các anh chị em, có nghĩa là họ đã đến vào trong hội thánh. Những tiên tri giả này bí mật đưa vào những đạo dối, họ thậm chí chối bỏ Chúa Giê-su Christ. Và nhiều người sẽ đi theo đường lối nhục dục của những tiên tri giả và giáo sư giả này. Điểm này chỉ ra cho ta thấy rằng tại sao đạo dối của họ lại có thể lôi cuốn nhiều người đi theo, ấy là tại vì đường lối của họ là đường lối thỏa mãn nhục dục của loài người. Ấy là trái ngược với lời dạy điều răn của Chúa Giê-su Christ. Chúa hy sinh chính mình để cứu vớt loài người, Chúa dạy bảo chúng ta phải từ bỏ lợi ích của chính mình để lo cho lợi ích và nhu cầu của người khác. Khi những kẻ tiên tri giả và giáo sư giả truyền giảng đạo dối trong hội thánh, hậu quả là chân lý của Chúa Trời bị xúc phạm. Người đời trên thế gian chế nhạo hội thánh, ngay cả Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ cũng bị xúc phạm. Các bạn thấy tình trạng ngày nay là đúng như sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố hai ngàn năm về trước.

Các tiên tri giả và giáo sư giả này giảng dạy những lời dối trá với mục đích gì? Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng tại vì họ tham lam, họ muốn bóc lột những người đi theo họ. Họ quả là muông sói tham tàn đúng như Chúa Giê-su đã nói vậy.

Khải Huyền 16:13 13 Tôi thấy có ba tà linh ô uế giống như ếch nhái từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng tiên tri giả nhảy ra.

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 16:13 nói rằng ba tà linh giống như ếch nhái nhảy ra từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng tiên tri gỉa. Thánh Linh là linh của Chúa Trời , còn tà linh là linh của ma quỉ. Kẻ tiên tri giả có tà linh của ma quỉ ở trong lòng, bởi vậy ở phần trên tôi nói rằng tiên tri giả là tay sai của ma quỉ Sa-tan.

Nhưng “con rồng” và “con thú” là chỉ về ai?

Khải Huyền 20:2 2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, và xích nó lại suốt một ngàn năm.

Con rồng chính là con rắn đời xưa trong vườn Ê-đen, tức là ma quỉ Sa-tan. Trong tương lai nó sẽ bị xích lại suốt một ngàn năm, nhưng hiện giờ nó hoạt động dữ dội lắm. Còn “con thú” là chỉ về ai?

Khải Huyền 13:1 – 4 1 Con rồng đứng trên bãi cát bờ biển. Tôi thấy một con thú từ dưới biển lên, nó có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười mão, và trên những đầu có những danh hiệu phạm thượng. 2 Con thú tôi thấy giống như con báo; chân nó như chân gấu, và miệng nó như miệng sư tử.  Con rồng đã cho nó năng lực mình, ngôi báu mình và quyền phép lớn. 3 Một trong bảy đầu nó hình như bị tử thương, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều kinh ngạc mà đi theo con thú. 4 Người ta thờ phượng con rồng, bởi vì nó đã cho con thú quyền phép của mình; và họ cũng thờ phượng con thú, mà rằng: “Ai sánh được với con thú, ai có thể chiến đấu cùng nó được?”

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 13:1 – 4 chỉ ra cho ta thấy con thú chính là Christ giả, kẻ giả mạo đấng Christ để lừa gạt thế gian, ngay cả Tín Đồ Cơ Đốc. Tại vì câu 3 nói rằng: “3 Một trong bảy đầu nó hình như bị tử thương, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều kinh ngạc mà đi theo con thú.” Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh chết đi rồi phục sinh vào ngày thứ ba, trên tay Chúa và thân thể Chúa vẫn mang dấu đinh. Con thú này giả mạo đấng Christ, một trong bảy đầu của nó hình như bị tử thương, nhưng vết thương chết ấy đã được lành rồi, bởi vậy cả thế gian đều kinh ngạc và đi theo nó. Kẻ Christ giả này được con rồng, tức là ma quỉ Sa-tan ban cho quyền phép. Lúc đó người đời thờ phượng con rồng, tức là ma quỉ, và cũng thờ phượng con thú, tức là kẻ Christ giả.

Các bạn thấy tiên tri giả là nguy hiểm đến dường nào chưa? Vậy làm sao mà chúng ta có thể nhận ra ai là tiên tri chân thật và ai là tiên tri giả? 

Bằng Cách Nào Để Nhận Ra Tiên Tri Giả?

Trong Cựu Ước có hai đoạn Kinh Thánh chỉ ra phương cách để nhận ra tiên tri giả.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20 – 22 20 Còn tiên tri nào nhân danh ta nói điều gì tự phụ mà ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri đó phải chết. 21 Nếu ngươi nói thầm trong lòng rằng: “Làm sao chúng ta biết được lời nào không phải là lời Gia-vê phán dạy?” 22 Khi một tiên tri nhân danh Gia-vê mà nói một điều gì, nếu điều đó không xảy ra hay không ứng nghiệm, đó là lời Gia-vê chẳng có phán dạy. Kẻ tiên tri đó đã nói vì tự phụ; đừng sợ người ấy. 

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20 – 22 chỉ ra rằng khi một người tiên tri nhân danh Chúa Trời Đức Gia-vê mà nói một điều gì, nếu điều đó không xảy ra hay không ứng nghiệm, thì ta biết rằng lời đó không phải là lời của Chúa Trời, kẻ tiên tri đó chỉ là tự phụ nói ra những lời đó, không chừng người ấy nhân danh của các thần khác (tức là các thần giả) mà nói. Người ấy không phải là tiên tri của Chúa Trời, và người ấy phải chết.

Phương cách đầu tiên để nhận ra một tiên tri giả là xem xét những điều người nhân danh Chúa Trời mà nói có ứng nghiệm hay không.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1 – 5 1 Nếu một tiên tri hay là một kẻ nằm mơ nổi lên ở giữa ngươi và làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, rồi người này nói rằng: “Chúng ta hãy theo các thần khác (là các thần ngươi chẳng hề biết) và chúng ta hãy thờ phượng các thần đó,” 3 thì đừng nghe lời của tiên tri hay là kẻ nằm mơ ấy, vì Gia-vê Chúa Trời các ngươi đang thử các ngươi để biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Gia-vê Chúa Trời của các ngươi hay không. 4 Các ngươi phải đi theo Gia-vê Chúa Trời của các ngươi và kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, lắng nghe tiếng của Ngài, phụng sự Ngài và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài. 5 Kẻ tiên tri hay kẻ nằm mơ đó phải bị xử tử, vì nó xúi giục các ngươi phản nghịch cùng Gia-vê Chúa Trời các ngươi, là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cứu chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, người ấy dụ dỗ các ngươi lìa bỏ con đường của Gia-vê Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho các ngươi đi. Các ngươi phải diệt trừ tội ác ở giữa các ngươi. 

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1 – 5 nói rằng nếu một tiên tri hay một kẻ nằm mơ làm một dấu kỳ phép lạ, và cho dù dấu kỳ hay phép lạ đó được ứng nghiệm, nhưng tiên tri hay kẻ nằm mơ ấy xúi giục dân chúng đi thờ phượng các thần khác, thì dân chúng không nên nghe lời của tiên tri hay kẻ nằm mơ ấy. Đó là Chúa Trời Đức Gia-vê đang thử dân chúng để coi họ có thật sự hết lòng hết sức kính mến Ngài hay không. Người dân Y-sơ-ra-ên phải đi theo Gia-vê Chúa Trời, kính sợ Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài, lắng nghe tiếng của Ngài, phụng sự Ngài và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài. Dân chúng phải xử tử kẻ tiên tri hay kẻ nằm mơ ấy vì người ấy đã xúi giục dân chúng phản nghịch cùng Chúa Trời.

Phương cách thứ hai để nhận ra một tiên tri giả là xem xét người ấy có xúi giục người dân lìa bỏ đường lối của Chúa Trời hay không.

Hai phương cách ở trên là ghi trong Cựu Ước. Trong Ma-thi-ơ chương 7, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta một phương cách để nhận ra tiên tri giả, mà phương cách của Chúa bao gồm cả hai phương cách ở Cựu Ước:

Ma-thi-ơ 7:15 – 20 15 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. 16 Các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi cây kế? 17 Vậy, cây nào tốt thì sinh quả tốt; nhưng cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được quả tốt. 19 Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được.”

Phương cách để nhận ra tiên tri giả là nhìn vào quả của họ, cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng những tiên tri giả có lòng tham lam và muốn bóc lột dân chúng. Vì tâm hồn của họ là tham lam tội lỗi, thì họ chắc sinh quả xấu. Chúng ta nhìn vào quả của họ thì ta biết được tâm hồn của họ là thánh sạch hay là tham lam tội ác.

Mà quả là tượng trưng cho cái gì?

Lu-ca 3:8 – 14 8 “Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn hối cải; và đừng tự nói rằng: “Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta;” vì ta nói cùng các ngươi, Chúa Trời có thể khiến từ những hòn đá nầy sinh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 9 Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn đi và quăng vào lửa.” 10 Chúng bèn hỏi Giăng rằng: “Vậy thì chúng tôi phải làm gì?” 11 Người đáp rằng: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia sẻ một chiếc với kẻ không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.” 12 Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp-tem; họ hỏi rằng: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13 Người nói rằng: “Đừng đòi thêm ngoài số qui định.” 14 Quân lính cũng hỏi rằng: “Còn chúng tôi phải làm gì?” Người nói rằng: “Đừng hà hiếp, đừng vu cáo ai hết, mà hãy bằng lòng về lương bổng mình.”

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 3:8 – 14 là lời giảng dạy của Giăng Báp-tít cho những người muốn chịu phép báp-tem. Giăng bảo người dân phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn hối cải. Giăng nói rằng: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia sẻ một chiếc với kẻ không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.” Ấy là sự thay đổi của tâm hồn, từ nay trở đi chúng ta không nên chỉ lo cho mình và gia đình của mình, chúng ta phải yêu thương những người nghèo khổ. Đối với những người thâu thuế thì Giăng dạy rằng: “Đừng đòi thêm ngoài số qui định.” Họ không nên tham lam mà bắt người dân nộp thêm ngoài số qui định, họ phải từ bỏ tội tham lam. Khi quân lính hỏi Giăng họ phải làm gì, thì Giăng nói rằng: “Đừng hà hiếp, đừng vu cáo ai hết, mà hãy bằng lòng về lương bổng mình.” Họ phải từ bỏ tội lỗi hà hiếp và vu cáo dân chúng, mà bằng lòng về lương bổng của mình. Qua lời giảng dạy của Giăng, chúng ta thấy rằng ăn năn hối cải không phải chỉ là lời nói trên miệng, cũng không phải chỉ là ân hận về tội lỗi của mình, mà còn phải thay đổi nữa. Khi chúng ta thật sự ăn năn hối cải thì tâm hồn và hành vi của ta cũng thay đổi. Quả của ăn năn hối cải là hành vi và tâm hồn của một người thật sự ăn năn hối cải.

Vậy quả tốt là tượng trưng cho cái gì?

Ga-la-ti 5:22 – 23 22 Nhưng quả của Thánh Linh là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình yên, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 nhu mì, tiết độ. Không có luật pháp nào ngăn cấm các sự đó.

Khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa Trời ở trong tâm hồn ta thì ta mang quả của Thánh Linh: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình yên, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, tiết độ.

Ê-phê-sô 5:8 – 9 8 Vì trước kia anh em là tối tăm, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của ánh sáng; 9 vì quả của ánh sáng là tất cả những điều hiền lành, công nghĩa và chân thật. 

Nếu chúng ta quả thật là con cái của ánh sáng, tức là con cái của Chúa Trời thì ta có quả của ánh sáng là hiền lành, công nghĩa và chân thật.

Còn quả xấu là tượng trưng cho cái gì?

Mác 7:21 – 23 21 Vì từ bên trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm,22 tham lam, độc ác, gian dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa này phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người.
Ga-la-ti 5:19 – 21 19 Các hành động của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là: gian dâm, ô uế, phóng đãng, 20thờ thần giả, phù phép, thù oán, xung đột, ghen ghét, tức giận, tham vọng ích kỹ, chia rẽ, bè phái, 21ganh tị, say sưa, ăn chơi sa đọa, cùng những chuyện tương tự như vậy. Tôi cảnh cáo anh em cũng như tôi đã từng nói trước rồi: Những người làm những việc ấy thì không được thừa hưởng vương quốc Chúa Trời.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Mác 7:21 – 23 và Ga-la-ti 5:19 – 21 chỉ ra một cách rõ ràng minh bạch quả xấu là những ác tưởng và những hành vi tội lỗi xấu xa.

Chúng Ta Phải Coi Chừng Tiên Tri Giả

Bây giờ tôi tổng kết lại tất cả những điểm đã giảng giải ở trên. Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải coi chừng tiên tri giả. Tiên tri giả không phải là người đời ở thế gian, tiên tri giả là ở trong hội thánh. Ở bề ngoài họ nhìn giống như người dân của Chúa Trời Gia-vê, nhưng trong lòng họ là đầy dẫy tham lam tội lỗi.

Tiên tri chân thật của Chúa Trời nhận biết Chúa Trời qua khải tượng, Chúa Trời nói với họ trong giấc mơ, họ được Chúa Trời sai đi truyền giảng lời của Ngài.

Tiên tri giả có tà linh của ma quỉ Sa-tan ở trong lòng, họ là tay sai của ma quỉ Sa-tan. Họ truyền giảng những lời dối trá để thỏa mãn dục vọng trong lòng người, ấy là hoàn toàn trái ngược với đường lối tự hy sinh chính mình của Chúa Giê-su Christ. Họ làm như vậy là để bốc lột người dân của Chúa Trời.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phương cách để phân biết tiên tri chân thật và tiên tri giả là nhìn vào quả của họ. Tiên tri chân thật rất mực công nghĩa, thánh sạch và sẵn sàng chịu chết vì truyển giảng lời của Chúa Trời. Mà tiên tri giả thì tham lam, và có những hành vi tội lỗi như gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ thần giả, phù phép, thù oán, xung đột, ghen ghét, tức giận, tham vọng ích kỹ, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, ăn chơi sa đọa v.v. Cho dù một người mục sư nào, giáo sư nào hay tiên tri nào là tài cao học rộng, ăn nói hùng mạnh, nhưng nó có những hành vi xấu xa kể trên, thì chúng ta biết rằng người ấy là tiên tri giả, đừng ngheo theo lời của nó.

Trong đoạn Kinh Thánh trước Ma-thi-ơ 7:13 – 14, Chúa Giê-su Christ nói rằng cửa rộng và đường khoảng khoát thì dẫn đến sự hư mất, mà cửa hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và chúng ta nên đi vào cửa hẹp. Rồi từ cửa hẹp và đường chật thì bất thình lình trong câu kế tiếp Ma-thi-ơ 7:15 Chúa dạy bảo chúng ta phải coi chừng tiên tri giả, tại sao vậy?

Tại vì những tiên tri giả sẽ nói những lời giả dối thỏa mãn dục vọng của loài người để lừa gạt chúng ta đi vào cửa rộng và đường khoảng khoát, đó là con đường diệt vong. Cho nên chúng ta đừng không bao giờ nghe theo lời của tiên tri giả mà đi theo họ. (Xin đọc bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật”)

Trong câu 19, Chúa Giê-su nói rằng: “Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa.” Chúa Trời Gia-vê sẽ trừng phạt những tiên tri giả này, chẳng bao lâu họ sẽ bị đốn và ném vào lửa.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

3 thoughts on “Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.