Ý Muốn Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 7:21 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 26

(Tải xuống bản in PDF)

“Bài giảng trên núi” là lời dạy của Chúa Giê-su trong chương 5, 6 và 7 của Ma-thi-ơ. Bắt đầu từ câu 21 cho đến câu 27 của Ma-thi-ơ chương 7 là phần kết luận của “Bài giảng trên núi”. Tôi chia phần kết luận này ra làm hai phần, hôm nay chúng ta chỉ tra khảo phần thứ nhất từ câu 21 – 23.

Ma-thi-ơ 7:21 – 23 21 Không phải hễ ai nói cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa,” đều sẽ vào Vương Quốc Thiên Đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Vào ngày đó, nhiều người sẽ nói cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” 23 Nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Chúa Giê-su nói rằng không phải hễ ai cứ nói cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa” đều sẽ được vào Vương Quốc Thiên Đàng, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mới được vào Thiên Đàng. Chẳng lẽ xưng Giê-su Christ là “Chúa” không phải là ý muốn của Chúa Trời chăng?

Vào ngày đó, tức là vào Ngày Phán Xét,  nhiều người sẽ nói cùng Chúa Giê-su rằng họ từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỉ và làm phép lạ, nhưng Chúa lại phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Tại sao Chúa nói rằng họ là những kẻ làm gian ác?

Bây giờ tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên từng bước một.

Gọi Giê-su Christ là “Chúa” Và Ý Muốn Của Chúa Trời 

Tại sao những người nói cùng Chúa Giê-su rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa” thì chưa chắc được vào Vương Quốc Thiên Đàng?

Hỡi các bạn ơi, khi chúng ta gọi Giê-su Christ là “Chúa,” thì ta là nô lệ của Chúa Giê-su. Một người nô lệ thì phải vâng phục người chủ hoàn toàn vô điều kiện.

Lu-ca 6:46 46 Sao các ngươi gọi ta là: “Chúa, Chúa,” mà không làm theo lời ta nói?

Trong đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 6:46, Chúa Giê-su khiển trách những người cứ gọi Chúa là: “Chúa, Chúa,” nhưng lại không làm theo lời Chúa nói.

Ma-thi-ơ 21:28 – 32 28 “Các ngươi nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, người đến cùng con thứ nhất và nói rằng: “Con ơi, hôm nay con hãy đi ra vườn nho làm việc.” 29 Nó nói rằng: “Con không muốn đi.” Nhưng sau đó người ân hận và đi. 30 Người cha đi đến con thứ hai, cũng bảo như vậy. Nó nói rằng: “Tôi sẽ đi” nhưng nó lại không đi. 31 Trong hai con trai đó, con nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: “Con thứ nhất.” Chúa Giê-su nói cùng họ rằng: “Quả thật, ta nói cùng các người, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào Vương Quốc Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã đến cùng các ngươi theo đường lối công nghĩa, nhưng các ngươi không tin, còn những người thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người. Và các ngươi, sau khi đã thấy điều ấy, không ăn năn mà tin vào người.” 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 21:28 – 32, Chúa Giê-su dùng ví dụ của hai người con trai để giảng dạy cho chúng ta một bài học thuộc linh. Con thứ nhất lúc đầu không chịu vâng phục người cha, nhưng về sau nó thay đổi và làm theo lời của cha. Con thứ hai tuy vâng phục người cha trên miệng, nhưng nó không chịu thực sự làm theo lời của người cha. Rất hiển nhiên, người con thứ nhất làm theo ý muốn của cha, còn người con thứ hai không làm theo ý muốn của Cha.

Tương tự như vậy, nếu chúng ta chỉ vâng phục trên miệng thôi, nhưng không chịu làm những điều Chúa Trời nói, thì chúng ta không có làm theo ý muốn của Ngài. Chỉ khi chúng ta thực sự làm những điều Chúa Trời dặn bảo ta làm, đó mới là làm theo ý muốn của Ngài.

Vậy ý muốn của Chúa Trời là gì?

Giăng 6:40  40 Vì đây là ý muốn của Cha ta, người nào nhìn vào Con và tin vào Con, thì được sự sống đời đời, và chính ta sẽ làm cho người ấy sống lại vào ngày cuối cùng.”

Đoạn Kinh Thánh Giăng 6:40 chỉ ra rằng, ý muốn của Chúa Trời là người nào nhìn vào Con, tức là Chúa Giê-su, và tin vào Chúa, thì được sự sống đời đời. Nhưng tin vào Chúa Giê-su có phải chỉ là nói cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa” là xong?

Giăng 3:36 36 Ai tin vào Con, thì được sự sống đời đời; nhưng ai không vâng phục Con, thì chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thạnh nộ của Chúa Trời ở trên người đó. 

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra một cách rõ ràng minh bạch rằng hễ ai tin vào Chúa Giê-su thì được sự sống đời đời, nhưng hễ ai không vâng phục Chúa thì không thấy sự sống. Vậy hễ ai tin vào Chúa thì phải vâng phục Chúa, người nào mang danh là Tín Đồ Cơ Đốc mà lại không vâng phục lời của Chúa thì người ấy không thực sự tin vào Chúa, và người sẽ không được sự sống.

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại những điểm ta tra khảo ở trên:

  • Khi chúng ta xưng Giê-su Christ là “Chúa” thì ta là nô lệ của Chúa Giê-su và ta phải vâng phục Chúa hoàn toàn vô điều kiện.
  • Ý muốn của Chúa Trời là như vậy, người nào nhìn vào Chúa Giê-su và tin vào Chúa thì được sự sống đời đời. Nhưng người nào tin vào Chúa thì phải vâng phục Chúa, người nào không vâng phục Chúa thì không thực sự tin vào Chúa, người sẽ không được sự sống đời đời.

Này là một cảnh cáo cho tất cả Tín Đồ Cơ Đốc, các anh chị em đừng nghĩ rằng miễn là ta đã chịu phép báp-tem, ta đi dự lễ thường xuyên vào ngày Chúa Nhật, và ta xưng Giê-su Christ là “Chúa” thì chắc được vào Thiên Đàng! Điều kiện để vào Thiên Đàng và hưởng sự sống đời đời là tin vào Chúa Giê-su. Nhưng người nào tin vào Chúa thì phải vâng phục Chúa. Nếu chúng ta không vâng phục Chúa Giê-su thì đức tin của ta không phải là chân thành, và ta sẽ không được vào Vương Quốc Thiên Đàng để hưởng sự sống đời đời.

Ngày nay có rất nhiều mục sư và thầy cô truyền đạo rao truyền rằng chúng ta chỉ cần tin vào Chúa Giê-su là Con của Chúa Trời, và Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho ta thì ta được cứu chuộc, ta sẽ được vào Vương Quốc Thiên Đàng. Họ không nhấn mạnh về sự vâng phục lời của Chúa, ai muốn vâng phục Chúa thì hẳn là tốt lắm, nhưng ai không vâng phục thì cũng không bị mất đi ơn cứu chuộc. Còn tôi cứ một mực truyền giảng sự vâng phục lời của Chúa Giê-su, tại vì chính Chúa Giê-su dặn bảo chúng ta phải vâng phục tất cả những điều Chúa dạy:

Ma-thi-ơ 28:18 – 20 18 Chúa Giê-su đến gần và bảo các môn đồ rằng: “Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta. 19 Vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Xin các mục sự, các thầy cô truyền đạo và các anh chị em Tín Đồ đọc kỹ câu 20 của đoạn Kinh Thánh trên: “và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Đó là lời của Chúa Giê-su, chứ không phải là lời của tôi.

Hỡi các mục sự, các thầy cô truyền đạo, quí vị có bổn phận phải nói rõ cho người ta biết rằng vâng phục lời của Chúa Giê-su là điều kiện cần thiết để được sự sống đời đời, nếu không vào Ngày Phán Xét sẽ có nhiều người mang danh là Tín Đồ Cơ Đốc nhưng không được nhận vào Vương Quốc Thiên Đàng, và chính quí vị cũng phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ.

Ý Muốn Của Chúa Trời

Nguyên bộ Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, nhiều lần giảng dạy về ý muốn của Chúa Trời, chứ không phải chỉ một câu Giăng 6:40 nói đến ý muốn của Chúa Trời mà thôi. Sau đây là một vài đoạn Kinh Thánh nói về ý muốn của Chúa Trời.

1. Làm theo ý muốn của Chúa Trời là đồ ăn thuộc linh của Chúa Giê-su 

Giăng 4:34 34 Chúa Giê-su nói với họ rằng: “Đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài.”

Đấng sai Chúa Giê-su đến chính là Chúa Trời. Chúa Giê-su yêu thích làm theo ý muốn của Chúa Trời và làm trọn công việc của Ngài đến nỗi Chúa coi làm như vậy là đồ ăn thuộc linh của Chúa.

2. Chúa Trời không muốn một người bé mọn nào bị hư mất

Ma-thi-ơ 18:14 14 Cũng một thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn một người nào trong những người bé mọn này bị hư mất.

Chúa Trời không muốn một người bé mọn nào bị hư mất, có nghĩa là Ngài muốn hết thảy những người bé mọn đều được cứu chuộc.

3. Chúa Trời muốn các con cái của Ngài đều phải thánh sạch

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 – 5 3 Vì này là ý muốn của Chúa Trời, sự nên thánh của anh em: tức là phải tránh gian dâm, 4 mỗi người phải biết giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, 5 không sa vào đam mê dục vọng như những người ngoại đạo không nhận biết Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh trên nói rõ rằng ý muốn của Chúa Trời là Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta phải nên thánh, phải tránh gian dâm, mỗi một người đều phải giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, không nên sa vào đam mê dục vọng. Phần nhiều hội thánh ngày nay không giảng dạy những điều này nữa, hành vi của nhiều Tín Đồ Cơ Đốc không khác gì những người ngoại đạo. Hỡi các anh chị em Tín Đồ, chính Chúa Giê-su rất hăng say làm theo ý muốn của Chúa Trời (xin đọc câu Giăng 4:34 ở trên). Nếu chúng ta quả thật là môn đồ của Chúa thì ta phải noi gương của Chúa và làm theo ý muốn của Chúa Trời. Nếu chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa Trời, thì chúng ta không phải là môn đồ của Chúa. Điều nghiêm trọng nhất là nếu chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa Trời thì ta sẽ không được vào Vương Quốc Thiên Đàng. (Xin đọc Ma-thi-ơ 7:21 ở trên)

4. Chúa Trời đoái nghe những người kính sợ Ngài và làm theo ý muốn của Ngài

Giăng 9:31 31 Chúng ta biết rằng Chúa Trời chẳng nghe kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài, thì Ngài đoái nghe.

Chúa Trời không nghe lời của kẻ có tội, nếu chúng ta mang tội lỗi trong lòng mà không ăn năn hối cải, cho dù ta cầu nguyện khẩn thiết, nhưng Ngài chẳng nghe lời của ta đâu. Ngược lại nếu chúng ta kính sợ Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài, thì Ngài đoái nghe lời cầu nguyện của ta, và Ngài sẽ giúp đỡ ta. Nếu bạn muốn Chúa Trời đoái nghe lời cầu nguyện của bạn, thì bạn phải làm theo ý muốn của Ngài.

1 Giăng 5:14 14 Này là sự dạn dĩ mà chúng ta có ở trước mặt Chúa Trời, nếu chúng ta cầu xin việc gì theo ý muốn của Ngài thì Ngài nghe chúng ta.

Nếu những điều chúng ta cầu xin là phù hợp với ý muốn của Chúa Trời thì Ngài đoái nghe chúng ta. Bởi vậy ta phải biết rõ ý muốn của Ngài là gì.

5. Những người làm theo ý muốn của Chúa Trời thì tồn tại đời đời 

1 Giăng 2:17 17 Và thế gian cùng với tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Chúa Trời thì tồn tại đời đời.

Nếu bạn muốn tồn tại đời đời thì bạn phải làm theo ý muốn của Chúa Trời.

6. Chúa Trời trang bị chúng ta để làm theo ý muốn của Ngài 

Hê-bơ-rơ 13:21 21 Ngài trang bị anh em bằng mọi điều tốt lành để làm theo ý muốn của Ngài, và bởi Chúa Giê-su Christ để thực hiện trong chúng ta điều đẹp lòng Ngài. Nguyện vinh diệu thuộc về Ngài đời đời. A-men!

Có nhiều người nói rằng: “Làm theo ý muốn của Chúa Trời thì khó quá! Tôi làm không nổi.” Đoạn Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 13:21 nói rằng chính Chúa Trời trang bị chúng ta bằng mọi điều tốt lành để làm theo ý muốn của Ngài và bởi Chúa Giê-su Christ để thực hiện trong chúng ta điều đẹp lòng Ngài. Chúng ta chỉ cần vâng phục và đi theo mệnh lệnh của Ngài.

Chúng Ta Làm Sao Mà Biết Được Ý Muốn Của Chúa Trời?

Bạn có muốn làm theo ý muốn của Chúa Trời không? Nếu bạn không muốn làm theo ý muốn của Chúa Trời thì phần còn lại của bài giảng này là vô ích đối với bạn. Nếu bạn muốn làm theo ý muốn của Chúa Trời thì bạn phải tìm hiểu làm sao mà biết được ý muốn của Ngài.

Nguyên bộ Kinh Thánh đều là ý muốn của Chúa Trời, và phần quan trọng nhất là tin vào Chúa Giê-su (Xin đọc Giăng 6:40 ở trên), mà tin vào Chúa Giê-su tức là vâng phục Chúa Giê-su (Xin đọc Giăng 3:36 ở trên). Bởi vậy, khi chúng ta vâng phục lời dạy trong Kinh Thánh và nhất là vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su thì chúng ta làm theo ý muốn của Chúa Trời.

Nếu hàng ngày chúng ta thường xuyên vâng phục lời dạy trong Kinh Thánh, khi chúng ta gặp những chuyện thực tế mà ta không biết nên chọn lựa đường lối nào mới phù hợp ý muốn của Chúa Trời, ta có thể cầu xin Chúa Trời cho biết ý muốn của Ngài, và Ngài chắc ban chỉ thị cho ta. Ngược lại, nếu hàng ngày chúng ta không vâng phục lời dạy trong Kinh Thánh, nhưng khi chúng ta không biết nên lập quyết định ra sao, lúc đó ta mới đến cầu xin ý muốn của Chúa Trời, thì Ngài sẽ không chỉ dẫn ta. Đoạn Kinh Thánh Giăng 9:31 ở trên đã chỉ ra rằng Chúa Trời đoái nghe những người kính sợ Ngài và làm theo ý muốn của Ngài.

Rô-ma 12:1 – 2 1 Bởi vậy, hỡi anh em, tôi lấy lòng thương xót của Chúa Trời khuyên anh em, hãy hiến dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh sạch, có thể làm đẹp lòng Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng thuộc linh của anh em. 2 Ðừng chiều theo thế gian nầy, nhưng hãy để cho tâm linh mình đổi mới mà được biến hóa, để thử nghiệm cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và hoàn hảo của Chúa Trời. 

Đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 12:1 – 2 dạy rằng chúng ta không nên đi theo lối sống của thế gian, mà ta nên hiến dâng hoàn toàn cuộc sống của mình để làm theo ý muốn của Chúa Trời, tức là ta vâng phục lời dạy trong Kinh Thánh. Khi chúng ta làm như vậy, thì Thánh Linh của Chúa Trời sẽ biến hóa và thay đổi tâm linh của ta, và ta có thể biết được ý muốn tốt lành và hoàn hảo của Chúa Trời.

Những Người Nhân Danh Chúa Mà Nói Tiên Tri, Trừ Quỉ Và Làm Phép Lạ Lại Là Kẻ Làm Gian Ác

Nhưng tại sao những người đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỉ và làm phép lạ, mà Chúa lại nói rằng họ là những kẻ làm gian ác?

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ “nói tiên tri” có nghĩa là gì? “Nói tiên tri” không phải chỉ là báo trước về những chuyện trong tương lai. “Nói tiên tri” có nghĩa là rao truyền lời của Chúa Trời, mà lời của Chúa Trời bao gồm lời dạy của Ngài cho thế gian đương thời và báo trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Những người tiên tri trong Kinh Thánh cũng giảng dạy cho người dân đương thời và đồng thời báo trước về những chuyện trong tương lai.

Khi Chúa Giê-su rao truyền Tin Lành, Chúa nói về cái gì? Chúa truyền giảng lời dạy của Chúa Trời, báo trước về Ngày Phán Xét và các việc sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng. Ngày nay, những mục sư và những thầy cô rao truyền Tin Lành chính là những người nói tiên tri.

Chúa Giê-su đi khắp các nơi của Y-sơ-ra-ên để rao truyền Tin Lành, và đồng thời Chúa cũng trừ quỉ và làm phép lạ. Sau đây là một trong những trường hợp Chúa Giê-su trừ quỉ:

Lu-ca 4:33 – 35 33 Trong nhà hội có một người bị tà linh ám, cất tiếng kêu lớn lên: “Hỡi Giê-su của Na-xa-rét! 34 Chúng tôi với ngươi có sự gì chăng? Ngươi đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngươi là ai: là Ðấng Thánh của Chúa Trời!” 35 Nhưng Chúa Giê-su quở nặng nó: “Im đi, và ra khỏi người này.” Quỉ vật ngã người ấy giữa đám đông, rồi ra khỏi không làm hại gì đến người. 

Sau đây là một trong những trường hợp Chúa Giê-su khiến một người chết sống lại:

Lu-ca 7:12 – 15 12 Khi Chúa đến gần cửa thành, một người chết vừa được khiêng ra, là con trai một của người mẹ, và mẹ nó là quả phụ; có nhiều người ở thành đó đi đưa đám với bà. 13 Chúa thấy bà, Chúa động lòng thương xót và nói cùng bà rằng: “Ðừng khóc nữa!” 14 Và Chúa lại gần, sờ quan tài, những người khiêng dừng lại. Chúa nói rằng: “Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi hãy chổi dậy!” 15 Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Chúa Giê-su giao người lại cho mẹ. 

Khi Chúa Giê-su sai các môn đồ đi rao truyền Tin Lành của Vương Quốc Chúa Trời, Chúa cũng ban quyền năng cho họ để trừ quỉ và chữa các thứ bịnh tật.

Ma-thi-ơ 10:1 1 Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến và ban cho họ quyền năng trừ tà linh, và chữa các thứ bịnh tật.

Sau khi Chúa Giê-su thăng lên trời rồi, các môn đồ của Chúa tiếp tục rao truyền Tin Lành trên khắp thế gian, đồng thời họ làm nhiều phép lạ chẳng hạn như chữa bịnh và khiến người chết sống lại:

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32 – 41 32 Phi-e-rơ đi khắp các nơi, người đến cùng các thánh đồ ở thành Ly-đa. 33 Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm rồi. 34 Phi-e-rơ nói với người rằng: “Hỡi Ê-nê, Chúa Giê-su Christ chữa cho ngươi được lành, hãy đứng dậy, dọn lấy giường ngươi.” Tức thì, người đứng dậy. 35 Hết thảy dân ở Ly-đa và Sa-rôn thấy Ê-nê, và họ đều trở về với Chúa. 36 Tại thành Giốp-bê, có một người môn đồ tên là Ta-bi-tha, dịch ra tiếng Hy-lạp là Ðô-ca; đàn bà này làm nhiều việc lành và hay bố thí. 37 Lúc đó, bà mắc bịnh và chết. Người ta tắm rửa xác bà, rồi để yên trong một phòng cao. 38 Vì Ly-đa là ở gần Giốp-bê, các môn đồ nghe tin Phi-e-rơ đang ở Ly-đa, bèn sai hai người đến mời người, nài xin người: “Xin đừng chậm trễ đến cùng chúng tôi.” 39 Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ vào phòng cao; hết thảy các quả phụ đều đứng bên người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài mà Ðô-ca đã may khi bà còn sống với họ. 40 Phi-e-rơ mời hết thảy ra ngoài, và quỳ gối cầu nguyện, rồi quay lại với xác, người nói rằng: “Hỡi Ta-bi-tha, hãy đứng dậy!” Bà mở mắt và thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy. 41 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh đồ và các quả phụ đến, cho họ thấy bà đang sống.

Các môn đồ cũng nhân danh của Chúa Giê-su mà trừ quỉ:

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16 – 18 16 Một hôm khi chúng tôi đang đi đến nơi cầu nguyện, gặp một đứa nô lệ gái bị tà linh bói khoa ám vào, nó dùng thuật bói toán làm lợi lớn cho chủ nó. 17 Nó đi theo Phao-lô và chúng tôi, kêu la rằng: “Những người này là đầy tớ của Chúa Trời Chí Cao, họ rao truyền cho các ngươi con đường cứu rỗi.” 18 Nó cứ làm như vậy trong nhiều ngày, nhưng Phao-lô rất bực mình, bèn quay lại bảo tà linh rằng: “Tôi nhân danh Chúa Giê-su Christ mà ra lệnh cho ngươi phải xuất khỏi nó!” Tà linh ra khỏi cô này ngay giờ phút đó.

Những đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy rằng khi các môn đồ vâng phục mệnh lệnh của Chúa Giê-su đi rao truyền Tin Lành trên khắp thế gian, thì họ nhận được quyền năng để trừ quỉ và làm phép lạ. Nhưng tại sao Chúa lại nói họ là những kẻ làm gian ác?

Tại vì họ chỉ vâng phục một phần lời của Chúa Giê-su, nhưng họ không vâng phục hoàn toàn lời của Chúa. Khi Chúa sai họ đi rao truyền Tin Lành thì họ vâng lời Chúa mà đi, cho nên họ được ban cho quyền năng nói tiên tri, trừ quỉ và làm phép lạ. Nhưng về sau dần dần họ rời xa lời dạy của Chúa, không chừng họ phạm tội lỗi mà không chịu ăn năn hối cải, một tội nhẹ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng; không chừng họ trở nên ham mê tiền bạc và yêu mến thế gian, không còn yêu mến Chúa Trời (1 Giăng 2:15 “Đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu những sự vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến của Đức Cha không ở trong người ấy.”) Trong lịch sử của Hội Thánh có nhiều người đầy tớ của Chúa Trời đã lạc vào tình trạng này.

Này là một cảnh cáo cho tất cả các đầy tớ của Chúa Trời, đừng nghĩ rằng ta đã truyền giảng Tin Lành cho bao nhiêu người, đã dẫn đưa bao nhiêu người nhận biết Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, đã nhân danh Chúa mà làm phép lạ này phép lạ kia, vậy ta chắc được nhận vào Vương Quốc Thiên Đàng. Xin quí vị nhớ rằng điều kiện để được nhận vào Thiên Đàng là làm theo ý muốn của Chúa Trời, mà làm theo ý muốn của Chúa Trời tức là vâng phục lời dạy trong Kinh Thánh, nhất là vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su.

Tôi thường cầu xin Chúa Trời cho tôi thấy tội lỗi ẩn nấu trong lòng tôi, giúp tôi ăn năn hối cải khi tôi phạm tội lỗi, khải thị cho tôi thấy rõ tâm trạng của mình, dẫn đưa tôi luôn luôn đi theo đường lối của Ngài, và giúp đỡ tôi hoàn toàn vâng phục lời dạy trong Kinh Thánh.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.