Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa

Ma-thi-ơ 7:7 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kuta 1

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo chương 7 của Ma-thi-ơ: 

Ma-thi-ơ 7:7 – 11 7 Hãy cầu xin, thì được ban cho; hãy tìm kiếm, thì sẽ tìm được; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8 Bởi vì hễ ai cầu xin thì nhận được, ai tìm kiếm thì tìm được, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh lại cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, lại cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi là gian ác, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao? 

Chúa Trời Sẽ Ban Cái Gì Cho Những Người Cầu Xin Ngài? 

Có nhiều thầy cô truyền đạo thường dùng đoạn Kinh Thánh này để chứng tỏ rằng bất cứ chúng ta cầu xin điều gì, Chúa Trời đều vui lòng ban cho ta. Bởi vậy các thầy cô ấy khuyến khích Tín Đồ Cơ Đốc hãy tha hồ cầu xin tiền tài, danh vọng, nhà lầu xe hơi v.v, bất cứ điều gì họ muốn, Chúa Trời chắc sẽ ban cho họ! Nhưng điểm đó có phải là ý nghĩa chân chính của đoạn Kinh Thánh này không?

Trong câu 11 của Ma-thi-ơ 7 nói rằng: “…huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao?” nhưng không chỉ ra “các vật tốt” là cái gì, cho nên người ta nghĩ rằng Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì ta cầu xin. Đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 7:7 – 11 là Lu-ca 11:9 – 13, trong đó có thêm một câu rất quan trong:

Lu-ca 11:9 – 13 9 Ta lại nói cùng các ngươi: “Hãy cầu xin, thì sẽ được ban cho; hãy tìm kiếm, thì sẽ tìm được; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì tìm được, và ai gõ thì cửa sẽ mở. 11 Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? 12 Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? 13 Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?”

Trong Lu-ca 11:13 nói rằng: “…huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?” Vậy “vật tốt” mà Chúa Trời sẽ ban cho những người cầu xin Ngài là Thánh Linh, chứ không phải là bất cứ điều gì họ muốn.

Thánh Linh Sẽ Làm Gì Trong Tâm Hồn Ta?

Việc ban cho Thánh Linh là cực kỳ quan trọng cho cuộc sống thuộc linh của Tín Đồ Cơ Đốc. Các bạn có biết sau khi Chúa Trời ban Thánh Linh cho chúng ta thì Thánh Linh sẽ làm gì không?

Giăng 14:26 26 Nhưng Ðấng Trợ Giúp đến, tức là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã truyền dạy các ngươi.

Thánh Linh sẽ nhắc lại cho chúng ta nhớ lời dạy của Chúa Giê-su.

Mà Chúa Giê-su đã nói gì liên quan đến tiền bạc, danh vọng?

Lu-ca 6:20 20 Chúa ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: “Phước cho các ngươi nghèo khổ, vì vương quốc Chúa Trời thuộc về các ngươi!” 

Căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì những người nghèo khổ sẽ được phước lành, và vương quốc Chúa Trời thuộc về họ. Còn những người giàu có thì sao?

Lu-ca 6:24 – 25 24 Nhưng khốn cho các ngươi giàu có, vì các ngươi đã được yên ủi của mình rồi! 25 Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no nê, vì các ngươi sẽ đói! Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì các ngươi sẽ khóc lóc than vãn! 

Chúa Giê-su nói rằng khốn cho những người giàu có! Vậy Chúa chắc không muốn các môn đồ của mình trở nên giàu có!

Ma-thi-ơ 6:19 – 20 19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải trên trái đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi sâu mối, ten rét không làm hư, và kẻ trộm không đào ngạch khoét vách mà lấy.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta không nên tích trữ của cải trên trái đất. Nếu chúng ta không tích trữ của cải thì ta không thể trở nên giàu có (Xin đọc bài giảng “Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời” để hiểu rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này).

Ma-thi-ơ 6:24 24 Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể làm tôi Chúa Trời lại làm tôi ma-môn (tức là tiền bạc) nữa.

Chúa Giê-su nói rằng chúng ta không thể làm tôi cho Chúa Trời lại làm tôi cho tiền bạc. Chúng ta phải lựa chọn phụng sự Chúa Trời hay phụng sự tiền bạc. Nếu chúng ta lựa chọn Chúa Trời thì ta không thể lựa chọn tiền bạc.

Bốn đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 6:20, Lu-ca 6:24 – 25, Ma-thi-ơ 6:19 – 20, Ma-thi-ơ 6:24 chỉ ra rằng trong lời dạy của Chúa Giê-su, tiền tài giàu sang là không tốt, chúng ta không nên tích trữ tiền tài ở trên trái đất v.v. Bởi vậy khi Thánh Linh nhắc ta nhớ lại lời dạy của Chúa Giê-su, thì Ngài sẽ nhắc ta không nên yêu tiền bạc danh vọng trên đời.

Cho nên một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính có Thánh Linh ngự trong lòng sẽ không cầu xin tiền tài danh vọng.

1 Giăng 5:14 14 Này là sự gan dạ chúng ta có ở trước mặt Chúa Trời, nếu chúng ta cầu xin việc gì theo ý muốn của Ngài thì Ngài nghe chúng ta. 

Chúa Trời Đức Gia-vê ngự trong Chúa Giê-su, cho nên lời dạy của Chúa Giê-su tức là lời dạy của Chúa Trời. Khi chúng ta cầu xin những điều phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-su tức là cầu xin theo ý muốn của Chúa Trời, thì Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của ta.

Tín Đồ Cơ Đốc Nên Cầu Xin Cái Gì?

Nói tóm lại, chúng ta không nên cầu xin tiền tài. Khi chúng ta cầu xin những điều phù hợp với ý muốn của Chúa Trời thì Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của ta. Nhưng chúng ta nên cầu xin cái gì?

1. Chúng ta cầu xin Chúa Trời ban Thánh Linh cho chúng ta

Đầu tiên, chúng ta nên cầu xin Chúa Trời ban Thánh Linh cho chúng ta.

Lu-ca 11:13 13 Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao? 
Giăng 16:7 – 8 7 Nhưng ta nói thật cùng các ngươi: “Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì Ðấng Trợ Giúp sẽ không đến cùng các ngươi. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian nhận thức về tội lỗi, về sự công nghĩa và sự phán xét. 

Thánh Linh sẽ khiến thế gian nhận thức về tội lỗi, về sự công nghĩa và sự phán xét. Tín Đồ Cơ Đốc chân chính rất quan tâm về tội lỗi trên thế gian, sự công nghĩa và sự phán xét của Chúa Trời. Chúng ta nên cầu xin những chuyện liên quan đến tha tội, sự công nghĩa và sự phán xét vào ngày sau cùng.

2. Chúng ta cầu xin Chúa Trời giúp anh chị em ăn năn hối cải để được tha tội

1 Giăng 5:16 16 Nếu có ai thấy anh em mình phạm một tội lỗi, mà tội đó không đưa đến sự chết, thì người ấy nên cầu xin, và Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà không đến nỗi chết. Cũng có tội đưa đến sự chết; tôi không nói rằng anh em nên cầu xin về tội đó. 

Khi chúng ta thấy anh chị em Tín Đồ phạm tội lỗi, mà tội đó không đưa đến sự chết, thì ta nên cầu xin Chúa Trời giúp người ấy ăn năn hối cải để được tha tội, và Ngài sẽ ban sự sống cho người ấy. Nhưng nếu tội đó là đưa đến sự chết, thì ta không nên cầu xin về tội đó.

Mà tội đưa đến sự chết là tội gì?

Hê-bơ-rơ 10:26 – 27 26 Tại vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi ta đã nhận biết lẽ thật, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 chỉ có đợi chờ kinh khiếp sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi!

Nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi ta đã nhận biết lẽ thật của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, chỉ có chờ đợi sự phán xét và lửa hừng vào ngày phán xét thôi. Ấy chính là tội lỗi đưa đến sự chết, nếu có ai phạm tội lỗi này, thì ta không nên cầu nguyện cho họ.

3. Chúng ta cầu xin khôn ngoan 

Gia-cơ 1:5 5 Nếu trong anh em có ai thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi mà không quở trách, thì người sẽ được ban cho.

Chúng ta có thể cầu xin Chúa Trời ban cho ta tính khôn ngoan, bởi vì chúng ta cần phải có tính khôn ngoan mới có thể hiểu được lẽ thật và thực hành lời dạy của Ngài.

Thái Độ Đẹp Ý Chúa Trời Trong Khi Cầu Xin                          

Khi cầu xin, chúng ta cần phải có có một thái độ đẹp ý Chúa Trời:

 • 1.Sự hiệp ý giữa các anh chị em
Ma-thi-ơ 18:19 19 Ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi trên trái đất đồng ý nhau về điều gì mà cầu xin, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.

Đầu tiên, sự hiệp ý, đồng tâm, nhất trí giữa anh chị em Tín Đồ là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta đồng ý nhau về điều gì và ta cầu xin Cha ở trên trời, thì Ngài sẽ ban cho ta.

 • 2. Vâng giữ các điều răn của Chúa Trời và làm những điều đẹp ý Ngài
1 Giăng 3:22 – 23 22 và chúng ta cầu xin bất cứ điều gì thì nhận được điều ấy vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 23 Này là điều răn của Ngài: chúng ta phải tin vào danh Con Ngài, tức là Chúa Giê-su Christ, và phải yêu thương nhau như Ngài đã mệnh lệnh ta.

Thứ hai, chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa Trời và làm những điều đẹp ý Ngài thì ta cầu xin bất cứ điều gì thì nhận được điều ấy. Mà điều răn quan trọng nhất của Ngài chính là chúng ta phải tin vào danh của Chúa Giê-su Christ và phải yêu thương lẫn nhau.

 • 3. Lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ
Ma-thi-ơ 21:22 22 Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin bất cứ điều gì, các ngươi sẽ nhận được.
Gia-cơ 1:6 – 8 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ; vì kẻ nghi ngờ thì giống như sóng biển bị gió thổi và đẩy đi. 7 Người ấy đừng mong rằng mình sẽ lãnh được điều gì từ nơi Ngài, 8 ấy là một người có hai lòng, không bền vững trong mọi đường lối của mình.

Thứ ba, chúng ta phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ. Nếu chúng ta nghi ngờ thì chẳng lãnh được điều gì.

 • 4. Chúng ta không cầu xin những điều để thỏa mãn tư dục của mình
Gia-cơ 4:3 3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin với động cơ xấu, để dùng trong tư dục mình.

Thứ tư, chúng ta không nên cầu xin những điều để thỏa mãn tư dục của mình. Thí dụ: cầu xin tiền tài danh vọng là để thỏa mãn tư dục của mình.

Tín Đồ Cơ Đốc Nên Tìm Kiếm Cái Gì?

Ngoài việc cầu xin, Chúa Giê-su còn dạy bảo chúng ta nên tìm kiếm; và Chúa nói rằng khi ta tìm kiếm thì sẽ tìm được. Vậy chúng ta nên tìm kiếm cái gì?

 • 1. Hết lòng hết linh hồn tìm kiếm Chúa Trời Đức Gia-vê

Đầu tiên, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Chúa Trời Đức Gia-vê.

2 Sử Ký 15:12 12 Chúng lập giao ước để hết lòng hết linh hồn tìm kiếm Gia-vê Chúa Trời của tổ phụ mình,
Giê-rê-mi 29:13 13 Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và tìm được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.

Hai đoạn Kinh Thánh trên 2 Sử Ký 15:12 và Giê-rê-mi dạy rằng khi chúng ta hết lòng hết linh hồn tìm kiếm Chúa Trời Đức Gia-vê, ta sẽ tìm được Ngài.

Mà hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Chúa Trời Đức Gia-vê có nghĩa là gì?

Ê-sai 55:6 – 7 6 Hãy tìm kiếm Gia-vê đang khi có thể tìm được Ngài; Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, người bất nghĩa hãy từ bỏ ý tưởng mình; Hãy quay trở về cùng Gia-vê thì Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

Trước sự hoàn toàn trọn vẹn của Chúa Trời Đức Gia-vê, chúng ta đều là kẻ ác, người bất nghĩa. Hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Đức Gia-vê có nghĩa là chúng ta từ bỏ đường lối mình và ý tưởng của mình, ta quay về đường lối của Gia-vê và đến cùng Ngài.

Ê-sai 51:1 1 Hãy nghe ta, các ngươi là những kẻ đeo đuổi sự công nghĩa, là những kẻ tìm kiếm Gia-vê! Hãy nhìn vào vầng đá mà từ đó các ngươi đã được đẽo ra, vào mỏ đá mà từ đó các ngươi đã được đào lên!

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng những kẻ đeo đuổi sự công nghĩa chính là những kẻ tìm kiếm Đức Gia-vê. Vậy tìm kiếm Đức Gia-vê Chúa Trời tức là đeo đuổi sự công nghĩa.

Ma-thi-ơ 6:33 33 Nhưng trước hết, hãy tìm cầu vương quốc Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi tất cả mọi điều ấy nữa.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 6:33, vương quốc của Chúa Trời là dính liền với sự công nghĩa của Ngài. Vậy tìm cầu vương quốc của Chúa Trời tức là tìm cầu sự công nghĩa của Ngài.

 • 2. Tìm kiếm bình yên

Thứ hai, chúng ta tìm kiếm bình yên.

Thi Thiên 34:14 14 Hãy lánh sự ác và làm điều lành, Hãy tìm kiếm bình yên, và đeo đuổi sự ấy.

Chúng ta phải tìm kiếm bình yên và đeo đuổi nó. Mà tìm kiếm bình yên tức là lánh sự ác, làm điều lành.

 • 3. Tìm kiếm những kẻ bị hư mất
Lu-ca 19:10 10 Bởi Con của loài người đã đến để tìm kiếm và cứu vớt kẻ bị hư mất.

Chúa Giê-su đến thế gian để tìm kiếm và cứu vớt kẻ bị hư mất. Chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải noi gương của Chúa, ta cũng đi tìm kiếm những kẻ bị hư mất và giúp họ nhận biết Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, hầu cho họ được hưởng ơn cứu chuộc.

 • 4. Tìm kiếm ý muốn của Chúa Trời
Giăng 5:30 30 Ta không thể tự mình làm việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán của ta là công nghĩa, vì ta không tìm kiếm ý muốn của ta, nhưng tìm kiếm ý muốn của Ðấng đã sai ta. 

Chúa Giê-su không tìm kiếm ý muốn của mình, nhưng tìm kiếm ý muốn của Đấng đã sai Chúa đến, tức là Chúa Trời. Chúng ta noi gương của Chúa Giê-su, ta không làm việc theo ý muốn của mình. Trong mọi việc ta làm, ta tìm kiếm ý muốn của Chúa Trời và ta làm việc theo ý muốn của Ngài, chứ không phải là ta thích làm gì thì làm.

 • 5. Tìm kiếm vinh diệu từ Chúa Trời
Giăng 5:44 44 Khi các ngươi tiếp nhận vinh diệu lẫn cho nhau, nhưng không tìm cầu vinh diệu từ Chúa Trời duy nhất, thì làm sao các ngươi tin được?

Người ta tiếp nhận vinh diệu lẫn cho nhau có nghĩa là họ khen ngợi và nhận phần thưởng lẫn cho nhau, người này khen ngợi người kia, người kia khen ngợi lại người này, ông A ban phần thưởng cho ông B, rồi ông B ban phần thưởng lại cho ông A. Người đời trên thế gian tìm kiếm vinh diệu từ thế gian, mà không tìm cầu vinh diệu đến từ Chúa Trời, thì họ không thể tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ. Tín Đồ Cơ Đốc nên tránh xa việc tiếp nhận khen ngợi và phần thưởng của thế gian, chúng ta phải tìm cầu khen ngợi và phần thưởng từ Đức Gia-vê Chúa Trời duy nhất.

 • 6. Tìm kiếm lợi ích cho người khác 
1 Cô-rinh-tô 10:24 24 Đừng tìm kiếm lợi riêng cho mình, nhưng hãy tìm kiếm lợi ích cho kẻ khác.

Người đời trên thế gian đều tìm kiếm lợi ích của mình, mà Tín Đồ Cơ Đốc thì phải tìm kiếm lợi ích cho người khác. Chúng ta làm việc để đem lợi ích cho người khác, chứ không phải làm việc để đem lợi ích cho mình.

1 Cô-rinh-tô 14:12 12 Anh em cũng vậy, vì anh em nhiệt tâm về các ân tứ, thì hãy tìm kiếm cho dư dật để xây dựng Hội Thánh.

Chúng ta nhiệt tâm tìm kiếm các ân tứ của Thánh Linh không phải vì lợi ích của mình, không phải để được người ta khen ngợi. Chúng ta tìm kiếm ân tứ với mục đích để xây dựng Hội Thánh.

Tín Đồ Cơ Đốc Nên Gõ Cửa Gì?

Chúa Giê-su nói, khi chúng ta gõ cửa, thì cửa sẽ được mở. Nhưng cửa đó là cửa gì?

Lu-ca 13:24 24 Chúa đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải gắng sức vào cửa hẹp, vì nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được.

Tại sao lại phải gắng sức vào cửa hẹp?

Ma-thi-ơ 7:13 – 14 13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Tại vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, cho nên chúng ta phải gõ cửa hẹp và gắng sức vào cửa hẹp (Xin đọc bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật” để hiểu rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:13 – 14).

Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa

Bây giờ tôi tổng kết lại tất cả những điểm tôi đã nói ở trên.

Chúa Giê-su không phải nói rằng chúng ta cầu xin bất cứ điều gì và Chúa Trời đều ban cho ta.

1. Chúng ta nên cầu xin cái gì?

 • Đầu tiên, chúng ta nên cầu xin Chúa Trời ban cho ta Thánh Linh. Khi chúng ta có Thánh Linh ngự trong lòng ta, Ngài sẽ dạy bảo ta không nên yêu tiền tài danh vọng trên đời. Thánh Linh sẽ chỉ dẫn ta nên cầu xin những điều phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-su thì Chúa Trời sẽ ban cho ta những điều đó.
 • Chúng ta cầu xin Chúa Trời giúp anh chị em ăn năn hối cải để được tha tội.
 • Chúng ta cầu xin khôn ngoan.

2. Khi cầu xin, chúng ta cần phải có thái độ đẹp ý Chúa Trời:

 • Sự hiệp ý giữa các anh chị em.
 • Vâng giữ các điều răn của Chúa Trời và làm những điều đẹp ý Ngài.
 • Chúng ta lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ
 • Chúng ta không cầu xin những điều để thỏa mãn tư dục của mình.

3. Chúng ta nên tìm kiếm cái gì?

 • Hết lòng hết linh hồn tìm kiếm Chúa Trời Đức Gia-vê.
 • Tìm kiếm bình yên.
 • Tìm kiếm những kẻ bị hư mất.
 • Tìm kiếm ý muốn của Chúa Trời.
 • Tìm kiếm vinh diệu từ Chúa Trời.
 • Tìm kiếm lợi ích cho người khác.

4. Chúng ta nên gõ cửa gì?

Chúng ta nên gõ cửa hẹp và gắng sức vào cửa hẹp.

Tôi chịu phép báp-tem vào năm 1983, trong ba mươi mấy năm đi cùng với Chúa Trời tôi kinh lịch sự nhân từ thương xót và công nghĩa thánh sạch của Ngài rất nhiều. Tôi không cầu xin tiền tài danh vọng, tôi cầu xin Cha ở trên trời giúp tôi tăng trưởng trong cuộc sống thuộc linh, tôi xin Ngài giúp tôi vâng giữ điều răn của Ngài, và giúp tôi trong việc phụng sự Hội Thánh. Trước khi chồng tôi và tôi đi rao truyền Tin Lành, chúng tôi cùng làm việc ở Canada, tôi là nhà phân tích lập trình (programmer analyst) trong một công ty bảo hiểm. Lúc đó tôi cầu xin Cha ở trên trời giúp tôi làm chứng tốt cho Ngài trong công ty. Tôi làm việc rất siêng năng, tôi có thể làm trọn phần công việc giao cho tôi trước ngày hạn chót, cho nên tôi có thể đi giúp đỡ những người đồng nghiệp. Tôi làm như vậy không phải để được tăng chức hay tăng lương, nhưng để làm sáng danh Chúa Trời, cho nên Ngài ban cho tôi những điều tôi cầu xin (xin đọc “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền (3)” để đọc thêm những kinh lịch của tôi).

Chồng tôi và tôi bắt đầu đi rao truyền Tin Lành vào năm 1989, trong hai mươi tám năm phụng sự Chúa Trời, tôi quả thật kinh lịch những điều mô tả trong Ma-thi-ơ 7:7 – 11, tôi cầu xin thì được, tôi tìm kiếm thì tìm được, và tôi gõ cửa thì cửa được mở cho.

Chúa Trời Muốn Rèn Luyện Chúng Ta Trở Thành Những Người Tích Cực Và Nhiệt Tâm

Khi chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa Trời, thì Ngài sẵn sàng ban cho ta những điều ta cầu xin, vậy tại sao Ngài lại muốn ta cầu xin rồi mới ban cho ta? Chúa Trời biết rõ điều gì là tốt và điều gì ta cần, thì Ngài cứ ban cho ta đi, và chúng ta không cần cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa, nhự vậy thì ta sẽ đạt được hiệu quả nhanh hơn, phải không?

Hỡi các bạn ơi, Cha ở trên trời muốn rèn luyện các con cái của Ngài trở nên những người tích cực và nhiệt tâm tìm cầu ý muốn của Ngài, chứ không phải như người máy (robot) chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi.

Khi chồng tôi và tôi hướng dẫn một hội thánh ở Úc Đại Lợi, lúc đó có nhiều người mới nhập cư từ những nước Á Châu. Phần nhiều những người nhập cư này không biết nói tiếng Anh. Chồng tôi và tôi định mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho họ. Chúng tôi cầu xin Chúa Trời ban chỉ thị, nếu kế hoạch này là phù hợp với ý muốn của Ngài thì xin Ngài ban cho một chỗ thích hợp cho lớp tiếng Anh, tại vì hội thánh của chúng tôi nhỏ quá, không thể dùng làm lớp học. Chúng tôi đi hỏi thăm một giáo đường lớn người Úc ở gần hội thánh của chúng tôi. Khi các trưởng lão của giáo đường đó nghe rằng chúng tôi định mở một lớp tiếng Anh miễn phí cho những người nhập cư thì họ hăng say ủng hộ chúng tôi, họ vui lòng cho chúng tôi xử dụng một vài phòng học trong giáo đường. Chẳng những thế, mấy người trưởng lão của giáo đường đó còn muốn tham dự vào việc giảng dạy tiếng Anh nữa.

Trong sự kiện này, chồng tôi và tôi tích cực tìm cầu phương cách để giúp đỡ những người nhập cư mới và rao truyền Tin Lành cho họ. Khi chúng tôi cầu xin thì Chúa Trời ban cho, khi chúng tôi gõ cửa thì giáo đường lớn đó mở cửa hoan nghênh chúng tôi.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.