Điều Kiện Để Được Đi Theo Chúa Giê-su

 Ma-thi-ơ 8:18 – 22

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 05

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:14 – 17, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:18 – 22 18 Khi Chúa Giê-su thấy đám đông ở xung quanh mình, Chúa truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Có một thầy dạy Luật đến nói cùng Chúa rằng: “Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20 Chúa Giê-su đáp rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng con của loài người không có chỗ gối đầu.” 21 Một môn đồ khác nói cùng Chúa rằng: “Thưa Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.” 22 Nhưng Chúa Giê-su nói rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và hai người kia muốn đi theo Chúa. Khi một môn đồ xin Chúa cho phép về chôn người cha trước đã, Chúa đáp rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Tại sao về chôn người cha cũng không được chăng? Như vậy thì khó hiểu quá! Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Bối Cảnh Của Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:18 – 22

Đầu tiên chúng ta muốn nhìn vào bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này để coi cuộc đối thoại này xảy ra trong tình trạng nào. Ma-thi-ơ chương 8 thì không có ghi lại bối cảnh nào cả. Nhưng đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:18 – 22 có một đoạn Kinh Thánh song song là Lu-ca 9:57 – 62:

Lu-ca 9:57 – 62 57 Khi họ đang đi đường, một người nói cùng Chúa rằng: “Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó.” 58 Chúa Giê-su đáp rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng con của loài người không có chỗ gối đầu.” 59 Chúa nói cùng một người khác rằng: “Ngươi hãy theo ta.” Người ấy nói rằng: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã.” 60 Nhưng Chúa Giê-su nói cùng người rằng: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và truyền giảng vương quốc Chúa Trời ở mọi nơi.” 61 Có kẻ khác nữa nói rằng: “Thưa Chúa, tôi sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép tôi về từ giã người nhà trước đã.” 62 Chúa Giê-su nói cùng người  rằng: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với vương quốc Chúa Trời.” 

Bối cảnh của đoạn Kinh Thánh Lu-ca 9:57 – 62 gồm có một đoạn Kinh Thánh ở trước và một đoạn Kinh Thánh ở sau Lu-ca 9:57 – 62. Bây giờ chúng ta nhìn vào đoạn Kinh Thánh ở trước Lu-ca 9:57 – 62 là Lu-ca 9:51 – 53:

Lu-ca 9:51 – 53 51 Khi gần đến ngày Chúa Giê-su được rước vào trời, Chúa quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Chúa sai các sứ giả đi trước mình, họ lên đường và đi vào một làng của người Sa-ma-ri để sửa soạn các việc cho Chúa; 53 nhưng người Sa-ma-ri không tiếp rước Chúa, vì Chúa đi thẳng lên Giê-ru-sa-lem. 

Qua đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 9:51 – 53, chúng ta thấy rằng ấy là gần đến ngày Chúa Giê-su được rước vào trời.

Bây giờ chúng ta nhìn vào đoạn Kinh Thánh ở sau Lu-ca 9:57 – 62 là Lu-ca 10:1:

Lu-ca 10:1 1 Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai môn đồ khác, và sai từng đôi đi trước Chúa, đến các thành các chỗ mà chính Chúa sẽ đi. 

Đoạn Kinh Thánh Lu-ca 10:1 chỉ ra rằng Chúa Giê-su lại lập thêm bảy mươi hai môn đồ khác và sai họ đi trước Chúa đến các thành.

Bây giờ chúng ta tổng hợp hai đoạn Kinh Thánh Lu-ca 9:51 – 53 và Lu-ca 10:1, thì ta thấy rõ bối cảnh của đoạn Kinh Thánh Lu-ca 9:57 – 62. Xin các bạn nhớ rằng Lu-ca 9:57 – 62 là đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 8:18 – 22, cho nên bối cảnh của Lu-ca 9:57 – 62 tức là bối cảnh của Ma-thi-ơ 8:18 – 22.

Ấy là gần đến ngày Chúa Giê-su được rước vào trời. Chúa phải chịu chết trên cây thập tự, rồi ba ngày sau Chúa được sống lại, và 40 ngày sau khi Chúa sống lại thì Chúa mới được rước vào trời (Xin tham khảo Công Vụ Các Sứ Đồ 1:3. “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ Chúa lấy nhiều chứng cớ để tỏ ra mình là sống. Chúa hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, và dạy bảo những sự về vương quốc của Chúa Trời.”)

Nói tóm lại Chúa Giê-su biết rằng gần đến ngày mình phải chịu chết trên cây thập tự, và Chúa quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem để đối diện với những người Pha-ri-si, các thầy tế lễ và những người cầm quyền trong Đạo Do Thái. Chúa sai các sứ giả đi trước mình, và họ đi vào một làng của người Sa-ma-ri để sửa soạn các việc cho Chúa. Nhưng người Sa-ma-ri không tiếp rước Chúa Giê-su vì Chúa đang đi lên Giê-ru-sa-lem. Thật ra, dân Giu-đa thì không có giao thiệp với dân Sa-ma-ri (Xin tham khảo Giăng 4:9. “dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri.”).

Tại vì sự thù nghịch giữa dân Sa-ma-ri và dân Giu-đa, Chúa Giê-su thấy rằng cần phải gia tăng công việc rao truyền vương quốc của Chúa Trời. Nhưng Chúa biết rằng mình chỉ còn rất ít thời gian trên trái đất, cho nên Chúa cần phải sai thêm người đi truyền giảng Tin Lành. Trước kia Chúa đã lập lên mười hai sứ đồ (Xin tham khảo Mác 3:13 – 15. 13 Kế đó Chúa Giê-su đi lên núi, gọi những người Chúa muốn, thì họ đến với Chúa. 14 Chúa lập lên mười hai người, gọi là sứ đồ, hầu cho họ ở cùng Chúa và Chúa sai họ đi truyền đạo, 15 lại ban cho quyền phép đuổi quỉ ). Bấy giờ Chúa lại lập thêm bảy mươi hai môn đồ nữa để sai đi rao truyền Tin Lành của vương quốc Chúa Trời.

Chúa Giê-su Tuyển Chọn Bảy Mươi Hai Môn Đồ

Vậy Chúa Giê-su nói những lời ấy khi Chúa đang tuyển chọn bảy mươi hai môn đồ, và có nhiều người nói rằng họ muốn đi theo Chúa:

1. Môn đồ phải sửa soạn sống cuộc đời không ổn định, không nhà cửa và bị áp bức giết hại

Ma-thi-ơ 8:19 – 2019 Có một thầy dạy Luật đến nói cùng Chúa rằng: “Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20 Chúa Giê-su đáp rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng con của loài người không có chỗ gối đầu.”

Chúa ngay lập tức cảnh cáo người ấy rằng nếu người muốn đi theo Chúa thì người phải sửa soạn sống cuộc đời không ổn định, không nhà cửa. Hơn nữa Chúa sẽ bị đóng đinh chết trên cây thập tự, cho nên những môn đồ đi theo Chúa cũng sẽ bị áp bức giết hại đến nỗi chỗ gối đầu cũng không có.

2. Kẻ chết về tâm linh chôn kẻ chết về thân thể

Ma-thi-ơ 8:21 – 2221 Một môn đồ khác nói cùng Chúa rằng: “Thưa Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.” 22 Nhưng Chúa Giê-su nói rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Xin các bạn để ý, rất hiển nhiên cha của người ấy chưa chết. Tại vì nếu người cha đã chết rồi, thì người ấy chắc ở nhà đang sửa soạn đám tang, chứ người không có ở đó lắng nghe Chúa Giê-su giảng dạy. Hơn nữa người cha chắc cũng không phải đang bị bịnh nặng, tại vì nếu cha đang bị bịnh nặng, thì người cũng phải ở nhà hầu hạ người cha. Vậy cha của người này vẫn còn sống khỏe mạnh ở nhà, mà người muốn chờ đến người cha mắc bịnh nặng chết đi rồi người chôn người cha, sau đó người mới đi theo Chúa. Chúa không có thì giờ chờ đợi người này.

Chúa nói với người rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” “kẻ chết” đầu tiên là kẻ chết về tâm linh, và “kẻ chết” thứ hai là kẻ chết về thân thể. Chúa Giê-su nói rằng để kẻ chết về tâm linh chôn kẻ chết về thân thể.

Kẻ chết về tâm linh là những người bị tội lỗi điều khiển, tội lỗi khiến tâm linh của họ cứng cõi. Họ không nhận thấy vương quyền của Chúa Trời, họ không quan tâm những công việc của của Ngài, và họ không thể đáp ứng lại lời của Ngài. Chúa Giê-su đang kêu gọi người ta đi truyền giảng Tin Lành, những kẻ chết về tâm linh thì không nhận thấy sự khẩn cấp của công việc này.

Chúa Giê-su thấy rõ thái độ của người ấy. Thật ra người không muốn đi theo Chúa để rao truyền Tin Lành. Cho nên Chúa nói rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”. Chúa muốn nói với người ấy rằng nếu tâm linh của người chưa chết thì người thấy được sự khẩn cấp của việc rao truyền Tin Lành và người sẽ đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa. Ngược lại nếu người không nhận thấy vương quyền của Chúa Trời và không muốn đáp ứng lại lời của Ngài thì tâm linh của người đã chết rồi, trong trường hợp này thì người ấy hãy ở nhà chôn kẻ chết của người đi.

3. Lời cảnh cáo của Chúa Giê-su

Thật ra trong đoạn Kinh Thánh song song Lu-ca 9:57 – 62 có thêm hai câu Kinh Thánh nữa:

Lu-ca 9:61 – 62 61 Có kẻ khác nữa nói rằng: “Thưa Chúa, tôi sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép tôi về từ giã người nhà trước đã.” 62 Chúa Giê-su nói cùng người  rằng: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với vương quốc Chúa Trời.” 

Lại một người khác nói rằng người sẽ theo Chúa, nhưng người xin Chúa cho phép người về từ giã người nhà trước đã. Lần này Chúa không có khiển trách người này, nhưng Chúa cảnh cáo người hãy coi chừng, khi người về từ giã người nhà thì nên coi chừng đừng để người nhà ảnh hưởng đến tâm linh của người. Một người đi cày ruộng thì phải tra tay cầm cày và nhìn về phía trước, nếu người cứ ngó lại đằng sau thì không làm được việc gì cả. Tương tự như vậy, nếu người không muốn rời khỏi gia đình, thì người không thể đi rao truyền Tin Lành trên khắp thế gian, người không xứng đáng với vương quốc Chúa Trời.

Điều Kiện Để Được Đi Theo Chúa Giê-su

Chúa Giê-su đang kêu gọi Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta đi theo Chúa rao truyền Tin Lành của vương quốc Chúa Trời:

  • Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì ta phải sửa soạn sống cuộc đời không nhà cửa, không ổn định và bị áp bức thậm chí bị giết hại.
  • Nếu chúng ta bị tội lỗi điều khiện, thì tâm linh của ta đã chết rồi, chúng ta không thấy được vương quyền của Chúa Trời, không nghe được lời của Ngài, không quan tâm đến công việc của Ngài, và lẽ dĩ nhiên ta không thể đáp ứng lại lời kêu gọi của Ngài. Trong trường hợp này chúng ta hẳn không thể đi theo Chúa, chúng ta chỉ có ở nhà chôn kẻ chết về thân thể.
  • Chúng ta phải coi chừng đừng để người nhà ảnh hưởng đến tâm linh của ta. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa truyền giảng Tin Lành thì ta phải rời khỏi gia đình. Ngược lại nếu ta không muốn rời khỏi gia đình thì ta không xứng đáng làm công việc của Chúa Trời.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.