Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri

Ma-thi-ơ 11:1 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:40-42, ấy là phần cuối cùng của lời dặn bảo của Chúa Giê-su trước khi các môn đồ đi rao truyền Tin Lành. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 11:1 – 11. 

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. 

Thầy Có Phải Là Đấng Phải Đến?

Ma-thi-ơ 11:1 – 3 1 Vả, Ðức Chúa Giê-su đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. 2 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Chúa rằng: 3 “Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?”

Câu 2 của đoạn Kinh Thánh trên nói rằng Giăng ở trong ngục. Tại sao Giăng Báp-tít lại ở trong ngục?

Ma-thi-ơ 14:3 – 5 3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. 4 Vì Giăng có can vua rằng: “Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.” 5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.

Giăng Báp-tít can vua Hê-rốt không nên lấy Hê-rô-đia làm vợ, vì Hê-rô-đia vốn là vợ của em vua. Cho nên vua đã truyền bắt trói Giăng và bỏ vào tù ngục.

Trong câu 2 và 3 của đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 11:1 – 3 Giăng sai môn đồ của mình đi thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?” Giăng nghi ngờ rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng phải đến, hay nói một cách khác, người nghi ngờ rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng Cứu Thế Christ. Tại sao vậy?

Để giáp đáp câu hỏi này chúng ta phải tra khảo những đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước nói về Đấng Cứu Thế. Có rất nhiều đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước báo trước rằng Chúa Trời Gia-vê sẽ sai một Đấng Cứu Thế đến thế gian để giải cứu người dân của Ngài. Trong một số những đoạn Kinh Thánh đó mô tả Đấng Cứu Thế là một vị vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên, và vị vua này sẽ giải cứu họ ra khỏi sự đàn áp của kẻ thù.

1. Đấng Cứu Thế Christ là một vị vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên: 

Mi-chê 5:2 2 Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,
Ngươi thật nhỏ trong các chi tộc của Giu-đa,
Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người,
Người ấy sẽ thay Ta cai trị dân Y-sơ-ra-ên,
Gốc tích người từ thuở trước,
Từ những ngày xa xưa.

Mi-chê 5:2 chỉ ra rằng từ Bết-lê-hem Ép-ra-ta sẽ xuất hiện một người, ấy chính là Đấng Cứu Thế, người sẽ thay mặt Chúa Trời Gia-vê cai trị dân Y-sơ-ra-ên. Bởi vậy Đấng Cứu Thế sẽ là một vị vua. Ma-thi-ơ 2:6 đã trich dẫn Mi-chê 5:2 trong khi báo trước về nơi sinh của con trẻ Giê-su: “Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.”

Xa-cha-ri 9:9 9 Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công nghĩa và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.

Xa-cha-ri 9:9 nói rằng một vị Vua sẽ đến cùng người dân Y-sơ-ra-ên, Ngài là công nghĩa và sẽ ban sự cứu rỗi cho người dân. Đoạn Kinh Thánh trên đã được trích trong Ma-thi-ơ 21:5 trong khi mô tả Chúa Giê-su cỡi trên con lừa vào thành Giê-ru-sa-lem: “Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.”

2. Đấng Cứu Thế Christ sẽ đánh bại những kẻ thù chống đối lại cai trị của Ngài

Thi Thiên 110:1 1 Ðức Gia-vê phán cùng Chúa tôi rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.” 

Thi Thiên 110:1 đã được trích trong Ma-thi-ơ 22:44: “Chúa Trời Gia-vê phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi”

3. Đấng Cứu Thế Christ sẽ lập lên sự công bằng cho các dân tộc trên thế gian 

Ê-sai 42:1 – 4 1 Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt linh ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bằng cho các dân ngoại. 2 Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. 3 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bằng. 4 Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bằng trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. 

Ê-sai 42:1 – 4 đã được trích trong Ma-thi-ơ 12:18 – 21 để mô tả tâm hồn công nghĩa thánh sạch và đồng thời đầy dãy nhân từ thương xót của Chúa Giê-su: “18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bằng cho dân ngoại. 19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. 20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bằng được thắng. 21 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.”

Những đoạn Kinh Thánh trên Mi-chê 5:2, Xa-cha-ri 9:9, Thi Thiên 110:1 và Ê-sai 42:1 – 4 đều chỉ ra rằng khi Đấng Cứu Thế Christ đến, Ngài là một vị vua, Ngài sẽ lãnh đạo người dân chống đối lại những kẻ thù đàn áp họ, và Ngài còn lập lên sự công bằng chẳng những cho dân Y-sơ-ra-ên, mà cho tất cả các dân tộc trên thế gian nữa.

4. Giăng Báp-tít cũng truyền giảng rằng Đấng Cứu Thế sẽ cầm sàng rê sạch lúa mình

Khi Giăng Báp-tít bắt đầu kêu gọi người dân ăn năn hối cải và chịu phép báp-tem, người cũng dạy rằng Đấng đến sau người, tức là Đấng Cứu Thế Christ sẽ cầm sàng rê sạch lúa mình, chứa lúa vào kho, và thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt:

Ma-thi-ơ 3:11 – 12 11 “Ta làm phép báp-tem cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng Đấng đến sau ta, vĩ đại hơn ta; ta không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài cầm sàng rê sạch lúa mình, chứa lúa vào kho, và thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt.”

Trong Ma-thi-ơ 3:11 – 12 Giăng Báp-tít nói rằng Đấng Cứu Thế Christ sẽ tiêu diệt những kẻ gian ác không chịu ăn năn hối cải và tiếp tục sống trong tội lỗi. Nhưng thật ra những kẻ gian ác sẽ bị thiêu đốt vào Ngày Phán Xét, chứ không phải hiện bây giờ. Trong thế hệ này Chúa Trời Đức Gia-vê ban ân điển cho người đời để họ được nghe giảng về Tin Lành và cơ hội để ăn năn hối cải. Sự phán xét sẽ đến sau khi Chúa Giê-su Christ trở về thế gian này.

Qua những đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rằng Giăng Báp-tít đang mong chờ Đấng Cứu Thế Christ sẽ tổ chức một đạo quân hùng mạnh để lật đổ cai trị của Đế Quốc La-mã và giải cứu người dân ra khỏi sự đàn áp của dân ngoại. Nhưng Giăng thấy rằng thay vì tổ chức một đạo quân thì Chúa Giê-su hướng dẫn các môn đồ đi khắp các làng các thành để truyền giảng Tin Lành và chữa bịnh trừ quỉ, cho nên Giăng bắt đầu nghi ngờ Chúa Giê-su có phải là Đấng Cứu Thế Christ hay không, và người sai các môn đồ của mình đi hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?”

Lời Đáp Của Chúa Giê-su Cho Giăng Báp-tít

Này là lời đáp của Chúa Giê-su cho Giăng Báp-tít. 

Ma-thi-ơ 11:4 – 6 4 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: 5 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ nghèo khổ được nghe giảng tin lành. 6 Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!”

1. Lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm

Xin các bạn để ý, những điều Chúa Giê-su nói trong câu 5: “kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ nghèo khổ được nghe giảng tin lành” đều là trích từ lời tiên tri của Ê-sai:

Ê-sai 29:18 – 19 18 Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách; con mắt của kẻ đui sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. 19 Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Ðức Gia-vê, những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên mà mừng rỡ.
Ê-sai 35:5 – 6 5 Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. 6 Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.
Ê-sai 61:1 1 Thần của Chúa Gia-vê ngự trên ta; vì Ðức Gia-vê đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;

Chúa Giê-su bảo Giăng Báp-tít hãy đọc kỹ những lời tiên tri của Ê-sai nói về Đấng Cứu Thế Christ. Khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài quả thật là vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên, mà Ngài còn rao truyền tin lành của Chúa Trời Gia-vê, ban tự do cho tù nhân, rịt những kẻ vỡ lòng, chữa lành các thứ bịnh tật v.v.

Không chừng các bạn nghĩ rằng Chúa Giê-su quả thật chữa lành tất cả bịnh tật và rao truyền Tin Lành, nhưng Chúa đâu phải là vị vua của nước Y-sơ-ra-ên? Nếu Chúa không phải là vị vua của nước Y-sơ-ra-ên, thì Chúa đâu có quyền hành ban tự do cho các tù nhân trong ngục?

Hỡi các bạn ơi, Chúa Giê-su đang nói về những chuyện thuộc linh, chứ không phải là những chuyện của thế gian này.

2. Nước của Chúa Giê-su là một nước thuộc linh

Đầu tiên, nước của Chúa Giê-su là thuộc linh, chứ không thuộc về thế gian này:

Giăng 18:36 36 Ðức Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.”

Vậy nước của Chúa Giê-su là thuộc về đâu?

Ê-phê-sô 5:5 5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 5:5 chỉ ra rằng nước của Đức Chúa Trời và nước của Đấng Christ là một, nước của Chúa Giê-su Christ tức là nước của Đức Chúa Trời Gia-vê. Và những kẻ phạm tội lỗi không được dự phần trong nước của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. 

Cô-lô-se 1:13 – 14 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu của Ngài, 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, sự tha tội.

Đoạn Kinh Thánh trên Cô-lô-se 1:13 – 14 nói rằng Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, và dời chúng ta qua nước của Con. Vậy nước của Con là trái ngược với quyền của sự tối tăm, cho nên nước của Con là quyền của ánh sáng, và ở trong Con chúng ta có sự cứu chuộc, sự tha tội.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 5:5 và Cô-lô-se 1:13 – 14 chỉ ra rằng nước của Chúa Giê-su Christ chính là nước Chúa Trời. Nước của Chúa Giê-su là quyền của ánh sáng, khi chúng ta ở trong nước của Chúa thì ta đã thoát khỏi quyền hành của tối tăm, chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội.

3. Chúa Giê-su giải cứu các tù nhân của tội lỗi

Điểm thứ hai là hết thảy người đời đều là tôi mọi của tội lỗi và nằm dưới quyền hành của ma quỉ, Chúa Giê-su đến để giải cứu các tù nhân của tội lỗi:

Giăng 8:34 – 36 34 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. 35 Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

4. Chúa Giê-su nhắc nhở Giăng Báp-tít đừng vấp phạm

Trong Ma-thi-ơ 11:4 – 5 Chúa Giê-su bảo Giăng hãy đọc kỹ những lời tiên tri báo trước về Đấng Cứu Thế Christ, Chúa giải thích cho Giăng biết rằng Chúa đang làm những việc của Đấng Cứu Thế Christ, và Chúa quả thật là Đấng Cứu Thế Christ.

Rồi trong Ma-thi-ơ 11:6 “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!” Chúa nhắc nhở Giăng hãy cảnh thận, kẻo người nghĩ rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng Cứu Thế và người đi tìm Đấng khác, nếu người làm như vậy thì người sẽ vấp phạm.

Giăng Báp-tít

Sau đó Chúa Giê-su giảng giải cho dân chúng biết rõ về con người Giăng Báp-tít.

1. Giăng Báp-tít còn hơn đấng tiên tri

Ma-thi-ơ 11:7 – 10 7 Khi họ ra về, Ðức Chúa Giê-su mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: “Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? 8 Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. 9 Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, còn hơn đấng tiên tri nữa. 10 Ấy vì người đó mà có chép rằng: “Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi.”

Chúa Giê-su phán rằng Giăng còn hơn đấng tiên tri nữa. Tại sao Giăng có địa vị cao như thế?

Trong câu 9 và câu 10 Chúa phán rằng: “Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, còn hơn đấng tiên tri nữa. 10 Ấy vì người đó mà có chép rằng: “Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi.” Giăng là sứ giả sai đi trước mặt Con của Chúa Trời để dọn đường cho Con. (Xin các bạn đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ những việc làm của Giăng Báp-tít). Trong Cựu Ước có rất nhiều tiên tri, nhưng chỉ có một mình Giăng là sứ giả đi trước mặt Con của Chúa Trời để dọn đường cho Con, cho nên Giăng là còn hơn một đấng tiên tri.

2. Kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn Giăng Báp-tít

Nhưng Chúa Giê-su nói tiếp rằng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn Giăng.

Ma-thi-ơ 11:11 “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn người.”

Trong Ma-thi-ơ 11:11 Chúa thậm chí nói rằng trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Hết thảy người đời trên thế gian đều là bởi đàn bà sinh ra, vậy có nghĩa là hết thảy người đời trên thế gian không một ai là lớn hơn Giăng. Nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng lại lớn hơn Giăng. Ai là kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng?

Đầu tiên những người trong nước Thiên Đàng hẳn không thuộc về thế gian này. Những người trong nước Thiên Đàng là ai?

Giăng 1:10 – 13 10 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Ðức Chúa Trời vậy.

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 1:10 – 13 chỉ ra rằng những người tin danh của Ngôi Lời thì được ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, và họ là sinh bởi Đức Chúa Trời.

Vậy con cái Đức Chúa Trời có cuộc sống thân thể và cuộc sống thuộc linh.  Cho dù thân thể của họ là sinh bởi đàn bà, nhưng cuộc sống thuộc linh của họ là sinh bởi Đức Chúa Trời. Họ chắc ở trong nước Thiên Đàng. Và kẻ nhỏ nhất trong con cái Đức Chúa Trời cũng lớn hơn Giăng Báp-tít.

Điểm thứ hai là liên quan đến quan niệm về lớn và nhỏ trong nước Thiên Đàng, và quan niệm này là hoàn toàn trái ngược với quan niệm của thế gian.

Ma-thi-ơ 18:4 4 Vậy, hễ ai tự hạ mình xuống như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Trong thời của Chúa Giê-su, địa vị của đứa trẻ là rất thấp hèn, đứa trẻ là tương đương với tôi mọi: Ga-la-ti 4:11 Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi” Bởi vậy Ma-thi-ơ 18:4 nói rằng hễ ai tự hạ mình xuống như đứa trẻ có nghĩa là tự hạ mình xuống như tôi mọi, thì người ấy sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Ma-thi-ơ 23:11 11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.

Câu Ma-thi-ơ 23:11 dạy rằng kẻ nào lớn hơn hết thì sẽ làm đầy tớ hầu hạ mọi người. Kẻ nào càng lớn thì hầu hạ càng nhiều người, rốt cuộc kẻ lớn hơn hết thì hầu hạ tất cả mọi người.

Lu-ca 9:48 48 mà phán rằng: “Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Ðấng đã sai ta. Vì kẻ nào nhỏ nhất trong các ngươi, chính người đó là kẻ lớn.”

Câu Kinh Thánh Lu-ca 9:48 dạy rằng kẻ nhỏ nhất trong các môn đồ chính là kẻ lớn ở nước Thiên Đàng.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 18:4, Ma-thi-ơ 23:11 và Lu-ca 9:48 chỉ ra rằng trong nước Thiên Đàng quan niệm lớn và nhỏ là hoàn toàn trái ngược với quan niệm của người đời:

  • Một kẻ nhỏ nhất thì chính là kẻ lớn
  • Một kẻ tự hạ mình xuống để hầu hạ người khác là kẻ lớn nhất
  • Một kẻ lớn nhất thì sẽ hầu hạ mọi người

Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 11:11 rằng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng lại chính là kẻ lớn nhất và người ấy hầu hạ mọi người.

Chúa Giê-su muốn dạy bảo chúng ta rằng quả thật Giăng Báp-tít là còn hơn đấng tiên tri nữa, tất cả người đời trên thế gian không ai là lớn hơn Giăng. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta tự hạ mình xuống để trở thành kẻ nhỏ nhất hầu hạ mọi người thì chúng ta còn lớn hơn Giăng.

Kết Luận

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại tất cả những điều đã tra khảo ở trên:

  • Giăng Báp-tít sai các môn đồ đi hỏi Chúa Giê-su rằng Chúa có phải là Đấng Cứu Thế Christ, hay là chúng còn phải đợi Đấng khác chăng.
  • Chúa Giê-su gởi lời đáp lại Giăng rằng Chúa đang làm những việc của Đấng Cứu Thế Christ ghi trong lời tiên tri của Ê-sai. Và Chúa khuyên bảo Giăng hãy cẩn thận, kẻo người sẽ vấp phạm.
  • Sau đó Chúa Giê-su giảng giải cho người dân về Giăng Báp-tít. Chúa phán rằng Giăng còn lơn hơn đấng tiên tri nữa vì Giăng là sứ giả được Chúa Trời sai đi trước mặt Con của Chúa Trời để dọn đường cho Con.
  • Chúa dạy rằng tất cả người đời trên thế gian không ai là lớn hơn Giăng, nhưng trong nước Thiên Đàng người nào tự hạ mình xuống để trở thành kẻ nhỏ nhất hầu hạ mọi người thì người ấy còn lớn hơn Giăng.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.