Tìm Cầu Phần Thưởng Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 10:40 – 42

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:34 – 39, Chúa Giê-su dạy rằng Chúa đến không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo tức là lời sống của Chúa Trời. Khi lời sống của Chúa Trời rao truyền một cách trung thành thì sẽ phân chia người đời ra thành 3 hạng người khác nhau. Hạng người thứ nhất vâng phục lời của Chúa và trở thành môn đồ của Chúa, hạng người thứ hai thù ghét lời của Chúa và các môn đồ của Chúa, và hạng người thứ ba tuy không tin lời của Chúa nhưng cũng không thù ghét Chúa. Hậu quả của sự phân chia này là những người thù ghét lời của Chúa sẽ thù ghét Tín Đồ Cơ Đốc luôn, thậm chí kẻ thù của Tín Đồ Cơ Đốc là người nhà trong gia đình. Mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính đều phải lựa chọn giữa con đường của Chúa Giê-su hoặc là cuộc sống vinh hoa phú quí trên thế gian.

Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:40 – 42.

Ma-thi-ơ 10:40 – 42 40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta. 41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công nghĩa vì là công nghĩa, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công nghĩa. 42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. 

Đoạn Kinh Thánh này là phần cuối cùng của lời dặn bảo của Chúa Giê-su trước khi Chúa sai các môn đồ đi rao truyền Tin Lành. Trong những đoạn Kinh Thánh chúng ta đã tra khảo về trước, Chúa Giê-su đã giảng dạy về sự bắt bớ mà chúng ta sẽ gặp khi chúng ta đi rao truyền Tin Lành (Xin đọc hai bài giảng “Cả Thế Gian Sẽ Đàn Áp Bắt Bớ Các Sứ Đồ” “Rao Truyền Tin Lành Một Cách Dũng Cảm”). Đến phần cuối cùng của lời dặn bảo này, Chúa Giê-su phán rằng vẫn có một số người vui lòng tiếp rước chúng ta, và những người tiếp rước chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Rước Các Môn Đồ Tức Là Rước Chúa Giê-su, Rước Chúa Giê-su Tức Là Rước Chúa Trời

Đầu tiên chúng ta đọc Ma-thi-ơ 10:40:

Ma-thi-ơ 10:40 40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta”. 

Câu này thì rất dễ hiểu. Chúa Giê-su sai các môn đồ đi rao truyền Tin Lành, cho nên những người rước các môn đồ tức là rước Chúa. Mà Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su đến thế gian để cứu vớt loài người ra khỏi tội lỗi, cho nên những ai rước Chúa Giê-su tức là rước Đức Chúa Trời.

Rước Đấng Tiên Tri Và Rước Người Công Nghĩa

Bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn vào câu Kinh Thánh kế tiếp. 

Ma-thi-ơ 10:4141 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công nghĩa vì là công nghĩa, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công nghĩa.”

Tại sao ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri? Tại sao ai rước một người công nghĩa vì là công nghĩa thì sẽ lãnh phần thưởng của người công nghĩa? Để giải đáp câu hỏi này, đầu tiên chúng ta tìm hiểu ý nghĩa thuộc linh của từ ngữ “phần thưởng”.

1. Phần thưởng là tương đương với tiền công

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “phần thưởng” là “μισθός” (mi-s-tho-s). Chúng ta tra khảo một vài đoạn Kinh Thánh để tìm hiểu ý nghĩa của “μισθός” (phần thưởng). 

Châm Ngôn 11:18 18 Kẻ ác nhận tiền công lừa gạt, nhưng người gieo sự công nghĩa nhận phần thưởng thật. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Châm Ngôn 11:18, “phần thưởng” thật của người gieo công nghĩa được so sánh với “tiền công” lừa gạt của kẻ ác.

2 Sử Ký 15:7 7 Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng.

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Sử Ký 15:7 chỉ ra một cách rõ ràng “việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng”. Các ngươi được phần thường là từ “việc các ngươi làm”, vậy “phần thưởng” là tương đương với tiền công của việc làm.

Ma-thi-ơ 20:8 8 Ðến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: “Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 20:8, nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “tiền công” thực ra chính là “μισθός” (phần thưởng), nhưng bản dịch Kinh Thánh chữ Việt lại dịch là “tiền công”, bởi vậy hai chữ “tiền công” ở đây là tương đương với “phần thưởng”.

Khải Huyền 22:12 12 Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 22:12 chỉ ra rằng phần thưởng là trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

Ý nghĩa của 4 đoạn Kinh Thánh trên Châm Ngôn 11:18, 2 Sử Ký 15:7, Ma-thi-ơ 20:8, Khải Huyền 22:12 chứng tỏ rằng “phần thưởng” là tương đương với “tiền công” của việc làm.

Bởi vậy phần thưởng của đấng tiên tri là tiền công mà đấng tiên tri nhận được vì người đã làm công việc của tiên tri; phần thưởng của người công nghĩa là tiên công mà một người công nghĩa  nhận được vì người đã sống theo lời dạy công nghĩa của Chúa Trời.

Nhưng cho dù một người rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, nhưng người ấy đâu có làm công việc của tiên tri, người đâu có xứng đáng lãnh phần thưởng của đấng tiên tri? Tương tự như vậy, cho dù người nào rước một người công nghĩa vì là công nghĩa, nhưng nếu người ấy không có sống theo lời dạy công nghĩa của Chúa Trời, thì người đâu có xứng đáng lãnh phần thưởng của người công nghĩa?

Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa thuộc linh của “rước” trong Kinh Thánh. Nguyên văn Hy Lạp của “rước” là “δέχομαι” (de-cho-mai)

2. Ý nghĩa thuộc linh của “rước”

Ma-thi-ơ 10:14 14 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:14 là lời răn dạy của Chúa Giê-su cho các môn đồ. “không tiếp rước” là dính liền với “không nghe lời”. Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh này không tiếp rước các môn đồ tức là không nghe lời các môn đồ. Bởi vậy, tiếp rước các môn đồ tức là nghe lời các môn đồ. Mà các môn đồ đang đi rao truyền Tin Lành, cho nên nghe lời các môn đồ tức là vâng phục Tin Lành.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12 – 14 12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và danh Chúa Giê-su Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem. 13 Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. 14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy lời của Ðức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12 – 14, câu 14 nói rằng: “Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy lời của Ðức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó”. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “nhận lấy” chính là “δέχομαι”, có nghĩa là “tiếp rước”, vậy xứ Sa-ma-ri đã “tiếp rước” lời của Đức Chúa Trời.

Chuyện gì đã xảy ra trong xứ Sa-ma-ri mà người ta thấy rằng dân chúng đã tiếp rước (tức là nhận lấy) lời của Đức Chúa Trời? Câu 12 nói rằng “cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem.” Vậy “tiếp rước” lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là tin và vâng phục lời của Ngài, kết quả là cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem.

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44 – 11:1 44 Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Ðức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là người kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Ðức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46 Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Ðức Chúa Trời. 47 Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: “Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Ðức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?” 48 Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Ðức Chúa Giê-su Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. 1 Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Ðức Chúa Trời. 

Câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 11:1 nói rằng: “Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời”, nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “nhận lấy” chính là“δέχομαι”, có nghĩa là “tiếp rước”. Các sứ đồ và anh em đã nghe được tin gì chứng tỏ rằng người ngoại cũng đã nhận lấy (tức là tiếp rước) đạo của Đức Chúa Trời? Ấy là Đức Thánh Linh đã giáng trên mọi người nghe đạo trong khi Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng đạo (trong ma-thi-ơ 10:44), và những người trong buổi họp nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời (trong câu Ma-thi-ơ 10:46). Vậy khi người ta nhận lấy đạo của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh giáng trên họ và làm việc biến chuyển họ.

Bây giờ tôi tổng kết lại những điểm chúng ta tra khảo về ý nghĩa của “tiếp rước” (δέχομαι). Căn cứ vào những đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:14, Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12 – 14, Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44 – 11:1, chúng ta thấy rằng:

  • “Tiếp rước” lời của Chúa Trời tức là tin và vâng phục lời của Ngài
  • Khi người ta “tiếp rước” (hay nhận lấy) lời của Chúa Trời thì Đức Thánh Linh giáng trên họ và làm việc biến chuyển họ.

Khi chúng ta áp dụng ý nghĩa thuộc linh của “tiếp rước” vào sự tiếp rước đấng tiên tri thì ta thấy rằng tiếp rước một đấng tiên tri có nghĩa là vâng phục lời của đấng tiên tri, và tiếp rước một người công nghĩa có nghĩa là sống theo lời dạy công nghĩa của Chúa Trời.

3. Tiên tri thường bị người đời bắt bớ

Hơn nữa Kinh Thánh ghi rằng từ thời cổ xưa các tiên tri của Chúa Trời vẫn thường bị người đời bắt bớ giết hai: 

Ma-thi-ơ 5:11 – 12 11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. 
Lu-ca 11:49 – 50 49 Vậy nên, sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, 50 hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, 
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:52 52 Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Ðấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Ðấng đó;

Tiên tri là người truyền giảng lời của Chúa Trời, và người công nghĩa là một người sống theo lời dạy công nghĩa của Chúa Trời. Cuộc sống của hai hạng người này đều dính liền với lời của Chúa Trời. 

Khi người nào tiếp rước một đấng tiên tri, thì người ấy chẳng những không thù ghét tiên tri, mà người còn vui lòng sống theo lời dạy của đấng tiên tri nữa. Nhưng người đời thường bắt bớ các đấng tiên tri, khi người ấy sống theo lời dạy của đấng tiên tri, thì người đời cũng thù ghét người ấy luôn. Tại vì người ấy đã sống theo lời dạy của đấng tiên tri, và người cũng vui lòng chịu đựng thù ghét của người đời, cho nên người ấy xứng đáng nhận lãnh phần thưởng của đấng tiên tri.

Tương tự như vậy khi người nào rước một người công nghĩa thì người ấy vui lòng sống theo lời dạy công nghĩa của Chúa Trời, bởi vậy người ấy xứng đáng nhận lãnh phần thưởng của một người công nghĩa vậy.

Những Người Cho Các Môn Đồ Chỉ Một Chén Nước Lạnh Sẽ Được Phần Thưởng

Sau cùng Chúa Giê-su nói đến phần thưởng cho những người vui lòng cho các môn đồ của Chúa chỉ một chén nước lạnh: 

Ma-thi-ơ 10:42 42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. 

Một chén nước lạnh tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi chúng ta mệt mỏi và khát nước, thì một chén nước lạnh là quý giá lắm. Nếu người khác vui lòng cho chúng ta một chén nước lạnh chỉ vì chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su thì người ấy chắc kính mến Chúa lắm. Hơn nữa nếu chúng ta sống theo lời dạy của Chúa, thì người đời sẽ thù ghét chúng ta, khi người ấy cho chúng ta một chén nước lạnh, biết đâu người đời cũng thù ghét người ấy luôn. Cho nên khi người ấy cho chúng ta một chén nước lạnh, người ấy chẳng những kính mến Chúa Giê-su và người còn vui lòng chịu sự thù ghét của người đời nữa, cho nên người xứng đáng nhận lãnh phần thưởng của Chúa Trời.

Chúng Ta Nên Tìm Cầu Phần Thưởng Của Chúa Trời

Hôm nay chúng ta tra khảo về phần thưởng cho những người sống theo lời dạy của Chúa Trời và kính mến Chúa Giê-su. Chúng ta không tìm cầu phần thưởng của người đời, nhưng chúng ta nên tích cực tìm cầu phần thưởng của Chúa Trời. Hiện bây giờ nếu chúng ta luôn luôn sống theo lời của Chúa Trời thì tất cả mọi việc ta làm, cho dù một việc rất nhỏ như cho một chén nước lạnh cho những kẻ khát nước, đều sẽ nhận được phần thưởng vào ngày phán xét. Ngược lại nếu hiện bây giờ chúng ta không sống theo lời của Chúa Trời thì chúng ta chỉ có chờ đợi trừng phạt vào ngày phán xét thôi.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.