Rao Truyền Tin Lành Một Cách Dũng Cảm

Ma-thi-ơ 10:24 – 33

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:16 – 23, Chúa Giê-su dạy rằng thế gian sẽ đàn áp bắt bớ môn đồ của Chúa. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:24 – 33. 

Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Chúng Ta Rao Truyền Tất Cả Lời Dạy Của Chúa Mà Không Sợ Người Đời Vu Cáo Phỉ Báng Ta

Đầu tiên chúng ta tra khảo Ma-thi-ơ 10:24 – 25.

Ma-thi-ơ 10:24 – 25 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!  

Người đời sẽ vu cáo phỉ báng chúng ta. Nếu người đời vâng phục Chúa, thì họ cũng vâng phục chúng ta. Nhưng người đời đã gọi Chúa là “Bê-ên-xê-bun”, thì chúng ta cũng sẽ bị gọi là “Bê-ên-xê-bun” vậy.

Các bạn có biết “Bê-ên-xê-bun” có nghĩa là gì không? Nguyên văn Hy Lạp của “Bê-ên-xê-bun” là “Βεελζεβούλ”, này là tên của chúa quỉ, lãnh tụ của các tà ma:

Ma-thi-ơ 12:22 – 24 22 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Chúa Giê-su một người mắc quỉ ám, đui và câm; Chúa chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. 23 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Có phải người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?” 24 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 12:22 – 24 chỉ ra rằng sau khi Chúa Giê-su chữa lành một người bị quỉ ám, đui và câm, đến nỗi người ấy thấy được và nói được. Người dân thấy vậy mà nói rằng: “Có phải người đó là con cháu của vua Đa-vít chăng?”

Xin các bạn để ý, “con cháu của vua Đa-vít” mang một ý nghĩa rất quan trọng, tức là “Chúa Cứu Thế”. Nhưng những người Pha-ri-si lại nói rằng: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi. ”” Bê-ên-xê-bun tức là chúa quỉ, lãnh tụ của tà ma.

Mác 3:22 22 Có các thầy thông giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: “Người bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ phép chúa quỉ mà trừ quỉ.” 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Mác 3:22, các thầy thông giáo thậm chí nói rằng Chúa Giê-su là bị chúa quỉ Bê-en-xê-bun ám, và Chúa nhờ phép chúa quỉ mà trừ quỉ. 

Khi chúng ta truyền giảng Tin Lành của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ bị người đời thù ghét, họ thậm chí bịa đặt ra những chuyện giả dối để vu cáo phỉ báng chúng ta cũng như họ đã vu cáo Chúa Giê-su là chúa quỉ Bê-en-xê-bun ám vậy.

Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo Ma-thi-ơ 10:26.

Ma-thi-ơ 10:26 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.

Chúa Giê-su dặn bảo chúng ta đừng sợ những điều người đời vu cáo đả kích ta, tại vì tất cả những việc giấu dím sẽ được bày ra, những việc kín nhiệm sẽ được nhận biết.

Trong câu 26 có từ ngữ “bày ra”. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “bày ra” là “ἀποκαλύπτω” (a-po-kha-lup-tô). Trong Tân Ước chữ “ἀποκαλύπτω” là luôn luôn liên quan đến Chúa Trời, hoặc là Chúa Trời khải thị chân lý cho người dân của Ngài, hoặc là những chuyện bày tỏ ân điển và quyền năng của Ngài. Sau đây là một vài thí dụ về từ ngữ “ἀποκαλύπτω” trong Tân Ước:

Ma-thi-ơ 11:25 Lúc đó, Chúa Giê-su nói rằng: “Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ ra cho những con trẻ hay.”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 11:25 chỉ ra rằng Chúa Trời khải thị những chuyện huyền diệu cho con trẻ.

Ma-thi-ơ 11:27 Cha ta đã giao mọi việc cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn bày tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 11:27 chỉ ra rằng Chúa Giê-su bày tỏ Chúa Trời cho chúng ta thấy hầu cho chúng ta có thể nhận biết Ngài.

Ma-thi-ơ 16:16 – 17 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.” 17 Bấy giờ, Ðức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 16:16 – 17 chỉ ra rằng Chúa Trời khải thị cho Phi-e-rơ thấy Chúa Giê-su là Con của Chúa Trời.

Rô-ma 1:17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công nghĩa của Ðức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: “Người công nghĩa sẽ sống bởi đức tin.”

Đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 1:17 chỉ ra rằng Tin Lành bày tỏ ra sự công nghĩa của Đức Chúa Trời.

Bốn đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 11:25, Ma-thi-ơ 11:27, Ma-thi-ơ 16:16 – 17, Rô-ma 1:17 chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời Gia-vê muốn bày tỏ sự công nghĩa của Ngài và mọi huyền bí cho mọi người, nhưng phần nhiều người đời lại không muốn nhận biết Ngài.

Chính vì Đức Chúa Trời Gia-vê muốn bày tỏ mọi việc cho dân chúng, cho nên Chúa Giê-su dạy bảo các môn đồ phải rao truyền tất cả lời dạy của Chúa không sợ hãi gì cả.

Ma-thi-ơ 10:27 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.

Những điều Chúa đã nói trong nơi tối tăm và những điều các môn đồ nghe kề lỗ tai là những điều Chúa đã dạy riêng cho họ. Chúa Giê-su giảng giải Tin Lành một cách công khai cho tất cả mọi người, và Chúa cũng dạy riêng cho các môn đồ về những điều sâu xa hơn. Các môn đồ phải rao truyền tất cả mọi điều Chúa dạy bảo, không giữ lại một lời nào và không sợ hãi gì cả, vì ấy là ý chỉ của Chúa Trời Gia-vê muốn bày tỏ mọi việc cho người dân của Ngài. Khi chúng ta làm theo ý chỉ của Chúa Trời, chúng ta không cần sợ hãi gì cả.

Chúng Ta Chỉ Kính Sợ Đức Cha Ở Trên Trời Mà Không Sợ Đả Kích Của Người Đời

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Ma-thi-ơ 10:28.

Ma-thi-ơ 10:28 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

Chúa Giê-su lại một lần nữa dặn bảo chúng ta đừng sợ người đời. “kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn” là người đời. Người đời chẳng những vu cáo phỉ báng ta, chúng sẽ thật sự giết hại chúng ta, nhưng chúng ta không sợ chúng nó, cho dù những kẻ có quyền hành lớn lao, tiền tài vô số, nhưng chúng chỉ có thể giết được thân thể của ta, chứ không giết được linh hồn của ta. Hơn nữa nếu chúng ta bị người đời giết hại, mà chúng ta gìn giữ trung tín với Chúa Trời cho đến cùng, khi Chúa Giê-su trở về thế gian, Chúa sẽ cho chúng ta sống lại, và ban cho ta sự sống đời đời trong nước Thiên Đàng (Xin đọc bài giảng “Liên Hệ Giữa Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Và Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai”).

“Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có quyền năng làm cho mất được linh hôn và thân thể trong địa ngục, và chúng ta chỉ kính sợ Ngài thôi.

Bây giờ chúng ta tra khảo Ma-thi-ơ 10:29 – 31.

Ma-thi-ơ 10:29 – 31 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. 31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.

Chúa Trời Đức Gia-vê có đại quyền năng, và Ngài cũng có lòng thương xót vô biên. Ngài chăm nom muôn vật trên thế gian. Những con chim sẻ tuy nhỏ mọn, nhưng Chúa Trời luôn luôn chăm nom cuộc sống của họ mãi cho đến họ chết đi rơi xuống đất. Chúng ta là quí trọng hơn nhiều con chim sẻ, Ngài chăm nom cho mọi chi tiết trong cuộc sống của ta đến nỗi Ngài đã đếm hết mọi sợi tóc trên đầu của ta rồi.

Lu-ca 1:50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 1:50 chỉ ra rằng Chúa Trời thương xót những kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời khác.

Xưng Chúa Giê-su Hay Chối Bỏ Chúa Giê-su Trước Mặt Thiên Hạ

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:32 – 33.

Ma-thi-ơ 10:32 – 33 32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; 33 còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. 

Xưng Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ có nghĩa là gì?

Rô-ma 10:9 – 10 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Chúa từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công nghĩa, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

Khi chúng ta xưng Chúa Giê-su là Chúa của đời ta và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa từ kẻ chết sống lại, thì ta được cứu.

1 Giăng 4:15 Ví bằng có ai xưng Ðức Chúa Giê-su là Con Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Ðức Chúa Trời.

Ai xưng Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người cũng ở trong Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 7:21 – 23 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý chỉ của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:21 – 23 chỉ ra rằng chỉ xưng Chúa Giê-su là Chúa thì chưa đủ, chúng ta còn phải làm theo ý chỉ của Đức Cha ở trên trời nữa.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 10:9 – 10, 1 Giăng 4:15 và Ma-thi-ơ 7:21 – 23 chỉ ra rằng xưng Chúa Giê-su có nghĩa là chúng ta xưng nhận Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời và là Chúa của đời ta, chúng ta hoàn toàn vâng phục lời của Chúa và làm theo ý chỉ của Đức Cha ở trên trời.

Tại sao người ta không chịu xưng Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ?

Giăng 12:42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Ðức Chúa Giê-su; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Chúa ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng.

Đoạn Kinh Thánh rên Giăng 12:42 chỉ ra rằng nhiều quan trưởng người Do Thái tin vào Chúa Giê-su, những họ sợ người Pha-ri-si, nên không dám xưng Chúa Giê-su.

Kính Sợ Đức Chúa Trời – Không Sợ Người Đời

Chữ “sợ” xuất hiển 4 lần trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:24 – 33: 1 lần trong câu 26,

2 lần trong câu 28 và 1 lần trong câu 31. Trong 4 lần này có 3 lần là nói về sợ người đời, 1 lần là sợ Đức Chúa Trời.

Nguyên văn Hy Lạp của chữ “sợ” là “φοβέομαι”. Kinh Thánh nhiều lần dặn bảo chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời và không sợ chuyện gì khác.

Lu-ca 1:50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 1:50 chỉ ra rằng Chúa Trời thương xót những kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời khác.

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:35 nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công nghĩa, thì nấy được đẹp lòng Chúa.

Đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 10:35 chỉ ra rằng những người kính sợ Đức Chúa Trời và làm sự công nghĩa thì làm đẹp lòng Ngài.

Lu-ca 12:28 – 32 Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi! 29 Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. 30 Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. 31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. 32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 12:28 – 32 Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng lo lắng về đồ ăn, quần áo. Những người tìm cầu những điều này là “kẻ ít đức tin”, và các dân ngoại tức là những người không tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su thường tìm cầu những điều đó. Đức Cha chúng ta ở trên trời biết chúng ta cần dùng những điều đó rồi, cho nên chúng ta không lo lắng. Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng sự lo lắng là dính liền với ít đức tin. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:26 Hỡi anh em, là con cháu dòng Áp-ra-ham, và kẻ kính sợ Ðức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc nầy đã phán cho chúng ta vậy.

Đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 13:26 chỉ ra rằng lời rao truyền sự cứu chuộc là phán cho những người kính sợ Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 11:23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua.

Đoạn Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 11:23 chỉ ra rằng vì cha mẹ của Môi-se có đức tin, cho nên chúng không sợ chiếu mạng của vua.

Hê-bơ-rơ 11:27 Bởi đức tin, người (Môi-se) lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Ðấng không thấy được.

Đoạn Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 11:27 chỉ ra rằng bởi đức tin, Môi-se không sợ vua giận.

Hê-bơ-rơ 13:6 Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?

Đoạn Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 13:6 chỉ ra rằng khi chúng ta được lòng tin vững chắc thì ta không sợ chi hết.

Qua những đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rằng:

  • Những người ít đức tin thì lo sợ về nhiều việc và nhất là sợ đàn áp của người đời.
  • Khi chúng ta có lòng tin vững mạnh, chúng ta không sợ đàn áp đả kích của người đời, thậm chí không sợ tức giận của vua.
  • Những người kính sợ Đức Chúa Trời thì được Ngài thương xót và được ban cho lời rao truyền sự cứu chuộc.

Hỡi các anh chị em Tín Đồ, chúng ta hãy cầu xin Chúa Trời ban cho ta một niềm tin vững mạnh, giúp ta chỉ kính sợ Ngài thôi, không sợ vu cáo và đả kích của người đời, và rao truyền tất cả lời dạy của Chúa Giê-su một cách dũng cảm.

Một bên là vinh hoa phú quí trên đời, một bên là con đường công nghĩa của Chúa Giê-su, các bạn chọn lựa con đường nào? Bốn mươi năm về trước chồng tôi và tôi đã lập chí truyền giảng Tin Lành của Chúa cho đến cùng. Trong bốn mươi năm nay tôi bị người đời vu cáo, và bị chưởi mắng làm nhục trước mặt thiên hạ, mà tôi không sợ hải, tôi không thù oán họ, tôi tiếp tục yêu thương họ bằng tình yêu thương của Chúa Trời, tôi tiếp tục truyền giảng lời dạy chân lý cho họ. Tồi cầu xin Chúa Trời biến chuyển tâm hồn của họ và mở mắt của họ để họ thấy được chân lý của Ngài.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.