Cả Thế Gian Sẽ Đàn Áp Bắt Bớ Các Sứ Đồ

Ma-thi-ơ 10:16 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:1 – 15 nói về sự kiện Chúa Giê-su lựa chọn mười hai sứ đồ, rồi Chúa sai họ đi rao truyền Tin Lành trong các thành và các làng. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 10:16 – 23 16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn ngoan như rắn, vô tội như chim bồ câu. 17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; 18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. 20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. 21 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. 22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. 23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:16-23 Chúa Giê-su tiếp tục dặn bảo các sứ đồ về những điểm quan trọng trước khi chúng đi rao truyền Tin Lành. Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một để hiểu rõ lời dạy của Chúa.

Các Sứ Đồ Phải Khôn ngoan Như Rắn, Vô tội Như Chim Bồ Câu

Ma-thi-ơ 10:16 16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn ngoan như rắn, vô tội như chim bồ câu.

Chúa Giê-su dạy rằng khi các sứ đồ đi ra rao truyền Tin Lành, ấy là tựa như bày chiên đi vào giữa bầy muông sói, tình trạng đó là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy chúng phải rất cẩn thận và hành động khôn ngoan như rắn, nhưng gìn giữ tâm hồn vô tội như chim bồ câu vậy.

Kinh Thánh thường so sánh người dân của Chúa Trời là bày chiên, và Ngài là tựa như kẻ chăn hết lòng hướng dẫn săn sóc bày chiên:

Thi Thiên 95:7 – 9 7 Vì Ngài là Ðức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, 8 chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như nhằm ngày Ma-sa trong đồng vắng, 9 là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta, và thấy công việc ta.

Chúa Giê-su còn dắt đến bày muôn sói nữa. Vậy bày muôn sói là tượng trưng cho cái gì?

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 – 30 29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. 

Đoạn Kinh Thánh trên là câu nói của sứ đồ Phao-lô, người đang từ biệt Hội Thánh Ê-phê-sô để đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Trước khi ra đi, sứ đồ cảnh cáo các trưởng lão của Hội Thánh rằng sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong Hội Thánh để giết hại bày chiên.

Qua đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 – 30 chúng ta thấy rằng bày muôn sói là ở ngay trong Hội Thánh và chúng ráng sức dụ dỗ Tín Đồ Cơ Đốc đi theo họ.

Ma-thi-ơ 7:15 15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:15, Chúa Giê-su chỉ ra một cách rõ ràng minh bạch rằng bày muông sói chính là những tiên tri giả. Họ mang lốt chiên ở bên ngoài, nếu chỉ nhìn vào bên ngoài thì người ta tưởng rằng họ là bày chiên. Nhưng thật ra ở bề trong họ là muông sói hay cắn xé.

2 Phi-e-rơ 2:1 1 Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối bỏ Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Phi-e-rơ 2:1 chỉ ra rằng những tiên tri giả và giáo sư giả là ở giữa các anh chị em Tín Đồ, họ truyền giảng những đạo dối làm hại, chối bỏ Chúa Giê-su, và kết cục của họ là sự hủy phá thình lình.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 – 30, Ma-thi-ơ 7:15 và 2 Phi-e-rơ 2:1 chỉ ra rằng muông sói là tượng trưng cho những tiên tri giả và giáo sứ giả, họ ở ngay trong Hội Thánh, họ nhìn như là bày chiên ở bên ngoài, nhưng ở bề trong là muông sói hay cắn xé, họ ráng sức dụ dỗ môn đồ đi theo họ, họ truyền giảng những đạo dối làm hại, chối bỏ Chúa Giê-su. Bọn giáo sư giả và tiên tri giả này hẳn thù ghét các sứ đồ lắm, tại vì các sứ đồ rao truyền Tin Lành chân thật của Chúa Giê-su, ấy là trái ngược với đạo dối của họ. Họ sẽ đả kích làm hại các sứ đồ, cho nên Chúa Giê-su dặn bảo các sứ đồ phải khôn ngoan như rắn, vô tội như chim bồ câu.

Từ ngữ “khôn ngoan” trong Kinh Thánh không phải chỉ là thông minh mà thôi. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “khôn ngoan” là “φρόνιμος” (đọc là ph-ró-ni-mo-s),  ý nghĩa của chữ “φρόνιμος” này thì sâu xa lắm.

Ma-thi-ơ 7:24 24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:24 chỉ ra rằng một người khôn ngoan thì chẳng những lắng nghe lời dạy mà còn thực hành lời dạy nữa.

Ma-thi-ơ 24:45 45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 24:45 chỉ ra rằng một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan chẳng những không đàn áp các người đầy tớ khác dưới quyền cai trị của người, mà người còn cung cấp đồ ăn đúng giờ cho họ.

Ma-thi-ơ 25:1 – 4 1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. 2 Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. 3 Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. 4 Nhưng người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 25:1-4 mô tả mười người nữ đồng trinh, năm người là dại, còn năm người kia là khôn. Mười người này đi rước chàng rể, chúng đều cầm đèn. Năm người dại tuy cầm đèn nhưng không đem theo dầu, còn năm người khôn chẳng những cầm đèn mà còn đem theo dầu nữa. Từ điểm này chúng ta thấy rằng những người khôn thì ráng làm thêm những việc vượt quá bình thường, còn những người dại chỉ làm những việc bình thường chứ không chịu làm thêm những công việc vượt quá bình thường.

Căn cứ theo 3 đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:24, Ma-thi-ơ 24:45 và Ma-thi-ơ 25:1 – 4, khôn ngoan là một đức tính tốt, và chính Chúa Giê-su cũng dặn bảo các sứ đồ phải khôn ngoan như con rắn. Vậy chẳng lẽ con rắn là tốt chăng?

Kinh Thánh ghi lại rằng trong vườn Ê-đen chính con rắn dụ dỗ loài người phạm tội lỗi, Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện này chứ!

Hỡi các bạn ơi, con rắn tuy khôn ngoan, nhưng chẳng may nó thì rất quỷ quyệt:

Sáng Thế Ký 3:1-5 1 Vả, trong các loài thú đồng mà Gia-vê Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: “Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”  2 Người nữ đáp rằng: “Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 nhưng về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: “Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.”” 4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” 

(Xin các bạn đọc bài giảng “A-đam Và Người Nữ Phạm Tội Lỗi” để hiểu rõ lời giải thích)

Trong vườn Ê-đen, con rắn lừa gạt người nữ Ê-va ăn cái quả biết điều thiện và ác mà Đức Chúa Trời dặn bảo A-đam và Ê-va không nên ăn. Nhưng hai người nghe theo lời của con rắn mà ăn cái quả đó, rốt cuộc họ phạm tội lỗi nghịch với Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 11:3 3 Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Ðấng Christ chăng.

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Cô-rinh-tô 11:3 chỉ ra rằng tương tự như Ê-va bị cám dỗ bởi con rắn, sứ đồ Phao-lô e rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Sáng Thế Ký 3:1-5 và 2 Cô-rinh-tô 11:3 chỉ ra rằng con rắn tuy khôn ngoan nhưng rất quỷ quyệt. Bởi vậy Chúa Giê-su dặn bảo các sứ đồ cần phải khôn ngoan như rắn, nhưng loại bỏ tính quỷ quyệt của nó, các sứ đồ cần phải gìn giữ lòng thật thà tinh sạch như chim bồ câu vậy. Tại sao lại tinh sạch như chim bồ câu? Chim bồ câu thì có gì đặc biệt?

Trong Luật Pháp của Cựu Ước, chim bồ câu là con vật dùng trong việc hiến dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu cho Chúa Trời:

Lê-vi Ký 5:7 7 Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Ðức Gia-vê một cặp cu hay là cặp bồ câu con: một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu.

Tất cả các con vật dùng trong việc hiến dâng của lễ đều phải hoàn toàn không vết không tì. Chim bồ câu là một trong những con vật có thể dùng trong việc hiến dâng của lễ cho Chúa Trời, bởi vậy chim bồ câu là tượng trưng cho sự hiến dâng hoàn toàn cho Chúa Trời.

Một tâm hồn hiến dâng hoàn toàn cho Chúa Trời thì được Ngài coi là tinh sạch vô tội. Khi chúng ta hiến dâng cuộc sống của mình hoàn toàn cho Chúa Trời thì tâm hồn của ta là hoàn toàn tinh sạch vô tội trong mắt của Ngài.

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại tất cả những điểm vừa tra khảo ở trên:

  • Chúa Giê-su sai các sứ đồ đi rao truyền Tin Lành, ấy là tương tự như chiên đi vào giữa bày muông sói.
  • Muông sói là tượng trưng cho những tiên tri giả và giáo sư giả, họ truyền giảng đạo dối, chối bỏ Chúa Giê-su. Khi các sứ đồ đi rao truyền Tin Lành thật của Chúa thì bọn này sẽ đả kích làm hại các sứ đồ. Cho nên các sứ đồ phải khôn ngoan như rắn, vô tội như chim bồ câu.
  • Con rắn thì khôn ngoan, nhưng chẳng may nó thì rất quỷ quyệt, nó đã lừa gạt Ê-va ăn cái quả nhận biết điều thiện và điều ác. Chúng ta nên học hỏi sự khôn ngoan của rắn, nhưng loại bỏ tính quỷ quyết của nó.
  • Chim bồ câu là môt trong những con vật được dùng làm của lễ hiến dâng cho Chúa Trời. Của lễ hiến dâng cho Chúa Trời thì phải hoàn toàn trọn vẹn, không vết không tì. Bởi vậy chim bồ câu là tượng trưng cho sự hiến dâng hoàn toàn cho Chúa Trời. Khi chúng ta hiến dâng cuộc sống của mình hoàn toàn cho Chúa Trời thì ta đươc xưng là tinh sạch vô tội trước mặt Ngài.

Trong Ma-thi-ơ 10:16 Chúa Giê-su giảng cho các sứ đồ biết một cách tổng quát về tình trạng nguy hiểm khi họ đi rao truyền Tin Lành, rồi Chúa tiếp tục giảng giải cho họ biết một cách tường tận về những gian nan khó khăn họ sẽ gặp trong việc rao truyền Tin Lành.

Các Sứ Đồ Sẽ Bị Nộp Trước Tòa Án Và Bị Đánh Đòn 

Ma-thi-ơ 10:17 – 20 17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; 18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. 20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. 

Chúa Giê-su tiếp tục giảng dạy rằng các sứ đồ sẽ bị nộp trước tòa án và bị đánh đòn trong nhà hội, vì cớ của Chúa mà chúng sẽ bị giải trước mặt các quan lớn và các vua. Nhưng chúng không cần phải lo về sẽ nói lời gì, tại vì chính là Thánh Linh trong lòng của chúng sẽ nói ra cho chúng.

Sau này khi các sứ đồ đi rao truyền Tin Lành, những điều chúng gặp phải thì đúng như Chúa Giê-su đã dặn bảo vậy:

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1 – 4 1 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2 tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Ðức Chúa Giê-su, sự từ kẻ chết sống lại. 3 Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. 4 Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.

Đồng thời các sứ đồ cũng kinh lịch sự giúp đỡ của Chúa Trời. Khi chúng bị các quan tra hỏi, Thánh Linh ở trong lòng của chúng đã trả lời cho họ: 

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:5 – 12 5 Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, 6 với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. 7 Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: “Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy?” 8 Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, nói rằng: “Hỡi các quan và các trưởng lão, 9 nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, 10 thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Ðức Chúa Giê-su Christ ở Na-xa-rét, Ðấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Ðức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Chúa mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. 11 Giê-su nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” 

Các Sứ Đồ Sẽ Bị Thiên Hạ Thù Ghét Vì Danh Của Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 10:21 – 22 21 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. 22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ thù ghét vì danh ta; nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:21 – 22, Chúa Giê-su tiếp tục phán cho các sứ đồ rằng cả người nhà cũng sẽ thù ghét chúng: người anh sẽ nộp em cho bị giết, người cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ nghịch cùng cha mẹ, cả thiên hạ đều thù ghét chúng vì danh của Chúa.

Tại sao mọi người đều thù ghét các sứ đồ đến mực này, đến nỗi người nhà cũng thù ghét chúng vì danh của Chúa Giê-su?

Vâng, khi các sứ đồ rao truyền Tin Lành tức là rao truyền lời dạy của Chúa Giê-su. Nếu người ta thù ghét lời của Chúa, thì người ta sẽ thù ghét các sứ đồ luôn. Trong ba mươi năm nay, tôi rao truyền lời dạy của Chúa Giê-su, cho dù tôi không làm điều gì xúc phạm đến người ta, nhưng nhiều người lại rất mực thù ghét tôi.

Nhưng tại sao người đời thù ghét lời dạy của Chúa Giê-su? Tại vì lời của Chúa chỉ ra tội lỗi của họ:

Giăng 7:7 7 Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác. 
Giăng 3:19 – 21 19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Ðức Chúa Trời.

Các Sứ Đồ Nên Trốn Qua Thành Khác Khi Gặp Bắt Bớ

Ma-thi-ơ 10:23 23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con của loài người đã đến rồi. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:23 Chúa Giê-su tiếp tục răn dạy các sứ đồ rằng khi chúng bị bắt bớ trong thành này thì chúng nên trốn qua thành khác. Và Chúa phán rằng chúng còn chưa đi khắp các thành của dân Y-sơ-ra-ên thì Con của loài người đã đến rồi.

Tại sao Chúa Giê-su lại nói rằng các sứ đồ còn chưa đi khắp các thành của dân Y-sơ-ra-en thì Con của loài người đã đến rồi? Câu nói này có nghĩa là gì?

Câu này là lời tiên tri. Thật ra cả đoạn Kinh Thánh từ Ma-thi-ơ 10:16 – 23 đều là lời tiên tri, Chúa Giê-su báo trước cho các sứ đồ biết những bắt bớ chúng sẽ kinh lịch sau khi Chúa sống lại từ kẻ chết và thăng lên trời. Tại  vì căn cứ theo những chuyện ghi lại trong 4 quyển sách Tin Lành (Tin Lành theo Ma-thi-ơ, Tin Lành theo Mác, Tin Lành theo Lu-ca, Tin Lành theo Giăng) khi Chúa Giê-su còn sống trên thế gian ở cùng với các môn đồ, chúng chưa hề kinh lịch những đàn áp khủng khiếp mà Chúa mô ta trong Ma-thi-ơ 10:16 – 22. Sự đàn áp khủng khiếp đến với các môn đồ sau khi Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết và thăng lên trời, rồi họ tuân theo lời dặn của Chúa đi rao truyền Tin Lành theo khắp thế gian. Bởi vậy những chuyện mô tả trong Ma-thi-ơ 10:16 – 23 là lời tiên tri.

Tại vì Ma-thi-ơ 10:23 là lời tiên tri, “Con của loài người đã đến rồi” là chỉ về sự kiện Chúa Giê-su trở lại thế gian trong tương lai:

Hê-bơ-rơ 9:28 28 cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Chúa lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Chúa. 

Đoạn Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 9:28 chỉ ra rõ ràng minh bạch rằng Chúa Giê-su Christ đã dâng mình lên để cất đi tội lỗi của chúng ta, trong tương lai Chúa sẽ hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho những người chờ đợi Chúa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9 – 11 9 Chúa phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các ngươi đó nhìn xem Chúa, có một đám mây tiếp Chúa khuất đi, không thấy nữa. 10 Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Chúa ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11 và nói rằng: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-su nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Chúa lên trời vậy.” 

Ngay sau khi Chúa Giê-su đã thăng lên trời, các môn đồ còn đang ngó chăm lên trời, thì có hai người xuất hiện nói với các môn đồ rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại thế gian tương tự như cách Chúa đã thăng lên trời vậy.

Ma-thi-ơ 24:29 – 31 29 Tai nạn của những ngày đó vừa mới qua đi, thì mặt trời trở nên tối tăm liền, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và lực lượng của các tầng trời rúng động. 30Khi ấy, dấu hiệu của Con của loài người sẽ hiện ra trên tầng trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ than khóc, và nhìn thấy Con của loài người có đại quyền năng và đại vinh diệu ngự trên mây trời giáng xuống. 31Người sẽ sai thiên sứ dùng tiếng kèn lớn để nhóm lại từ khắp bốn phương những kẻ đã được chọn lựa của người, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 24:29-31 là lời của Chúa Giê-su nói tiên tri về những chuyện sẽ xảy ra khi Chúa trở về thế gian: Mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, lực lượng của các tầng trời rúng động, Con của loài người tức là Chúa Giê-su sẽ hiện ra trên tâng trời, rồi giáng xuống trên mặt đất.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 9:28, Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11 và Ma-thi-ơ 24:29-31 đều chỉ ra rằng trong tương lai Chúa Giê-su sẽ trở lại thế gian này.

Ngày nay người Y-sơ-ra-ên sống trên khắp thế gian, chứ không phải chỉ ở trong Y-sơ-ra-ên và Du Đa thôi. Trong Ma-thi-ơ 10:23 Chúa Giê-su nói tiên tri rằng các sứ đồ còn chưa đi khắp các thành của người Y-sơ-ra-ên để rao giảng Tin Lành thì Chúa đã  trở về thế gian rồi.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.