Chống Cự Lại Kẻ Ác Bằng Quyền Năng Và Trí Tuệ Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 5:38 – 42

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:33 – 37, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:38 – 42 38 “Các ngươi có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng ta bảo các ngươi, đừng chống cự lại kẻ ác. Nếu ai vả má bên hữu ngươi, thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy chiếc áo trong của ngươi, thì hãy để họ lấy luôn chiếc áo ngoài nữa.  41 Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, thì hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi thì hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng ngoảnh mặt quay đi.”

Các bạn có cảm nghĩ gì về đoạn Kinh Thánh trên ? Không chừng những người chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su sẽ nói rằng: “Cái gì đây? Ai dám vả má tôi thì tôi vả nó lại, tại sao tôi lại phải đưa má bên kia cho nó luôn? Chỉ có những kẻ khờ dại mới làm theo những lời này!”  Còn những người Tín Đồ Cơ Đốc sẽ nói rằng: “Nếu tôi thật sự làm theo lời dạy này thì tôi sẽ bị người khác đạp trên đầu trên lưng, người ta sẽ lợi dụng tôi và lừa gạt tôi, rốt cuộc tôi sẽ chẳng còn cái gì hết. Chẳng những thế, sau khi người ta lừa gạt tôi và đạp trên đầu tôi, họ còn cười nhạo tôi là ngu dại nữa chứ!”

Không chừng một số Tín Đồ Cơ Đốc khác sẽ nói rằng: “Lời dạy của Chúa Giê-su thì khó quá, chúng ta không cách nào làm nổi. Nhưng chúng ta được cứu chuộc là nhờ ân điển bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Chúng ta không cần phải vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, ta chỉ cần tin vào Chúa thôi thì ta được hưởng ơn cứu chuộc.”

Vâng Giữ Lời Dạy Của Chúa Giê-su Có Phải Là Cứu Chuộc Bởi Việc Làm Không?

Đối với những người nghĩ rằng chúng ta được cứu chẳng phải bởi việc làm của mình cho nên ta không cần phải vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, tôi xin các bạn hãy học tập kỹ càng lời dạy trong Kinh Thánh.

Ê-phê-sô 2:8 – 10 8 Thật vậy, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, nhưng là do Chúa Trời ban cho; 9 ấy chẳng phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe mình. 10 Vì chúng ta là một kiệt tác của Chúa Trời, được dựng nên trong Chúa Giê-su Christ để làm những việc lành mà Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để làm theo. 

Trong câu 8 và câu 9 sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta được cứu chuộc là nhờ ân điển, bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Nhưng trong câu 10 thì sứ đồ nói rằng: “chúng ta là một kiệt tác của Chúa Trời, được dựng nên trong Chúa Giê-su Christ để làm những việc lành mà Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để làm theo.”

Phao-lô một lúc thì nói rằng ta được cứu chẳng phải bởi việc làm, nhưng một lúc lại nói rằng ta được dựng nên trong Chúa Giê-su Christ để làm việc lành, như vậy chúng ta có cần phải làm việc lành hay không?

Câu trả lời thì rất hiển nhiên và đơn giảng, quả thật chúng ta được cứu là nhờ ân điển, bởi đức tin, chứ không bởi những việc lành của mình, nhưng sau khi ta được cứu chuộc rồi, thì ta phải làm những việc lành mà Chúa Trời đã chuẩn bị cho ta.

Xin các bạn để ý, những việc lành đó là do Chúa Trời chuẩn bị trước cho chúng ta. Việc lành trong Kinh Thánh không phải chỉ là quyên tặng một số tiền bạc cho kẻ nghèo khổ, không phải chỉ là giúp đỡ người ta một chút chút. Những điều đó là tốt, nhưng việc lành trong Kinh Thánh là cao siêu hơn những chuyện này. Việc lành trong Kinh Thánh là những việc được Chúa Trời coi là tốt lành. Những việc được Chúa Trời coi là tốt lành là những việc gì? Những việc được Chúa Trời coi là tốt lành là những việc căn cứ theo lời dạy của Ngài. Bởi vậy làm việc lành chính là vâng giữ lời dạy trong Kinh Thánh.

Nói tóm lại, chúng ta được cứu chẳng phải vì ta làm một số việc từ thiện. Khi chúng ta có một đức tin chân thành thì Chúa Trời sẽ ban ân điển cho ta, chính vì vậy mà ta được cứu. Nhưng sau khi chúng ta được cứu chuộc rồi thì ta phải vâng giữ lời dạy của Chúa Trời, ấy chính là việc lành mà Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng ta.

Đức Tin Và Sự Vâng Phục

Đức tin trong Kinh Thánh không phải chỉ là tin tưởng trong đầu óc thôi, đức tin trong Kinh Thánh bao gồm sự vâng phục nữa.

Rô-ma 1:5 5 nhờ Chúa chúng tôi đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để vì danh Chúa  mà đem mọi dân tộc đến sự vâng phục của đức tin.
Rô-ma 16:26  26 mà bây giờ được khải thị bởi các sách tiên tri, và theo lệnh của Chúa Trời hằng sống, cho mọi dân tộc nhận biết để đem họ đến sự vâng phục của đức tin,

Trong hai đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 1:5 và Rô-ma 16:26, sứ đồ Phao-lô nói đến “sự vâng phục của đức tin”. Một đức tin chân thành sẽ đưa đến sự vâng phục. Vâng phục là sự thể hiện ra bên ngoài của một đức tin chân thành ở bên trong. Những người Tín Đồ Cơ Đốc không chịu vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su thì đức tin của họ không phải là một đức tin chân thành.

Ngoài ra sứ đồ Phao-lô còn nói đến việc làm của đức tin nữa.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 3 vì trước mặt Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi thường nhớ đến việc làm của đức tin của anh em, lao khổ vì tình yêu thương, và lòng kiên trì vì hy vọng của anh em trong Chúa Giê-su Christ chúng ta;
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:11 11 Bởi vậy chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh em, hầu cho Chúa Trời chúng ta làm cho anh em xứng đáng với sự kêu gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn tất mọi ước vọng tốt lành và việc làm của đức tin; 

Trong hai đoạn Kinh Thánh trên 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:11 sứ đồ Phao-lô đề cập đến “việc làm của đức tin”. Việc làm và đức tin là dính liền với nhau, một người có đức tin chân thành sẽ làm những việc tốt lành.

Gia-cơ 2:17 17 Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có việc làm thì tự nó là chết.

Câu Kinh Thánh này Gia-cơ 2:17 giảng dạy một cách rõ ràng minh bạch, đức tin mà không có việc làm thì tự nó là chết.

Qua những đoạn Kinh Thánh trên cho ta thấy rằng mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc đều phải vâng giữ hết thảy lời dạy của Chúa Giê-su. Khi chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su thì ta phải tuân theo những điều răn của Chúa. Ấy chính là những việc lành mà Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Nếu chúng ta không vâng giữ lời dạy của Chúa thì đức tin của ta là một đức tin chết. Nếu chúng ta có một đức tin chết thì chắc không được  cứu chuộc.

Lẽ dĩ nhiên chúng ta không bao giờ làm nổi những lời dạy của Chúa Giê-su bằng khả năng của mình, ta cần phải nhờ cậy vào ân điển của Chúa Trời mới có thể vâng giữ lời dạy của Chúa.

Chúng Ta Chống Cự Lại Kẻ Ác Không Bởi Khả Năng Của Mình, Nhưng Bởi Quyền Năng Và Trí Tuệ Của Chúa Trời

Nhưng chúng ta phải vâng giữ lời dạy này của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:38 – 42 bằng cách nào? Chẳng lẽ chúng ta thật sự để cho kẻ ác lừa gạt ta, để họ đạp trên đầu của ta chăng? Hỡi các bạn ơi! Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta chắc phải vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, nhưng chúng ta không bao giờ để cho kẻ ác lợi dụng lừa gạt ta. Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một.

Đầu tiên Kinh Thánh dặn bảo ta phải chống cự lại tấn công của ma quỉ.

Ê-phê-sô 6:13 13 Bởi vậy, hãy lấy toàn bộ trang bị của Chúa Trời, hầu cho anh em có thể chống cự lại trong ngày gian ác, và sau khi đã thực hiện mọi sự, anh em đứng vững vàng.
Gia-cơ 4:7 7 Bởi vậy hãy vâng phục Chúa Trời, hãy chống cự lại ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
1 Phi-e-rơ 5:9 9 Hãy chống cự nó, đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh em khác trên khắp thế gian cũng đang chịu cùng một khổ nạn như thế.

Cả ba đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 6:13, Gia-cơ 4:7, 1 Phi-e-rơ 5:9 đều dạy rằng chúng ta phải chống cự lại ma quỉ, chứ không phải cứ một mực nhẫn nại rút lui.

Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại bảo ta đừng chống cự lai kẻ ác ? Hỡi các bạn ơi, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng chống cự lại kẻ ác, ấy là đừng chống cự lại kẻ ác bằng khả năng của mình. Nếu chúng ta chống cự lại bằng khả năng của mình, thì chắc đưa đến tình trạng “mắt đền mắt, răng đền răng.” Người ta đánh mình, thì mình đánh lại; nếu chúng ta không đủ sức đánh lại thì ta tìm cách khác mà trả thù. Đó là chống cự lại bằng khả năng của mình, hết thảy người đời đều làm như vậy. Chúng ta là Tín Đồ của Chúa Giê-su, chúng ta hành động làm việc khác với người đời. Chúng ta chống cự lại kẻ ác không bởi khả năng của mình, nhưng bởi quyền năng và trí tuệ của Chúa Trời.

Cơ Hội Để Làm Chứng Về Chúa Giê-su Trong Khi Đối Phó Với Kẻ Ác

Mà chống cự lại bằng quyền năng và trí tuệ của Chúa Trời có nghĩa là sao?

Lu-ca 21:12 – 15 12 Nhưng trước khi những việc ấy xảy ra, người ta sẽ vì danh ta mà tra tay bắt bớ và hành hạ các ngươi, nộp các ngươi đến nhà hội, các ngươi sẽ bị bỏ vào tù ngục, rồi bị đem ra trước mặt các vua chúa và các quan tổng đốc. 13 Đó sẽ đưa đến cơ hội để các ngươi làm chứng về ta. 14 Vậy các ngươi hãy ghi nhớ đừng lo nghĩ trước về việc nên bênh vực cho mình như thể nào. 15 Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và trí tuệ mà kẻ thù không chống cự và bẻ bác được. 

Chúa Giê-su nói rằng chúng ta sẽ bị thiên hạ bắt bớ vì cớ của Chúa. Trong Tin Lành theo Giăng, Chúa Giê-su đã dạy rằng tại vì người đời thù ghét Chúa, thì người đời chắc thù ghét ta luôn. Bởi vậy nếu chúng ta gìn giữ trung tín với Chúa, thì thiên hạ sẽ bắt bớ ta.

Nhưng Chúa Giê-su có bảo rằng khi họ vả má bên hữu ta, thì ta đưa cả má bên kia cho họ không? Không có! Chúa nói rằng khi những chuyện này xảy ra, thì ấy chính là cơ hội tốt để làm chứng về Chúa trước mặt các vua chúa các quan lớn nữa. Chúa hứa rằng lúc đó Chúa sẽ ban cho ta lời lẽ và trí tuệ mà kẻ thù không cách nào chống cự và bẻ bác được. Tại vì họ không thể chống cự và bẻ bác lời lẽ của ta, rốt cuộc họ lành phải lắng nghe lời làm chứng của ta về Chúa Giê-su (Xin đọc bài giảng “Người Làm Chứng Cho Chúa Giê-su” để hiểu rõ chúng ta nên làm chứng như thế nào)

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:9 – 10 9 Nhưng có mấy hội viên của nhà hội Tự Do hợp với những người từ Sy-ren, A-léc-xan-đơ, Si-li-si và A-si-a, nổi lên tranh luận với Ê-tiên. 10 Nhưng họ không chống lại nổi trí khôn và Thánh Linh mà Ê-tiên nhờ cậy để nói.

Đoạn Kinh Thánh này Công Vụ Các Sứ Đồ 6:9 – 10 thuật lại sự kiện Ê-tiên tranh luận với những người Giu-đa. Vì Ê-tiên nhờ cậy vào trí khôn và trợ giúp của Thánh Linh, những người đó không chống cự nổi. Bởi vậy cuộc tranh luận này thành ra buổi giảng giải Tin Lành cho những người Giu-đa này.

Nói tóm lại, khi người ta bắt bớ và hành hạ ta, ta không nên chống cự lại bằng khả năng của mình. Nhưng ta phải cầu xin Chúa Trời chỉ thị cho ta biết ta nên đối xử như thế nào. Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ ban cho ta trí tuệ và lời lẽ mà kẻ thù không cách nào chống cự và bác bẻ được. Những việc mà Chúa Trời sẽ chỉ dẫn ta làm đều nhằm vào một mục đích là để làm chứng về Chúa Giê-su, để những kẻ nghịch thấy được lòng nhân từ thương xót và thánh sạch của Chúa Trời, hầu cho họ được thu hút đến gần Ngài.

Chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa Trời chỉ dẫn ta làm, không chừng Ngài thật sự bảo ta đưa má bên kia cho kẻ ác, hoặc là để nó lấy luôn chiếc áo dài của ta, hoặc là đi hai dặm cùng với nó. Bây giờ tôi kể một vài câu chuyện thiệt để các bạn thấy rõ điểm này.

Câu chuyện thứ nhất: Chồng tôi quen biết một người anh em Tín Đồ Cơ Đốc, anh này làm việc trong một công ty lớn. Hàng ngày trong công ty anh này vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, cho nên nhiều người đồng nghiệp đều biết rằng anh này là một người Tín Đồ trung tín của Chúa. Nhưng ông quản lý của anh này lại thù nghịch Chúa Giê-su. Tại vì ông thù nghịch Chúa Giê-su thì ông cũng thù nghịch anh này luôn, y như lời Chúa đã nói rằng: “Nếu người đời thù ghét ta thì họ ắt cũng thù ghét các ngươi.” Khi ông quản lý thấy anh này sống theo lời dạy của Chúa Giê-su thì ông càng bực tức hơn, rồi ông tìm cách làm khổ anh này.

Một hôm anh này đang cặm cụi làm việc tại bàn giấy của mình, thì ông quản lý đến trước mặt anh này và nói rằng: “Ngươi là Tín Đồ của Giê-su, phải không? Bây giờ ngươi hãy đi quét sạch và lau chùi cái sàn của cả công ty này đi!” Anh này có thể từ chối không làm, tại vì đó không phải là công việc của anh, mà rất hiển nhiên ông quản lý cố ý muốn làm nhục anh này thôi. Nhưng anh này cũng biết rằng hết thảy các bạn đồng nghiệp và cả ông quản lý đang ngắm coi mình sẽ phản ứng như thế nào. Anh này quyết định vâng theo lời dạy của Chúa Giê-su mà không chống cự lại kẻ thù. Anh này đi lấy cây chổi và giẻ lau nhà, rồi anh quét sạch và lau chùi cái sàn của cả công ty một cách bình tỉnh. Hết thảy bạn đồng nghiệp và ông quản lý đều rất ngạc nhiên, họ đều tưởng rằng anh này sẽ nổi giận và cãi cọ với ông quản lý, rồi họ sẽ có dịp chế giễu anh này không vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, ai ngờ anh này vui lòng chịu nhục mà không chống cự lại.

Sau sự kiện này ít lâu, một hôm anh Tín Đồ này thấy có một cái ví tiền nằm trên sàn gần cái cổng lớn của công ty, anh bèn nhặt lên để coi, khi anh mở ra thì thấy có tấm hình của ông quản lý. Anh biết đó là cái ví tiền của ông, anh bèn đem trả lại cho ông. Khi ông thấy cái ví tiền, ông liền chụp lấy và mở ra coi, không thiếu một xu nào cả. Ông quản lý thấy hổ thẹn ghê, ông chỉ có nói được ba chữ: “Cám ơn anh!” , rồi ông cúi đầu không dám nhìn vào mặt của anh này. Từ đó trở đi thái độ của ông quản lý thay đổi hẳn. Cảm tạ Chúa Trời, khen ngợi Chúa Trời đã giúp anh Tín Đồ này làm theo đúng lời dạy của Chúa Giê-su, nhờ vậy mà anh này đã làm chứng về Chúa, rao truyền Tin Lành cho ông quản lý bằng hành động việc làm của mình. Ít lâu sau, một hôm trong công ty người ta thấy ông quản lý vừa làm việc vừa hát những bài tụng ca Tin Lành!

Câu chuyện thứ hai: Nhiều năm về trước chồng tôi và tôi hầu việc Chúa Trời tại một hội thánh. Một hôm tôi đi viếng thăm một người chị em Tín Đồ. Khi chị này mở cửa thấy tôi đứng đó, thì chị la lên liền: “Chị đến đây làm chi? Hôm nay tôi không có thì giờ!” Tôi bị chị này la hét như vậy, tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi không chống cự lại, tôi còn xin lỗi với chị nữa: “Xin lỗi, em không biết chị bận việc hôm nay, để hôm khác em đến thăm chị!” Rồi tôi yên lặng ra về. Đến ngày Chúa Nhật, tôi đang đón tiếp các anh chị em thì chị này xuất hiện. Tôi chủ động đến hỏi thăm chị này, tôi không có nhắc đến sự kiện hôm đó. Tôi càng tử tế nhiệt thành, thì chị càng hổ thẹn, chị cứ cúi đầu xuống không dám nhìn vào mặt tôi. Từ đó trở đi chị này rất thân thiện đối với tôi. Khi tôi vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, thì tôi đã giảng dạy một bài học cho chị này biết cuộc sống của một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính là như thế nào.

Câu chuyện thứ ba: Mục sư Trương Hy Hòa là ông thầy của tôi. Nhiều năm về trước, một hôm mục sự đang lái xe về nhà, bất thình lình có một chiếc xe chạy thiệt nhanh và không theo luật giao thông gì cả, rốt cuộc chiếc xe đó đụng vào xe của mục sư. Mục sư không có bị thương, nhưng chiếc xe của mục sự thì bị hư hại. Mục sư bèn đi xuống để giao thiệp với người lái xe kia. Người lái xe đó là một người đàn bà, khi bà này thấy mình gây ra tại nạn, bà sợ quá, bà run cầm cập và khóc lên, bà vừa khóc vừa xin lỗi với mục sự. Khi mục sư thấy bà run sợ đến mực này, mục sư động lòng thương xót cho bà. Đáng lẽ mục sư có quyền bắt bà này bồi thường cho thiệt hại của chiếc xe, nhưng mục sự chẳng những không bắt bà này bồi thường, mà mục sư còn an ủi bà này nữa. Sau khi bà này bình tĩnh lại, mục sư mới lái xe ra về.

Trong cả ba sự kiện trên, cho dù chúng ta bị bắt bớ làm nhục hay là bị thiệt hại, nhưng ta không chống cự không trả thù, ngược lại chúng ta còn thương xót giúp đỡ cho kẻ thù của mình nữa. Đó là hoàn toàn nhờ vào quyền năng và trí tuệ của Chúa Trời, chúng ta mới có thể làm nổi.  Chúng ta vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, ta chống cự lại kẻ thù bằng phương cách của Chúa Trời, chứ không phải bằng phương cách của người đời.

Chúa Trời Chỉ Thị Chúng Ta Phải Đối Phó Với Kẻ Gian Trá Bằng Một Phương Cách Khác

Nhưng một mặt khác nếu kẻ ác là rất mực kiêu ngạo gian trá, không chừng người đó lợi dụng tính nhân từ hiền lành của chúng ta để lừa gạt ta, nếu chúng ta cứ một mực chịu đựng nhẫn nại thì chẳng giúp ích chi cả, rốt cuộc kẻ thù sẽ chê cưới Tín Đồ Cơ Đốc là ngu dại thôi. Trong trường hợp như vậy, Chúa Trời sẽ chỉ thị ta phải đối phó với kẻ ác bằng một phương cách khác hẳn.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:6 – 12 6 Khi họ đi khắp cái đảo cho đến thành Ba-phô, rồi họ gặp một người Giu-đa kia, là tay thuật sĩ và tiên tri giả, tên là Ba-Giê-su. 7 Người này vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn ngoan. Ông quan mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, vì ông muốn nghe đạo của Chúa Trời. 8 Nhưng Ê-ly-ma, tức là thuật sĩ kia, chống đối họ, và ráng tìm cách khiến cho ông quan trấn thủ không tin. 9 Bấy giờ Sau-lơ, cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Thánh Linh, người đối mặt nhìn thẳng vào tay thuật sĩ và nói rằng: 10 “Ngươi đầy dẫy mọi thứ gian trá và lừa gạt, ngươi là con của ma quỉ, kẻ thù nghịch với mọi sự công nghĩa!, Ngươi cứ làm hư hỏng đường lối thẳng thắn của Chúa không thôi sao? 11 Nầy, bây giờ tay Chúa giáng trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong một thời gian.” Ngay lập tức có mù mịt tối tăm phủ trên người, người phải lần mò tìm kẻ để dắt mình. 12 Khi ông quan trấn thủ thấy chuyện này xảy ra, ông bèn tin, ông thấy đạo của Chúa rất mực kỳ diệu.

Khi tay thuật sĩ ngăn cản không cho ông quan trấn thủ nghe đạo của Chúa Trời, và tìm cách khiến ông quan không tin, người cản trở việc rao truyền Tin Lành, làm hại đến sự cứu chuộc của ông quan, cho nên Thánh Linh chỉ thị Sau-lơ nên trừng phạt tay thuật sĩ kia, khiến người bị mù trong một thời gian. Khi ông quan trấn thủ chứng kiến một chuyện kỳ diệu như vậy, thì ông tin vào Chúa Trời liền.

Nhiều năm về trước chồng tôi và tôi hầu việc tại một hội thánh. Chúng tôi và một đôi vợ chồng kia cùng nhau hướng dẫn hội thánh. Đôi vợ chồng đó có một đứa con gái nhỏ. Cả năm người chúng tôi cùng ở chung trong một căn nhà, chúng tôi góp tiền lương với nhau để xài chung trong các chi tiêu trong nhà. Một hôm có một người thân thuộc của đôi vợ chồng kia đến xin mượn tiền, món tiền người xin mượn thì khá lớn. Đôi vợ chồng đó bảo người thân thuộc đi về trước, và hẹn hôm sau sẽ trả lời. Rồi bốn người chúng tôi cùng nhau thảo luận về việc này, nếu chúng tôi cho người này mượn món tiền đó, thì tháng đó chúng tôi phải ăn cơm với xì dầu, tại vì không có tiền mua đồ ăn khác nữa. Nhưng chúng tôi nhớ rõ lời dạy của Chúa Giê-su rằng ai xin mượn tiền của mình thì đừng ngoảnh mặt quay đi. Chúng tôi vui lòng mượn tiền cho người này nếu người quả thật cần món tiền để sống, nhưng chỉ sợ người này bịa đặt ra câu chuyện để lừa gạt chúng tôi. Chúng tôi bèn cầu nguyện giao phó việc này cho Chúa Trời, cầu xin Ngài chỉ dẫn và ban trí tuệ cho chúng tôi để thấy rõ tấm lòng của người đó.

Hôm sau đôi vợ chồng đó đem theo số tiền đi gặp mặt người thân thuộc này. Khi họ gặp mặt nói chuyện với nhau, thì đôi vợ chồng đó nhận thấy rằng người này có thái độ không chân thành, và những lời người nói cũng có vẻ giả dối. Đôi vợ chồng đó biết ngay rằng ấy là chỉ thị hướng dẫn của Chúa Trời, họ quyết định không giao món tiên đó cho người thân thuộc này.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:38 – 42, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng chống cự lại kẻ dữ bằng khả năng của mình, tại vì nếu ta làm như vậy thì sẽ dẫn đến tình trạng đánh độn thù ghét nhau thôi. Chúng ta là Tín Đồ của Chúa, chúng ta không nên làm việc theo phương cách của người đời. Chúng ta cầu xin Chúa Trời ban trí tuệ chỉ thị cho ta biết nên đối xử với kẻ ác như thế nào.

Có những trường hợp khi chúng ta bị người đời bắt bớ làm nhục, ta chẳng những vui lòng chịu đựng, mà ta còn dùng tình yêu thương khoan dung để cảm hóa người ấy nữa. Nhưng cũng có những trường hợp Chúa Trời giúp ta thấy rõ gian trá của kẻ ác để ta không bị lừa gạt. Trong những trường hợp kẻ ác rất mực kiêu ngạo độc ác, không chừng Chúa Trời sẽ chỉ thị ta nên trừng phạt nó, để cho nó thấy rõ quyền năng kỳ diệu và thánh sạch công nghĩa của Ngài, rồi nó mới kính sợ Ngài.

Bất cứ việc gì Chúa Trời chỉ dẫn ta làm đều nhằm vào một mục đích là để làm chứng về Chúa Giê-su, khiến kẻ ác thấy được lòng nhân từ thương xót và thánh sạch công nghĩa của Chúa Trời hầu cho họ cũng được thu hút đến cùng Ngài. Chúng ta luôn luôn cầu xin hướng dẫn của Chúa Trời, ta sẵn sáng vâng giữ bất cứ điều gì Ngài chỉ thị ta làm, ta không bao giờ chống cự lại kẻ dữ bằng khả năng của mình. 

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.