Ví Dụ Của Hột Châu

Ma-thi-ơ 13:45 – 46  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống Video MP4)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của báu, hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:45 – 46 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua ngọc châu đó. 

Ngọc châu tượng trưng cho cái gì?

Nguyên văn Hy Lạp của “ngọc châu” là “μαργαρίτης” (margarites). Bây giờ chúng ta tra khảo những đoạn Kinh Thánh có chữ “margarites” (ngọc châu) để tìm hiểu “margarites” (ngọc châu) là tượng trưng cho cái gì?

Ma-thi-ơ 7:6 Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng ngọc châu mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi. 

Nguyên văn Hy Lạp của “ngọc châu” trong Ma-thi-ơ 7:6 chính là margarites. Đoạn Kinh Thánh trên là lời nói của Chúa Giê-su. Chúa dạy rằng đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng ngọc châu trước mặt heo.

Con chó và con heo chỉ muốn đồ ăn thôi, chúng không thấy giá trị cao quí của đồ thánh và ngọc châu. Ấy là tương tự như người đời trên thế gian chỉ thấy tiền tài vật chất là quí giá, còn những chuyện thuộc linh và những đồ thần thánh là vô giá trị đối với họ.  

Nếu chúng ta cho con chó những đồ thánh và quăng ngọc châu cho con heo, khi họ thấy không ăn được, thì họ sẽ nổi giận và đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé chúng ta. Ấy là tương tự như người đời trên thế gian chỉ thấy tiền tài giàu sang là quan trọng, khi chúng ta mời họ đi dự buổi thờ phượng Chúa Trời hoặc tham gia buổi học tập Kinh Thánh, nếu họ là những người lễ phép, họ sẽ từ chối; nếu họ là những kẻ nóng tình, không chừng họ sẽ chưởi mắng chúng ta nữa.

Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:6 chỉ ra rằng đồ thánh là tương đương với ngọc châu. Nguyên văn Hy Lạp của “đồ thánh” là ἅγιος (hagios), bây giờ chúng ta tra khảo từ ngữ “đồ thánh” (hagios) để hiểu rõ ngọc châu trong Ma-thi-ơ 13:45 là tượng trưng cho cái gì.

Châm Ngôn 3:13 – 15 Người nào tìm được trí tuệ, và được sự hiểu biết thì có phước thay! 14 Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, lợi ích nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. 15 Trí tuệ quí báu hơn châu ngọc, chẳng một vật nào ngươi ưa thích mà sánh kịp nó được. 

Châm Ngôn 3:13 – 15 chỉ ra rằng trí tuệ là tốt hơn tiền bạc và vàng, nó quí báu hơn châu ngọc, chẳng một vật nào có thể so sánh với trí tuệ.

Tại sao trí tuệ là tốt hơn tiền bạc và vàng và quí báu hơn châu ngọc ?

Châm Ngôn 9:10 Kính sợ Ðức Gia-vê, ấy là khởi đầu của trí tuệ; Sự nhận biết Ðấng Thánh, đó là sự hiểu biết. 

Đoạn Kinh Thánh Châm Ngôn 9:10 chỉ ra rằng kính sợ Đức Chúa Trời Gia-vê là khởi đầu của trí tuệ; và sự nhận biết Đấng Thánh chính là sự hiểu biết. Vậy có nghĩa là khi chúng ta càng kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta được càng nhiều trí tuệ; Khi chúng ta càng nhận biết Ngài thì chúng ta hiểu biết càng nhiều.

Châm Ngôn 15:33 Sự kính sợ Ðức Gia-vê là dạy dỗ cho trí tuệ; Và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. 

Đoạn Kinh Thánh Châm Ngôn 15:33 dạy rằng chính là sự kính sợ Đức Chúa Trời Gia-vê dạy dỗ trí tuệ cho chúng ta.  Câu Kinh Thánh này cũng chỉ ra rằng khi chúng ta càng kính sợ Đức Gia-vê thì ta được càng nhiều trí tuệ.

Châm Ngôn 30:3 Ta không học được trí tuệ, Và chẳng được sự nhận biết của Ðấng Thánh. 

Châm Ngôn 30:3 dạy rằng không được trí tuệ thì tương đương với không nhận biết Đấng Thánh Gia-vê, vậy sự nhận biết Đấng Thánh Gia-vê là tương đương với trí tuệ.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Châm Ngôn 9:10, Châm Ngôn 15:33 và Châm Ngôn 30:3 cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa trí tuệ và nhận biết Đức Chúa Trời. Tại sao trí tuệ tốt hơn tiền bạc và vàng và quí báu hơn châu ngọc? Tại vì chính là nhờ trí tuệ mà chúng ta mới có thể nhận biết Đức Chúa Trời Gia-vê.

Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời Gia-vê thì ta được sự sống đời đời

Giăng 17:3 3 Vả, sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Giê-su Christ, là Ðấng Cha đã sai đến. 

Giăng 17:3 chỉ ra một cách rõ ràng minh bạch rằng sự sống đời đời chính là nhận biết Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Giê-su Christ.

Trí tuệ dẫn đến ơn cứu chuộc

2 Ti-mô-thê 3:15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể cho con trí tuệ dẫn đến ơn cứu chuộc bởi đức tin trong Ðức Chúa Giê-su Christ. 

Trong đoạn Kinh Thánh 2 Ti-mô-thê 3:15 Sứ đồ Phao-lô chỉ ra rõ ràng minh bạch rằng trí tuệ dẫn đến ơn cứu chuộc.

Trí tuệ trong Kinh Thánh chính là Chúa Giê-su Christ

Sứ đồ Phao-lô nói rằng trí tuệ lại chính là Chúa Giê-su Christ.

1 Cô-rinh-tô 1:24 Nhưng về những người được gọi, người Giu-đa và người Hy-lạp, thì Ðấng Christ là quyền năng của Ðức Chúa Trời và trí tuệ của Ðức Chúa Trời. 
1 Cô-rinh-tô 1:30 Nhưng ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Giê-su Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên trí tuệ, công nghĩa, nên thánh, và cứu chuộc cho chúng ta.

Hai đoạn Kinh Thánh trên 1 Cô-rinh-tô 1:24 và 1 Cô-rinh-tô 1:30 chỉ ra rằng Đức Chúa Giê-su Christ  chính là trí tuệ của Đức Chúa Trời. Bởi vậy ngọc châu trong Ma-thi-ơ 13:45 chính là Chúa Giê-su Christ.

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại những điểm ở trên:

 • Ngọc châu trong Ma-thi-ơ 13:45 và Ma-thi-ơ 7:6 là tượng trưng cho đồ thánh
 • Trong Kinh Thánh trí tuệ được mô tả là một vật còn quí giá hơn vàng, bạc, ngọc châu.
 • Ngọc châu trong Ma-thi-ơ 13:45 và Ma-thi-ơ 7:6 tượng trưng cho trí tuệ.
 • Nhờ có trí tuệ chúng ta mới có thể nhận biết Đức Chúa Trời Gia-vê, mà sự nhận biết Đức Chúa Trời Gia-vê chính là sự sống đời đời. 
 • Chúa Giê-su Christ chính là trí tuệ của Đức Chúa Trời.

Bởi vậy ngọc châu trong Ma-thi-ơ 13:45 và đồ thánh trong Ma-thi-ơ 7:6 là tượng trưng cho trí tuệ tức là Chúa Giê-su. Người lái buôn trong Ma-thi-ơ 13:45 vui lòng bán hết gia tài của mình để mua ngọc châu này, ấy chính là Chúa Giê-su Christ.

Các bạn có vui lòng từ bỏ hết gia tài của mình để mua ngọc châu này không? Không chừng có người nói rằng tại sao lại mua ngọc châu mắc tiền như thế? Tại sao không mua ngọc châu khác rẻ tiền một chút nhưng vẫn rất tốt? Tại sao lại phải tin vào Chúa Giê-su? Phần nhiều người Việt Nam tin vào Đạo Phật từ thời xưa, tại sao lại phải từ bỏ Đạo Phật mà tìn vào Chúa Giê-su?

Hỡi các bạn ơi, ngọc châu này là tượng trưng cho trí tuệ, và trí tuệ sẽ dẫn đến sự sống đời đời, có cái gì trên thế gian có thể so sánh với sự sống đời đời? Nếu bạn mua ngọc châu rẻ tiền một chút, thì quả thật bạn không cần phải từ bỏ hết gia tài, nhưng bạn không có sự sống đời đời! Bạn giữ được gia tài của mình, nhưng bạn lại mất đi sự sống đời đời:

Ma-thi-ơ 16:26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 

Từ bỏ hết thảy gia tài để đạt được hoàn hảo

Hỡi các bạn ơi, Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta phải từ bỏ hết thảy gia tài để bố thí cho kẻ nghèo, thì chúng ta trở nên hoàn hảo; sau đó chúng ta phải đi theo Chúa, rồi sẽ được sự sống đời đời.

Ma-thi-ơ 19:16 – 22 Nầy, có một người đến hỏi Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?” 17 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.” 18 Người hỏi: “Những điều răn gì?” Ðức Chúa Giê-su phán rằng: “Những điều răn nầy: Ðừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 Hãy hiếu kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” 20 Người trẻ đó thưa rằng: “Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?” 21 Ðức Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ngươi muốn được hoàn hảo, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.” 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì người có của cải nhiều lắm. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 19:16 – 22 Chúa Giê-su chỉ ra rằng ai muốn được sự sống đời đời thì phải trở nên hoàn hảo. Trở nên hoàn hảo có nghĩa là gìn giữ tất cả các điều răn, và từ tỏ hết thảy gia tài của mình để bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì sẽ có của quí ở trên trời, rồi hãy đi theo Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô vui lòng từ bỏ tất cả để nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ, người coi mọi điều đó như rơm rác vậy.

Phi-líp 3:7 – 8 Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Giê-su Christ Chúa của tôi là quí hơn hết, và tôi vì Chúa mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.