Nếu Mắt Ngươi Sáng Sủa

Ma-thi-ơ 6:22 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Rideau Canal 2

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 6:19 – 21, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:22 – 24 22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ đầy ánh sáng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi sẽ đầy tối tăm. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi là tối tăm, thì tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 24 Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể làm tôi Chúa Trời lại làm tôi ma-môn (tức là tiền bạc) nữa.

Nhiều năm về trước, khi tôi lần đầu tiên đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi thấy khó hiểu quá; tôi chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng phần lớn tôi không hiểu.

Ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này là sâu xa và quan trọng lắm. Hồi đó tôi tưởng rằng tôi hiểu được một phần nhỏ, nhưng thật ra tôi không hiểu gì hết, hiểu biết của tôi hồi đó là hoàn toàn sai lầm.

Tại sao nếu mắt của tôi sáng sủa thì cả thân thể tôi sẽ đầy ánh sáng? Nếu mắt tôi sáng sủa thì tôi có thể thấy rõ, nhưng điều đó không làm cho thân thể tôi đầy ánh sáng. Hơn nữa, tại sao trong câu 23 Chúa Giê-su lại nói đến không thể làm tôi hai chủ ? Mắt tôi sáng sủa hay xấu thì có liên quan gì đến làm tôi cho Chúa Trời hay làm tôi cho tiền bạc?

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Con Mắt Sáng Sủa

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “sáng sủa” là “ἁπλοῦς” (haplous) (đọc là hap-lu-s). Thật ra ý nghĩa nguyên thủy của chữ này không phải là sáng sủa, mà là: độc nhất, tập trung. Con mắt phải tập trung mới có thể thấy rõ, ngược lại nếu con mắt không tập trung thì không thấy rõ. Bởi vậy, tất cả các bản dịch Kinh Thánh đều dịch là “mắt ngươi sáng sủa”.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta nên tập trung ánh mắt nhìn vào một vật, chứ không nên nhìn vào hai hay nhiều vật. Nhưng vật đó là gì? Chúng ta phải tập trung nhìn vào cái gì?

Câu 22 nói rằng nếu con mắt chúng ta sáng sủa, tức là con mắt tập trung nhìn vào một vật thì cả thân thể ta sẽ đầy ánh sáng. Bởi vậy chúng ta phải tập trung nhìn vào sự sáng.

Lẽ dĩ nhiên Chúa Giê-su không phải nói rằng chúng ta cứ chăm chăm nhìn vào mặt trời hay ánh đèn, nếu ta làm như vậy thì mắt ta sẽ bị mù. Chúa đang dùng từ ngữ thuộc linh để giảng dạy chân lý thuộc linh cho chúng ta.

Sự sáng là tượng trưng cho cái gì?

Chúa Trời Đức Gia-vê Và Lời Của Ngài Chính Là Sự Sáng

Ê-sai 60:20 20 Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng không còn khuyết, vì Gia-vê sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.
1 Giăng 1:5 5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 60:20 và 1 Giăng 1:5 chỉ ra rằng Chúa Trời Đức Gia-vê chính là sự sáng của chúng ta. 

Ê-sai 2:5 5 Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Gia-vê.

Tiên tri Ê-sai kêu gọi người dân Y-sơ-ra-ên nên bước đi trong sự sáng của Chúa Trời Đức Gia-vê.

Gia-cơ 1:17 17 mọi ân điển tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha của sự sáng ban xuống, trong Ngài không có sự thay đổi, cũng không có bóng của biến chuyển.

Đoạn Kinh Thánh trên Gia-cơ 1:17 nói rằng mọi ân điển và sự ban cho đều đến từ nơi cao, tức là do Chúa Trời ban xuống. Ngài là Cha của sự sáng, Ngài không bao giờ thay đổi và biến chuyển.

Thi Thiên 119:105 105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
Châm Ngôn 6:23 23 Vì điều răn là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và sự quở trách để giáo huấn là con đường sự sống,

Hai đoạn Kinh Thánh trên Thi Thiên 119:105 và Châm Ngôn 6:23 nói rằng lời dạy của Chúa Trời Đức Gia-vê là ngọn đèn và ánh sáng chỉ dẫn chúng ta đi trên con đường sự sống. 

Chúng ta tổng hợp tất cả các đoạn Kinh Thánh trên thì thấy rằng Chúa Trời Đức Gia-vê và lời dạy của Ngài chính là sự sáng chỉ dẫn chúng ta đi trên con đường sự sống. Vậy chúng ta nên tập trung nhìn vào Chúa Trời và vâng theo lời của Ngài. Khi ta làm như vậy, thì cả thân thể ta sẽ đầy ánh sáng.

Cả thân thể đầy ánh sáng lại có nghĩa là gì?

Chúng Ta Ở Trong Sự Sáng Và Chúng Ta Cũng Trở Thành Sự Sáng

Các bạn hãy ngẫm nghĩ coi, làm sao mà cả thân thể chúng ta có thể đầy ánh sáng ? Có hai trường hợp:

  • một là ánh sáng lớn chiếu trên chúng ta và chúng ta ở trong ánh sáng
  • hai là chúng ta cũng trở thành ánh sáng.
1 Phi-e-rơ 2:9 9 “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế-lễ của nhà vua, là một dân thánh, là dân thuộc về Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng sự tốt lành của Đấng đã kêu gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến vào nơi sáng láng kỳ diệu của Ngài.

Đoạn Kinh Thánh trên 1 Phi-e-rơ 2:9 nói rằng Chúa Trời kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến vào nơi sáng láng kỳ diệu của Ngài. Vậy Tín Đồ Cơ Đốc là ở trong ánh sáng của Chúa Trời.

1 Giăng 1:7 7 Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao với nhau; và huyết của Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi của ta. 

Đoạn Kinh Thánh trên 1 Giăng 1:7 nói rằng Tín Đồ Cơ Đốc đi trong sự sáng cũng như Chúa Trời là ở trong sự sáng.

Ma-thi-ơ 5:14 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành trên núi thì không khi nào bị che khuất được

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 5:14, Chúa Giê-su nói rằng chúng ta là sự sáng của thế gian.

Giăng 12:36 36 “Khi các ngươi đang có sự sáng, hãy tin vào sự sáng, hầu cho các ngươi trở nên con cái của sự sáng.” Chúa Giê-su nói những lời này, rồi đi và ẩn mình cách xa họ. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 12:36, Chúa Giê-su dạy rằng khi chúng ta tin vào sự sáng, thì ta trở nên con cái của sự sáng. Mà sự sáng trong đoạn Kinh Thánh này là chỉ về Chúa Giê-su, chứ không phải Chúa Trời Đức Gia-vê. Ấy là tại vì Chúa Trời Gia-vê ngự ở trong Chúa Giê-su:

Cô-lô-se 2:9 9 Vì trong Chúa (tức là Chúa Giê-su) tất cả sự đầy dẫy của Chúa Trời đều ngự trong thân xác.

Cho nên Chúa Giê-su cũng là sự sáng:

Giăng 8:12 12 Chúa Giê-su lại cất tiếng nói cùng chúng rằng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta thì chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Giăng 9:5 5 Đang khi ta ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. 

Ba đoạn Kinh Thánh trên Cô-lô-se 2:9, Giăng 8:12 và Giăng 9:5 chứng tỏ rằng Chúa Giê-su cũng là sự sáng của thế gian. Bởi vậy tin vào sự sáng tức là tin vào Chúa Giê-su, khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su thì ta trở thành con cái của sự sáng.

Ê-phê-sô 5:8 – 9 8 Vì trước kia anh em là tối tăm, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của ánh sáng; 9 vì quả của ánh sáng là tất cả những điều hiền lành, công nghĩa và chân thật.

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 5:8 – 9 nói rằng chúng ta là ánh sáng trong Chúa Giê-su, là con cái của ánh sáng, và chúng ta phải mang quả của ánh sáng là hiền lành, công nghĩa và  chân thật.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 5 Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về tối tăm. 

Đoạn Kinh Thánh trên 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 chỉ ra rằng Tín Đồ Cơ Đốc là con cái của ánh sáng, chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về tối tăm.

Chúng ta tổng hợp lại tất cả các đoạn Kinh Thánh đã tra khảo ở trên, ta thấy rõ ý nghĩa của câu nói của Chúa Giê-su. Chúa dạy rằng Chúa Trời Đức Gia-vê và lời của Ngài là ánh sáng của sự sống, khi chúng ta tập trung nhìn vào Chúa Trời và lời của Ngài thì ta sẽ ở trong ánh sáng của Ngài, khi chúng ta tin vào Con của Ngài là Chúa Giê-su, thì ta trở thành con cái của sự sáng.

Nhiệm Vụ Của Chúng Ta

Các bạn có cảm tạ và phấn khởi trong lòng không? Xin các bạn hay ngẫm nghĩ coi, Chúa Trời Đức Gia-vê là sự sáng của thế gian, Ngài ngự ở trong Con Ngài là Chúa Giê-su Christ, cho nên Chúa cũng là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-su là hoàn toàn trọn vẹn, Chúa vui lòng hiến dâng sinh mạng của mình để cứu chuộc loài người, cho nên Chúa xứng đáng được làm sự sáng của thế gian. Nhưng chúng ta chỉ là tội nhân nhỏ mọn, khi chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, hết thảy tội lỗi của ta đều được tha thứ, chẳng những thế, Chúa Trời còn ban cho chúng ta đặc ơn được trở nên sự sáng của thế gian! Nầy là một ân điển quá to lớn khiến tôi bàng hoàng kinh ngạc.

Chúng ta là sự sáng của thế gian, vậy nhiệm vụ của ta là gì? Chúng ta nên làm gì trên thế gian này?

Ê-sai 49:6 6 Ngài nói rằng: “Ngươi làm tôi tớ ta để lập lên các chi phái của Gia-cốp và đem những người được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên trở về, ấy chỉ là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho sự cứu chuộc của ta đến tận cùng trái đất.”

Dân ngoại là chỉ về những người không nhận biết Chúa Trời Đức Gia-vê và không tin vào Ngài. Căn cứ theo kế hoạch cứu chuộc của Chúa Trời thì người dân của Ngài chính là sự sáng và sẽ tỏa ra ánh sáng của Ngài, người đời sẽ bị ánh sáng kỳ diệu thiêng liêng này hấp dẫn mà đến cùng Chúa Trời. Nhờ vậy mà sự cứu chuộc có thể đến tận cùng trái đất.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 18 để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan mà trở về với Chúa Trời, được tha tội và được hưởng kế nghiệp cùng với những người đã được nên thánh bởi đức tin vào ta.

Đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 là lời của Chúa Giê-su nói với Phao-lô và cũng nói với hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc. Chúa dạy rằng chúng ta phải mở mắt của người đời, có nghĩa là giúp đỡ họ tập trung ánh mắt nhìn vào Chúa Trời Gia-vê và tin vào Con của Ngài là Chúa Giê-su, thì người đời sẽ từ tối tăm quay về ánh sáng, họ sẽ được buông tha khỏi quyền lực của ma quỉ Sa-tan mà  trở về với Chúa Trời, họ sẽ được tha tội và được hưởng kế nghiệp.

(Xin đọc bài giảng “Sự Sáng Của Thế Gian” để hiểu rõ hơn ý nghĩa của danh hiệu này và nhiệm vụ của chúng ta)

Nếu Mắt Chúng Ta Xấu Thì Cả Thân Thể Ta Sẽ Đầy Tối Tăm

Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:23 nói rằng: “nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi sẽ đầy tối tăm. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi là tối tăm, thì tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!”

Con mắt xấu tức là con mắt nhìn không rõ, trái ngược với con mắt tập trung. Nếu chúng ta không tập trung nhìn vào Chúa Trời và lời dạy của Ngài, thì mắt ta xấu, ta thấy không rõ, rồi cả thân thể ta sẽ đầy tối tăm.

Tối tăm là tượng trưng cho cái gì?

Ma-thi-ơ 4:16 16 Dân ấy ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rạng trên những kẻ ngồi trong mảnh đất dưới bóng tối chết chóc.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 4:16, bóng tối là dính liền với chết chóc.

Giăng 3:19 19 Sự phán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là gian ác.

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 3:19 nói rằng người ta ưa tối tăm tại vì việc làm của họ là gian ác.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 18 để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan mà trở về với Chúa Trời, được tha tội và được hưởng kế nghiệp cùng với những người đã được nên thánh bởi đức tin vào ta.

Đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 nói rằng khi người ta từ tối tăm quay về ánh sáng, thì họ thoát ra khỏi quyền lực của Sa-tan mà trở về với Chúa Trời. Vậy tối tăm là liên quan đến quyền lực của ma quỉ Sa-tan.

Ba đoạn Kinh Thánh trên: Ma-thi-ơ 4:16, Giăng 3:19 và Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 chỉ ra rằng tối tăm là tượng trưng cho chết chóc, tội lỗi và quyền lực của ma quỉ Sa-tan.

Chúa Giê-su dạy rằng nếu chúng ta không tập trung nhìn vào Chúa Trời Đức Gia-vê và lời dạy của Ngài, thì cả thân thể ta sẽ đầy tối tăm có nghĩa là ta sẽ lạc vào tội lỗi, chết chóc và quyền lực của ma quỉ.

Ánh Sáng Trong Chúng Ta Trở Thành Tối Tăm

Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:23 nói rằng: “nếu ánh sáng trong ngươi là tối tăm, thì tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!” Xin để ý những chữ này: “nếu ánh sáng trong ngươi là tối tăm”, chúng ta từng có ánh sáng ở trong mình, nhưng bây giờ ánh sáng đó trở thành tối tăm!

Sau khi chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, chúng ta trở nên con cái của sự sáng, nhưng nếu chúng ta phản nghịch lại Chúa Trời và Chúa Giê-su thì một lần nữa chúng ta lại lạc vào trong sự kiềm chế của tội lỗi, và ánh sáng trong chúng ta sẽ trở thành tối tăm.

Này là lời cảnh cáo cho tất cả Tín Đồ Cơ Đốc. Các bạn đừng nghĩ rằng ta đây đã tin vào Chúa Giê-su, thì ta là con cái của sự sáng, tức là con cái của Chúa Trời Đức Gia-vê, ơn cứu chuộc của ta là vững chắc lắm rồi! Hỡi các bạn ơi, Chúa Giê-su nói rằng ánh sáng ở trong chúng ta có thể trở thành tối tăm, thì tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao!

Nếu ánh sáng trong chúng ta trở thành tối tăm, thì hậu quả là cái gì?

Ma-thi-ơ  25:30 30 “Còn tên tôi tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra nơi tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 25:30 là câu kết luận của một ví dụ. Trong ví dụ này một người chủ giao một số tiền cho ba người tôi tớ của mình. Sau một khoảng thời gian dài người chủ trở về, hai người tôi tớ trung tín đã dùng món tiền để làm buôn bán và lời được gấp đôi, cho nên họ được người chủ khen ngợi và được giao cho chức vụ quan trọng. Còn người tôi tớ thứ ba thì lười biếng, người không làm gì hết, người đào một cái lỗ trên mặt đất và để món tiền vào trong lỗ đó. Khi người chủ tra hỏi tôi tớ này, người chỉ trả lại cho chủ món tiền mà chủ đã giao cho người. Cho nên người chủ nổi giận và ra lệnh rằng: “Còn tên tôi tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra nơi tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Trong ví dụ này, người chủ là tượng trưng cho Chúa Giê-su, còn ba người tôi tớ là tượng trưng cho Tín Đồ Cơ Đốc. Ví dụ này cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta lười biếng, trong tương lai vào ngày Phán Xét, ta sẽ bị quăng ra nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Ma-thi-ơ 8:11 – 12 11 “Ta nói cùng các ngươi: nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong vương quốc Thiên Đàng. 12 Nhưng các con của vương quốc sẽ bị liệng ra nơi tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 8:11 – 12 là lời của Chúa Giê-su, Chúa nói rằng trong tương lại nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến vào vương quốc Thiên Đàng và được nguồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, nhưng các con của vương quốc Thiên Đàng lại bị liệng ra nơi tối tăm ở ngoài, tức là ở ngoài vương quốc Thiên Đàng, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Các bạn có biết “nơi tối tăm ở bên ngoài, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” là tượng trưng cho cái gì không?

Ma-thi-ơ 13:41 – 42 41 Con của loài người sẽ sai các thiên sứ của người đi thâu hết thảy những kẻ khiến người ta vấp ngã và những kẻ làm ác khỏi vương quốc của người, 42 và quăng chúng vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:41 – 42, Con của loài người chính là Chúa Giê-su, những kẻ làm ác bị loại ra khỏi vương quốc của Chúa, kế đó bị quăng vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Lò lửa là hình ảnh của lửa hừng trong địa ngục, bởi vậy nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng chính là lửa hừng của địa ngục.

Ma-thi-ơ 13:49 – 50 49 Ðến kết thúc của thời đại này cũng sẽ như vậy; các thiên sứ sẽ đến và phân tách kẻ ác với người công nghĩa, 50 và ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:49 – 50 cũng nói rằng kẻ ác sẽ bị quăng vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:41 – 42 và Ma-thi-ơ 13:49 – 50 chỉ ra rằng “nơi tối tăm ở bên ngoài, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” chính là lò lửa, lửa hừng của địa nguc.

Các bạn hãy để ý, nếu ánh sáng trong bạn trở thành tối tăm, thì sẽ đưa đến hậu quả là bị liệng vào lửa hừng của địa ngục vào Ngày Phán Xét.

Chắc có người nói rằng: “Tại sao lại nghiêm trọng như thế ? Chỉ vì ánh sáng biến thành tối tăm thì sẽ bị liệng vào lửa hừng của địa ngục ?”

Hê-bơ-rơ 6:4 – 6 4 Vì những người từng được soi sáng, từng nếm ân huệ của trời, từng dự phần về Thánh Linh, 5 từng nếm lời tốt lành của Chúa Trời và quyền năng của thế hệ tương lai, 6 nếu họ lại vấp ngã, thì không thể khiến họ hồi phục lại để ăn năn hối cải, vì họ đóng đinh Con của Chúa Trời trên thập giá cho mình một lần nữa và công khai làm sỉ nhục Chúa.

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng những người từng được soi sáng, tức là những người từng có ánh sáng ở trong mình, nếu họ lại vấp ngã, có nghĩa là họ phản nghịch lại Chúa Trời, ánh sáng trong họ đã trở thành tối tăm, thì không thể khiến họ hồi phục lại để ăn năn hối cải. Sự tha tội là dính liền với ăn năn hối cải, nếu không ăn năn hối cải thì không được tha tội, họ sẽ bị diệt vọng trong lửa hừng của địa ngục. (Xin đọc bài giảng “Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Họ” để hiểu rõ điểm này)

Hê-bơ-rơ 10:26 – 27 26 Tại vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi ta đã nhận biết lẽ thật, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 chỉ có đợi chờ kinh khiếp sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi!

Sau khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật, chúng ta biết rằng điều gì là công nghĩa, điều gì là tội lội, nhưng ta lựa chọn làm những điều tội lỗi, thì đó là cố ý phạm tội. Nếu chúng ta cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, có nghĩa là không được tha tội, chúng ta chỉ có chờ đợi lửa hừng của địa ngục thôi.

Làm Sao Mà Chúng Ta Biết Rằng Mình Đang Ở Trong Ánh Sáng Hay Đang Ở Trong Tối Tăm ?

Căn cứ theo lời của Chúa Giê-su thì ánh sáng ở trong chúng ta có thể trở thành tối tăm, và hậu quả là ta sẽ bị quăng vào lò lửa, nhưng làm sao mà chúng ta biết rằng mình đang ở trong ánh sáng hay đang ở trong tối tăm ? Có triệu chứng gì cho chúng ta thấy rằng mình đang ở trong ánh sáng hay đang ở trong tối tăm?

1 Giăng 2:9 – 10 9 Người nào nói mình ở trong sự sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong sự tối tăm. 10 Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, và chẳng có điều gì ở trong người khiến người vấp ngã.

Nếu chúng ta yêu mến anh chị em Tín Đồ thì ta ở trong sự sáng, ngược lại nếu chúng ta ghét anh chị em Tín Đồ thì ta ở trong tối tăm.

Giăng 3:19 – 21 19 Sự phán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là gian ác. 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày ra. 21Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng để bày tỏ ra các việc của người đã làm trong Chúa Trời.

Nếu bạn không yêu Chúa Trời hay không yêu lời của Ngài, bạn không muốn đến cùng Chúa Trời và lời của Ngài, thì bạn ưa tối tăm, và bạn chắc là ở trong tối tăm. Ngược lại nếu bạn yêu Chúa Trời và yêu lời của Ngài thì bạn làm theo lẽ thật.

Chúng Ta Phải Làm Gì Để Cho Ánh Sáng Trong Mình Không Trở Thành Tối Tăm ?

Lẽ dĩ nhiên không ai muốn bị quăng vào nơi tối tăm ở bên ngoài, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vậy hiện bây giờ chúng ta phải gìn giữ không để cho ánh sáng trong mình trở thành tối tăm. Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Hàng ngày chúng ta phải tập trung nhìn vào Chúa Trời Đức Gia-vê và lời dạy của Ngài, chúng ta không nhìn vào hai hay nhiều vật cùng một lúc. Từ điểm này Chúa Giê-su nói rằng chúng ta không thể làm tôi hai chủ, không thể làm tôi của Chúa Trời lại làm tôi của ma-môn (tức là tiền bạc). Chúng ta không thể yêu Chúa Trời và yêu tiền bạc.

1 Ti-mô-thê 6:9 – 10 9 Còn những kẻ muốn được nên giàu có thì sa vào cám dỗ và cạm bẫy và nhiều dục vọng dại dột và thiệt hại, và những dục vọng này đẩy người ta vào hủy hoại và diệt vong. 10 Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; có người vì đeo đuổi tiền bạc mà lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé.

Đoạn Kinh Thánh này là một cảnh cáo cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn được nên giàu có thì ta sẽ sa  vào cám dỗ và cạm bẫy và nhiều dục vọng. Chính những dục vọng này đẩy chúng ta vào hủy hoại và diệt vong. Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, từ lòng ham mê tiền bạc sẽ đưa đến nhiều điều ác. Có người thậm chí vì đeo đuổi tiền bạc mà lìa bỏ đức tin, tức là rời bỏ Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ. Trong đoạn Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 6:4 – 6  ở trên đã nói rằng sau khi chúng ta đã được soi sáng, rồi ta lại vấp ngã thì sẽ không được hồi phục ăn năn hối cải nữa.

1 Giăng 2:15 – 17 15 Đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu những sự vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến của Đức Cha không ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian và dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt, sự kiêu ngạo của đời này đều không từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Và thế gian cùng với tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý chỉ của Chúa Trời thì tồn tại đời đời.

Đoạn Kinh Thánh này nói ra một cách rõ rằng minh bạch rằng nếu chúng ta yêu thế gian và những sự vật ở thế gian, thì sự kính mến của Đức Cha không ở trong ta. Tiền bạc là một sự vật rất quan trọng trên thế gian này, nếu chúng ta yêu tiền bạc thì ta không yêu Chúa Trời. Nếu chúng ta không yêu Chúa Trời thì ta lại lạc vào tối tăm và quyền lực của ma quỉ, và hậu quả là nơi tối tăm ở bên ngoài, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng, nơi đó tức là lò lửa.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.