Chẳng Nghĩ Đến Việc Ðức Chúa Trời, Song Nghĩ Đến Việc Người Ta

Ma-thi-ơ 16:21 – 23      

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:13 – 20 nói về những quyền năng lớn mà Chúa Giê-su ban cho các môn đồ. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 16:21 – 23 21 Từ đó, Ðức Chúa Giê-su mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: “Hỡi Chúa, lạy Ðức Chúa Trời cấm việc này! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” 23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi là vật chướng ngại cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.”

Tại Sao Đức Chúa Giê-su Khiển Trách Phi-e-rơ Một Cách Nghiêm Khắc Như Thế?

Khi Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng Chúa phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem và chịu nhiều sự khốn khổ trong tay của những người trưởng lão, thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, và phải bị giết, Phi-e-rơ  bèn nói rằng: “Hỡi Chúa, lạy Ðức Chúa Trời cấm việc này! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” Nhưng Chúa Giê-su nghe lời này, thì Chúa gọi Phi-e-rơ là “Sa-tan!” (Ma-thi-ơ 16:23)

Các bạn chắc nghĩ rằng chỉ vì Phi-e-rơ yêu mến Chúa Giê-su, cho nên người không muốn Chúa bị bắt và bị giết, tại sao Chúa lại khiển trách Phi-e-rơ một cách nghiêm khắc như thế? Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một!

1. Lời của Phi-e-rơ là trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời

Khi Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Trời cấm không cho Chúa Giê-su bị bắt bớ và chịu chết, ấy là hoàn toàn trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời! Tại sao vậy?

Giăng 3:16 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Chúng ta đều rất quen thuộc Giăng 3:16, đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng Đức Chúa Trời ban Con một của Ngài là Chúa Giê-su để cứu chuộc loài người khỏi bị hư mất. Nhưng “ban con một của Ngài” cho thế gian có nghĩa là gì?

Ma-thi-ơ 20:28 28 Ấy vậy, Con của loài người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Trong đoạn Kinh Thánh này Ma-thi-ơ 20:28 Chúa Giê-su nói rằng Chúa đến thế gian này là để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Khi Chúa Trời ban con một của Ngài cho thế gian (Giăng 3:16) có nghĩa là Ngài để cho con một của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Ấy là ý chỉ của Ngài!

Chúng ta tổng hợp hai đoạn Kinh Thánh trên Giăng 3:16 và Ma-thi-ơ 20:28 thì thấy rằng căn cứ theo ý chỉ của Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-su phải hiến dâng cuộc sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Bởi vậy khi Phi-e-rơ nói rằng: “Hỡi Chúa, lạy Ðức Chúa Trời cấm việc này! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!”, lời này là hoàn toàn trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời!  

2. Chúa Giê-su khiển trách ma quỉ và cảnh cáo Phi-e-rơ

Chúa Giê-su thấy ngay rằng ma quỉ Sa-tan đang cám dỗ Phi-e-rơ đừng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, cho nên ngay lập tức Chúa khiển trách ma quỉ, và dạy dỗ Phi-e-rơ. Câu nói của Chúa Giê-su có hai phần:

  • Phần đầu là lời khiển trách ma quỉ: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta!”
  • Phần thứ hai là lời dạy dỗ cho Phi-e-rơ: “ Ngươi là vật chướng ngại cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.”

Chúng Ta Phải Làm Gì Để Chống Cự lại Sự Cám Dỗ của Ma Quỉ ?

Ma quỉ cám dỗ mỗi một người trên thế gian, không ai có thể tránh khỏi được, chính Chúa Giê-su cũng bị cám dỗ, nhưng Ngài không có phạm tội; Khi sứ đồ Phi-e-rơ bị cám dỗ, thì người đã phạm tội.

Ma quỉ đã cám dỗ Phi-e-rơ thể nào thì hắn cũng cám dỗ chúng ta cùng một thể ấy. Chúng ta phải làm gì bây giờ để chống cự lại sự cám dỗ của ma quỉ ?

Khi Chúa Giê-su cảnh cáo Phi-e-rơ thì Chúa đã chỉ ra lý do tại sao Phi-e-rơ bị ma quỉ lừa dối: “ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.” Tại vì Phi-e-rơ không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, người nghĩ đến việc người ta, cho nên người bị ma quỉ lừa dối.

Phi-e-rơ không giao phó hoàn toàn tâm hồn và cuộc sống của người cho Chúa Trời, người chỉ giao phó một phần thôi, và phần còn lại vẫn chăm lo việc của thế gian, nhất là những việc liên quan đến bản thân mình. Chính vì vậy khi ma quỉ cám dỗ người thì người nói ra những lời trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn chống cự lại sự cám dỗ của ma quỉ, thì chúng ta phải làm gì?

1. Chúng ta noi gương của Chúa Giê-su, Chúa từ bỏ ý chỉ của mình và vâng phục ý chỉ của Chúa Trời

Mác 14:36 Chúa thưa rằng: “A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha.”  

Này là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi Chúa bị những thầy tế lễ cả và các trưởng lão bắt đi. Chúa biết rằng mình sẽ bị bắt và bị giết, Chúa cầu xin Đức Cha trên trời cất chén này khỏi mình, có nghĩa là cầu xin Đức Cha cho mình khỏi bị giết! Nhưng ngay lập tức Chúa nói rằng: “nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha.” Chúa Giê-su tuy không muốn bị bắt và bị giết, nhưng Chúa vui lòng từ bỏ ý chỉ của mình và vâng phục ý chỉ của Đức Cha.

2.  Chúng ta phải luôn luôn sống ở trong lời của Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ nhận biết lẽ thật

Giăng 8:31 – 32 31 Bấy giờ Chúa phán cùng những người Giu-đa đã tin Chúa, rằng: “Nếu các ngươi hằng ở trong lời của ta, thì thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Chúa Giê-su nói rằng chúng ta phải luôn luôn sống ở trong lời của Chúa, chứ không phải chỉ là học tập lời của Chúa thôi! Khi chúng ta hằng sống ở trong lời của Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ nhận biết lẽ thật.

Còn ma quỉ Sa-tan là cha của sự nói dối:

Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.

Khi chúng ta luôn luôn sống trong lẽ thật và nhận biết lẽ thật, thì chính ma quỉ là cha của sự nói dối không thể lừa dối chúng ta.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta học tập Ma-thi-ơ 16:21 – 23, ma quỉ Sa-tan cám dỗ Phi-e-rơ phản nghịch lại ý chỉ của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-su khiển trách ma quỉ Sa-tan và đồng thời dạy dỗ Phi-e-rơ phải luôn luôn tôn ý chỉ của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất. Này là một bài học thuộc linh quan trọng cho chúng ta, ma quỉ cám dỗ mỗi một người trên thế gian, chúng ta hẳn bị cám dỗ. Nếu chúng ta muốn đứng vững trong sự cám dỗ của ma quỉ, đầu tiên chúng ta phải luôn luôn tôn ý chỉ của Chúa Trời là quan trọng hơn ý chỉ của mình, chúng ta sẵn sàng từ bỏ ý chỉ của mình để vâng phục ý chỉ của Ngài; thứ hai chúng ta phải luôn luôn sống trong lời của Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ nhận biết lẽ thật, và ma quỉ Sa-tan cha của sự nói dối không thể lừa dối chúng ta nữa.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.