Đi Theo Chúa Giê-su – Tìm Cầu Phần Thưởng Của Chúa Trời      

Ma-thi-ơ 16:24 – 28

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:21 – 23, Chúa Giê-su phán dặn các môn đồ rằng Chúa sẽ bị giết bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy dạy luật, khi Phi-e-rơ nghe lời này thì nói rằng việc này sẽ không xảy đến cùng Chúa; Chúa khiển trách người là Sa-tan, tại vì người chẳng nghĩ đến việc của Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của người ta. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 16:24 – 28  24 Ðức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con của loài người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.”

Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

“Từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta”

Trong câu Kinh Thánh 24 Chúa Giê-su nói rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” “Từ bỏ chính mình” có nghĩa là gì?

Ngay sau những chữ “từ bỏ chính mình” thì Chúa liền nói rằng: “vác thập tự giá mình mà theo ta.” Thập tự giá là công cụ để xử tử tội phạm; tên tội phạm phải vác thập tự giá đi đến chỗ hành hình, rồi bị đóng đinh trên cái thập giá đó. Bởi vậy “từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” có nghĩa là từ bỏ sinh mệnh của mình và bị xử tử hình.

Chúa Giê-su nói rõ cho các môn đồ biết rằng nếu chúng muốn đi theo Chúa, thì phải sẵn sàng bị bắt bớ, thậm chí bị xử tử trên thập giá!

Tại sao người đời bắt bớ giết hại môn đồ của Chúa Giê-su?

Giăng 15:18 – 20 18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 15:18 – 20 Chúa Giê-su chỉ ra rằng người đời thù ghét các môn đồ của Chúa tại vì họ đã thù ghét Chúa và giết hại Chúa trên thập giá, cho nên họ cũng sẽ thù ghét và giết hại các môn đồ của Chúa.

Nhưng tại sao người đời lại thù ghét và giết hại Chúa Giê-su?

Giăng 7:7 7 Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác.

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 7:7 là lời của Chúa Giê-su nói cùng các anh em của Chúa. Chúa nói rằng người đời chẳng ghét chúng (tức là các anh em của Chúa), nhưng lại ghét Chúa, chỉ vì Chúa chỉ ra những việc người đời làm là gian ác, cho nên người đời ghét Chúa. Và họ cũng ghét cả những môn đồ của Chúa luôn.

Những người muốn làm môn đồ của Chúa Giê-su thì phải sẵn sàng chịu chết vì cớ của Chúa

Các bạn có sẵn sàng chịu chết vì cớ của Chúa không? Nếu bạn không muốn chịu chết vì cớ của Chúa, thì bạn không thể đi theo Chúa làm môn đồ của Chúa!

Trong suốt hai ngàn năm lịch sử của hội thánh có vô số môn đồ trung tín của Chúa Giê-su đã bị bắt bớ giết hại. Ngày nay ở các nước Tây Phương tuy không có bắt bớ môn đồ của Chúa một cách công khai, nhưng đa số người trong xã hội thù ghét và khinh bỉ Tín Đồ Cơ Đốc, họ dùng nhiều phương pháp để làm nhục Chúa Giê-su và môn đồ của Chúa! Ngoài các nước Tây Phương ra, có nhiều quốc gia và chính phủ vẫn tiếp tục đàn áp giết hại Tín Đồ Cơ Đốc. Lời tiên tri này của Chúa Giê-su đã ứng nghiệm hoàn toàn!

Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm được lại

Có người chắc nghĩ rằng: “Nếu tôi phải sẵn sàng tù bỏ sinh mệnh của mình mới có thể làm môn đồ của Chúa Giê-su, thì tôi cần phải biết rõ làm môn đồ của Chúa có lợi ích gì? Ngược lại nếu tôi không đi theo Chúa Giê-su thì có hậu quả tai hại gì?”

Trong câu Kinh Thánh 25 kế tiếp Chúa Giê-su nói rằng: “25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm được lại.” Tại sao vậy?

Sự sống của con người gồm có sự sống của thân thể và sự sống của linh hồn. Sự sống của chúng ta là do Đức Chúa Trời nắm giữ, chẳng ai có quyền năng nắm giữ sự sống của mình. Khi Chúa Trời ban cho chúng ta được sống, thì không ai có thể đoạt lấy sự sống của ta. Ngược lại khi Chúa Trời phán cho chúng ta phải chết, thì cũng không ai có thể khiến chúng ta sống lâu hơn. Nếu chúng ta muốn dùng phương cách của loài người để tự cứu lấy sự sống của mình, thì rốt cuộc chúng ta sẽ mất đi cả sự sống thân thể và sự sống của linh hồn. Xin đọc bài giảng “Sự Sống Đời Đời Là Gì?” để thấy các thí dụ của những kẻ có quyền hành và giàu sang đã tìm nhiều phương cách để được sống trường thọ, nhưng rốt cuộc họ vẫn chết đi như người bình dân vậy.

Nếu bạn biết rằng Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, nhưng bạn không muốn đi theo Chúa, chỉ vì bạn sợ rằng sẽ bị người đời bắt bớ và bạn không muốn chịu chết vì cớ của Chúa; như vậy thì bạn đang dùng phương cách của mình để cứu lấy sự sống thân thể của mình. Chúa nói rằng: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất.” Sớm muộn gì bạn sẽ mất đi sự sống thân thể, tại vì mỗi một người trên thế gian đều phải chết đi, nhưng vào ngày Phán Xét trong tương lai, linh hồn của những kẻ không vâng phục Chúa Giê-su sẽ bị tiêu diệt, lúc đó bạn sẽ mất cả sự sống linh hồn nữa. Cho dù hiện giờ bạn được hưởng vinh hoa phú quí, nhưng vào ngày Phán Xét linh hồn của bạn sẽ bị chết, đúng như Chúa Giê-su đã nói vậy:  “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

Bây giờ chúng ta đọc một vài đoạn Kinh Thánh mô tả sự phán xét trong tương lai.

Khải Huyền 20:11 – 15 11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho chúng nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm theo như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết trong biển. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 20:11 – 15 chỉ ra rằng vào Ngày Phán Xét, linh hồn của những kẻ đã chết đều phải đứng trước Ngôi Phán Xét của Chúa Trời. Trong câu 12 và 13 đã nhắc lại 2 lần rằng mỗi người đều bị xử đoán tùy theo công việc họ đã làm trong đời này. Câu 15 ghi rằng những người không được biên vào sách sự sống sẽ bị ném vào hồ lửa, ấy là sự chết thứ hai.

Khải Huyền 21:8 8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Xin các bạn để ý vào những chữ “kẻ chẳng tin”; nếu chúng ta quả thật tin vào Chúa Giê-su thì phải đi theo dạy dỗ của Chúa, ngược lại nếu chúng ta không đi theo dạy dỗ của Chúa Giê-su thì tỏ ra rằng chúng ta không thật sự tin vào Chúa.

Những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và kẻ nói dối sẽ bị ném vào hồ lửa, ấy là sự chết thứ hai.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 20:11 – 15 và Khải Huyền 21:8 chỉ ra rằng vào ngày Phán Xét, những người có tên trong sách sự sống thì được sống, còn những kẻ tội lỗi không tin vào Chúa Giê-su đều sẽ bị quăng vào hồ lửa, ấy là sự chết thứ hai, sự chết của linh hồn.

Nhưng chừng nào mới là Ngày Phán Xét?

Khi Tin Lành của nước Đức Chúa Trời được truyền giảng khắp thế gian thì Chúa Giê-su sẽ trở về thế gian

Ma-thi-ơ 24:14 14 Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế gian, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 24:14 nói rằng khi Tin Lành của nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp thế gian thì sự cuối cùng sẽ đến. “Sự cuối cùng” là chỉ tất cả những sự việc xảy ra trước khi Chúa Giê-su trở về thế gian.

Ma-thi-ơ 24:21 – 27 21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. 22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. 23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. 25 Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. 26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. 27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con của loài người đến sẽ cũng thể ấy.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 24:21 – 27 Chúa Giê-su dạy rằng sẽ có hoạn nạn lớn trước khi Chúa trở về thế gian, nhiều tiên tri giả và nhiều người christ giả xuất hiện để lừa gạt dân chúng, họ loang ra những tin tức giả dối rằng “Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó”; Chúa dặn rằng chúng ta đừng bao giờ tin những lời ấy. Khi Chúa Giê-su trở về thế gian, Chúa sẽ giáng xuống từ trên trời, mỗi một người trên thế gian đều sẽ nhìn thấy.

Giăng 5:25 – 29 25 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. 27 Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con của loài người. 28 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: 29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 5:25 – 29 Chúa Giê-su nói rằng khi Chúa trở về thế gian, Chúa sẽ kêu gọi mọi người ở trong mồ mã đi ra. Những người đã vâng phục lời dạy của Chúa thì được ban cho sự sống, còn những người đã làm dữ không vâng phục lời của Chúa thì sống lại để bị xét đoán.

Chúa Giê-su sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm

Ma-thi-ơ 16:27 27 Vì Con của loài người sẽ trở lại trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ. Bấy giờ, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

Sau khi Chúa Giê-su trở về thế gian, Chúa sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc người ấy đã làm trong đời này.

Có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài

Ma-thi-ơ 16:28 28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con của loài người ngự đến trong nước Ngài.”

Chúa Giê-su nói rằng có một vài người sẽ không chết trước khi họ thấy con của loài người ngự đến trong nước Ngài. Nhưng mãi đến hôm nay thế kỷ thứ 21 Chúa Giê-su vẫn chưa trở về thế gian, tức là 2000 năm sau khi Chúa phán dặn lời này. Chẳng lẽ lời của Chúa là sai lầm chăng?

Hỡi các bạn ơi, lời của Chúa Giê-su thì không bao giờ sai lầm! Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một. Xin các bạn ngẫm nghĩ coi, ai có thể nhìn thấy nước của Chúa Giê-su?

Giăng 3:3 – 5 3 Ðức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng tái sanh, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.” 4 Ni-cô-đem thưa rằng: “Người đã già thì tái sanh làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” 5 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời.”

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 3:3-5 chỉ ra rõ ràng minh bạch rằng chỉ những người tái sanh mới thấy được nước Đức Chúa Trời, chứ không phải ai nấy đều có thể thấy được nước Đức Chúa Trời! Nhưng tái sanh có nghĩa là gì?

Chúa Giê-su giải thích trong câu 5 (Giăng 3:5) rằng tái sanh có nghĩa là nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, ấy thì chính là lễ báp-tem! Chỉ những người thật sự ăn năn hối cải tội lỗi của mình rồi chịu phép báp-tam mới được ban cho sự sống mới, tức là tái sanh; và chỉ những người tái sanh này mới được nhận vào nước Đức Chúa Trời, và lễ dĩ nhiên họ thấy được nước Đức Chúa Trời.

Trong Ma-thi-ơ 16:28 Chúa Giê-su nói về những người thấy “con của loài người ngự đến trong nước Ngài”, ấy là Chúa đang nói về những môn đồ đã tái sanh và thấy được nước Đức Chúa Trời, họ được hưởng sự sống đời đời, và lẽ dĩ nhiên linh hồn của họ sẽ không chết,

Bởi vậy chữ “chết” trong câu Ma-thi-ơ 16 :28 là nói về cái chết thuộc linh, tức là cái chết của linh hồn, chứ không phải cái chết của thân thể! Chúa Giê-su nói rằng trong số các môn đồ có những kẻ sẽ không chết thuộc linh, tại vì họ đã được tái sanh, họ được sự sống mới; Khi Chúa Giê-su con của loài người ngự đến trong nước Ngài thì họ sẽ thấy Chúa.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:24 – 28, Chúa Giê-su dạy rằng nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì phải sẵn sàng chịu chết vì cớ của Chúa. Nếu chúng ta muốn gìn giữ sự sống thân thể của mình thì rốt cuộc chúng ta sẽ mất cả sự sống thân thể và sự sống linh hồn. Nếu hiện giờ chúng ta vui lòng từ bỏ sự sống thân thể của mình để đi theo Chúa thì linh hồn chúng ta sẽ không chết và được nhận vào nước Đức Chúa Trời. Trong tương lai khi Chúa Giê-su trở về thế gian chúng ta sẽ chứng kiến nước của Chúa Trời và Đấng Christ trên khắp thế gian vậy.

(Trở về Trang Chủ)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.