Dấu Hiệu Bị Người Ta Đả Kích

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (12)

Lu-ca 2:34

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi! Khi tôi mới tin vào Chúa Giê-su vào năm 1983 (Xin đọc bài “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền”), tôi rất hăng say tham gia vào những cuộc hoạt động chúc mừng Lễ Giáng Sinh. Nhưng sau khi truyền giảng Tin Lành trong ba mươi mấy năm qua, tôi nhận biết rằng phần nhiều người đời không tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, và nhiều người tuy mang danh Tín Đồ Cơ Đốc nhưng không vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su và họ cũng không hiểu rõ ý nghĩa của sự ra đời của Chúa. Bởi vậy ngày nay khi tôi thấy những cuộc hoạt động chúc mừng Lễ Giáng Sinh, tôi cảm thấy đau buồn trong lòng.

Năm nay để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, tôi giảng giải một đoạn Kinh Thánh nói về tâm hồn của những người Tín Đồ của Chúa và người đời trên thế gian này.

Nhiều người vấp ngã hoặc dấy lên, và một dấu hiệu bị người ta đả kích

Sau khi Ma-ri sinh ra con trẻ được tám ngày, căn cứ theo Luật Pháp trong Cựu Ước Kinh Thánh thì con trẻ chịu lễ cắt bì và được đặt tên là Giê-su. Sau khi kỳ thanh tẩy đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa Trời.

Lúc ấy, tại Giê-ru-sa-lem có cụ Si-mê-ôn là một người công nghĩa và sùng đạo, cụ hằng trông đợi niềm an ủi cho dân Y-sơ-ra-ên. Đức Thánh Linh của Chúa Trời thì ở trên cụ và báo cho cụ biết rằng cụ sẽ thấy Đấng Cứu Thế của Chúa Trời trước khi cụ qua đời. Hôm đó Thánh Linh dẫn đưa cụ đi vào Đền Thờ đúng lúc Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ Giê-su vào để làm cho Ngài các thủ tục theo Luật Pháp. Khi cụ thấy con trẻ Giê-su thì cụ bồng ẵm con trẻ và chúc tụng Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, giờ đây xin cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, như lời Ngài đã phán. Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi người, là ánh sáng khải thị cho các dân tộc, và vinh quan cho Y-sơ-ra-ên Ngài.” (Xin đọc hai bài giảng “Ánh Sáng của Sự Cứu Vớt cho Tất Cả Mọi Người”“Ánh Sáng của Vinh Diệu cho Dân Y-sơ-ra-ên” để hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên) Giô-sép và Ma-ri rất ngạc nhiên về những lời cụ Si-mê-ôn nói về con trẻ, rồi cụ nói với Ma-ri bằng những lời này:

Lu-ca 2:34 34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, và nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: “Ðây, con trẻ nầy được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và làm một dấu hiệu bị người ta đả kích;

Tại sao Chúa Giê-su là một dấu hiệu bị người ta đả kích? Ai đả kích Chúa Giê-su? Ngày nay cho dù rất nhiều người trên thế gian không tin vào Chúa Giê-su, nhưng họ vẫn tôn trọng Chúa là một kẻ thánh. Tại sao cụ Si-mê-ôn lại nói rằng Chúa Giê-su sẽ là một dấu hiệu bị người ta đả kích? Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một.

Nhiều người bị sụp đổ

Cụ Si-mê-ôn nói rằng Chúa Giê-su sẽ làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên. Từ ngữ “vấp ngã” ở đây không phải nói về một người bị ngã xuống khi đi đường.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “vấp ngã” là “ πτῶσις (ptosis). Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh có chữ ptosis để hiểu rõ ý nghĩa của chữ này:

Ma-thi-ơ 7:27 27 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “sụp đổ” trong đoạn Kinh Thánh trên chính là ptosis. Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:27 là lời của Chúa Giê-su, Ngài mô tả một căn nhà bị sụp đổ tàn phá. Khi chúng ta nhìn vào văn cảnh của Ma-thi-ơ 7:27 thì thấy rằng Chúa đang giảng dạy về những chuyện xảy ra vào Ngày Phán Xét:

Ma-thi-ơ 7:21 – 27 21 “Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22 Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ.’ 23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ ”   24  “Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. 25 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.” 

Trong câu 22 Chúa Giê-su nói đến “ngày ấy”, này chính là Ngày Phán Xét. Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:21 – 27 Chúa dạy rằng chỉ có những người làm theo ý muốn của Chúa Trời mới được nhận vào Nước Thiên Đàng; còn những kẻ đã nhân danh Chúa nói tiên tri, trừ quỉ và làm nhiều phép lạ, nhưng lại không làm theo lời dạy của Chúa thì phải lui ra khỏi Chúa, có nghĩa là họ sẽ mất đi ơn cứu chuộc. Rồi Chúa giảng tiếp rằng những người làm theo lời dạy ủa Chúa thì giống như một người khôn ngoạn xây nhà trên nền đá, còn những ai không làm theo lời của Chúa là giống như một người ngu dại xây nhà trên cát; khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì căn nhà sụp đổ. Bởi vậy từ ngữ “sụp đổ” ở đây có nghĩa là bị loại ra khỏi nước Thiên Đàng, mất đi ơn cứu chuộc.

Khi cụ Si-mê-ôn nói rằng sau này con trẻ Giê-su sẽ khiến cho nhiều người vấp ngã, cụ đang nói tiên tri rằng nhiều người sẽ bị loại ra khỏi nước Thiên Đàng và mất đi ơn cứu chuộc.

Nhiều người được sống lại

Về một mặt khác, cụ Si-mê-ôn cũng nói rằng trong tương lai con trẻ Giê-su sẽ làm cho nhiều người dấy lên. Từ ngữ “dấy lên” mang một ý nghĩa quan trọng sâu xa vô cùng.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “dấy lên” là “ἀνάστασις” (anastasis). Trong nguyên bộ Tân Ước, chữ anastasis luôn luôn mang ý nghĩa sống lại! Bây giờ tôi trích dẫn một vài đoạn Kinh Thánh có chữ anastasis để chứng tỏ điểm này.

Ma-thi-ơ 22:29 – 30  29 Đức Giê-su đáp rằng: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gả chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 22:29 – 30 Chúa Giê-su dạy rằng trong ngày sống lại, người ta sẽ như thiên sứ trên trời, họ không cưới vợ, không gả chồng. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “sống lại” chính là anastasis.

Lu-ca 14:13 – 14 13 “Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, 14 thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày sống lại của người công nghĩa.”  

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 14:13 – 14 là lời dạy của Chúa Giê-su, Chúa dạy rằng khi chúng ta đãi tiệc thì nên mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, tại vì những người này không thể nào mời lại để đền ơn chúng ta, nhưng chúng ta sẽ được đền ơn trong ngày sống lại của người công nghĩa. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “sống lại” trong đoạn Kinh Thánh này chính là anastasis.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:33 33 Các sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su và tất cả đều được ân sủng dồi dào.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “sự sống lại” trong đoạn Kinh Thánh trên chính là anastasis.

Ở đây tôi chỉ trích dẫn ba đoạn Kinh Thánh thôi, thực ra trong Tân Ước có 40 đoạn Kinh Thánh nói đến sự sống lại, và hết thảy 40 đoạn Kinh Thánh đó đều dùng chữ anastasis để nói về sự sống lại.

Chúa Giê-su làm cho nhiều người sụp đổ hoặc sống lại

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại những điểm đã tra khảo ở trên:

  • Nguyên văn Hy Lạp của ptosis có nghĩa là sụp đổ.
  • Nguyên văn Hy Lạp của anastasis có nghĩa là sự sống lại.

Khi chúng ta áp dụng ý nghĩa của hai chữ Hy Lạp này vào đoạn Kinh Thánh Lu-ca 2:34, chúng ta thấy ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó hoàn toàn khác hẳn:

Lu-ca 2:34 34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, và nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: “Ðây, con trẻ nầy được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên sụp đổ hoặc sống lại, và làm một dấu hiệu bị người ta đả kích;

Tại sao người đời lại đả kích Chúa Giê-su? Chính vì Chúa Giê-su khiến nhiều người sụp đổ, cho nên những kẻ bị sụp đổ sẽ đả kích Chúa.

Tại sao có người bị sụp đổ?

Nhưng tại sao có người thì bị sụp đổ, trong khi có người thì được sống lại? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời Gia-vê thiên vị không công bằng chăng? Có phải là Ngài khiến cho những kẻ Ngài không thích bị sụp đổ và Ngài ban sự sống lại cho những kẻ Ngài thương yêu chăng? Hẳn là không! Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả !

Công Vụ Các Sứ Đồ 10 :34 – 35 34 Phi-e-rơ bắt đầu nói: “Bây giờ, tôi ý thức rằng Đức Chúa Trời thật chẳng thiên vị ai, 35 nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công nghĩa đều được Ngài hài lòng.
Rô-ma 2 :8 – 11  8 còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công nghĩa, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. 9 Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc; 10 nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc. 11 Vì trước mặt Ðức Chúa Trời, chẳng thiên vị ai đâu.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 10 :34 – 35 và Rô-ma 2 :8 – 11  chỉ ra rằng Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Hơn nữa Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài muốn cho mọi người trên thế gian đều được cứu :

1 Ti-mô-thê 2:4 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý.

Những kẻ bị sụp đổ không phải vì Đức Chúa Trời thiên vị, nhưng vì họ không vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su:

Ma-thi-ơ 7:24 – 27 24  “Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. 25 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.” 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 7:24 – 27 Chúa giảng giải rằng những người làm theo lời dạy ủa Chúa thì giống như một người khôn ngoạn xây nhà trên nền đá, còn những ai không làm theo lời của Chúa là giống như một người ngu dại xây nhà trên cát; khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì căn nhà sụp đổ.

Tại sao có người được sống lại?

Chúng ta tra khảo một vài đoạn Kinh Thánh để tìm giải đáp cho câu hỏi này.

Giăng 5:25 – 29 25 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. 27 Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con của loài người. 28 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: 29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 5:25 – 29 là lời của Chúa Giê-su Christ. Trong tương lai khi Chúa trở về thế gian, Chúa sẽ cất tiếng kêu gọi hết thảy mọi người, những kẻ đã chết đi và những kẻ còn sống. Khi những người chết trong mồ mả nghe tiếng của Chúa thì sẽ đi ra khỏi mồ; xin để ý câu 29: “ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” Hết thảy kẻ lành và kẻ dữ đều được sống lại, nhưng kẻ lành thì được ban cho sự sống đời đời, còn kẻ dữ thì sẽ bị xét đoán. Chính là trong sự xét đoán, những kẻ đã làm dữ sẽ sụp đổ!

Giăng 11:25  25 Đức Giê-su bảo: “Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ sống.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 11:25 Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài là sự sống lại và sự sống, người nào tin vào Ngài, cho dù chết đi cũng sẽ sống. Xin các bạn để ý, chữ “tin” ở đây không phải chỉ tin rằng Chúa là Con của Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế của nhân loại, đức tin chân thật trong Kinh Thánh thì bao gồm sự vâng phục lời của Chúa nữa.

Rô-ma 1:5 5 nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
Rô-ma 16:26 26 mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Ðức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin,

Hai đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 1:5 và Rô-ma 16:26 đều nhắc đến “sự vâng phục của đức tin”, đức tin chân chính trong Kinh Thánh bao gồm sự vâng phục nữa.

Kết Luận

Đoạn Kinh Thánh Lu-ca 2:34 là lời tiên tri báo trước rằng Chúa Giê-su sẽ là một dấu hiệu bị người ta đả kích, tại vì Chúa khiến nhiều người sụp đổ hoặc sống lại. Những kẻ bị sụp đổ tại vì họ không vâng theo lời của Chúa, còn những kẻ được sống lại tại vì họ đã tin vào Chúa và vâng theo lời của Chúa.

Thực ra khi những kẻ bị sụp đổ đả kích Chúa Giê-su, hành động của họ chỉ khiến họ sụp đổ càng thê thảm hơn! Nếu họ không muốn bị sụp đổ thì phải ăn năn hối cả, Đức Chúa Trời Gia-vê là nhân từ thương xót, Ngài không muốn người nào bị hư mất, Ngài hẳn giúp đỡ họ! Nhưng họ phải vâng phục lời dạy của Con của Đức Chúa Trời Chúa Giê-su Christ!

(Trở về Trang Chủ)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.