Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời

Ma-thi-ơ 6:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnRideau Canal 2

(Tải xuống bản in PDF) 

Bây giờ chúng ta bắt đầu học tập “Bài cầu nguyện của Chúa Giê-su” trong Ma-thi-ơ 6:9 – 13.

Ma-thi-ơ 6:9 – 13 9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; 10 Vương quốc Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như ở trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn hàng ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin đừng để chúng tôi bị sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi sự ác!”

Ý nghĩa của bài cầu nguyện này thì rất uyên thâm, trong bài giảng này chúng ta chỉ tập trung vào phần thứ nhất của câu 9: “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”. Chúng ta sẽ tiếp tục học tập phần còn lại của bài cầu nguyện trong các bài giảng sau.

Chúa Giê-su Muốn Giảng Dạy Chúng Ta Điều Gì?

Có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc than rằng họ không biết nên cầu nguyện như thế nào? Này, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta nên cầu nguyện như thế này (Câu 9: “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này…”). Nhưng có phải là mỗi lần cầu nguyện thì chúng ta cứ lặp lại những lời từ câu 9 đến câu 13 là xong? Không phải như vậy đâu, hỡi các bạn ơi!

Chúa Giê-su nêu ra những điều rất quan trọng trong bài cầu nguyện, và Chúa muốn chúng ta cầu xin về những điều này. Đó là nhiệm vụ của hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc đều phải cầu xin về những điều mà Chúa đã nêu ra ở đây.

1 Giăng 5:14 14 Này là sự mạnh dạn chúng ta có ở trước mặt Chúa Trời, nếu chúng ta cầu xin việc gì theo ý muốn của Ngài thì Ngài nghe chúng ta. 

Nếu những việc chúng ta cầu xin là theo ý muốn của Chúa Trời thì Ngài nghe lời cầu nguyện của ta. Nếu những việc chúng ta cầu xin không phải theo ý chỉ của Ngài thì Ngài không nghe chúng ta. Lời dạy trong Kinh Thánh thì chắc là theo ý muốn của Ngài, bởi vậy nếu chúng ta cầu nguyện căn cứ vào lời trong Kinh Thánh thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Nhất là khi chúng ta cầu xin những điều mà Chúa Giê-su đã nêu ra trong bài cầu nguyện này, thì ta biết chắc rằng lời cầu nguyện của ta sẽ được nhậm, Chúa Trời chắc làm nên những việc ấy.

Nhưng chúng ta không phải chỉ cầu xin những điều này mà thôi, chúng ta cũng được phép cầu xin những điều khác. Nhưng hãy nhớ kỹ, bạn phải cầu xin theo ý của Chúa Trời. Nếu bạn cầu xin theo ý của Ngài thì Ngài nghe bạn, nếu bạn cầu xin những việc không phù hợp với lời dạy trong Kinh Thánh thì Ngài không nghe bạn.

Bạn Có Kinh Lịch Mối Quan Hệ Thân Mật Với Đức Cha Ở Trên Trời Không?

Chúa Giê-su bắt đầu bài cầu nguyện như vậy: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời.” Khi cầu nguyện, đầu tiên chúng ta phải kêu gọi Chúa Trời, Đức Cha ở trên trời, chúng ta là con cái của Ngài.

Khi bạn cầu nguyện, bạn có kinh lịch sự thân mật gần gũi với Đức Cha ở trên trời không? Bạn có kinh lịch sự đồng tại của Ngài không? Nếu bạn kinh lịch sự gần gũi này, thì bạn chắc ước ao giờ cầu nguyện với Ngài. Trong khi cầu nguyện, bạn sẽ tự nhiên nói ra những chuyện trong lòng, tựa như một đứa con trò chuyện với Đức Cha vậy.

Nếu bạn không có kinh lịch sự đồng tại thân mật với Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy giờ cầu nguyện là buồn bã khó chịu lắm. Vậy lẽ dĩ nhiên bạn không muốn cầu nguyện.

Giăng 1:12 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin vào danh Ngài,

Chẳng phải hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta đều tin vào Chúa Trời sao? Khi chúng ta tin vào Ngài thì Ngài ban cho ta quyền năng đề trở thành con cái của Ngài, vậy tại sao có người thì kinh lịch sự gần gũi thân mật với Chúa Trời, nhưng có người lại không?

Đoạn Kinh Thánh Giăng 1:12 nói rằng quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời là ban cho những kẻ tin vào danh của Ngài.

Đầu tiên chúng ta phải biết danh của Chúa Trời là gì?

Danh Của Chúa Trời Là “Gia-vê” 

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15 15 Chúa Trời bảo Môi-se rằng: “Ngươi sẽ nói với dân Y-sơ-ra-ên như vậy: ‘Gia-vê, Chúa Trời của tổ tiên các ngươi, Chúa Trời của Áp-ra-ham, Chúa Trời của Y-sác, Chúa Trời của Gia-cốp, đã sai tôi đến cùng các ngươi.’ Ấy là danh đời đời của ta, ấy là danh ta phải được ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.” 

“Gia-vê” là danh đời đời của Chúa Trời, người dân của Ngài phải ghi nhớ danh này từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt đều phiên dịch danh của Chúa Trời là “Giê-hô-va”, nhưng đó là một phiên dịch sai lầm. Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, danh của Chúa Trời là “יהוה” (Yahweh), đọc là “Gia-vê”. Trước kia các bản dịch tiếng Anh không phiên dịch danh của Chúa Trời, các dịch giả tiếng Anh dùng chữ “LORD” (có nghĩa là Chúa) để thay cho danh Yahweh. Mỗi lần Kinh Thánh chữ Hê-bơ-rơ đề cập đến danh Yahweh thì các dịch giả tiếng Anh dịch là “LORD” (có nghĩa là Chúa). Ngày nay có một vài bản dịch tiếng Anh mới đã cải chính lại sai lầm này và phiên dịch danh “יהוה” là “Yahweh” (Xin tham khảo hai bản dịch tiếng Anh dưới đây: New Jerusalem Bible và Holman Christian Standard Bible).

Exodus 3:15 God further said to Moses, 'You are to tell the Israelites, "Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, has sent me to you." This is my name for all time, and thus I am to be invoked for all generations to come. (New Jerusalem Bible)

Exodus 3:15 God also said to Moses, “Say this to the Israelites: Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is My name forever; this is how I am to be remembered in every generation. (Holman Christian Standard Bible) 

Bởi vậy tôi cũng cải chính lại sai lầm này trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt, tôi dịch danh của Chúa Trời Yahweh là “Gia-vê”.

Danh “Gia-vê” được đề cập 6828 lần trong Cựu Ước chữ Hê-bơ-rơ, còn từ ngữ “Chúa Trời” chỉ được đề cập 2600 lần.

Trong số 2600 lần từ ngữ “Chúa Trời” được dùng, đa số là chỉ về Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, những cũng có hơn 200 lần là dùng để chỉ về những pho tượng thần giả. Ngược lại, danh “Gia-vê” là luôn luôn chỉ về Đấng Chúa Trời chân thật, không bao giờ chỉ về các pho tượng thần giả.

Bởi vậy danh “Gia-vê” còn quan trọng hơn từ ngữ “Chúa Trời”.

Đức Gia-vê Là Đấng Chúa Trời Như Thế Nào?

1. Đức Gia-vê là Chúa Trời chân thật duy nhất

Ê-sai 45:5 5 Ta là Gia-vê, không có Ðấng nào khác, ngoài ta không có Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không nhận biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi,
Ê-sai 45:21 21 Hãy tuyên bố và hãy trình bày ra; hãy thảo luận cùng nhau! Ai đã rao ra sự này từ đời xưa? Ai đã tuyên bố điều này từ xa xưa? Chẳng phải là ta, Gia-vê, sao? Ngoài ta không có Chúa Trời nào khác! Một Chúa Trời công nghĩa, Chúa Cứu Thế; Ngoài ta, không có Đấng nào khác.

2. Đức Gia-vê một mình tạo nên toàn thể vũ trụ

Ê-sai 44:24 24 Gia-vê, là Ðấng Cứu Chuộc ngươi, đã dựng nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vậy: “Ta là Gia-vê, Đấng làm nên mọi vật, một mình ta đã căng các tầng trời, không ai ngoài ta đã trải đất ra.”

3. Đức Gia-vê là Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15 15 Chúa Trời bảo Môi-se rằng: “Ngươi sẽ nói với dân Y-sơ-ra-ên như vậy: ‘Gia-vê, Chúa Trời của tổ tiên các ngươi, Chúa Trời của Áp-ra-ham, Chúa Trời của Y-sác, Chúa Trời của Gia-cốp, đã sai tôi đến cùng các ngươi.’ Ấy là danh đời đời của ta, ấy là danh ta phải được ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

4. Đức Gia-vê là Cha của Chúa Giê-su Christ và của Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:6 6 Hỡi dân khờ dại và không trí, các ngươi đền ơn Gia-vê như vậy sao? Ngài chẳng phải là Cha ngươi, Ðấng đã dựng nên ngươi sao? Chẳng phải Ngài đã mua chuộc ngươi, và lập ngươi sao? 

Đoạn Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:6 chỉ ra rằng người dân của Chúa Trời Đức Gia-vê là con cái của Ngài, Ngài là Cha của chúng.

Giăng 20:17 17 Chúa Giê-su phán rằng: “Đừng cầm giữ ta; vì ta chưa thăng lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói với họ rằng ta thăng lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Chúa Trời ta và Chúa Trời các ngươi. 

Đoạn Kinh Thánh Giăng 20:17 chỉ ra rằng Cha của Chúa Giê-su cũng là Cha của Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta, và Chúa Trời của Chúa cũng là Chúa Trời của chúng ta.

Thái Độ Chính Đáng Trong Khi Cầu Nguyện

1. Ăn năn hối cải 

Khi cầu nguyện, đầu tiên chúng ta phải tìm cầu sự đồng tại của Chúa Trời. Nếu Ngài không ở cùng với ta thì ta cầu nguyện với ai?

Giăng 8:29 29 Ðấng sai ta đến là ở cùng với ta, Ngài chẳng để ta ở một mình, vì ta luôn làm sự đẹp lòng Ngài.

Chúa Giê-su nói rằng: “Đấng sai ta đến là ở cùng với ta, Ngài chẳng để ta ở một mình,” tại sao Chúa Trời là ở cùng với Chúa? Tại vì Chúa luôn làm sự đẹp lòng Ngài.

Nếu bạn là Tín Đồ Cơ Đốc, nhưng bạn không kinh lịch sự đồng tại của Chúa Trời, thì bạn phải tự xem xét coi những sự bạn làm có đẹp lòng Ngài hay không? Nếu bạn đang làm những việc nghịch với lời trong Kinh Thánh thì hẳn là không đẹp lòng Ngài.

Nếu bạn muốn được Chúa Trời ở cùng với bạn thì bạn phải ăn năn hối cải tội lỗi của mình, cầu xin Ngài tha tội. (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải)

Sáng Thế Ký 3:6 – 10 6 Người nữ thấy trái cây đó vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, và đáng quí vì làm cho mình mở trí tuệ, người bèn hái và ăn, rồi trao cho chồng đang ở cùng người, chồng cũng ăn nữa. 7 Rồi mắt hai người đều mở ra, họ nhận biết rằng mình trần truồng; và họ bèn kết lá vả làm khố che thân. 8 Họ nghe tiếng của Gia-vê Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn nấp mình giữa bụi cây trong vườn để tránh mặt Gia-vê Chúa Trời. 9 Gia-vê Chúa Trời gọi A-đam mà hỏi rằng: “Ngươi ở đâu?” 10 A-đam đáp rằng: “Tôi nghe tiếng của Chúa trong vườn và tôi sợ, bởi vì tôi trần truồng, cho nên tôi ẩn nấp mình.”

Sau khi A-đam và người nữ phạm tội lỗi, họ không dám đối diện với Chúa Trời, khi họ nghe tiếng Ngài đi lại trong vườn, họ đi ẩn mình giữa bụi cây. (Xin đọc bài giảng “A-đam Và Người Nữ Phạm Tội Lỗi” để hiểu rõ lời giải thích)

Quả thật, khi Tín Đồ Cơ Đốc mang tội lỗi trong lòng và không muốn ăn năn hối cải, họ tránh mặt Chúa Trời, họ không muốn Ngài ở cùng với họ. Bởi vậy có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc không ước ao giờ cầu nguyện tương giao với Ngài.

2. Yêu thương các anh chị em Tín Đồ

Chúa Giê-su bắt đầu cầu nguyện như vậy: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”. Chúa Trời là “Cha của chúng tôi”, chứ không phải chỉ là “Cha của tôi.”

Chúa Giê-su gồm luôn chúng ta trong khi cầu nguyện. Chúa nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ giữa các anh chị em Tín Đồ. Chúa Trời Đức Gia-vê là Cha của gia đình lớn gồm có hết thảy các anh chị em Tín Đồ. Nếu bạn không coi các Tín Đồ Cơ Đốc là anh chị em, thì bạn không thuộc về gia đình lớn này, và Chúa Trời không phải là Cha của bạn, bạn không nên gọi Ngài là “Cha ở trên trời”.

Nếu bạn muốn được làm con cái của Chúa Trời Đức Gia-vê thì bạn phải yêu thương các anh chị em Tín Đồ.

Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời

Trong bài giảng này, chúng ta chỉ tra khảo phần đầu của Ma-thi-ơ 6:9: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”:

  • Danh của Chúa Trời là “Gia-vê” (Nguyên văn Hê-bơ-rơ là “יהוה”, phiên dịch chữ Anh là “Yahweh”)
  • Đức Gia-vê là Chúa Trời chân thật duy nhất
  • Đức Gia-vê một mình tạo nên toàn thể vũ trụ
  • Đức Gia-vê là Chúa Trời của Áp-ra-ham, Chúa Trời của Y-sác, Chúa Trời của Gia-cóp
  • Đức Gia-vê là Cha của Chúa Giê-su Christ và của Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta.
  • Khi cầu nguyện chúng ta cần phải có thái độ chính đáng: ăn năn hối cải và yêu thương các anh chị em Tín Đồ

Trong bài giảng kế tiếp, chúng ta sẽ tra khảo phần thứ hai của Ma-thi-ơ 6:9: “Danh Cha được tôn thánh.”

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.