Chúa Giê-su Đuổi Các Quỉ Ra Khỏi Hai Người Bị Quỉ Ám 

 Ma-thi-ơ 8:28 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Malaysia 03

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:23 – 27, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:28 – 34 28 Khi Chúa Giê-su qua bờ bên kia vào xứ dân Ga-đa-ra, hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra gặp Chúa. Họ rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29 Họ la lên rằng: “Con của Chúa Trời, chúng tôi với Chúa có can hệ gì chăng? Có phải Chúa đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ hạn định sao?” 30 Ở xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn. 31 Các quỉ xin Chúa Giê-su rằng: “Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.” 32 Chúa bảo các quỉ rằng: “Hãy đi đi!” Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, hết thảy đều chết chìm dưới nước. 33 Những người chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật lại mọi sự, và việc đã xảy ra cho hai người bị quỉ ám. 34 Cả thành liền ra đón Chúa Giê-su; khi họ thấy Chúa, thì họ xin Chúa rời khỏi xứ của họ.

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện Chúa Giê-su đuổi các quỉ ra khỏi hai người bị quỉ ám.

Bọn Ma Quỉ Xin Chúa Giê-su Đừng Làm Khổ Họ Trước Ngày Hạn Định

Khi Chúa Giê-su đi vào xứ dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra gặp Chúa. Khi họ thấy Chúa Giê-su, họ nhận ra ngay lập tức Chúa là Con của Chúa Trời. Họ cầu xin Chúa đừng làm khổ họ trước kỳ hạn định (câu 29): “Con của Chúa Trời, chúng tôi với Chúa có can hệ gì chăng? Có phải Chúa đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ hạn định sao?”

Này là lời của các quỉ ở trong thân thể của hai người bị quỉ ám. Tại sao các quỉ kêu cầu Chúa Giê-su đừng làm khổ họ trước kỳ hạn định? Có phải họ chắc sẽ bị làm khổ vào một ngày hạn định chăng? Và làm khổ có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này từng bước một.

Tất Cả Những Ai Đã Thờ Phượng Ma Quỉ Satan Sẽ Chịu Đau Đớn Trong Lửa Và Diêm

Khải Huyền 14:9 – 10 9 Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: “Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10 thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Ðức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ của Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 14:9 – 10 chỉ ra rằng những kẻ đã thờ phượng con thú và cái tượng của nó sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ cùa Ngài. Họ sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con (tức là Chúa Giê-su).

Nhưng con thú và cái tượng của nó là gì?

1 Giăng 2:18 18 Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.

Trong đoạn Kinh Thánh trên 1 Giăng 2:18 sứ đồ Giăng chỉ ra rằng vào giờ cuối cùng kẻ địch lại đấng Christ sẽ đến. Mà con thú trong Khải Huyền 14:9 – 10 chính là kẻ địch lại đấng Christ.

Mà kẻ địch lại đấng Christ là ai? Nó sẽ làm gì?

Khải Huyền 13:1 – 4 1 Ðoạn, tôi thấy dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu phạm thượng. 2 Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó. 3 Một trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. 4 Người ta thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, nói rằng: “Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được?”

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 13:1 – 4 mô tả một con thú từ dưới biển đi lên, nó có mười sừng bảy đầu, và trên những sừng có mười cái mõa triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu phạm thượng. Con thú này là đại diện cho một nhân vật. Nó có bảy cái đầu, ấy là tượng trưng rằng nhân vật này thông minh tuyệt vời. Nó có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu phạm thượng. Mão triều thiên là tượng trưng cho quyền hành địa vị, còn danh hiệu phạm thượng thì chứng tỏ rằng nó không kính sợ Chúa Trời, lời nói và việc làm của nó xúc phạm đến Chúa Trời.  Xin quí vị để ý vào câu 3: “Một trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó.” Chính là qua cái vết thương chết trên đầu mà nhân vật này lừa dối cả thiên hạ rằng nó là Chúa Giê-su Christ trở về thế gian. Mà con rồng trong câu 4 chính là ma quỉ Sa-tan, nó ban quyền phép cho con thú. Rốt cuộc thiên hạ đều thờ phượng con rồng và con thú. Con thú này chính là kẻ địch lại đấng Christ mà sứ đồ Giăng đã cảnh cáo các Tín Đồ Cơ Đốc trong đoạn Kinh Thánh 1 Giăng 2:18.

Nhưng Khải Huyền 14:9 – 10 còn nói đến cái tượng của con thú nữa, cái tượng là cái gì?

Khải Huyền 13:11 – 15 11 Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. 12 Nó dùng mọi quyền phép của con thú đầu tiên ở trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng các dân cư phải thờ lạy con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. 13 Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. 14 Nó lừa dối dân cư trên trái đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và bảo dân cư trên trái đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. 15 Nó được giao cho việc hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi.

Đoạn Kinh Thánh trên mô tả một con thú thứ hai xuất hiện, nó có hai sừng như sừng chiên con, nhưng khi nó mở miệng mà nói thì nói như con rồng. Chiên con là hình ảnh của Chúa Giê-su, con rồng là hình ảnh của ma quỉ Satan. Nhìn vào vẻ mặt bề ngoài thì con thú thứ hai này giống như là môn đồ của Chúa Giê-su, nhưng khi nó nói chuyện thì là lời của ma quỉ Satan. Con thú này lả một tiên tri giả. Nó có thể làm nhiều phép lạ lớn, nó bắt người dân trên thế gian thờ phượng con thú thứ nhất tức là kẻ địch là đấng Christ. Hơn nữa nó còn khuyên người dân làm một cái tượng cho con thú thứ nhất. Nó hà hơi vào tượng của con thú thứ nhất, hầu cho tượng ấy có thể mở miệng nói được. Hết thảy những người không thờ phượng tượng của con thú thứ nhất sẽ bị giết đi.

Bây giờ tôi tổng hợp lại tất cả những điểm trên. Trong những ngày sau cùng, một con thú tức là kẻ địch lại đấng Christ sẽ xuất hiện, nó giả mạo là đấng Christ trở về thế gian. Nó nhận được quyền phép từ ma quỉ Satan, và nó sẽ lừa dối cả thế gian. Rốt cuộc cả thế gian đều thờ phượng kẻ địch lại đấng Christ và ma quỉ Satan. Sau đó một con thú thứ hai xuất hiện, này là một tiên tri giả. Nó cũng nhận được quyền phép từ ma quỉ Satan. Nó xúi giục thiên hạ tạc tượng cho kẻ địch lại đấng Christ. Nó hà hơi vào cái tượng đó và khiến cái tượng có thể mở miệng nói được. Nó khiến hết thảy dân cư trên trái đất đều thờ phượng kẻ địch lại đấng Christ và cái tượng. Kẻ nào không thờ phượng kẻ địch lại đấng Christ và cái tượng sẽ bị giết đi. 

Xin quí vị để ý, con thú và cái tượng của nó đều nhận được quyền phép từ Sa-tan, cho nên những người thờ phượng con thú và cái tượng của nó tức là thờ phượng Sa-tan. Tất cả những người thờ phượng Sa-tan sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con (tức là Chúa Giê-su) căn cứ theo Khải Huyền 14:9 – 10.

Nhưng kẻ địch lại đấng Christ và tiên tri giả thì sẽ chịu trừng phạt gì?

Khải Huyền 19:20 20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt cho thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú và thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

Con thú tức là kẻ địch lại đấng Christ, tiên tri giả là con thú thứ hai. Họ cũng bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

Sự Trừng Phạt Sẽ Đến Vào Ngày Phán Xét

Khi nào họ mới chịu trừng phạt này?

Khải Huyền 14:7 7 Người cất tiếng lớn nói rằng: “Hãy kính sợ Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và cá suối nước.”

Ấy là vào ngày phán xét của Chúa Trời thì tất cả những kẻ thờ phượng ma quỉ Satan sẽ bị quăng vào hồ lửa.

Các quỉ đã nhập vào trong thân thể của kẻ bị quỉ ám cũng thờ phượng Satan, họ biết rằng vào ngày phán xét thì họ sẽ bị quăng vào hổ lửa, nhưng ngày phán xét còn chưa đến. Bởi vậy khi họ thấy Chúa Giê-su, họ nhận ra Chúa là Con của Chúa Trời, họ bèn kêu lên rằng: “Con của Chúa Trời, chúng tôi với Chúa có can hệ gì chăng? Có phải Chúa đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ hạn định sao?”

Các Quỉ Cầu Xin Chúa Giê-su Đừng Bắt Chúng Xuống Vực Sâu

Trong đoạn Kinh Thánh song song Lu-ca 8:26 – 39, chúng ta thấy bọn quỉ cầu xin Chúa Giê-su đừng bắt chúng xuống vực sâu:

Lu-ca 8:31 31 Các quỉ cầu xin Chúa Giê-su đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu.

Mà vực sâu là gì?

Rô-ma 10:7 7 hay là: Ai sẽ xuống vực sâu? ấy là để đem Ðấng Christ từ trong kẻ chết lại lên.

Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh Rô-ma 10:7 thì vực sâu là nơi của những kẻ chết. Khi Chúa Giê-su Christ chết đi, Chúa cũng đi xuống vực sâu. Vào ngày thứ ba, khi Chúa sống lại từ kẻ chết, Chúa mới rời khỏi vực sâu.

Chính con thú cũng đi lên từ trong vực sâu nữa:

Khải Huyền 17:8 8 Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ vực sâu lên và đi đến chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.

Con thú cũng ở trong vực sâu. Rồi nó từ vực sâu đi lên mặt đất và đi lừa dối cả thiên hạ.

Căn cứ theo những đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 10:7Khải Huyền 17:8, chúng ta có thể kết luận rằng vực sâu là nơi của những kẻ chết, họ ở trong vực sâu để chờ đợi ngày phán xét. Chính con thú đáng lẽ phải ở trong vực sâu, nhưng nó không chịu và đã đi ra ngoài để lừa dối thiên hạ. Đoạn Kinh Thánh Lu-ca 8:31 chỉ ra rằng những quỉ đã nhập vào thân của kẻ bị ám cũng không muốn ở trong vực sâu.

Tại sao họ không muốn ở trong vực sâu? Tại vì họ không muốn ở trong vưc sâu để chờ đợi sự phán xét. Họ biết rằng vào ngày phán xét, họ sẽ bị quăng vào trong hồ lửa. Họ muốn đi lừa dối dân cư, để lôi kéo nhiều người đi vào chết chóc diệt vong cùng một lượt với họ.

Chúa Giê-su Cho Các Quỉ Nhập Vào Bầy Heo

Chúa Giê-su được Chúa Trời ban cho đại quyền năng để trừ quỉ, nhưng Chúa hoàn toàn vâng phục Chúa Trời Gia-vê, Chúa không muốn làm một điều gì trái với kế hoạch của Ngài. Chúa Trời đã sắp xếp một ngày phán xét để trừng phạt tất cả những ai đã thờ phượng Satan, thì Chúa Giê-su không muốn làm khổ các ma quỉ trước ngày hạn định. Nhưng một mặt khác, các quỉ đã khiến người bị quỉ ám chịu bao nhiêu đau khổ, họ phải ra khỏi người ấy ngay lập tức.

Lúc đó có một bầy heo đương ăn cỏ, các quỉ xin Chúa Giê-su cho phép họ nhập vào bầy heo, Ma-thi-ở 8:31 – 32 : 31 Các quỉ xin Chúa Giê-su rằng: “Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.” 32 Chúa bảo các quỉ rằng: “Hãy đi đi!” Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, hết thảy đều chết chìm dưới nước.

Xin quí vị để ý, con heo là thuộc về loại động vật không sạch căn cứ theo Luật Pháp của Chúa Trời. Người dân Y-sơ-ra-ên là cấm không được ăn thịt heo, và cũng không được đụng đến cái xác chết của heo nữa:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:8 8 Con heo cũng vậy; vì nó có móng rẽ ra, nhưng không nhơi: phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó, và chớ đụng đến xác chết chúng nó.

Vậy tại sao lại có người nuôi heo ở trong đất Y-sơ-ra-ên?

Tại vì trong vùng đó có rất nhiều dân ngoại (tức là những người không thuộc dân tộc Y-sơ-ra-ên), họ không vâng giữ Luật Pháp của Chúa Trời, họ chỉ muốn tìm cách làm giàu thôi. Những kẻ đang chăn giữ bày heo thì chắc là dân ngoại, tại vì không một người Y-sơ-ra-ên chịu làm công việc này.

Khi các quỉ còn ở trong thân thể của hai người bị quỉ ám thì các quỉ điều khiển cử chỉ, tư tưởng và lời nói của họ. Rồi các quỉ nhập vào trong bày heo, thì bày heo cũng bị các quỉ điều khiển. Các quỉ khiến bày heo nhảy xuống biển và hết thảy đều chết chìm dưới nước.

Phản Ứng Của Những Người Dân Trong Thành Và Trong Nhà Quê

Những người chăn heo chạy trốn và trở về thành. Họ thuật lại mọi sự đã xảy ra. Khi người dân trong thành đi ra, thì họ cầu xin Chúa Giê-su rời khỏi xứ của họ. Trong đoạn Kinh Thánh song song ở Lu-ca thì có mô tả một cách tường tân hơn:

Lu-ca 8:34 – 39 34 Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. 35 Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Chúa Giê-su, thấy người mà các quỉ mới ra khỏi ngồi dưới chân Chúa Giê-su, mặc áo quần, bộ tỉnh táo, thì sợ hãi lắm. 36 Những người đã xem thấy sự lạ đó, thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỉ ám được cứu khỏi thế nào. 37 Hết thảy dân ở miền người Giê-ra-sê xin Chúa Giê-su lìa khỏi xứ họ, vì họ sợ hãi lắm. Chúa bèn xuống thuyền trở về. 38 Người đã khỏi những quỉ ám xin phép ở với Chúa, nhưng Chúa biểu về, mà rằng: 39 “Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Ðức Chúa Trời đã làm cho ngươi.” Vậy, người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Chúa Giê-suđã làm cho mình.

Khi dân của thành đó thấy kẻ bị quỉ ám đã được lành, họ không thấy vui mừng gì cả, mà họ còn sợ hãi nữa. Họ xin Chúa Giê-su rời khỏi xứ của họ. Tại sao vậy? Khi cả bày heo chết đi thì họ đã mất đi một số tiền lớn rồi. Họ chắc là sợ rằng biết đâu Chúa Giê-su lại làm một phép lạ khiến một bày gia súc khác chết chìm hoặc một chuyện rất mực kỳ lạ xảy ra khiến họ bị mất đi càng nhiều tiền bạc, cho nên họ xin Chúa rời khỏi xứ họ.

Từ điểm này chúng ta rút ra một bài học thuộc linh: Khi chúng ta chỉ nghĩ đến tiền tài lợi ích, chúng ta trở nên ích kỷ không quan tâm cho người khác tựa như các dân cư không quan tâm đến hai người bị quỉ ám đã được lành vậy. Cho dù chúng ta kinh lịch một chuyện kỳ lạ vô cùng, chúng ta cũng không thấy cảm động gì cả. Mắt của ta chỉ thấy tiền tài lợi ích, chúng ta không thấy những chuyện thuộc linh, không chừng chúng ta còn sợ hãi nữa, tại vì chúng ta sợ rằng quyền phép thuộc linh sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.

Nhưng người đã được khỏi quỉ ám thì thấy được quyền phép vĩ đại của Chúa, người muốn đi theo Chúa. Nhưng Chúa Giê-su bảo người hãy đi nói cho mọi người biết mọi điều mà Chúa Trời đã làm cho người. Tại vì người dân trong thành này không có lòng tin, cho nên Chúa Giê-su gởi người được khỏi quỉ ám đi làm chứng cho quyền năng của Chúa Trời và mọi việc Ngài đã làm cho người. Việc này chính là rao truyền Tin Lành của Chúa Trời.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.