Dân Chúng Trong Quê Hương Của Chúa Giê-su Khinh Dể Chúa

Ma-thi-ơ 13:53 – 58

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 13:51 – 52, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:53 – 58  53 Ðức Chúa Giê-su phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. 54 Chúa về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? 55 Có phải là con của tên thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?” 57 Họ bèn vì cớ Chúa mà vấp phạm. Song Ðức Chúa Giê-su phán cùng họ rằng: “Chỉ trong xứ mình và người nhà mình mà đấng tiên tri bị khinh dể thôi.” 58 Ở đó, Chúa không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:53 – 58 thuật lại sự kiện dân chúng trong quê hương của Chúa Giê-su đã khinh dể Chúa.

Tại Sao Dân Chúng trong Quê Hương của Chúa Giê-su khinh dể Chúa?

1.  Sự quen thuộc với Chúa Giê-su khiến họ khinh dể Chúa

Ma-thi-ơ 13:54 – 56 54 Chúa về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? 55 Có phải là con của tên thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?” 

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng cho dù dân chúng thấy khôn ngoan và quyền năng của Chúa Giê-su khi Chúa làm các phép lạ, nhưng họ không chịu chấp nhận Chúa chỉ vì họ rất quen thuộc với cha mẹ và các anh chị em của Chúa, họ biết rõ cha của Chúa là một tên thợ mộc, mẹ Chúa tên là Ma-ri và tên của các em trai em gái của Chúa.

Chúng ta cũng từng kinh lịch những chuyện tương tự như vậy. Khi chúng ta truyền giảng Tin Lành cho người ngoài, nhiều lúc người ta cũng vui lòng lắng nghe và nhận lấy; nhưng khi chúng ta truyền giảng Tin Lành cho người nhà thì cứ bị từ chối hoặc chê cười, đôi khi còn bị ba má khiển trách nữa. Bởi vậy chúng ta cần phải hiểu rõ sự kinh dể này. 

2. Dân Chúng Khinh Dể Chúa vì Họ Không Có Lòng Tin

Ma-thi-ơ 13:58 Ở đó, Chúa không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. 

Câu này chỉ ra rằng dân chúng khinh dể Chúa Giê-su tại vì họ không có lòng tin.

3. Dân Chúng Không Muốn Chấp Nhận Công Việc của Họ là Ác

Giăng 7:2 – 8 2 Và, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều Tạm gần đến. 3 Anh em của Chúa nói rằng: “Hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc anh làm. 4 Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không làm kín giấu việc gì. Vì anh làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ.” 5 Bởi chưng chính các anh em của Chúa không tin Chúa. 6 Ðức Chúa Giê-su phán cùng anh em rằng: “Thì giờ ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn. 7 Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác. 8 Các ngươi hãy lên dự lễ nầy, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn.”

Câu Kinh Thánh Giăng 7:5 chỉ ra rằng chính các anh em của Chúa Giê-su cũng không tin Chúa, này là một sự kiện khác chứng tỏ rằng sự quen thuộc với Chúa khiến người ta không chấp nhận Chúa.

Hơn nữa đoạn Kinh Thánh Giăng 7:2 – 8 chỉ ra rằng những người trên thế gian ghét Chúa Giê-su tại vì Chúa chỉ ra công việc của họ là ác. Này là một lý do khác tại sao người dân không muốn chấp nhận quyền hành của Chúa. Tại vì nếu họ chấp nhận quyền hành của Chúa thì họ phải chấp nhận việc làm của họ là ác và phải ăn năn hối cãi.

Mari là Người Quen Thuộc Nhất với Chúa Giê-su lại Tin Vào Chúa  

Khi nói đến sự quen thuộc với Chúa Giê-su khiến dân chúng không thể tin vào Chúa, nhưng có một người rất quen thuộc với Chúa Giê-su mà lại rất mực tin vào Chúa, ấy là Ma-ri, mẹ của Chúa.

Giăng 2:1 – 11 1 Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Ðức Chúa Giê-su có tại đó. 2 Ðức Chúa Giê-su với môn đồ của Chúa cũng được mời đến dự đám. 3 Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Giê-su nói với Chúa rằng: “Người ta không có rượu nữa.” 4 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến.” 5 Mẹ Chúa nói với những kẻ hầu bàn rằng: “Người biểu chi, hãy vâng theo cả.” 6 Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước. 7 Ðức Chúa Giê-su biểu họ rằng: “Hãy đổ nước đầy những ché nầy”; thì họ đổ đầy tới miệng. 8 Chúa bèn phán rằng: “Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc.” Họ bèn đem cho. 9 Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, 10 mà nói rằng: “ Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. ”  11 Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Ðức Chúa Giê-su làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Chúa.

Câu 3 của đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng khi bữa tiệc thiếu rươu, Ma-ri nói cho Chúa Giê-su biết, tại vì bà biết chắc rằng Chúa có quyền năng cung cấp rượu. Trong câu 5 Ma-ri dặn những kẻ hầu bạn hãy vâng theo lời của Chúa Giê-su mà làm. Câu 11 nói rằng sau khi Chúa Giê-su làm phép lạ này, và tỏ bày sự vinh hiển của mình, thì các môn đồ tin vào Chúa. Nhưng Ma-ri đã tin tưởng hoàn toàn vào Chúa trước khi Chúa làm phép lạ.

Tại sao Ma-ri có Lòng Tin Lớn ?

Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng thái độ khinh dể Chúa Giê-su là liên quan đến lòng tin. Mari đã tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Giê-su, vậy người có lòng tin rất lớn.

Tại sao Ma-ri có lòng tin lớn như thế ? Muốn hiểu rõ về lòng tin của Ma-ri, chúng ta phải tra khảo những sự kiện xảy ra ngay từ lúc thiên sứ của Chúa Trời tuyên bố cho Ma-ri biết người sẽ chịu thai bởi Thánh Linh.

1. Ma-ri hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời

Lu-ca 1 :30 – 38 30 Thiên-sứ bèn nói rằng: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-su. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. ” 34 Ma-ri bèn thưa rằng: “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? ” 35 Thiên sứ truyền rằng: “Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng Tối Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được. ” 38 Ma-ri thưa rằng: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! ” Ðoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri. 

Khi Ma-ri nghe rằng người sẽ chịu thai và sanh một đứa con trai, ban đầu người không tin, tại vì người còn chưa lấy chồng ; trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên chưa hề có chuyện cô gái trinh nữ lại chịu thai sanh con. Nhưng sau khi thiên sứ giải thích cho người biết rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên người, quyền phép của Đấng tối cao sẽ che phủ người dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời, sau này đứa con ấy sẽ nối ngôi vua Đa-vít và trị vì đời đời nhà Gia-cốp, Ma-ri tin vào lời tiên tri đó và nói rằng: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”

Xin các bạn hãy nhớ rằng vào thời mấy ngàn năm về trước, một cô gái chưa lấy chồng mà đã chịu thai và sanh ra một con trai, ấy là một việc rất sỉ nhục; Ma-ri biết rằng người sẽ bị người đời chê cười đả kích, nhưng người vui lòng nhận lấy sỉ nhục đó vì cớ của Chúa Trời.  Điểm này cho chúng ta thấy rõ Ma-ri hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời.

2. Ma-ri ghi nhớ mọi lời tiên tri nói về con trẻ Giê-su và suy nghỉ trong lòng

Khi Chúa Giê-su ra đời, các người chăn chiên ở ngoài đồng của thành Bết-lê-hem nhận được khải thị của các thiên sứ:

Lu-ca 2:8 – 14 8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: “Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Chúa: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. ”13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: 14 “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho những kẻ Ngài vui lòng! ”

Sau khi những kẻ chăn nhận được khải thị rồi, họ đi vào thành Bết-lê-hem để tìm con trẻ :

Lu-ca 2:15 – 19 15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.” 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Ðã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. 19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. 

Những người chăn chiên đi tới thành Bết-lê-hem để xem việc mà Chúa Trời đã báo cho họ biết. Họ tìm được Ma-ri, Giô-sép và con trẻ Giê-su mới ra đời. Họ thuật lại tất cả những lời thiên sứ nói rằng con trẻ ấy là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Câu 19 ghi rằng: Ma-ri ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.

Qua những đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 1 :30 – 38 và Lu-ca 2:15 – 19 chúng ta thấy rằng Ma-ri hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, và người ghi nhớ mọi lời tiên tri nói về con trẻ Giê-su. Chính vì người có hai đức tính này cho nên lòng tin của người rất vững mạnh.

Chúng Ta Muốn Trở Nên Hạng Người Khinh Dể Chúa hoặc là Hạng Người Rất Mực Tin Tưởng vào Chúa ?

Dân chúng trong quê hương của Chúa Giê-su khinh dể Chúa cho dù họ đã thấy khôn ngoan và quyền năng của Chúa tại vì :

  • Sự quen thuộc với Chúa Giê-su khiến họ khinh dể Chúa
  • Dân chúng không có lòng tin
  • Người ta không muốn chấp nhận công việc của họ là ác  

Còn Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su lại rất mực tin tưởng vào quyền năng của Chúa tại vì :

  • Người hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời Gia-vê
  • Người ghi nhớ mọi lời tiên tri nói về con trẻ Giê-su và suy nghỉ trong lòng

Các anh chị em Tín Đồ muốn trở nên khinh dể Chúa Giê-su hoặc là hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa ?

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.