Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Birds 06

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về việc bố thí cho kẻ nghèo trong Ma-thi-ơ 6:1 – 4. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 6:5 – 8 5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và góc đường, để cho người ta thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, là Đấng ở nơi kín đáo, và Cha ngươi, là Ðấng thấy ở nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. 7 Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng rằng vì lời mình nhiều thì được nhận. 8 Vậy, đừng làm như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

Đừng Bắt Chước Bọn Đạo Đức Giả

Cầu nguyện là một trong ba việc công nghĩa quan trọng của Đạo Do Thái. Việc công nghĩa thứ nhất là bố thí cho kẻ nghèo, cầu nguyện là việc công nghĩa thứ hai.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng bắt chước bọn đạo đức giả, họ ưa thích phô bày việc làm công nghĩa của mình trước mặt người ta. Họ thường cầu nguyện trong nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy, rồi người ta sẽ ngợi khen họ. Chúa nói rằng họ đã nhận được phần thưởng rồi. Phần thưởng của họ chính là lời khen ngợi của người đời. Nhưng họ sẽ không nhận được phần thường của Đức Cha ở trên trời.

Chúa Giê-su dạy rằng khi cầu nguyện, chúng ta nên đi vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Đức Cha. Ngài là Đấng nhìn thấy mọi sự ở nơi kín đáo, Ngài sẽ thưởng cho ta.

Chúa Giê-su không phải nói rằng chúng ta chỉ được phép cầu nguyện trong phòng riêng thôi và tuyệt đối cấm không được cầu nguyện trong nhà hội hay ở góc đường. Chúa chú trọng về thái độ chính đáng trong lòng chúng ta, chứ không phải chỉ nói về hành vi bề ngoài thôi. Thí dụ: Trong buổi cầu nguyện của hội thánh, chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện, và việc đó thì không có sai lầm gì cả miễn là chúng ta có một thái độ chính đáng.

Nhưng thái độ chính đáng trong việc cầu nguyện là như thế nào? Một thái độ chính đáng có liên quan đến đi vào phòng riêng không? 

Thái Độ Chính Đáng Trong Sự Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:6 6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, là Đấng ở nơi kín đáo, và Cha ngươi, là Ðấng thấy ở nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

Trong câu này, Chúa Giê-su hai lần nhắc đến “Cha ngươi, là Đấng ở nơi kín đáo”. Chúa Trời Đức Gia-vê, Cha của chúng ta, là Đấng ở nơi kín đáo.

Khi cầu nguyện, lẽ dĩ nhiên chúng ta phải tìm kiếm sự đồng tại của Chúa Trời. Nếu Ngài không phải ở cùng với chúng ta thì ta cầu nguyện với ai? Chẳng lẽ ta nói cùng với không khí chăng?

Nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự đồng tại của Chúa Trời thì ta phải đi vào nơi kín đáo tại vì Ngài là ở nơi kín đáo. Bởi vậy, Chúa Giê-su bảo chúng ta phải đi vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi mới cầu nguyện.

Chúa Giê-su không phải nói rằng miễn là chúng ta đi vào phòng riêng, đóng cửa lại  thì chắc tìm được sự đồng tại của Chúa Trời Đức Gia-vê. Ở đây Chúa Giê-su chỉ là dùng phòng riêng làm một ví dụ thôi.

Phòng riêng là trái ngược với những nơi công cộng như nhà hội và góc đường. Tương tự như vậy, thái độ của chúng ta phải trái ngược với thái độ của bọn đạo đức giả. Khi họ cầu nguyện, họ tìm cầu ngợi khen của người đời. Chúng ta không tìm cầu ngợi khen của người đời, chúng ta tìm cầu sự đồng tại của Chúa Trời.

Nhưng chúng ta phải làm gì để tìm cầu sự đồng tại của Chúa Trời?

Ê-sai 51:1 1 Hãy lắng nghe ta, các ngươi là kẻ theo đuổi sự công nghĩa, là kẻ tìm kiếm Gia-vê. Hãy nhìn vào vầng đá mà các ngươi đã được đẽo ra, và mỏ đá mà các ngươi đã được đào lên!

Kẻ theo đuổi sự công nghĩa là dính liền với kẻ tìm kiếm Đức Gia-vê Chúa Trời. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa Trời, thì chúng ta phải theo đuổi sự công nghĩa. Nếu chúng ta không theo đuổi sự công nghĩa thì chúng ta chắc không tìm được Ngài.

Nếu một người Tín Đồ Cơ Đốc chứa chất tội lỗi trong lòng mà không chịu ăn năn hối cải thì người ấy sẽ không tìm được sự đồng tại của Chúa Trời. Chúa Trời là Đấng ở nơi kín đáo, Ngài thấy rõ tất cả những điều ta làm và những chuyện ẩn nấu trong lòng ta. Nếu chúng ta mang tội lỗi thì đừng có tốn thì giở mà tìm kiếm Chúa Trời, Ngài không muốn ở cùng với ta đâu.

Nhưng trong trường hợp một người chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì khác, tại vì tội lỗi của người chưa được rửa sạch thì người chắc có tội lỗi trong lòng, nhưng nếu người ham mộ chân lý và ráng tìm kiếm Chúa Trời thì Ngài vẫn vui lòng lắng nghe lời cầu nguyện của người (Xin đọc “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền” để thấy rõ nhân từ thương xót mà tôi kinh lịch được khi tôi còn chưa tin vào Ngài).

Ô-sê 5:15 15 Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi ta, cho đến khi nào chúng nó thừa nhận tội lỗi của mình và tìm kiếm mặt ta. Trong cơn hoạn nạn, chúng nó sẽ tha thiết tìm kiếm ta.

Thừa nhận tội lỗi của mình tức là ăn năn hối cải. Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ trở về nơi Ngài, tại vì Ngài không muốn ở cùng với những kẻ có tội lỗi này. Cho đến khi nào chúng ăn năn hối cải và tìm kiếm mặt Ngài thì Ngài mới vui lòng ở cùng với chúng. 

Giê-re-mi 29:13  13 Các ngươi sẽ tìm ta và tìm được, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm ta.

Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa Trời Đức Gia-vê thì chúng ta sẽ tìm được Ngài. Hết lòng tìm kiếm Chúa Trời có nghĩa là để toàn bộ tâm hồn tư tưởng của ta đều tập trung vào Ngài, không để bất cứ chuyện gì làm chúng ta xao lãng chú ý.

Bây giờ tôi tổng hợp lại những điểm về thái độ chính đáng trong việc cầu nguyện:

  • Khi cầu nguyện, chúng ta phải có thái độ chính đáng là tìm kiếm sự đồng tại của Chúa Trời.
  • Nếu chúng ta theo đuổi sự công nghĩa thì ta sẽ tìm được Ngài.
  • Nếu chúng ta có tội lỗi thì ta phải ăn năn hối cải rồi mới tìm được Ngài.
  • Chúng ta phải tập trung tâm hồn tư tưởng hết lòng tìm kiếm Chúa Trời thì ta sẽ tìm được Ngài.

Cuộc Sống Luôn Làm Sự Đẹp Lòng Chúa Trời

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 17 cầu nguyện không ngừng; 

Làm sao mà chúng ta có thể cầu nguyện không ngừng? Cho dù chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho riêng mình, ta cầu nguyện thay cho người khác và cầu nguyện cho việc rao truyền Tin Lành, nhưng ta vẫn không thể nào cứ nói từ chuyện này sang chuyện khác không ngừng.

Bốn chữ “cầu nguyện không ngừng” trong câu Kinh Thánh này mang một ý nghĩa sâu xa.

Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng thái độ chính đáng trong sự cầu nguyện là tìm kiếm sự đồng tại của Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn cầu nguyện không ngừng thì đầu tiên ta cần sự đồng tại của Chúa Trời luôn luôn ở cùng với ta.

Giăng 8:29 29 Ðấng sai ta đến là ở cùng với ta, Ngài chẳng để ta ở một mình, vì ta luôn làm sự đẹp lòng Ngài.

Chúa Trời Đức Gia-vê chẳng để Chúa Giê-su ở một mình, có nghĩa là Ngài luôn ở cùng với Chúa, tại vì Chúa luôn làm sự đẹp lòng Ngài.

Chúa Trời là hoàn toàn công bằng, Ngài không có thiên vị ai cả. Nếu chúng ta luôn làm sự đẹp lòng Ngài thì Ngài cũng luôn ở cùng với ta, và ta có thể luôn luôn tương giao với Ngài.

Cầu nguyện không ngừng có nghĩa là luôn luôn tương giao với Chúa Trời. Đó là kết quả của một cuộc sống luôn làm sự đẹp lòng Ngài.

Chúng Ta Cầu Xin Những Điều Cần Thiết

Sau khi tìm được sự đồng tại của Chúa Trời, rồi chúng ta bắt đầu cầu nguyện với Ngài.

Ma-thi-ơ 6:7 – 8 7 Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng rằng vì lời mình nhiều thì được nhận. 8 Vậy, đừng làm như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

Người ngoại là chỉ về những người không tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê, họ thờ pho tượng thần giả. Khi họ cầu nguyện với thần giả, họ thích lặp đi lặp lại lời của mình, vì họ tưởng rằng lời cầu nguyện dài mới được nhận.

Chúng ta không nên làm như người ngoại, Chúa Trời là Đức Cha của ta, Ngài biết rõ ta cần cái gì trước khi ta cầu xin Ngài.

Nguyên văn Hy Lạp của chữ “cần” trong Ma-thi-ơ 6:8 là “χρεία” (đọc là “kh-ri-a”).

Ma-thi-ơ 9:12 12 Chúa Giê-su nghe vậy, bèn nói rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng người có bịnh mới cần.

Thầy thuốc là rất cần thiết cho người có bịnh.

Lu-ca 9:11 11 Nhưng dân chúng biết điều đó, thì đi theo Chúa. Chúa tiếp đãi họ, giảng giải cho họ về vương quốc Chúa Trời, và chữa lành những người cần được chữa. 

Những người mắc bịnh thì cần được chữa lành.

Lu-ca 15:7 7 Ta nói cùng các ngươi, giống y như vậy, trên trời sẽ vui mừng cho một kẻ có tội hối cải hơn là chín mươi chín người công nghĩa không cần phải hối cải. 

Người công nghĩa không cần phải hối cải, còn người có tội thì cần phải hối cải.

Ý nghĩa của những đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 9:12, Lu-ca 9:11 và Lu-ca 15:7 chứng tỏ rằng chữ “χρεία” là chỉ về những điều rất cần thiết cho đời sống hay việc làm, nếu không có những điều này thì đời sống hay việc làm sẽ bị ảnh hưởng.

Chúng ta cầu xin Đức Cha ban cho ta những điều cần thiết, chứ không phải cầu xin những điều ta ham muốn để thỏa mãn dục vọng của mình như nhà lầu, xe hơi, đồ mắc tiền, địa vị cao sang v.v.

Chúng ta cứ nói với Đức Cha những điều ta cần, cứ không cần phải nói một cách dài dòng. Có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc tưởng rằng khi cầu nguyện, họ phải dùng những lời hoa mỹ, như vậy mới là tôn kính Chúa Trời, nếu lời cầu nguyện ngắn quá là không thành tâm. Rốt cuộc những người ăn nói không hay thì không dám cầu nguyện, còn những kẻ ăn nói khéo léo thì ưa nói nhiều lời cầu kỳ, và mọi người đều khâm phục họ. Hãy coi chừng, đừng có lạc vào sự lầm lẫn của bọn đạo đức giả, họ ưa thích lời ngợi khen của người ta.

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta là con cái của Chúa Trời, Ngài là Cha của ta. Khi một đứa con nói cho cha biết những điều cần thiết của mình, nó cứ nói một cách đơn giản trực tiếp, cha biết rõ con mình cần cái gì.

Đức Cha ở trên trời biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và Ngài luôn luôn ban cho ta điều tốt nhất. Có nhiều lúc tôi cầu xin một điều tôi cần, nhưng Ngài ban cho tôi một điều khác còn tốt hơn điều tôi cầu xin nữa. Ngược lại, cũng có lúc cho dù tôi tha thiết cầu xin Đức Cha về một điều gì, nhưng Ngài lại không ban cho tôi; tôi biết rằng ấy là tại vì điều tôi cầu là không tốt, có hại cho tôi, không chừng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hay việc làm của tôi, cho nên Ngài không ban cho tôi vậy.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.