Danh Cha Được Tôn Thánh

Ma-thi-ơ 6:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnArchitecture 03

 (Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập phần đầu của Ma-thi-ơ 6:9: “Lạy Cha chúng ta ở trên trời,”  hôm này chúng ta học tiếp phần thứ hai của đoạn Kinh Thánh này: “Danh Cha được tôn thánh.”

Tại Sao Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Cho Danh Của Cha Được Tôn Thánh?

Xin các bạn đọc kỹ câu này, Chúa Giê-su không phải nói rằng: “Danh của Cha là thánh sạch” hay là “Danh của Cha thánh sạch thay!” Mà Chúa nói rằng: “Danh Cha được tôn thánh.” Này, Chúa Giê-su đang dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện cho danh của Cha được tôn thánh.

Lẽ dĩ nhiên danh của Đức Cha là thánh sạch nhất, tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện cho danh của Ngài được tôn thánh?

Tại vì rất nhiều người trên thế gian này không tôn danh của Đức Cha là thánh sạch.

Phần nhiều những kẻ không tin vào Đức Cha Gia-vê và Chúa Giê-su không tôn danh của Đức Cha là thánh sạch. Họ mỉa mai Đức Cha, họ dùng danh của Đức Cha để nói chuyện đùa, họ làm nhục danh của Đức Cha v.v. Trong xã hội Việt Nam và xã hội các nước Tây Phương, các bạn thấy những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là ngay cả nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc cũng không tôn danh của Đức Cha là thánh sạch. Nếu chúng ta không tôn thánh danh của Đức Cha, thì lẽ dĩ nhiên những kẻ không tin vào Chúa Trời sẽ khinh bỉ danh của Ngài.

Tại sao tôi nói rằng nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc không tôn danh của Đức Cha là thánh sạch?

Tôn thánh danh của Đức Cha thì không phải chỉ là hát bài tụng ca cho Ngài, cũng không phải chỉ là hò reo: “Cảm tạ Chúa Trời, khen ngợi Chúa Trời, danh của Chúa Trời là thánh sạch hơn hết v.v.” Hát bài tụng ca cho Ngài là rất tốt, cảm tạ Đức Cha là phải, nhưng chưa đủ để tôn thánh Chúa Trời.

Bây giờ để chúng ta coi coi Kinh Thánh giảng dạy cái gì về việc tôn thánh Chúa Trời. 

Khi Chúng Ta Phạm Tội Lỗi Thì Chúng Ta Làm Ô Uế Danh Của Chúa Trời 

Lê-vi Ký 19:12 12 Ngươi đừng lấy danh ta mà thề dối, làm ô uế danh của Chúa Trời ngươi. Ta là Gia-vê. 

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Trời Đức Gia-vê khiển trách dân Y-sơ-ra-ên làm ô uế danh của Ngài tại vì họ chỉ vào danh của Ngài mà thề dối. Thề dối thì chắc là tội lỗi, mà họ chỉ vào danh của Chúa Trời Gia-vê mà thề dối thì tội lỗi càng nghiêm trọng hơn, và họ làm nhục danh của Ngài.

Có người nói rằng: “Câu Kinh Thánh này chỉ áp dụng vào thời Cựu Ước thôi, chúng ta sống trong thời Tân Ước. Căn cứ theo lời dạy của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:33 – 37 thì Tín Đồ Cơ Đốc không nên thờ chi hết, bởi vậy câu Kinh Thánh trên không áp dụng cho Tín Đồ Cơ Đốc.”

Hỡi các anh chị em Tín Đồ, trong Ma-thi-ơ 5:33 – 37, Chúa Giê-su không phải cấm chúng ta lập lời thề, nhưng Chúa dạy rằng lời nói của chúng ta phải chân thật như lời thề vậy. Nếu chúng ta luôn luôn nói theo lẽ thật, thì chúng ta không cần phải lập lời thề gì cả (Xin đọc bài giảng “Lời Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc” để hiểu rõ lời giải thích).

Bởi vậy cho dù chúng ta không thề dối, nhưng nếu chúng ta nói dối thì cũng tương tự như chỉ vào danh của Chúa Trời mà thề dối. Khi chúng ta làm như vậy thì ta làm ô uế danh của Chúa Trời, ta không tôn thánh danh của Ngài.

Lê-vi Ký 22:31 – 32 31 Vậy, hãy vâng giữ và làm theo các điều răn của ta: Ta là Gia-vê. 32 Ðừng làm ô uế danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa con cháu Y-sơ-ra-ên: Ta là Gia-vê, Đấng làm cho các ngươi nên thánh, 

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Trời Đức Gia-vê dạy bảo người dân phải vâng giữ các điều răn của Ngài, đừng làm ô uế danh của Ngài; như vậy thì Ngài sẽ được tôn thánh.

Ngược lại, nếu người dân không vâng giữ các điều răn của Chúa Trời thì danh của Ngài sẽ bị ô uế, Ngài không được tôn thánh. 

Châm Ngôn 30:9 9 Kẻo khi no đủ, tôi từ chối Chúa, mà nói rằng: “Gia-vê là ai?” Hoặc khi nghèo khổ, tôi ăn trộm cắp, và làm ô uế danh của Chúa Trời tôi.

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng khi chúng ta từ chối Chúa Trời Đức Gia-vê hoặc ăn trộm cắp, thì ta làm ô uế danh của Ngài.

Ba đoạn Kinh Thánh trên: Lê-vi Ký 19:12, Lê-vi Ký 22:31 – 32, Châm Ngôn 30:9 chỉ ra rằng khi chúng ta nói dối, phạm tội lỗi, không vâng giữ các điều răn của Chúa Trời, hoặc là chối bỏ Ngài thì chúng ta làm ô uế danh của Ngài. Khi chúng ta làm những chuyện này thì cho dù miệng của ta khen ngợi Chúa Trời, nhưng hành vi của ta không tôn thánh danh của Ngài.

Chúng Ta Phải Góp Công Vào Việc Tôn Thánh Danh Của Đức Cha

Bạn có muốn tôn thánh danh của Đức Cha không?

Nếu bạn từng kinh lịch tình thương yêu ân điển của Đức Cha Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, thì bạn muốn cho cả thế gian đều tôn thánh Đức Cha của ta.

Chúng ta phải làm gì để cho danh của Chúa Trời Đức Gia-vê được tôn thánh?

Có người nói rằng: “Chúng ta chỉ cần cầu nguyện là đủ rồi.”

Lẽ dĩ nhiên chúng ta phải cầu nguyện, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện cho danh của Đức Cha được tôn thánh, nhưng Chúa không phải nói rằng chúng ta chỉ cầu nguyện là đủ rồi.

Trong hai ngàn năm qua, có vô số Tín Đồ Cơ Đốc lặp lại lời cầu nguyện này, nhưng người đời vẫn mỉa mai Đức Cha, dùng danh của Ngài để nói đùa v.v.., và ngay cả nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc cũng không tôn thánh danh của Đức Cha. Bởi vậy chỉ cầu nguyện là chưa đủ. Chúng ta phải góp công vào việc tôn thánh danh của Đức Cha.

Đầu tiên, chúng ta phải tôn thánh Đức Cha qua cuộc sống của ta, có nghĩa là chúng ta phải sống một cuộc sống thánh sạch.

Bạn đừng có ngạc nhiên, này không phải là lời của tôi, chính Chúa Trời Đức Gia-vê kêu gọi người dân của Ngài phải sống một cuộc sống thánh sạch.

Chúng Ta Phải Nên Thánh Vì Chúa Trời Của Ta Là Thánh 

Lê-vi Ký 19:2 2 Hãy nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: “các ngươi phải nên thánh, vì ta Gia-vê Chúa Trời các người là thánh.”
Lê-vi Ký 20:26 26 Các ngươi phải nên thánh cho ta, vì ta Gia-vê là thánh; ta đã phân biệt các ngươi ra với các dân tộc để các ngươi thuộc về ta. 

Trong 2 đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Trời Đức Gia-vê truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải nên thánh, có nghĩa là trở nên thánh sạch, lý do là tại vì chính Ngài là thánh sạch.

1 Phi-e-rơ 1:15 – 16 15 Nhưng như Ðấng kêu gọi anh em là thánh sạch, thì anh em cũng phải thánh sạch trong mọi cách ăn ở của mình, 16 bởi vì Kinh Thánh có lời chép rằng: “Hãy thánh sạch, vì ta là thánh sạch.”

Trong Tân Ước, sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy bảo chúng ta phải thánh sạch trong mọi cách ăn ở của mình, chỉ vì Đấng kêu gọi chúng ta là thánh sạch.

Ý Nghĩa Của Thánh Sạch Trong Kinh Thánh

Muốn sống một cuộc sống thánh sách thì chúng ta phải hiểu rõ thánh sạch là gì. Nhiều người nghĩ rằng thánh sạch chỉ là không tội lỗi. Thật ra ý nghĩa của thánh sạch trong Kinh Thánh là sâu xa hơn nhiều.

Quan niệm thánh sạch bắt nguồn từ Cựu Ước của Kinh Thánh.

Lê-vi Ký 20:26 26 Các ngươi phải nên thánh cho ta, vì ta Gia-vê là thánh; ta đã phân biệt các ngươi ra với các dân tộc để các ngươi thuộc về ta.

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Trời Đức Gia-vê dạy rằng Ngài đã phân biệt dân Y-sơ-ra-ên ra với các dân tộc khác hầu cho họ thuộc về Ngài. Tại vì Chúa Trời là thánh sạch, cho nên dân Y-sơ-ra-ên phải trở nên thánh sạch. Thánh sạch là liên quan đến phân biệt riêng thuộc về Chúa Trời.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6 6 Vì ngươi là một dân thánh cho Gia-vê Chúa Trời ngươi; Gia-vê Chúa Trời ngươi đã chọn ngươi trong tất cả các dân tộc trên mặt đất để làm một dân thuộc riêng về Ngài.

Đoạn Kinh Thánh này nói rằng Chúa Trời Đức Gia-vê đã chọn dân Y-sơ-ra-ên làm một dân tộc thuộc riêng về Ngài, cho nên họ là một dân thánh cho Chúa Trời. Dân thánh là một dân tộc thuộc riêng về Chúa Trời.

Lê-vi Ký 23:3 3 Các ngươi làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, một ngày hội họp thánh. Các ngươi không được làm công việc gì. Ấy là ngày sa-bát cho Gia-vê tại những nơi các ngươi ở.

Đoạn Kinh Thánh trên dạy rằng ngày thứ bảy là ngày sa-bát, là một ngày dành riêng cho Chúa Trời Đức Gia-vê. Ta thấy thánh sạch là liên quan đến dành riêng cho Chúa Trời Đức Gia-vê. 

Lê-vi Ký 27:30 30 Tất cả một phần mười thổ sản, bất cứ là hột giống của đất hay hoa quả của cây trái đều thuộc về Gia-vê; ấy là phần thánh biệt riêng ra cho Gia-vê. 

Đoạn Kinh Thánh trên dạy rằng một phần mười của tất cả sản phẩm của mặt đất, bất cứ là hột giống hay hoa quả đều thuộc về Chúa Trời Đức Gia-vê, người dân Y-sơ-ra-ên phải hiến dâng phần đó cho Chúa Trời, đó là phần thánh biệt riêng ra cho Ngài.

Bốn đoạn Kinh Thánh trên: Lê-vi Ký 20:26, Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6, Lê-vi Ký 23:3, Lê-vi Ký 27:30, chỉ ra rằng bất cứ cái gì phân biệt ra để thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê đều là thánh sạch.

Đó là ý nghĩa căn bản của thánh sạch. Thánh sạch có nghĩa là phân biệt ra thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê.

Hê-bơ-rơ 7:25 – 26 25 Bởi vậy Chúa có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Chúa mà đến gần Chúa Trời, vì Chúa hằng sống để cầu thay cho họ. 26 Vị thầy tế lễ thượng phẩm như thế mới thích hợp cho chúng ta, thánh sạch, không tội, không ô-uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được nâng lên cao vượt các tầng trời.

Thầy tế lễ thượng phẩm này chính là Chúa Giê-su, Chúa có thể cứu toàn vẹn những người nhờ vào Chúa mà đến gần Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh này nói rằng Chúa Giê-su là thánh sạch, không tội, không ô-uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội. Ở đây, thánh sạch là dính liền với không tội, không ô-uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội.

Vậy, từ ý nghĩa căn bản “phân biệt riêng ra” thì dẫn đến một ý nghĩa thứ hai của thánh sạch.

Lê-vi Ký 10:10 10 vậy để phân biệt giữa thánh sạch và phàm tục, giữa ô uế và tinh sạch,

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng người dân Y-sơ-ra-ên phải phân biệt giữa thánh sạch với phàm tục, giữa ô uế với tinh sạch. Thánh sạch là trái ngược với phàm tục cũng như tinh sạch là trái ngược với ô uế. Trong Kinh Thánh, tinh sạch là đại diện cho công nghĩa, và ô uế là đại diện cho tội lỗi.

Ê-sai 5:16 16 Nhưng Gia-vê của vạn quân sẽ được tôn cao trong sự phán xét, và Chúa Trời thánh sạch sẽ bày tỏ Ngài là thánh sạch trong sự công nghĩa. 

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra một cách trực tiếp rằng Chúa Trời Đức Gia-vê bày tỏ Ngài là thánh sạch trong sự công nghĩa của Ngài. Bởi vậy thánh sạch chính là công nghĩa.

Chúng ta tổng hợp tất cả những đoạn Kinh Thánh trên, ta thấy rằng thánh sạch có hai ý nghĩa:

  • Ý nghĩa căn bản là phân biệt với phàm tục, thuộc riêng về Chúa Trời.
  • Ý nghĩa thứ hai là công nghĩa, không tội lỗi.

Sống Một Cuộc sống Thánh Sạch

Bởi vậy, sống một cuộc sống thánh sạch có nghĩa là cuộc sống của chúng ta phân biệt với phàm tục, thuộc riêng về Chúa Trời và chúng ta sống trong công nghĩa (Xin đọc 2 bài giảng “Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Công Nghĩa”“Nô Lệ Của Công Nghĩa (1)” để hiểu rõ về ý nghĩa của sự công nghĩa).

Ở phần trên tôi đã chỉ ra rằng khi chúng ta phạm tội lỗi thì ta làm ô uế danh của Chúa Trời, ngược lại khi chúng ta sống trong công nghĩa thì ta tôn thánh danh của Ngài.

Còn cuộc sống phân biệt với phàm tục có nghĩa là gì? Có phải là chúng ta đi sống trong rừng núi hay một nơi bí ẩn để phân biệt với phàm tục không?

Không! Không phải như vậy! Chúa Giê-su sai chúng ta đi vào thế gian, chứ không phải đi sống ở nơi bí ẩn.

Giăng 17:18 18Như Cha đã sai Con vào trong thế gian, thì Con cũng sai họ vào trong thế gian. 

Cuộc sống phân biệt với phàm tục có nghĩa là cuộc sống khác biệt với cuộc sống của người đời trên thế gian:

  • Người đời đều là ích kỷ, chúng ta thì phải hiến dâng hy sinh chính mình.
  • Người đời đều đề cao chính mình, còn chúng ta thì khiêm nhường tự hạ mình xuống để nâng cao Đức Cha Gia-vê và Chúa Giê-su Christ.
  • Người đời ganh tỵ ghen ghét lẫn nhau, còn chúng ta thì đầy lòng thương xót giúp đỡ kẻ yếu đuối.
  • Người đời chỉ yêu mến những kẻ yêu mến họ, còn chúng ta yêu thương người lân cận như mình (Xin đọc bài giảng “Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (1)(2)”).
  • Người đời ghét kẻ thù của mình, còn chúng ta yêu thương cả kẻ thù nghịch của mình (Xin đọc bài giảng “Hoàn Hảo Và Yêu Thương Kẻ Thù Nghịch Của Mình”).

Chúng Ta Phải Làm Gì Để Tôn Thánh Danh Của Đức Cha?

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại tất cả những điểm ở trên. Khi chúng ta cầu nguyện cho danh của Đức Cha Gie-vê được tôn thánh, thì đồng thời ta phải góp công vào việc làm tôn thánh danh của Ngài trên khắp thế gian.

Đầu tiên chúng ta phải sống một cuộc sống thánh sạch, có nghĩa là cuộc sống của ta phải khác biệt với cuộc sống của người đời và chúng ta phải sống trong công nghĩa.

Chúng ta phải rao truyền sự thánh sạch của Chúa Trời Đức Gia-vê. Chúng ta là con cái của Chúa Trời, nếu chúng ta không sống một cuộc sống thánh sạch thì làm sao mà ta có thể tuyên bố cho người đời biết rằng Đức Cha của ta là thánh sạch. Ngược lại, nếu cuộc sống của ta là thánh sạch, chúng ta không cần nói nhiều lời mà tự nhiên người đời sẽ thấy sự thánh sạch của Đức Cha qua cuộc sống của ta.

Ngày nay rất nhiều Tín Đồ Cơ Đốc không dám nói về sự thánh sạch của Chúa Trời trước mặt người đời, tại vì họ sợ rằng người ta sẽ che cười họ. Hỡi các anh chị em Tín Đồ, Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã cho Con một của Ngài chịu chết để cứu chuộc ta, chẳng lẽ chúng ta lại không muốn chịu che cười một chút chút để rao truyền sự thánh sạch của Ngài chăng?

Khi người ta hỏi ý kiến của chúng ta về những chuyện ô uế của người đời, chúng ta phải nói theo lẽ thật, ta chỉ ra cho họ biết những chuyện này là tội lỗi đáng ghét trong mắt của Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ thỏa hiệp với những hành vi ô uế của thế gian.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.