Sự Tốt Lành Của Chúa Trời

Phó Thác Hoàn Toàn (8)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Lachine Canal 2

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng Ta Phải Lựa Chọn giữa Thiện và Ác

Hàng ngày chúng ta đều phải lựa chọn rất nhiều chuyện, ta phải lựa điều này hay điều kia, đường lối này hay đường lối kia, đồ ăn này hay đồ ăn kia, chỗ này hay chỗ kia v.v. Kinh Thánh cũng dạy bảo chúng ta phải lựa chọn, ấy là lựa chọn những chuyện thuộc linh, và sự lựa chọn này là quan trọng hơn những chuyện hàng ngày.

Trong những lựa chọn hàng ngày, có một số là quan trọng, nếu chúng ta lựa chọn sai lầm thì sẽ đưa đến hậu quả xấu; nhưng có một số lựa chọn thì không quan trọng gì cả, lựa cái này hay cái khác cũng chẳng sao. Khi Chúa Trời dặn bảo chúng ta lựa chọn những chuyện thuộc linh thì lựa chọn ấy là quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta lựa chọn sai lầm thì sẽ gây tai hại cho cuộc đời này và cả đời sau nữa, có nghĩa là cả ơn cứu chuộc của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn, và còn có thể gây tai hại cho người khác nữa.

Có người nói rằng họ không muốn lựa chọn cái gì hết, họ chỉ muốn giữ trung lập thôi; họ nói rằng tại vì họ không biết chắc đường nào là đường phải và đường nào là đường trái, bởi vậy an toàn nhất là không lựa chọn gì hết, cứ đứng ở chính giữa là xong. Nhưng trong Kinh Thánh thì không có sự trung lập, nếu bạn không lựa chọn điều thiện, thì bạn đã lựa chọn gian ác rồi, bởi vì không thiện thì là gian ác. Trong lời dạy của Chúa Trời thì không có sự trung lập giữa thiện và ác.

Lu-ca 11:23 23 Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta. Ai không kết hợp với ta đều tan lạc. 

Nếu chúng ta không thuận với Chúa Giê-su thì tức là nghịch với Chúa, những người không kết hợp với Chúa đều sẽ tan lạc. Chúng ta không thể đứng trung lập ở giữa.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19 19 Hôm nay, ta kêu gọi trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho các ngươi và con cháu các ngươi được sống.

Sau khi người dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ê-díp-tô (tức là nước Ai-cập ngày nay) thì Môi-se, là vị lãnh tụ của họ, dặn bảo họ phải lựa chọn một trong hai đường, sự sống hay  sự chết, sự phước lành hay sự rủa sả. Lẽ dĩ nhiên không ai lại tự nhiên đi lựa chọn sự chết và rủa sả, nhưng nếu chúng ta không lựa chọn sự sống và phước lành thì thực ra ta đã lựa chọn sự chết và rủa sả rồi.

Giô-suê 24:15 15 Nếu các ngươi thấy chẳng thích phụng sự Gia-vê, thì ngày nay hãy chọn kẻ nào mà các ngươi muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã phụng sự ở bên kia sông, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi đang ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Gia-vê. 

Sau khi người dân Y-sơ-ra-ên tiến vào đất Ca-na-an rồi, thì ngay lập tức họ phải lựa chọn một là phụng sự các thần giả, hai là phụng sự Chúa Trời Đức Gia-vê. Giô-suê là lãnh tụ của người dân Y-sa-ra-ên lúc đó, người chỉ ra cho họ hai đường lối khác nhau để họ lựa chọn, còn Giô-suê và gia đình của người thì phụng sự Đức Gia-vê. Vậy người dân Y-sơ-ra-ên trả lời ra sao? 

Giô-suê 24:16 – 20 16 Dân chúng đáp rằng: “Chúng tôi quyết không lìa bỏ Gia-vê mà phụng sự các thần khác! 17 Vì Gia-vê Chúa Trời chúng tôi đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi đất nô lệ; Ngài đã làm những phép lạ này trước mắt chúng tôi. Ngài phù hộ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đi và giữa các dân tộc chúng tôi trải qua. 18 Gia-vê đã đuổi các dân tộc trước mặt chúng tôi và dân A-mô-rít vốn ở trong xứ. Chúng tôi cũng sẽ phụng sự Gia-vê vì Ngài là Chúa Trời của chúng tôi.” 19 Giô-suê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi không đủ sức phụng sự Gia-vê. Ngài là Chúa Trời thánh sạch, Chúa Trời ghen tương, Ngài sẽ không tha thứ sự phản bội và tội lỗi của các ngươi. 20 Nếu các ngươi lìa bỏ Gia-vê mà đi hầu việc các thần của dân ngoại, thì Ngài sẽ trở lòng giáng tai họa cho các ngươi sau khi đã giáng phước cho các ngươi.” 

Những người dân Y-sơ-ra-ên đều đáp rằng họ sẽ phụng sự Gia-vê, họ không đi phụng sự các thần giả. Nhưng Giô-suê nói rằng họ không đủ sức để phụng sự Gia-vê, vì Ngài là Chúa Trời thánh sạch và ghen tương, nếu sau này họ lìa bỏ Ngài và phạm tội nghịch cùng Ngài thì Ngài sẽ không tha mạng cho họ, Ngài sẽ giáng tai họa xuống cho họ.

Giô-suê 24:21 – 24 21 Dân chúng nói cùng Giô-suê rằng: “Không đâu; vì chúng tôi sẽ phụng sự Gia-vê.” 22 Giô-suê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi tự làm chứng cho mình rằng chính các ngươi đã lựa chọn Gia-vê để phụng sự Ngài.” Dân chúng đáp rằng: “Chúng tôi làm chứng về điều đó.” 23 “Vậy bây giờ hãy từ bỏ các thần của dân ngoại ở giữa các ngươi đi, hãy hướng lòng về cùng Gia-vê Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” 24 Dân chúng nói cùng Giô-suê rằng: “Chúng tôi sẽ phụng sự Gia-vê Chúa Trời chúng tôi, và vâng theo tiếng Ngài.”

Người dân Y-sơ-ra-ên quả quyết đáp rằng họ sẽ phụng sự Đức Gia-vê. Họ dường như nhiệt thành phó thác hoàn toàn cho Chúa Trời, nhưng buồn thay sự phó thác của họ thì rất nông cạn. Giô-suê là người lãnh đạo, người quan sát tính tình hành vi của dân chúng, người thấu hiểu bọn dân này sẽ phản nghịch lại Chúa Trời.

Sau đó chẳng bao lâu thì quả nhiên dân Y-sơ-ra-ên dần dần lìa xa đường lối của Chúa Trời và đi thờ phượng các thần giả. Đến đời vua A-háp của Y-sơ-ra-ên, tức là chỉ vào khoảng 500 năm sau Giô-suê, phần nhiều người dân Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ Đức Gia-vê mà thờ phượng thần giả Ba-anh.

1 Các Vua 18:21 21 Đoạn Ê-li đến gần tất cả dân chúng và nói rằng: “Các ngươi lưỡng lự giữa hai bên cho đến chừng nào? Nếu Gia-vê là Chúa Trời thì hãy theo Ngài; nếu Ba-anh là Chúa Trời thì hãy theo nó.” Nhưng dân chúng không đáp một lời. 

Ê-li là đấng tiên tri của Đức Gia-vê, người bảo dân chúng phải nhất quyết lựa chọn giữa Gia-vê và Ba-anh, không nên lưỡng lự giữa hai bên nữa; nếu họ thấy Đức Gia-vê là Chúa Trời chân thật thì hãy đi theo Ngài, nếu họ thấy Ba-anh là Chúa Trời thì hãy đi theo nó. Nhưng dân chúng không đáp một lời, lần này họ không muốn lựa chọn Đức Gia-vê nữa.

Tại núi Cạt-mên đấng tiên tri Ê-li đương đầu với 450 người tiên tri giả của thần giả Ba-anh. Ê-li nói cùng các tiên tri giả rằng nếu thần Ba-anh của họ là thiệt thì họ hãy kêu cầu Ba-anh giáng lửa xuống để thiêu đốt của lễ hiến dâng đi. Các tiên tri giả kêu cầu thần Ba-anh của họ suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không có lửa giáng xuống. Sau cùng Ê-li cầu xin Chúa Trời hằng sống thì lửa giáng xuống thiêu đốt của lễ hiến dâng.

Sau sự kiện này thì dân chúng Y-sơ-ra-ên trở về cùng Đức Gia-vê, nhưng họ chỉ vâng theo Ngài được một hồi thôi, chẳng bao lâu họ lại phản nghịch lại Ngài. Rốt cuộc Chúa Trời trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên, nước Y-sơ-ra-ên ở miền bắc bị tiêu diệt vào năm 721 trước công-lịch, và nước Giu-đa ở miền nam bị tiêu diệt vào năm 537 trước công-lịch.

Đạo Đức Và Thuộc Linh

Bạn có thể là một người đạo đức nhưng không phải là một người thuộc linh; nhưng bạn không thể là một người thuộc linh nếu bạn không phải là một người tốt lành. Một người đạo đức thì chưa chắc là một người thuộc linh, nhưng một người thuộc linh thì chắc là một người đạo đức.

Không Thể Từ Gian Ác Trở Nên Tốt Lành Bằng Lực Lượng Của Mình

Sau khi học qua những bài giảng trước rồi, bạn chắc nghĩ rằng làm một người Tín Đồ Cơ Đốc thì khó quá. Nếu bạn nghĩ như vậy là sai rồi. Làm một người Tín Đồ Cơ Đốc chẳng phải là khó khăn, mà là không cách nào làm được.

Chúng ta đều biết rằng từ thiện trở thành ác thì dễ lắm và nhanh lắm. Có bao nhiêu thanh thiếu niên lớn lên trong gia đình đạo đức, nhưng chẳng may họ kết bạn với những  kẻ xấu, rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ trở thành đồi bại trụy lạc.

Nhưng ngược lại, muốn từ gian ác trở nên tốt lành là hoàn toàn không cách nào làm được! Tuy rằng chúng ta có thể lựa chọn điều tốt lành, nhưng chúng ta không thể trở nên tốt lành. Trong khi chúng ta đang bị lực lượng của gian ác nắm giữ, chúng ta vẫn có thể lựa chọn điều thiện bằng trí óc của mình. Chính người dân Y-sơ-ra-ên đã làm như vậy, khi Giô-suê bảo họ phải lựa chọn giữa Đức Gia-vê và các thần giả, thì họ lựa chọn Đức Gia-vê bằng trí óc của họ.

Phó thác hoàn toàn cho Chúa Trời không phải chỉ là phó thác trong trí óc thôi. Sự phó thác trong trí óc không thể biến đổi bạn từ gian ác thành ra tốt lành. Nếu chúng ta có thể biến đổi chính mình từ gian ác thành ra tốt lành thì chúng ta có thể tự cứu lấy chính mình rồi! Không chừng bạn có thể từ bỏ tật nghiện thuốc lá hay tật nghiện rượu nếu bạn là một người rất quả quyết. Còn tật nghiện ma túy thì rất khó mà từ bỏ được. Nhưng nói đến sự điều khiển của lực lượng gian ác thì cho dù bạn quả quyết đến đâu đi nữa, bạn vẫn không cách nào thoát ra khỏi lực lượng điều khiển của gian ác mà thành ra tốt lành được.

Bởi vậy, trở thành một người Tín Đồ Cơ Đốc là một chuyện không cách nào làm được, trừ phi Chúa Trời biến đổi chúng ta thì mới có thể thành tựu được.

Sự Nhận Biết về Tốt Lành và Gian Ác, Sự Nhận Biết Chúa Trời

Chính điều này khiến chúng ta thấy khó mà chấp nhận được! Tại vì nếu chúng ta có thể biến đổi chính mình từ gian ác thành ra tốt lành, thì chúng ta có thể tự cứu lấy mình, và chúng ta vẫn có thể nắm giữ chủ quyền của cuộc đời mình. Nhưng nếu chúng ta không thể tự cứu lấy mình, thì chúng ta không còn làm chủ cuộc đời của mình nữa. Khi chúng ta phải nhờ cậy vào Chúa Trời để cứu vớt ta, thì chúng ta phải chấp nhận Ngài là Chúa của cuộc đời ta, bằng không thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành tốt lành được.

Nhưng nhiều người sợ rằng nếu Chúa Trời cai quản cuộc đời của họ, thì không chừng Ngài sẽ bắt họ làm những chuyện họ không thích! Có một cô con gái không muốn phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời tại vì cô sợ rằng biết đâu Ngài sẽ bắt cô phải ở độc thân suốt đời! Có người sợ rằng nếu họ phó thác cuộc đời cho Chúa Trời thì không chừng Ngài sẽ bắt họ đi sống ở sa mạc Sa-ha-ra hay là ở rừng núi của Phi-châu! Có nhiều người nghĩ rằng Chúa Trời thường hay cất đi những điều tốt họ yêu quí và ban những điều xấu cho họ. Có người thấy rằng tội lỗi và gian ác là hấp dẫn vô cùng, bởi vậy họ không muốn từ bỏ bao nhiêu những chuyện hấp dẫn ở trước mặt để đổi lấy sự sống đời đời, hơn nữa họ còn không biết sự sống đời đời là cái gì, và họ không chắc chắn sự sống đời đời có thiệt hay không chứ! (Xin đọc 14 bài giảng về “Sự Sống Đời Đời”)

Chúng ta phải nhận biết hai điều: Một là ta phải biết rõ gian ác và tốt lành là cái gì; hai là ta phải nhận biết Chúa Trời.

Chúa Trời Là Nguồn Gốc Của Sự Tốt Lành

Tốt lành và gian ác là hai phẩm chất trong lòng người. Có người thì tốt lành và có người thì gian ác.

Còn một chỗ là tốt hay là ác thì tùy thuộc vào những người sống ở chỗ đó là tốt lành hay gian ác.

Tuy rằng tốt lành và gian ác là hai phẩm chất trong lòng người, nhưng kẻ tốt lành nhất không phải là loài người, và kẻ gian ác nhất cũng không phải là loài người.

Vậy kẻ tốt lành nhất là ai? Câu trả lời thì rất hiển nhiên, lẽ dĩ nhiên là Chúa Trời. Chúa Trời là Đấng tốt lành nhất.

Ma-thi-ơ 19:17 17 Chúa Giê-su đáp rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn được vào sự sống, thì hãy giữ các điều răn.”
Lu-ca 18:18 – 19 18 Bấy giờ có một quan hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? 19 Chúa Giê-su phán rằng: “Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Chúa Trời.”

Chúa Giê-su nói rằng chỉ có một Đấng lành mà thôi, ấy là Chúa Trời. Chúa Trời là nguồn gốc của sự tốt lành, hết thảy mọi sự tốt lành đều bắt nguồn từ Chúa Trời, mọi  tốt lành đều do Ngài ban cho. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng Chúa Trời thường hay cất đi những điều tốt của ta và ban những điều xấu cho ta vậy?

Gia-cơ 1:17 17 mọi ân điển tốt lành và các ân tứ trọn vẹn đều đến từ phía trên và do Đức Cha của sự sáng ban xuống, Ngài chẳng hề thay đổi, cũng chẳng có bóng tối của sự chuyển lay. 

Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ngài là Đức Cha của hết thảy những sự sáng này. Tất cả mọi vật trong vũ trụ này đều do Ngài dựng nên: ánh sáng, không khí, nước uống, đồ ăn v.v. Sự sống của ta đều do Ngài ban cho. Ngài chẳng những chăm nom những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống thể chất của chúng ta, mà Ngài còn chăm nom cả tâm linh của ta nữa. Và Ngài chẳng hề thay đổi, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng lay chuyển, nhưng Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi.

Loài người thì thay đổi hoài. Người ta tốt với bạn hôm nay, nhưng biết đâu ngày mai người đó lại thù ghét bạn. Ông chủ của bạn đối đãi rất tử tế với bạn hôm nay, nhưng biết đâu ngày mai ông chủ sẽ sa thải bạn đi. Nhưng Chúa Trời thì không phải như vậy, Ngài đã tốt với ta hôm qua, Ngài tốt với ta hôm nay, và ngày mai Ngài cũng sẽ tốt với ta nữa.

Chúng ta cứ thay đổi hoài, Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi, nhưng chúng ta lại không chịu tin cậy vào Ngài. Chúng ta là những kẻ gian ác, và ta cứ tưởng tượng Chúa Trời cũng gian ác như ta vậy. Tương tự như những tên tội phạm thường hay nghi ngờ người này người kia, tại vì họ phạm tội thường xuyên, cho nên họ cứ tưởng rằng hết thảy mọi người cũng gian ác như họ vậy. Ngược lại những người tốt thì tin cậy vào người khác quá dễ dàng, tại vì họ tưởng rằng hết thảy mọi người cũng tốt lành như họ vậy. Chính vì chúng ta là gian ác, không chừng chúng ta muốn đoạt lấy những điều tốt của người khác, cho nên chúng ta cứ tưởng rằng Chúa Trời cũng thích làm như vậy.

Ma-Quỉ Là Sự Thể Hiện Của Mọi Sự Gian Ác

Sự tốt lành và sự sống là dính liền với nhau, còn sự gian ác và sự chết cũng dính liền với nhau. Có sự tốt lành thì mới có sự sống, mỗi khi có sự gian ác thì chắc có sự chết. Chúa Trời là Đấng tốt lành nhất, còn kẻ gian ác nhất là ma-quỉ, là Sa-tan.

Mỗi một việc làm gian ác đều sẽ gia tăng quyền hành cai trị của ma quỉ. Mỗi lần chúng ta phạm tội thì tội ác của ta sẽ khiến cho quyền lực của ma quỉ càng vững mạnh hơn một chút. Nhưng ngược lại, những điều lành ta làm chưa chắc gia tăng quyền lực của nước Chúa Trời.

Tại sao vậy? Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng, một người đạo đức thì chưa chắc là một người thuộc linh, nhưng một người thuộc linh thì chắc là một người đạo đức. Tương tự như vậy, một việc lành thì chưa chắc là một việc thuộc linh, nhưng một việc thuộc linh thì chắc là một việc tốt lành.

1 Cô-rinh-tô 13:3 13 Dù tôi phân phát tất cả gia tài của tôi để nuôi kẻ nghèo khổ, lại hiến dâng thân thể mình để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình yêu thương, thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi.

Cho dù tôi quyên tiền để giúp đỡ kẻ nghèo khổ, nhưng việc làm của tôi chưa chắc là bắt nguồn từ lòng yêu thương kẻ nghèo, không chừng tôi làm như vậy là để được khen ngợi của người đời, không chừng là để thỏa mãn lòng tự cao của mình, và không chừng có những kẻ gian ác lại làm như vậy tại vì họ nghĩ rằng làm một số điều thiện có thể giảm bớt tội lỗi của mình một chút; bởi vậy những kẻ thuộc bè đảng phi pháp thường hay quyên tiền giúp đỡ kẻ nghèo.

Nếu tôi làm điều lành không phải vì lòng yêu thương người ta, thì điều đó chẳng ích gì cả. Bởi vậy một việc lành thì chưa chắc là một việc thuộc linh, và một việc lành chưa chắc gia tăng quyền lực của nước Chúa Trời.

Sự tốt lành là từ Chúa Trời mà ra, sự gian ác là thể hiện trong ma-quỉ. Sự sống và sự tốt lành là dính liền với nhau, sự chết và sự gian ác cũng dính liền với nhau. Bởi vậy nếu bạn lựa chọn Chúa Trời, thì bạn lựa chọn sự sống. Nếu bạn không lựa chọn Chúa Trời thì bạn đã lựa chọn sự chết.

Chỉ Có Lực Lượng Của Sự Sống Của Chúa Trời Mới Có Thể Chiến Thắng Lực Lượng Của Sự Chết Của Ma Quỉ

Tại sao trở thành một người Tín Đồ Cơ Đốc không phải là khó khăn, mà là không cách nào làm được? Tại vì sự gian ác tức là sự chết, và sự thể hiện của gian ác là ma quỉ, nó nắm giữ quyền hành của sự chết. Trở thành một người Tín Đồ Cơ Đốc là vượt khỏi sự chết mà đến vào sự sống. Trở thành một người Tín Đồ Cơ Đốc không những chỉ là chịu phép báp-tem, không những chỉ là đi dự buổi lễ thờ phượng mỗi Chúa Nhật. Một người Tín Đồ Cơ Đốc là một người đã vượt khỏi sự chết đến vào sự sống. Muốn vượt khỏi sự chết đến vào sự sống thì cần phải có lực lượng phục sinh của Chúa Trời.

Sự sống và sự chết đều là lực lượng. Khi chúng ta sống thì ta có thể nói chuyện, làm việc, suy nghĩ v.v. Để làm những chuyện này thì cần phải có lực lượng, cho nên sự sống là một lực lượng. Tại vì sự sống là một lực lượng, muốn tiêu diệt lực lượng của sự sống thì cần lực lượng, cho nên sự chết cũng là một lực lượng.

Chúa Trời là nguồn gốc của hết thảy sự sống, có nghĩa là Ngài có thể ban lực lượng của sự sống cho chúng ta để cho ta được sống. Còn ma quỉ thì nắm giữ lực lượng của sự chết, có nghĩa là nó có thể dùng lực lượng của sự chết để giết hại người ta.

Hê-bơ-rơ 2:14 14 Bởi vậy, vì con cái dự phần vào huyết và thịt, cho nên chính Chúa Giê-su cũng dự phần vào đó, hầu cho Chúa bởi sự chết mà tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ,

Ma quỉ là kẻ cầm quyền sự chết, nó có quyền lực của sự chết. Trở thành một người Tín Đồ Cơ Đốc là vượt khỏi sự chết đến vào sự sống, chúng ta không thể vượt khỏi sự chết bằng lực lượng của mình, tại vì chúng ta không có đủ sức để chống cự lại lực lượng của ma quỉ. Chỉ có lực lượng phục sinh của Chúa Trời mới có thể chiến thắng lực lượng của ma-quỉ.

Những tôn giáo thường nói rằng lực lượng của thiện và ác là ngang hàng với nhau, chẳng có bên nào có thể chiến thắng bên kia được. Lý thuyết này là sai lầm. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Trời nắm giữ lực lượng của sự sống, còn ma quỉ nắm giữ lực lượng của sự chết. Mà lực lượng của Chúa Trời là cao siêu hơn lực lượng của ma quỉ rất nhiều, cho nên lực lượng của thiện luôn luôn có thể chiến thắng lực lượng của gian ác.

Rô-ma 12:21 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Chính vì lực lượng của Chúa Trời thì lớn hơn lực lượng của ma-quỉ, cho nên chúng ta có thể lấy điều thiện thắng điều ác.

Nhưng có nhiều người thấy rằng lực lượng của tội lỗi hình như lúc nào cũng lớn hơn lực lượng của tốt lành, và họ không bao giờ có thể chống cự lại lực lượng của tội lỗi. Cũng như trong Rô-ma chương 7 sứ đồ Phao-lô nói rằng trước khi người trở thành Tín Đồ Cơ Đốc người muốn làm điều lành thì làm không được, còn những điều dữ người không muốn làm thì cứ làm mãi. Hỡi các bạn ơi, chỉ có nhờ cậy vào Chúa Trời, Ngài là nguồn gốc của sự tốt lành, thì bạn mới có thể chiến thắng lực lượng gian ác của ma-quỉ, rồi bạn mới có thể làm được những điều lành mà bạn muốn làm, và bạn có thể không làm những điều dữ mà bạn không muốn làm.

Bạn có muốn thoát ra khỏi điều khiển của lực lượng gian ác không? Bạn có muốn sống dưới lực lượng tốt lành của Chúa Trời không? Mỗi một điều tốt lành đều do Chúa Trời mà ra, nếu bạn tin rằng Ngài là tốt lành, tại sao bạn lại do dự không muốn phó thác cuộc đời của bạn cho Ngài?

Thi Thiên 34:8 8 Hãy nếm và xem Gia-vê tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!  

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.