Ví Dụ của Men

Ma-thi-ơ 13:33 – 35

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của hột cải trong Ma-thi-ơ 13:31 – 32, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:33 - 35 33 Chúa lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: “Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.” 34 Ðức Chúa Giê-su lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Chúa chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, 35 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: “Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.”

 Trong đoạn Kinh Thánh này Ma-thi-ơ 13:33 – 35 Chúa Giê-su giảng dạy cho chúng ta ví dụ của men. Chúa so sánh nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ví dụ này từng bước một.

Đầu tiên men tượng trưng cho cái gì?

Ma-thi-ơ 16:6-12 6 Ðức Chúa Giê-su phán cùng môn đồ rằng: “Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 7 Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: “Ðây là vì chúng ta không đem bánh theo.” 8 Ðức Chúa Giê-su biết điều đó, thì phán rằng: “Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? 9 Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? 10 Lại há không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? 11 Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 12 Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Chúa chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về lời dạy của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 16:6 – 12 chỉ ra rằng men là tượng trưng cho lời dạy của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Lời dạy của người Pha-ri-si là cái gì ?

Lu-ca 12:1 1 Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Ðức Chúa Giê-su mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: “Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là đạo đức giả.”

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 12:1 chỉ ra một cách rõ ràng men của người Pha-ri-si là đạo đức giả.

Đạo đức giả của người Pha-ri-si

Nhưng chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về đạo đức giả của người Pha-ri-si, họ đã làm những điều gì ?

Ma-thi-ơ 6:2 2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 6 :2 chỉ ra rằng khi bọn đạo đức giả bố thí cho kẻ nghèo, họ cố ý làm trong nhà hội và ngoài đường trước mặt mọi người. Mục đích của họ là để được người ta tôn kính.

Ma-thi-ơ 15:7 - 8 7 Hỡi kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 15 :7 – 8 trích dẫn lời của tiên tri Ê-sai để khiển trách bọn đạo đức giả, họ chỉ thờ kính Đức Chúa Trời Gia-vê bằng môi miệng thôi, nhưng lòng của chúng thì cách xa Ngài.

Ma-thi-ơ 23 :14 14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 23 :14 là lời của Chúa Giê-su khiển trách những kẻ đạo đức giả, họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, nhưng một mặt khác họ nuốt nhà của đàn bà góa. Trong thời của Chúa Giê-su, người đàn bà phải nhờ cậy hoàn toàn vào người chồng. Cho nên đàn bà góa thì rất khổ sở, không ai che chở họ, họ phải tự mình kiếm ăn để sống. Nếu họ có một căn nhà để ở là may mắn lắm, nhưng kẻ đạo đức giả lại lập mưu nuốt lấy nhà của đàn bà góa thì quả thật là độc ác !

Ma-thi-ơ 23 :23 23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công nghĩa, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 23 :23 Chúa Giê-su khiển trách những kẻ đạo đức giả chỉ trú trọng về những việc ít quan trọng như nộp một phần mười bạc hà, hồi hương v.v., nhưng lại không vâng giữ những điều lệ quan trọng nhất là sự công nghĩa, thương xót và trung tín.

Ma-thi-ơ 23:27 27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 23 :27 Chúa Giê-su so sánh những kẻ đạo đức giả như mồ mả tô trắng ở bề ngoài, mà bên trong thì đày xương người chết và mọi thứ dơ dáy, ấy có nghĩa là họ tỏ ra công nghĩa ở bề ngoài, nhưng thật ra ở bên trong là đầy dẫy tội lỗi.

Men của Sa-đu-sê là cái gì ?

Công-vụ Các Sứ Đồ 23 :8 8 Vì người Sa-đu-sê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, hay quỷ thần, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy.

Men của Sa-đu-sê là bất tin! Họ không tin về sự sống lại, thiên sứ hay quỷ thần.

Sự bất tin của Sa-đu-sê

Bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu hơn về sự bất tin của người Sa-đu-sê.

Ma-thi-ơ 22 :23 – 32 23 Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Chúa mà hỏi rằng: 24 “Thưa thầy, Môi-se có nói: “Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa của anh để nối dòng cho anh.” 25 Vả, trong chúng tôi có bảy anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. 26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. 27 Rốt lại, người đàn bà cũng chết. 28 Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người? vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ.” 29 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền năng Ðức Chúa Trời thể nào. 30 Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. 31 Các ngươi há không đọc lời Ðức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: 32 “Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, ” hay sao? Ðức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.”

Người Sa-đu-sê nghỉ rằng không có sự sống lại, thiên sứ hay quỷ thần, người này đặt ra một câu chuyện về một người đàn bà và bảy anh em để thử thách Chúa Giê-su về vấn đề sự sống lại. Nhưng chính là qua câu chuyện này Chúa Giê-su chứng tỏ rằng thật ra người này không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Trời phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp; Mà Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đều đã chết từ lâu rồi, nếu không có sự sống lại thì chẳng lẽ Ngài là Đức Chúa Trời của kẻ chết chăng? Nhưng tại vì có sự sống lại, cho nên Ngài là Đức Chúa Trời của kẻ sống, chứ không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết.

Cuộc đối thoại này chỉ ra rằng hậu quả của sự bất tin của người Sa-đu-sê là họ không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời.

Người đàn bà là tượng trưng cho cái gì?

Ví dụ của Chúa Giê-su nói về một người đàn bà lấy men trộn vào trong ba đấu bột, và khiến bột dậy cả lên. Vậy người đàn bà là tượng trưng cho cái gì?

Ê=phê-sô 5:22 - 25 22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Chúa, và Chúa là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24 Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Ðấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 5:22 – 25 sứ đồ Phao-lô so sánh mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh là tựa như người chồng và bà vợ. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh và là Cứu Chúa của Hội Thánh,  và Hội Thánh là thân thể của Chúa. 

 Vậy người đàn bà trong Ma-thi-ơ 13:33 – 35 là tượng trưng cho Hội Thánh. Trong ví dụ của Ma-thi-ơ 13:33 – 35 người đàn bà lấy men trộn vào trong bột, và khiến bột dậy cả lên. Các bạn chắc thắc mắc rằng chẳng lẽ Hội Thánh đã giảng dạy đạo đức giả và sự bất tin chăng?

Hỡi các bạn ơi! Lẽ dĩ nhiên các mục sư và giáo sư trong Hội Thánh không truyền giảng đạo đức giả của người Pha-ri-si, nhưng họ không chú trọng về thật hành lời dạy của Chúa Giê-su. Có người thậm chí nói rằng chúng ta được cứu chuộc là nhờ đức tin và qua ân điển, chứ không phải bởi hành vi việc làm, có nghĩa là vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su là không cần thiết cho ơn cứu chuộc; ai muốn vâng giữ thì cứ vâng giữ, nhưng ấy không ảnh hưởng đến ơn cứu chuộc của chúng ta. Rốt cuộc phần nhiều Tín Đồ Cơ Đốc không sống theo lời dạy của Chúa Giê-su, và họ đã trở nên đạo đức giả! Hậu quả là cuộc sống của phần nhiều Tín Đồ Cơ Đốc là đồi bại, Hội Thánh bị thiên hạ chê cười đả kích! Thánh danh của Đức Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ bị làm nhục!

Còn về sự bất tin của người Sa-đu-sê nữa! Ngày nay ở các nước Âu Mỹ, có nhiều học giả thần học không tin về sự sống lại, có người thì không tin rằng Kinh Thánh là lời của Chúa Trời, có người thậm chí hoài nghi Chúa Giê-su Christ có thật sự tồn tại hay không!

Hai ngàn năm về trước Chúa Giê-su đã nói tiên tri rằng Hội Thánh sẽ trộn lẫn đạo đức giả và bất tin vào trong lời giảng dạy, và làm thiệt hại tâm hồn của Tín Đồ Cơ Đốc. Hai ngàn năm sau lời tiên tri này đã ứng nghiệm hoàn toàn!

Chúng ta phải làm sạch men cũ

Hỡi các anh chị em Tín Đồ, này là tình trạng cực kỳ bi thảm và nghiêm trọng. Nếu chúng ta yêu quí Đức Cha ở trên trời và Chúa Giê-su Christ, và thân thể của Chúa là Hội Thánh, thì chúng ta phải làm gì bây giờ?

1 Cô-rinh-tô 5:6 – 8 6 Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 7 Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Ðấng Christ là món hiến dâng lễ Vượt Qua của chúng ta, và Chúa đã bị giết rồi. 8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.

Không một cá nhân riêng biệt có thể làm sạch men cũ của hội thánh, mà tất cả những Tín Đồ Cơ Đốc chân chính đều phải góp công vào công trình này. Nếu bạn yêu quí Đức Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, bạn không muốn cho hội thánh trở nên trò cười cho thiên hạ, bạn muốn cho hội thánh bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, thì bạn phải góp phần vào việc làm sạch men cũ của hội thánh.

  • Nếu bạn đã phạm tội lỗi thì bạn phải ăn năn hối cải tội lỗi của mình.
  • Nếu trước kia bạn không chú trọng về vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, thì bạn phản ăn năn hối cải, từ nay trở đi bạn hết lòng hết sức sống theo mọi lời dạy của Chúa.
  • Bạn phải giao phó cuộc sống của bạn hoàn toàn cho Chúa Trời, Ngài sẽ khiến cuộc sống cũ của bạn chết đi, rồi Ngài ban một cuộc sống mới cho bạn, và Ngài còn ban Đức Thánh Linh ngự trong lòng của bạn để giúp đỡ chỉ dẫn bạn.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.