Đức Cha Bày Tỏ Lời Răn Dạy Cho Những Người Thấp Hèn

Ma-thi-ơ 11:25 – 26

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:20 – 24. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:25 – 26 25 Lúc đó, Ðức Chúa Giê-su nói rằng: “Lạy Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. 26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.”

Chúa Giê-su phán rằng Đức Cha ở trên trời đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoạn, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. 

“Những điều này” là điều gì?

Đầu tiên “những điều này” là điều gì? “những điều này” chính là những điều mà Chúa Giê-su đã nói ở phần trên, phải không? Vậy chúng ta phải coi Chúa đã nói cái gì trong những đoạn Kinh Thánh trước:

  • Trong Ma-thi-ơ 11:20 – 24 Chúa Giê-su khiển trách 3 thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um, tại vì người dân không chịu ăn năn hối cải cho dù chúng đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm (Xin đọc bài giảng “Đáp Ứng Lại Phép Lạ Của Chúa Trời”).
  • Trong Ma-thi-ơ 11:12 – 19 Chúa Giê-su phán rằng Giăng Báp-tít đã bị đàn áp rồi bị giết hại chỉ vì người kêu gọi người dân phải ăn năn hối cải (Xin đọc bài giảng “Kẻ Mãnh Liệt Choán Lấy Nước Thiên Đàng”).

Cả 2 đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:20 – 24 và Ma-thi-ơ 11:12 – 19 đều nói đến ăn năn hối cải. Vậy “những điều này” trong Ma-thi-ơ 11:25 là chỉ về lời kêu gọi người dân phải ăn năn hối cải.

Nhưng trong Ma-thi-ơ 11:25, Chúa Giê-su phán rằng Đức Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan và người thông sáng. Mà “những điều này” là chỉ về lời kêu gọi ăn năn hối cả, vậy có nghĩa là Chúa Trời đã giấu lời kêu gọi ăn năn hối cải với kẻ khôn ngoan, người thông sáng; hay nói một cách khác là kẻ khôn ngoan và người thông sáng thì không nhận được lời kêu gọi ăn năn hối cải, còn những con trẻ thì nhận được lời kêu gọi ăn năn hối cải của Chúa Trời.

Khi kẻ khôn ngoan và người thông sáng không nhận được lời kêu gọi ăn năn hối cải của Chúa Trời, thì họ không ăn năn hối cải. Nếu họ không ăn năn hối cải, thì họ không được cứu chuộc, họ sẽ bị diệt vong!

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, cho nên Ngài đã sai Con một của Ngài đến thế gian để cứu vớt người đời. Nhưng tại sao Ngài giấu lời kêu gọi ăn năn hối cải với kẻ khôn ngoan, người thông sáng, mà lại tỏ ra cho những con trẻ?

Chúng ta phải tra khảo Kinh Thánh một cách cẩn thật mới có thể trả lời điểm thắc mắc này.

Sự khôn ngoan của trời và sự khôn ngoan của đất 

Đầu tiên, ý nghĩa của “khôn ngoan” và “thông sáng” trong Kinh Thánh là hoàn toàn khác hẳn với ý nghĩa trong từ điển. “Khôn ngoan” và “thông sáng” trong Kinh Thánh không phải là thông minh lanh lẹn tài cao học rộng.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “khôn ngoan” là “σοφός” (sophós). Kinh Thánh có nói về hai thứ khôn ngoan: khôn ngoan từ trên xuống tức là khôn ngoan của trời, và khôn ngoan thuộc về đất tức là khôn ngoan của thế gian.

Gia-cơ 3:13 – 17 13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. 14 Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

Đoạn Kinh Thánh trên Gia-cơ 3:13 – 17 chỉ ra rằng khôn ngoan thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ sẽ gây ra những điều ghen tương tranh cạnh , sự lộn lạo và mọi thứ ác. Còn khôn ngoan từ trên xuống thì thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

Tính tình của những người có khôn ngoan trên trời

Sau đây là một vài đoạn Kinh Thánh chỉ ra tính tình của những người khôn ngoan.

Châm Ngôn 10:8 8 Người có lòng khôn ngoan, nhận tiếp những điều răn; Nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã.
Châm Ngôn 12:15 15 Ðường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. 
Châm Ngôn 13:10 10 Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.

Cả 3 đoạn Kinh Thánh trên Châm Ngôn 10:8, Châm Ngôn 12:15 và Châm Ngôn 13:10 đều chỉ ra một điểm rất quan trọng, những người khôn ngoan thì nhận tiếp lời khuyên dạy. Ấy là sự khôn ngoan từ trên trời xuống, chứ không phải là khôn ngoan thuộc về đất.

Tính tình của những người có khôn ngoan thuộc về đất

Còn tính tình của những người có khôn ngoan thuộc về đất là như thế nào?

Rô-ma 1:21 – 22 21 vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm tôn kính Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. 22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;

Xin các bạn để ý vào câu 22 của đoạn Kinh Thánh trên: “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại”, ấy chính là những người có khôn ngoan thuộc về đất. Những người như vậy dẫu biết Đức Chúa Trời nhưng họ không tôn kính Ngài là Đức Chúa Trời có nghĩa là họ dẫu biết rằng có Đức Chúa Trời trong vũ trụ này, nhưng họ không vâng phục lời của Ngài và không tạ ơn Ngài. Những người như vậy cho dù là thông minh, nhưng rốt cuộc trở nên điên dại.

Sau khi chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa khôn ngoan từ trên trời và khôn ngoan thuộc về đất, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của “thông sáng” trong Kinh Thánh. 

Những người thông sáng trong Kinh Thánh

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “thông sáng” là “συνετός” (sunetós).

Châm Ngôn 28:7 7 Ai giữ luật pháp là con trai thông sáng; Còn ai kết bạn với kẻ hoang đàng làm hổ ngươi cho cha mình. 

Đoạn Kinh Thánh trên Châm Ngôn 28:7 chỉ ra rằng ai giữ luật pháp là một người thông sáng.

Ô-sê 14:9 9 Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai là thông sáng mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Ðức Gia-vê là ngay thẳng; những kẻ công nghĩa sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Đoạn Kinh Thánh trên Ô-sê 14:9 chỉ ra rằng những người thông sáng biết rằng đường lối của Chúa Trời Gia-vê là ngay thẳng.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Châm Ngôn 28:7 và Ô-sê 14:9 chỉ ra rằng những người thông sáng là những người giữ luật pháp và biết rằng đường lối của Chúa Trời là ngay thẳng. 

Những người không thông sáng 

Kinh Thánh cũng chỉ ra tính tình hành vi của những người không thông sáng.

Giê-rê-mi 4:22 22 Thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhận biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không thông sáng, khéo làm điều ác, mà không biết làm điều thiện.

Trong đoan Kinh Thánh trên Giê-rê-mi 4:22 Đức Chúa Trời phán rằng những kẻ ngu muội, khờ dại, không thông sáng, khéo làm điều ác là những người không nhận biết Ngài. 

Ê-sai 5:21 21 Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là thông sáng, tự mình xét đoán mình là khôn ngoan! 

Những người không thông sáng nhưng lại tự coi mình là thông sáng thì khốn khổ thay.

Chúa Trời giấu lời khải thị với những kẻ khôn ngoan thuộc về đất và những kẻ không thông sáng

Sau khi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của thông sáng và khôn ngoan trong Kinh Thánh, sự khác biệt giữa khôn ngoan trên trời và khôn ngoan của đất, sự khác biệt giữa thông sáng thật và tự coi mình là thông sáng, thì ta hiểu rằng khi Đức Cha giấu những điều này với kẻ khôn ngoạn và người thông sáng, ấy là chỉ về những kẻ khôn ngoan thuộc về đất và những kẻ tự coi mình là thông sáng. Những người này không nhận biết Chúa Trời, họ không vâng phục lời của Ngài và không tạ ơn Ngài, cho nên Ngài đã giấu những điều này với họ là phải. Hơn nữa “những điều này” là chỉ về lời kêu gọi ăn năn hối cải, cho dù Chúa Trời kêu gọi chúng phải ăn năn hối cả, chúng hẳn không đáp ứng lại lời kêu gọi của Ngài.

Y-sơ-ra-ên phải lựa chọn những kẻ khôn ngoan và thông sáng làm quan trưởng

Nhưng Kinh Thánh dạy rằng người dân Y-sơ-ra-ên phải chọn lựa những kẻ khôn ngoan và người thông sáng làm quan trưởng:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:13 Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi.

Các bạn hãy ngẫm nghĩ coi, những kẻ khôn ngoan và thông sáng thì được chọn làm quan trưởng. Nếu họ có khôn ngoan trên trời và thông sáng thật thì họ nhận được lời khải thị của Chúa Trời, và họ có thể hướng dẫn người dân đi trên con đường công nghĩa của Ngài. Nhưng chẳng may nếu những quan trưởng là những kẻ có khôn ngoan của đất hoặc những kẻ không thông sáng mà lại tự coi mình là thông sáng, thì hậu quả là gì?

Vâng, những quan trưởng này sẽ không nhận được chỉ thị của Chúa Trời, Ngài giấu lời kêu gọi ăn năn hối cải với họ, bởi vậy họ sẽ không ăn năn hối cải. Không chừng họ không thấy được tội lỗi của mình nữa, tại vì Chúa Trời không khải thị cho họ. Khi những quan trưởng không ăn năn hối cải, thì người dân dưới quyền lãnh đạo của họ cũng không ăn năn hối cải. Bởi vậy người dân trong 3 thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um đều không ăn năn hối cải cho dù chúng đã chứng kiến rất nhiều phép lạ của Chúa Giê-su.

Đức Cha lựa chọn những người ở địa vị thấp hèn

Sau khi chúng ta hiểu rõ tại sao Chúa Trời đã giấu lời kêu gọi ăn năn hối cải với những kẻ khôn ngoan và thông sáng, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa trong lời phán của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 11:25: Lúc đó, Ðức Chúa Giê-su nói rằng: “Lạy Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.”

Chúa Giê-su nói rằng Chúa Trời tỏ ra cho những con trẻ hay, tức là bày tỏ lời kêu gọi ăn năn hối cải cho những con trẻ. Nhiều năm về trước khi tôi đọc câu Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng Chúa Trời chắc thương yêu tính hồn nhiên của con trẻ, cho nên Ngài bày tỏ lời của Ngài cho họ.

Ý nghĩ này của tôi là hoàn toàn sai lầm! Thật ra Kinh Thánh không hề ngợi khen tính tình của con trẻ. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “con trẻ” là“νήπιος” (népios). Bây giờ chúng ta tra khảo Kinh Thánh để tìm hiểu ý nghĩa của “népios”.

Rô-ma 2:20 20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy con trẻ, trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật, 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 2:20, nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “con trẻ” chính là “népios”. Mà “người dạy con trẻ” là tương đương với “thầy kẻ ngu”, hay nói một cách khác, “con trẻ” là tương đương với “kẻ ngu”.

1 Cô-rinh-tô 3:1 1 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con nhỏ trong Ðấng Christ vậy.

Trong đoạn Kinh Thánh trên 1 Cô-rinh-tô 3:1, nguyên văn Hy Lạp của “con nhỏ” chính là “népios”. Câu Kinh Thánh này nói rằng “con nhỏ” là tương tự như “người xác thịt”, chứ không phải tương đương với “người thiêng liêng”.

Ê-phê-sô 4:14 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc,

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 4:14, nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “trẻ con” là “népios”. Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng trẻ con thì thường bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.

Hê-bê-rơ 5:13 – 14 13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công nghĩa; vì còn là thơ ấu. 14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Hê-bê-rơ 5:13 – 14, nguyên văn Hy Lạp của “thơ ấu” là “népios”. Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng kẻ thơ ấu thì không hiểu đạo công nghĩa.

Ga-la-ti 4:1 1 Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi; 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ga-la-ti 4:1, nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “thơ ấu” chính là “népios”. Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng khi người kế tự còn thơ ấu thì người chẳng khác chi kẻ tôi mọi.

Các đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 2:20, 1 Cô-rinh-tô 3:1, Ê-phê-sô 4:14, Hê-bê-rơ 5:13-14 và Ga-la-ti 4:1 chỉ ra rằng trong Kinh Thánh, con trẻ là tương đương với người xác thịt, tôi mọi, hay bị lừa đảo, bị dỗ dành lầm lạc, day động mà dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, không hiểu đạo công nghĩa.

Đức Cha Trên Trời Thương Xót Cho Những Người Ở Địa Vị Thấp Hèn

Vậy tại sao Đức Chúa Trời Gia-vê lại vui lòng bày tỏ điều dạy về ăn năn hối cải cho con trẻ?

Vâng, chính vì họ ở trong địa vị thấp hèn, bị người ta khinh miệt, cho nên Chúa Trời lựa chọn bày tỏ chân lý cho họ. Ấy là tính tình của Chúa Trời, tại vì Ngài thương xót cho những người ở địa vị thấp hèn. Kinh Thánh dạy rằng Ngài đã lựa chọn kẻ nghèo đặng làm cho họ trở nên giàu trong đức tin:

Gia cơ 2:5 5 Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Ðức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?

Kết Luận

Chúng ta tổng hợp lại tất cả những đoạn Kinh Thánh ở trên, ta thấy tính tình của Chúa Trời được bày tỏ một cách huy hoàng đẹp đẽ. Thế gian lựa chọn những kẻ thông sáng khôn ngoan, nhưng Ngài thương xót cho cho những kẻ ở địa vị thấp hèn và Ngài bày tỏ lời của Ngài cho họ. Bởi vậy chính những người thấp hèn lại có thể kinh lịch quyền năng kỳ diệu của Ngài. Chính tôi kinh lịch quyền năng kỳ diệu nhất của Ngài khi tôi ở trong tình trạng khó khăn nhất (Xin đọc “Bài Làm Chứng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền”). Sau khi tôi kinh lịch quyền năng và lòng thương xót vô biên của Ngài, tôi giao phó cuộc đời của tôi hoàn toàn cho Ngài, tôi ăn năn hối cải và chịu phép báp-tem, rồi tôi bắt đầu cuộc đồng hành với Ngài. Trong ba mươi mấy năm nay, hàng ngày tôi cầu xin Ngài giúp đỡ tôi sống theo lời của Ngài và tôi kinh lịch lòng thương xót vô biên của Ngài càng ngày càng sâu sắc.

Nếu bạn mong muốn được kinh lịch quyền năng kỳ diệu của Chúa Trời và nhận được khải thị của Ngài thì bạn phải trở thành một người “khôn ngoan” và “thông sáng” theo định nghĩa của Kinh Thánh, có nghĩa là bạn phải ăn năn hối cải và vâng phục lời của Ngài, hơn nữa bạn sẵn sáng bị người đời khinh bỉ.

Ê-sai 57:15 15 Ðấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: “Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.”
Ê-sai 66:1 – 2 1 Ðức Gia-vê phán như vầy: “Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta?” 2 Ðức Gia-vê phán: “Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run.”

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.