Ta Đến, Không Phải Đem Sự Bình Yên, Mà Là Đem Gươm Dáo

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (8)

Ma-thi-ơ10:34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Christ. Vào mùa Giáng Sinh, chúng ta thường thấy từ ngữ “bình yên” và dấu hiệu của bình yên trên đường phố và trong các tiệm cửa hàng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu liên hệ giữa bình yên và sự ra đời của Chúa Giê-su Christ.

Ma-thi-ơ 10:34 – 36 34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình yên cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo. 35 Ta đến để phân rẽ, khiến con trai nghịch với cha, con gái nghịch với mẹ, nàng dâu nghịch với bà gia; 36 và kẻ thù của người ta chính là người nhà của mình. 

Này là câu nói của Chúa Giê-su. Câu nói này là hoàn toàn trái ngược với ý tưởng bình yên vào ngày lễ Giáng Sinh. Tại sao Chúa Giê-su nói rằng Chúa đến không phải đem sự bình yên cho thế gian, mà là đem gươm dáo? Và Chúa đến để phân rẽ gia đình, khiến con trai nghịch với cha, con gái nghịch với mẹ, nàng dâu nghịch với bà gia, và kẻ thù chính là người nhà của mình. Tại sao vậy?

Bây giờ tôi sẽ giải thích các vấn đề này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Điều Kiện Để Được Đi Theo Chúa Giê-su

 Ma-thi-ơ 8:18 – 22

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 05

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:14 – 17, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:18 – 22 18 Khi Chúa Giê-su thấy đám đông ở xung quanh mình, Chúa truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Có một thầy dạy Luật đến nói cùng Chúa rằng: “Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20 Chúa Giê-su đáp rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng con của loài người không có chỗ gối đầu.” 21 Một môn đồ khác nói cùng Chúa rằng: “Thưa Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.” 22 Nhưng Chúa Giê-su nói rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và hai người kia muốn đi theo Chúa. Khi một môn đồ xin Chúa cho phép về chôn người cha trước đã, Chúa đáp rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Tại sao về chôn người cha cũng không được chăng? Như vậy thì khó hiểu quá! Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Truyền Giảng Tin Lành – Chữa Lành Bịnh Tật

Ma-thi-ơ 8:14 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Biosphere 4

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:5 – 13, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:14 – 17 14 Chúa Giê-su vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người đang bị sốt nằm trên giường. 15 Chúa rờ tay bà, cơn sốt liền rời khỏi bà; rồi bà đứng dậy và hầu việc Chúa. 16 Ðến chiều, người ta đem cho Chúa Giê-su nhiều người bị quỉ ám, Chúa nói một tiếng mà đuổi tà linh ra; và chữa lành hết thảy những người bịnh, 17 vậy cho được ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai đã nói rằng: “Chính người đã lấy sự đau ốm của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.” 

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành bà gia của Phi-e-rơ và nhiều người bịnh khác, Chúa còn đuổi tà linh ra khỏi những người bị quỉ ám. Ấy là ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai: “Chính người đã lấy sự đau ốm của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.” Vì vậy có nhiều Tín Đồ Cơ Đốc nghĩ rằng hễ ai bị bịnh thì chỉ cần cầu xin Chúa Trời chữa trị và bịnh sẽ được lành, tại vì chính tiên tri Ê-sai nói rằng Chúa Giê-su đã lấy sự đau ốm của chúng ta và Chúa gánh lấy bịnh hoạn của chúng ta. Ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm và còn dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng nữa, ấy là khi người ta cầu xin Chúa Trời chữa bịnh cho người thân của mình, nhưng bịnh không được lành, không chừng rốt cuộc người thân chết đi, thì người cầu nguyện mất hết lòng tin luôn, có người thậm chí nói rằng trong vũ trụ trời đất không có Chúa Trời.

Kinh Thánh có phải dạy rằng Chúa Trời sẽ chữa lành tất cả bịnh tật của người dân của Ngài không? Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên.

Tiếp tục đọc

Lòng Tin Của Thầy Đội Trưởng

Ma-thi-ơ 8:5 – 13

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 15

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:28 – 8:4, hôm nay chúng ta tiếp túc tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:5 – 13 5 Khi Chúa Giê-su vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội trưởng đến cùng Chúa 6 mà xin rằng: “Thưa Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại liệt đang nằm ở nhà, đau đớn vô cùng.” 7 Chúa Giê-su nói rằng: “Ta sẽ đến chữa cho nó được lành.” 8 Nhưng thầy đội trưởng nói rằng: “Thưa Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ truyền một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 9 Vì tôi cũng là một người ở dưới quyền hành, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi bảo tên nầy rằng: “Hãy đi!” thì nó đi; bảo tên kia rằng: “Hãy đến!” thì nó đến; và bảo đầy tớ tôi rằng: “Hãy làm việc nầy!” thì nó làm.” 10 Chúa Giê-su nghe lời đó rồi, lấy làm ngạc nhiên, và nói cùng những người đi theo: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có lòng tin lớn dường ấy. 11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12 Nhưng các con của vương quốc sẽ bị liệng ra nơi tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” 13 Chúa Giê-su nói cùng thầy đội trưởng rằng: “Hãy về, ngươi sẽ được theo như điều ngươi tin vậy.” Và chính trong giờ ấy, tên đầy tớ được lành.

Này là sự kiện một thầy đội trưởng có tên đầy tớ mắc bịnh bại liệt nằm ở nhà, và người đến cầu xin Chúa Giê-su chữa lành tên đầy tớ đó. Chúa Giê-su vui lòng đi chữa cho nó được lành, nhưng thầy đội trưởng nói rằng người không xứng đáng tiếp rước Chúa Giê-su vào nhà của mình, người chỉ cầu xin Chúa nói một lời thì đầy tớ của người sẽ được lành. Chúa Giê-su lấy làm ngạc nhiên và nói rằng chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có lòng tin lớn như vậy. Sau cùng Chúa Giê-su nói cùng thầy đội trưởng rằng người sẽ được theo như người tin vậy, và chính trong giờ ấy tên đầy tờ của người được lành.

Chúa Giê-su thấu hiểu tâm hồn của người ta, Chúa biết rõ người ta sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chính Chúa cũng ngạc nhiên khi Chúa thấy lòng tin của thầy đội trưởng này. Vậy lòng tin của người chắc là lớn lao và hiếm có. Cho nên chúng ta phải học tập để hiểu rõ lòng tin và tính tình của thầy đội trưởng này.

Tiếp tục đọc

Chúa Trời Tôi ơi! Chúa Trời Tôi ơi! Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi?

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (7)

Ma-thi-ơ 27:45 – 46

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Miscellaneous 07

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta học tập những sự kiện xảy ra trong giờ phút cuối cùng của Chúa Giê-su trên thập giá. Trước khi Chúa chịu chết, Chúa mở miệng nói một câu rất đau thương và quan trọng:

Ma-thi-ơ 27:45 – 46 45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Khoảng giờ thứ chín, Chúa Giê-su kêu lên lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Chúa Trời tôi ơi! Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Tiếp tục đọc

Quyền Hành Và Lòng Thương Xót – Chúa Giê-su Chữa Lành Người Phung

Ma-thi-ơ 7:28 – 8:4

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Miscellaneous 24

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo xong “Bài giảng trên núi” trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:28 – 8:4 28 Khi Chúa Giê-su nói những lời ấy xong, đoàn dân ngạc nhiên về lời dạy dỗ của Chúa; 29 vì Chúa dạy dỗ như có quyền hành, chứ không như các thầy dạy Luật Pháp. 1 Khi Chúa Giê-su từ trên núi xuống, có đoàn dân rất đông đi theo Chúa. 2 Nầy, có một người phung đến quỳ gối trước mặt Chúa mà nói rằng: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho tôi sạch.” 3 Chúa Giê-su giơ tay rờ người, và nói rằng: “Ta muốn, hãy sạch đi.” Tức thì người phung được sạch. 4 Chúa Giê-su nói cùng người rằng: “Này, đừng nói cùng ai cả; nhưng hãy đi trình diện cùng thầy tế lễ, và dâng của lễ theo như Môi-se đã dạy, để làm chứng cho họ.” 

Đoạn Kinh Thánh trên gồm có câu 28, 29 là 2 câu cuối cùng của chương 7, và câu 1 đến câu 4 của chương 8. Câu 28 của chương 7 ghi rằng: “Khi Chúa Giê-su nói những lời ấy xong,” “những lời ấy” là chỉ về hết thảy lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7.

Lời Dạy Của Chúa Giê-su Có Quyền Hành

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng sau khi dân chúng lắng nghe giảng dạy của Chúa Giê-su, họ đều ngạc nhiên lắm, tại vì lời của Chúa mang quyền hành, chứ không như các thầy dạy Luật Pháp. Vậy có nghĩa là lời dạy của các thầy dạy Luật không có quyền hành. Tại sao lời dạy của họ không có quyền hành?

Tiếp tục đọc

Xây Nhà Trên Hòn Đá

Ma-thi-ơ 7:24 – 27

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Flower 11

(Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ 7:21 – 27 là phần kết luận của “Bài Giảng Trên Núi” trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:21 – 23 là đoạn Kinh Thánh nói về ý muốn của Chúa Trời. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:24 – 27 24 “Vậy, kẻ nào nghe lời ta đây và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên hòn đá. 25 Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sụp đổ, vì nền tảng của nhà ấy đã được đặt trên hòn đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta, mà không làm theo, thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sụp đổ, hư hại rất lớn.” 

Chúa Giê-su răn dạy chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Người nào nghe lời Chúa và làm theo thì tựa như một người xây cất nhà mình trên hòn đá. Cho dù mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, nhưng nhà ấy không sụp đổ vì nền tảng của nhà là đặt trên hòn đá. Ngược lại, người nào nghe lời Chúa Giê-su mà không làm theo, thì tựa như một người xây nhà trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió thổi thì nhà sụp đổ.

Tiếp tục đọc

Vua Của Lẽ Thật Và Vương Quốc Của Lẽ Thật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (7)

Lu-ca 1:30 – 33

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Mỗi năm vào mùa Giáng Sinh, từ khoảng cuối tháng 11 cho đến cuối tháng 12, chúng ta thường nghe những bài ca Giáng Sinh trên đường phố. Một trong những bài ca đó là chúc tụng một vị vua mới ra đời. Tại sao lại một vị vua?

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta xưng Đức Giê-su là Cứu Chúa vì Chúa đã hy sinh tính mạng của mình để cứu chuộc tội nhân. Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại được xưng là vua?

Tiếp tục đọc

Ý Muốn Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 7:21 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 26

(Tải xuống bản in PDF)

“Bài giảng trên núi” là lời dạy của Chúa Giê-su trong chương 5, 6 và 7 của Ma-thi-ơ. Bắt đầu từ câu 21 cho đến câu 27 của Ma-thi-ơ chương 7 là phần kết luận của “Bài giảng trên núi”. Tôi chia phần kết luận này ra làm hai phần, hôm nay chúng ta chỉ tra khảo phần thứ nhất từ câu 21 – 23.

Ma-thi-ơ 7:21 – 23 21 Không phải hễ ai nói cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa,” đều sẽ vào Vương Quốc Thiên Đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Vào ngày đó, nhiều người sẽ nói cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” 23 Nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Chúa Giê-su nói rằng không phải hễ ai cứ nói cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa” đều sẽ được vào Vương Quốc Thiên Đàng, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mới được vào Thiên Đàng. Chẳng lẽ xưng Giê-su Christ là “Chúa” không phải là ý muốn của Chúa Trời chăng?

Vào ngày đó, tức là vào Ngày Phán Xét,  nhiều người sẽ nói cùng Chúa Giê-su rằng họ từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỉ và làm phép lạ, nhưng Chúa lại phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Tại sao Chúa nói rằng họ là những kẻ làm gian ác?

Bây giờ tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả

Ma-thi-ơ 7:15 – 20

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 01

(Tải xuống bản in PDF)

Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:13 – 14 đã được giảng giải rất tường tận trong bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật”, xin các bạn đọc bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật” để hiểu rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó. Hôm nay tôi sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 7:13 – 14, và  giảng giải đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 7:15 – 20:

Ma-thi-ơ 7:15 – 20 15 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. 16 Các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi cây kế? 17 Vậy, cây nào tốt thì sinh quả tốt; nhưng cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được quả tốt. 19 Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được.”

Tiên Tri Giả Là Ở Trong Hội Thánh

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải coi chừng tiên tri giả. Những tiên tri giả này đội lốt chiên ở bên ngoài, mà bên trong là muông sói tham tàn.

Các bạn hãy để ý hai từ ngữ “chiên” và “muông sói”. Trong Kinh Thánh, người dân của Chúa Trời Đức Gia-vê được so như bầy chiên, và muông sói chính là ma quỉ, nó luôn luôn tìm cách cắn xé giết hại bầy chiên:

Tiếp tục đọc

Ấy Là Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 7:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Sainte Anne 2

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:7 – 11, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:12 12 Bởi vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là Luật Pháp và lời tiên tri. 

Lời Dạy Này Của Chúa Giê-su Là Cao Siêu Hơn Hết                                                 

Câu nói này của Chúa Giê-su là cao siêu hơn lời dạy của các tôn giáo và các triết gia đông phương và tây phương. Các tôn giáo như Đạo Do Thái, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo và các  triết gia Hy Lạp, Nhà Nho Khổng Tử cũng có lời dạy tương tự như vậy, nhưng bằng hình thức tiêu cực: “Điều gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho họ.” Nhưng lời dạy của Chúa Giê-su là bằng hình thức tích cực: “bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ.”

Căn cứ theo lời dạy của các tôn giáo và các triết gia, chúng ta đều không muốn bị người khác nói xấu phỉ báng, thì đừng phỉ báng nói xấu người khác; chúng ta không muốn bị người khác áp bức, thì đừng áp bức người khác; chúng ta không muốn bị người khác khinh bỉ, thì đừng khinh bỉ người khác v.v.

Tiếp tục đọc

Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa

Ma-thi-ơ 7:7 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kuta 1

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo chương 7 của Ma-thi-ơ: 

Ma-thi-ơ 7:7 – 11 7 Hãy cầu xin, thì được ban cho; hãy tìm kiếm, thì sẽ tìm được; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8 Bởi vì hễ ai cầu xin thì nhận được, ai tìm kiếm thì tìm được, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh lại cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, lại cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi là gian ác, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao? 

Chúa Trời Sẽ Ban Cái Gì Cho Những Người Cầu Xin Ngài? 

Có nhiều thầy cô truyền đạo thường dùng đoạn Kinh Thánh này để chứng tỏ rằng bất cứ chúng ta cầu xin điều gì, Chúa Trời đều vui lòng ban cho ta. Bởi vậy các thầy cô ấy khuyến khích Tín Đồ Cơ Đốc hãy tha hồ cầu xin tiền tài, danh vọng, nhà lầu xe hơi v.v, bất cứ điều gì họ muốn, Chúa Trời chắc sẽ ban cho họ! Nhưng điểm đó có phải là ý nghĩa chân chính của đoạn Kinh Thánh này không?

Trong câu 11 của Ma-thi-ơ 7 nói rằng: “…huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao?” nhưng không chỉ ra “các vật tốt” là cái gì, cho nên người ta nghĩ rằng Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì ta cầu xin. Đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 7:7 – 11 là Lu-ca 11:9 – 13, trong đó có thêm một câu rất quan trong:

Tiếp tục đọc

Xét Đoán Và Nhận Thức

 Ma-thi-ơ 7:1 – 6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 6:25 – 34, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:1 – 6 1 “Các ngươi đừng xét đoán ai hầu cho mình khỏi bị xét đoán. 2 Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái đốm trong mắt anh em ngươi, nhưng chẳng nhận thấy khúc củi trong mắt mình? 4 Sao ngươi có thể nói với anh em mình rằng: “Ðể tôi lấy cái đốm ra khỏi mắt anh”, mà chính ngươi có khúc củi trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! trước hết hãy lấy khúc củi khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái đốm ra khỏi mắt anh em mình. 6 Ðừng cho chó vật thánh, và đừng quăng ngọc trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.”
đọc tiếp

Đừng Lo Lắng

 Ma-thi-ơ 6:25 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnSquirrel 07

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:22 – 24, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:25 – 34 25 “Vì vậy ta nói cùng các ngươi rằng: Đừng lo lắng cho cuộc sống mình sẽ ăn gì hay uống gì; hay thân thể mình sẽ mặc gì. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời: chúng chẳng gieo, gặt cũng chẳng thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi chúng. Các ngươi há chẳng phải quí trọng hơn loài chim sao? 27 Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc không? 28 Tại sao các ngươi lại lo lắng về quần áo? Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng ta nói cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp bằng một trong các hoa đó. 30 Loài cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị bỏ vào lò, Chúa Trời còn mặc cho chúng như thế, mà Ngài lại không mặc cho các ngươi còn tốt hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin! 31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: ‘Chúng ta sẽ ăn gì? hay uống gì? hay mặc gì?’ 32 Vì các dân ngoại tìm cầu tất cả những điều đó, và Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần tất cả những điều đó rồi. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm cầu vương quốc Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi tất cả mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng cho ngày mai; vì ngày mai sẽ lo lắng cho ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” 

Đừng Lo Lắng Gì Cả

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ có 10 câu (từ câu 25 đến câu 34), mà từ ngữ “lo lắng” xuất hiện 6 lần: lần thứ nhất trong câu 25, lần thứ hai trong câu 27, lần thứ ba trong câu 28, lần thứ tư trong câu 31, lần thứ năm và thứ sáu trong câu 34. Vậy rất hiển nhiên chủ đề của đoạn Kinh Thánh trên là về sự lo lắng.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng lo lắng gì cả, đừng lo lắng về cuộc sống, đồ ăn, đồ uống, thân thể, quần áo v.v.

Tiếp tục đọc

Nếu Mắt Ngươi Sáng Sủa

Ma-thi-ơ 6:22 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Rideau Canal 2

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 6:19 – 21, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:22 – 24 22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ đầy ánh sáng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi sẽ đầy tối tăm. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi là tối tăm, thì tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 24 Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể làm tôi Chúa Trời lại làm tôi ma-môn (tức là tiền bạc) nữa.

Nhiều năm về trước, khi tôi lần đầu tiên đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi thấy khó hiểu quá; tôi chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng phần lớn tôi không hiểu.

Ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này là sâu xa và quan trọng lắm. Hồi đó tôi tưởng rằng tôi hiểu được một phần nhỏ, nhưng thật ra tôi không hiểu gì hết, hiểu biết của tôi hồi đó là hoàn toàn sai lầm.

Tại sao nếu mắt của tôi sáng sủa thì cả thân thể tôi sẽ đầy ánh sáng? Nếu mắt tôi sáng sủa thì tôi có thể thấy rõ, nhưng điều đó không làm cho thân thể tôi đầy ánh sáng. Hơn nữa, tại sao trong câu 23 Chúa Giê-su lại nói đến không thể làm tôi hai chủ ? Mắt tôi sáng sủa hay xấu thì có liên quan gì đến làm tôi cho Chúa Trời hay làm tôi cho tiền bạc?

Tiếp tục đọc

Sống Tức Là Đấng Christ

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (6)

Phi-líp 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 

(Tải xuống bản in PDF)

Sự chết của Chúa Giê-su mua chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, sự phục sinh của Chúa đem lại cho chúng ta hy vọng của sự sống đời đời. (Ở đây tôi không thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, nếu các bạn muốn tìm hiểu về sự phục sinh của Chúa, xin đọc bài giảng “Tầm Quan Trọng Của Sự Phụ Sinh của Chúa Giê-su”).

Lễ Phục Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Chúng ta nên kỷ niệm sự phục sinh của Chúa bằng cách nào?

Lẽ dĩ nhiên chúng ta cảm tạ tình yêu thương vĩ đại của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, nhưng chỉ là cảm tạ thôi thì chưa đủ. Chúng ta ca những bài tụng ca cho Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, điều đó thì rất hay, nhưng chưa đủ. Chúng ta tổ chức buổi họp lớn để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa, nhưng điều đó chưa chắc làm đẹp lòng Chúa Trời, vì Ngài coi trọng thái độ trong tâm hồn chúng ta, chứ Ngài không phải chỉ nhìn vào số người mà thôi.

Hỡi các bạn ơi, chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su không phải chỉ là vào ngày Lễ Phục Sinh mà thôi. Chúng ta nên kỷ niệm sự phục sinh của Chúa qua cuộc sống của mình.

Tiếp tục đọc

Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Họ

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (6)

Lu-ca 23:34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

IS1CR201

(Tải xuống bản in PDF)

Lu-ca 23:34 34 Nhưng Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.” Và họ bắt thăm chia áo xống của Chúa.

Này là một trong những câu nói sau cùng của Chúa Giê-su khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Câu nói này bày tỏ một tình yêu thiêng liêng và một tấm lòng khoan dung vô biên của Chúa. Trong hai ngàn năm nay, tất cả mọi người, kể cả những người thù nghịch Chúa, đều không thể chống cự lại lực lượng vĩ đại của câu nói này.

đọc tiếp

Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời

 Ma-thi-ơ 6:19 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

sdr

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo quyển sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ:

Ma-thi-ơ 6:19 – 21 19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải trên trái đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi sâu mối, ten rét không làm hư, và kẻ trộm không đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” 
đọc tiếp

Kiêng Ăn

 Ma-thi-ơ 6:16 – 18

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Autumn 10

(Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, tôi đã giải thích câu Ma-thi-ơ 6:13. Còn hai câu 14 và 15 đã được giải thích trong bài giảng “Xin Tha Nợ Cho Chúng Tôi,” cho nên, tôi nhảy qua 2 câu này. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:16 – 18:

Ma-thi-ơ 6:16 – 18 16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mũi ảm đảm như bọn đạo đức giả; vì họ làm mặt xấu hầu cho người ta thấy họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 17 Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 hầu cho người ta không thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín đáo nhìn thấy mà thôi; và Cha ngươi nhìn thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi.

Trong Ma-thi-ơ 6:2 và Ma-thi-ơ 6:5, Chúa Giê-su dạy rằng khi chúng ta bố thí cho kẻ nghèo hay cầu nguyện, chúng ta không nên cố ý làm trước mặt thiên hạ hầu cho mọi người đều khen ngợi mình (xin đọc 2 bài giảng “Bố Thí Cho Kẻ Nghèo”“Cầu Nguyện” để hiểu rõ lời giải thích).

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 6:16 – 18 Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng bắt chước bọn đạo đức giả, họ cố ý làm mặt xấu để tỏ cho người ta biết rằng họ đang kiêng ăn. Tại vì họ muốn được người ta khen ngợi, cho nên phần thưởng của họ chính là khen ngợi của người đời, nhưng họ sẽ không nhận được phần thưởng của Chúa Trời. Ngược lại, khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta đừng để cho người ta biết mình đang kiêng ăn, mà chỉ có Cha ở trên trời biết thôi. Cha là Đấng ở nơi kín đáo, Ngài sẽ thưởng cho ta.

Tiếp tục đọc

Xin Đừng Để Chúng Tôi Sa Vào Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 6:13

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

cof

 (Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, tôi đã giải thích Ma-thi-ơ 6:12. Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:13 13 Xin đừng để chúng tôi sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi kẻ ác.

Chúa Giê-su Có Phải Dạy Bảo Chúng Ta Nên Cầu Nguyện Để Khỏi Bị Cám Dỗ Chăng?

Trong câu này Chúa Giê-su có phải dạy bảo chúng ta nên cầu xin Chúa Trời bảo hộ chúng ta khỏi bị cám dỗ chăng?

Nhưng chính Chúa Giê-su từng bị Thánh Linh hướng dẫn đi vào đồng vắng để chịu ma quỉ  cám dỗ:

Ma-thi-ơ 4:1 Sau đó Thánh Linh hướng dẫn Chúa Giê-su đến đồng vắng (tức là vùng sa mạc) để chịu ma quỉ cám dỗ.

(Xin đọc 2 bài giảng “Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1) & (2) để hiểu rõ lời giải thích về sự kiện này)

Trước khi Chúa Giê-su bị bắt, Chúa dẫn các môn đồ đến vườn Ghết-sê-ma-nê, và Chúa cũng dặn các môn đồ phải cầu nguyện để khỏi bị sa vào cám dỗ:

Tiếp tục đọc

Ánh Sáng Của Vinh Diệu Cho Dân Y-sơ-ra-ên

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (6)

Lu-ca 2:29 – 32

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-su Christ. Chúa Giê-su đến để cứu vớt loài người chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta cảm tạ Chúa, nhưng chúng ta có hề nghĩ rằng ngoài sự cảm tạ, chúng ta nên noi gương cuộc sống công nghĩa và nhân từ thương xót vô biên của Chúa không? Các bạn đừng có ngạc nhiên, trong Tân Ước Kinh Thánh có những đoạn Kinh Thánh chỉ ra một cách rõ ràng dứt khoát rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta phải noi gương của Chúa Giê-su. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn từng bước một.

đọc tiếp

Chúa Trời Gia-vê Kêu Gọi Áp-ram Ra Khỏi Quê Hương

Sáng Thế Ký 12:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnBeaver Lake 02

  

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong bài giảng trước chúng ta đã tra khảo sự kiện Chúa Trời Gia-vê làm xáo trộn ngôn ngữ của loài người, và họ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Rốt cuộc Chúa Trời phân tán họ trên khắp mặt đất. Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo về sự kiện kế tiếp.

Một trong 3 người con của Nô-ê là Sem. Sau khi loài người phân tán tại nhiều nơi khác nhau, con cháu của Sem sống ở vùng đồi núi ở phương đông.

Sau một vài thế hệ, một người con cháu của Sem là Tha-rê. Người có 3 người con: Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.

đọc tiếp

Xin Tha Nợ Cho Chúng Tôi

Ma-thi-ơ 6:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnHorses 02

(Tải xuống bản in PDF) 

Trong bài giảng trước, chúng ta đã tra khảo câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:11, bây giờ chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:12 12 Xin tha nợ cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha nợ cho những kẻ mắc nợ chúng tôi;

Khi bạn đọc câu Kinh Thánh này, bạn có thắc mắc không? Bạn chắc nghĩ rằng: “Tại sao Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải xin Chúa Trời tha nợ ? Tôi đâu có mắc nợ Chúa Trời, tôi chưa hề thấy Chúa Trời bao giờ, làm sao mà tôi mắc nợ Ngài ?”

Hỡi các bạn ơi, Kinh Thánh so sánh tội lỗi như một món nợ. Khi chúng ta phạm tội lỗi thì ta mắc nợ Chúa Trời.

đọc tiếp

Xin Cho Chúng Tôi Hôm Nay Đồ Ăn Đủ Ngày

Ma-thi-ơ 6:11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMiscellaneous 10

(Tải xuống bản in PDF)

Trong những bài giảng trước về bài cầu nguyện của Chúa Giê-su, chúng ta đã thấy rằng Chúa dạy bảo ta nên xưng Chúa Trời Đức Gia-vê là Cha ở trên trời, và ta phải cầu nguyện cho danh của Cha được tôn thánh bởi muôn dân, vương quốc của Cha đến vào khắp thế gian và ý của Cha được thành tựu trên đất cũng như ở trời vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:11 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
đọc tiếp

Vương Quốc Cha Đến, Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:10

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnNotre Dame 1

(Tải xuống bản in PDF) 

Bạn có hè nghĩ rằng nước của Chúa Trời đến trên trái đất không? Bạn có muốn sống trong nước của Chúa Trời không? Hôm nay tôi sẽ nói về cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Trời đến vào thế gian.

Ma-thi-ơ 6:10 10 Vương quốc Cha đến, ý Cha được nên, ở đất như trời! 

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện cho vương quốc của Cha đến vào thế gian và ý chỉ của Cha được thành tựu ở trên trái đất, cũng như ở trời vậy.

đọc tiếp

Qui Tắc Vàng Và Sự Đổi Mới Của Tâm Trí

Phó Thác Hoàn Toàn (15)

Dựa Trên Tài Liệu Trong Quyển Sách “Totally Committed” của Mục Sự Trương Hy Hòa

Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền Phiên Dịch và Biên Soạn

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng ta bắt đầu bài giảng này bằng một đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ 7:12 (và Lu-ca 6:31).

Ma-thi-ơ 7:12 12 Vậy tất cả những gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là Luật pháp và lời tiên tri.

Lời dạy này của Chúa Giê-su được gọi là Qui Tắc Vàng. Các triết gia Tây Phương và Trung Quốc cũng có lời răn dạy tương tự như Qui Tắc Vàng nhưng trong hình thức tiêu cực: “Tất cả những gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho họ.”

đọc tiếp

Dẫn Dắt Bởi Thánh Linh

Phó Thác Hoàn Toàn (14)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Lake Simcoe 04

(Tải xuống bản in PDF)

Việc Làm Của Thánh Linh Trong Cuộc Sống Của Tín Đồ Cơ Đốc

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc làm của Thánh Linh trong cuộc sống của Tín Đồ Cơ Đốc. Khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc, ta nhận lãnh Thánh Linh. Nếu không có Thánh Linh, chúng ta không làm được việc gì cả, tại vì khả năng của loài người không thể làm tròn lời dạy dỗ của Chúa Giê-su, chúng ta không thể sống một cuộc sống của Tín Đồ Cơ Đốc. Bởi vậy chúng ta phải nhờ cậy hoàn toàn vào Thánh Linh mới có thể làm môn đồ của Chúa Giê-su Christ trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa Trời Đức Gia-vê.

đọc tiếp

Ai Là Người Lân Cận Của Tôi?

Phó Thác Hoàn Toàn (13)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Jean Talon 1

(Tải xuống bản in PDF)

Lời Dạy Của Chúa Giê-su Sẽ Xét Đoán Chúng Ta Vào Ngày Sau Cùng

Giăng 12:48 48 Người nào khước từ ta và không tiếp nhận lời ta thì đã có kẻ xét đoán rồi; Chính lời ta đã rao giảng sẽ xét đoán người vào ngày sau cùng.

Chúa Giê-su nói rằng chính lời giảng dạy của Chúa sẽ xét đoán chúng ta vào ngày sau cùng. Khi chúng ta đã được nghe lời dạy của Chúa rồi, thì căn cứ theo tiêu chuẩn của lời dạy ấy mà chúng ta sẽ bị xét đoán; Hay nói một cách khác, chúng ta sẽ được thưởng hay bị trừng phạt tùy thuộc vào ta đã vâng giữ những lời dạy ấy hay không.

Nhưng một mặt khác, nếu lời dạy của Chúa khiến lòng ta hăng say, chúng ta đặt toàn bộ tâm trí sức lực để thực hành lời của Chúa, thì chúng ta không cần sợ hãi sẽ bị trừng phạt hay không.

đọc tiếp

Như Mình

Phó Thác Hoàn Toàn (12)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Tamsui

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tra khảo điều răn “yêu thương người lân cận như mình.”

Điều Răn “Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình” Xuất Hiện Bảy Lần Trong Tân Ước

Điều răn này xuất hiện lần đầu tiên ở Lê-vi Ký 19:18 của Cựu Ước: “18 Đừng tìm cách báo thù, đừng mang oán hận những con cháu của người dân mình; nhưng hãy yêu thương người lân cận ngươi như mình; Ta là Gia-vê.”

Sau đó điều răn này được trích dẫn 7 lần trong Tân Ước. Điều này chỉ ra tầm quan trọng của điều răn này.

đọc tiếp

Yêu Thương Người Lân Cận

Phó Thác Hoàn Toàn (11)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Quebec City 2

(Tải xuống bản in PDF)

Nước Chúa Trời Và Luật Pháp

“Nước Chúa Trời” là trung tâm của lời dạy của Chúa Giê-su. Chữ “nước” ở đây không phải là một quốc gia,  mà là nói về quyền hành cai trị. Nước Chúa Trời có nghĩa là quyền hành cai trị của Chúa Trời trong con dân của Ngài. Mà tất cả con dân chân chính của Chúa Trời hợp lại thì chính là Hội Thánh. Bởi vậy trong thế hệ hiện bây giờ, quyền hành cai trị của Chúa Trời trên thế gian là trong Hội Thánh, hay nói một cách khác, Hội Thánh là nước Chúa Trời trên thế gian này.

đọc tiếp

Kinh Lịch Sự Chân Thật Của Chúa Trời

Phó Thác Hoàn Toàn (10)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Cameron Highlands 02

(Tải xuống bản in PDF)

Phó Thác Là Niềm Tin Cứu Vớt

Đầu tiên tôi muốn nói rõ lý do chính tại sao tôi dùng từ ngữ “phó thác”. Tại vì Tín Đồ Cơ Đốc ngày nay đã giảm bớt ý nghĩa của từ ngữ “đức tin” hay “tin cậy”, khiến “đức tin” thành ra một sự tin tưởng trong đầu óc thôi; và đó thì hẳn không phải là ý nghĩa chân chính của “đức tin” trong Kinh Thánh. Bởi vậy tôi mới dùng từ ngữ “phó thác” để phù hợp với ý nghĩa nguyên thủy trong lời dạy của Chúa Trời.

đọc tiếp

Lấy Điều Thiện Thắng Điều Ác

Phó Thác Hoàn Toàn (9)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

sdr

(Tải xuống bản in PDF)

Phó Thác Hoàn Toàn cho Chúa Trời là Đi vào Mối Quan Hệ Thân Mật cùng với Ngài

Lu-ca 11:52 52 Khốn cho các ngươi là thầy dạy Luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự nhận biết, chính các ngươi không vào đó, mà người khác muốn vào, các ngươi lại ngăn chặn!

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-su khiển trách những ông thầy dạy Luật. Luật này là Luật Pháp của Cựu Ước Kinh Thánh, chứ không phải là luật pháp của chính phủ La-mã. Trong Luật Pháp của Cựu Ước có những điều lệ liên quan đến hầu hết mọi hoạt động hàng ngày của cuộc sống của người Do Thái, thí dụ: đồ ăn nào họ được phép ăn và đồ ăn nào họ không được phép ăn; nghi lễ của đám cưới và đám táng, của lễ hiến dâng; ngày Sa-bát, và những công chuyện họ không được phép làm vào ngày Sa-bát; ngoài ra còn có việc mua nhà mua đất hay bán nhà bán đất v.v. Hầu hết mọi công việc hoạt động hàng ngày đều phải theo đúng những điều lệ trong Luật Pháp của Kinh Thánh. Khi người dân có chuyện gì không biết nên làm như thế nào mới là phải lễ, thì họ phải đi hỏi những thầy dạy Luật này.

đọc tiếp

Đấng Christ Sống Trong Tôi – Tôi Sống Trong Đức Tin Của Con Chúa Trời

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (5)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

“Đấng Christ Sống Trong Tôi” Có Nghĩa Là Gì?

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thường nói rằng: “Đấng Christ sống trong tôi.” Nhưng chúng ta có hề ngẫm nghĩ rằng “Đấng Christ sống trong tôi” có nghĩa là gì?

Có người nói rằng: “Đó là quá hiển nhiên rồi, đấng Christ sống ở trong lòng tôi, tôi yêu mến Chúa, tôi thường nghĩ đến ân điển và tình thương của Chúa. Này cũng tương tự như trường hợp những người thân trong gia đình qua đời rồi, mà chúng ta thường nghĩ đến họ, họ vẫn sống ở trong lòng ta vậy.”

đọc tiếp

Không Theo Ý Muốn Của Con Mà Theo Ý Muốn Của Cha

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (5)

Ma-thi-ơ 26:39

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnTiny church

(Bài PDF)

Vài năm về trước, ở trên mạng tôi thấy một bài giảng luận của một thầy giáo sĩ người Tây Phương. Ông này nói rằng Chúa Giê-su không muốn chết và Chúa nài xin Đức Cha miễn đi hình phạt bị đóng đinh trên thập giá. Khi tôi thấy một thầy giáo sĩ lại viết những lời như vậy, tôi rất kinh ngạc và đau lòng. Nhiều đọc giả viết mail để bày tỏ cảm nghĩ của mình, tôi cũng viết một lá mail ngắn vài hàng để bày tỏ ý kiến của tôi.

Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo lời trong Kinh Thánh để tìm giải đáp cho câu hỏi này: Chúa Giê-su có phải sợ chết không? Chúa có phải nài xin Đức Cha miễn cho mình khỏi bị đóng đinh trên thập giá không?

đọc tiếp

Danh Cha Được Tôn Thánh

Ma-thi-ơ 6:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnArchitecture 03

 (Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập phần đầu của Ma-thi-ơ 6:9: “Lạy Cha chúng ta ở trên trời,”  hôm này chúng ta học tiếp phần thứ hai của đoạn Kinh Thánh này: “Danh Cha được tôn thánh.”

đọc tiếp

Sự Tốt Lành Của Chúa Trời

Phó Thác Hoàn Toàn (8)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Lachine Canal 2

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng Ta Phải Lựa Chọn giữa Thiện và Ác

Hàng ngày chúng ta đều phải lựa chọn rất nhiều chuyện, ta phải lựa điều này hay điều kia, đường lối này hay đường lối kia, đồ ăn này hay đồ ăn kia, chỗ này hay chỗ kia v.v. Kinh Thánh cũng dạy bảo chúng ta phải lựa chọn, ấy là lựa chọn những chuyện thuộc linh, và sự lựa chọn này là quan trọng hơn những chuyện hàng ngày.

Trong những lựa chọn hàng ngày, có một số là quan trọng, nếu chúng ta lựa chọn sai lầm thì sẽ đưa đến hậu quả xấu; nhưng có một số lựa chọn thì không quan trọng gì cả, lựa cái này hay cái khác cũng chẳng sao. Khi Chúa Trời dặn bảo chúng ta lựa chọn những chuyện thuộc linh thì lựa chọn ấy là quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta lựa chọn sai lầm thì sẽ gây tai hại cho cuộc đời này và cả đời sau nữa, có nghĩa là cả ơn cứu chuộc của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn, và còn có thể gây tai hại cho người khác nữa.

Có người nói rằng họ không muốn lựa chọn cái gì hết, họ chỉ muốn giữ trung lập thôi; họ nói rằng tại vì họ không biết chắc đường nào là đường phải và đường nào là đường trái, bởi vậy an toàn nhất là không lựa chọn gì hết, cứ đứng ở chính giữa là xong. Nhưng trong Kinh Thánh thì không có sự trung lập, nếu bạn không lựa chọn điều thiện, thì bạn đã lựa chọn gian ác rồi, bởi vì không thiện thì là gian ác. Trong lời dạy của Chúa Trời thì không có sự trung lập giữa thiện và ác.

Tiếp tục đọc

Lựa Chọn Giữa Thiện Và Ác

Phó Thác Hoàn Toàn (7)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Tiny church

(Tải xuống bản in PDF)

Bài giảng này tập trung vào một điểm chính, đó là sự phó thác hoàn toàn của Chúa Giê-su. Khi chúng ta hiểu rõ Chúa đã phó thác hoàn toàn cho chúng ta, thì chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá từ sự phó thác của Chúa.

Tại Sao Chúng Ta phải Vâng Giữ Hoàn Toàn Lời Dạy của Chúa Giê-su?

Ma-thi-ơ 5:38 – 42 38 “Các ngươi có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng ta bảo các ngươi, đừng chống cự lại kẻ ác. Nếu ai vả má bên hữu ngươi, thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy chiếc áo trong của ngươi, thì hãy để họ lấy luôn chiếc áo ngoài nữa.  41 Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, thì hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi thì hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng ngoảnh mặt quay đi.” 
Tiếp tục đọc

Ánh Sáng Của Sự Cứu Vớt Cho Tất Cả Mọi Người

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (5)

Lu-ca 2:29 – 32

Bài Giảng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Trong mùa Giáng Sinh, đường phố ở nhiều nơi được trang hoàng rất đẹp đẽ. Trong những đồ trang trí thường có các ngọn đèn rực rở. Mà phần nhiều người ta không hề ngẫm nghĩ tại sao lại có những ngọn đèn này?

Hỡi các ban ơi, các ngọn đèn rực rở là căn cứ theo lời trong Kinh Thánh, và ý nghĩa là sâu xa lắm.

Chúa Giê-su Là Ánh Sáng Của Sự Cứu Vớt Của Chúa Trời

Sau khi cô trinh nữ Ma-ri chịu thai bởi Thánh Linh của Chúa Trời, Giô-sép vâng theo lời chỉ thị của thiên sứ mà cưới nàng về làm vợ, nhưng hai người không có ăn ở với nhau. Khi chính quyền La-mã ban hành mệnh lệnh kiểm tra dân số trên khắp Đế Quốc La-mã, Giô-sép dắt nàng trở về quê hương của mình để đăng ký. Ma-ri sinh ra con trẻ Giê-su trong một chuồng chiên ở thành Bết-lê-hem (xin đọc 2 bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” “Bình Yên Trên Đất Cho Những Người Chúa Trời Vừa Lòng” để hiểu rõ các chi tiết). Sau tám ngày là ngày con trẻ phải chịu phép cắt bì. Khi thời gian thanh tẩy theo Luật Pháp đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa Trời, tại vì Luật Pháp của Chúa Trời có chép rằng: “Mỗi con trai đầu lòng sẽ được phân biệt riêng cho Chúa.”

Tiếp tục đọc

Cuộc Sống Thuộc Linh Dư Dật

Phó Thác Hoàn Toàn (6)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

McGill BnB 1

(Tải xuống bản in PDF)

Các bạn có từng kinh lịch một cuộc sống thuộc linh đầy dẫy dư dật và yên vui chưa? Có lẽ các bạn không biết rõ một cuộc sống thuộc linh dư dật là như thế nào, nhưng các bạn có thể tưởng tượng rằng nếu chúng ta sống theo đúng lời dạy trong Kinh Thánh thì cuộc sống chắc yên vui ngọt bùi lắm, phải không? Khi chúng ta đi cùng với Chúa Trời Đức Gia-vê, Thánh Linh dắt dẫn chúng ta sống mỗi một ngày theo đúng ý chỉ của Ngài, chúng ta có thể tương giao với Ngài thường xuyên, và Ngài khải thị cho ta những chuyện uyên thâm sâu xa của Ngài. Chúng ta đã đọc qua những câu chuyện của các sứ đồ trong quyển sách “Công Vụ Các Sứ Đồ”, hoặc là những câu chuyện mà các đầy tớ trung tín của Chúa Trời đã kinh lịch, nếu chúng ta cũng có thể kinh lịch những chuyện như vậy thì kỳ diệu biết bao! Cuộc sống của một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính là hấp dẫn hăng say đến dường nào! Các bạn có muốn một cuộc sống như vậy không?

Chúng ta học tập về sự phó thác hoàn toàn tại vì chúng ta muốn đi vào một cuộc sống thuộc linh đi cùng với Chúa Trời, tương giao với Ngài. Nhưng chẳng may trên thế gian này chỉ có rất ít người kinh lịch một cuộc sống đắc thắng hùng mạnh như thế! Chính Chúa Giê-su đã dạy rằng chỉ có rất ít người được đặc ơn này.

Tiếp tục đọc

Thực Hành Sự Phó Thác

Phó Thác Hoàn Toàn (5)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Montreal 02

(Tải xuống bản in PDF)

Sự Khác Biệt Giữa Thỏa Lòng Và Tham Lam

1 Ti-mô-thê 6:9 – 10 9 Còn những kẻ muốn được nên giàu có thì sa vào sự cám dỗ và cạm bẫy và nhiều dục vọng dại dột và thiệt hại, và những dục vọng này đẩy người ta vào hủy hoại và diệt vong. 10 Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; có người vì đeo đuổi tiền bạc mà lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé.

Những kẻ muốn được nên giàu có thì sa vào sự cám dỗ và cạm bẫy, ngã gục trong nhiều dục vọng dại dột và thiệt hại, chính những dục vọng này khiến người ta chìm đắm trong hủy hoại và diệt vong. Tại sao vậy? Tại vì lòng ham mê tiền bạc là cọi rễ của mọi điều ác, hết thảy mọi điều ác đều do lòng ham tiền mà ra. Nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc vì ham tiền đã đi lầm đường lìa bỏ đức tin, và họ phải chịu nhiều nỗi đau khổ.

Tiếp tục đọc

Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời

Ma-thi-ơ 6:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnRideau Canal 2

(Tải xuống bản in PDF) 

Bây giờ chúng ta bắt đầu học tập “Bài cầu nguyện của Chúa Giê-su” trong Ma-thi-ơ 6:9 – 13.

Ma-thi-ơ 6:9 – 13 9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; 10 Vương quốc Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như ở trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn hàng ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin đừng để chúng tôi bị sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi sự ác!”

Ý nghĩa của bài cầu nguyện này thì rất uyên thâm, trong bài giảng này chúng ta chỉ tập trung vào phần thứ nhất của câu 9: “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”. Chúng ta sẽ tiếp tục học tập phần còn lại của bài cầu nguyện trong các bài giảng sau.

đọc tiếp

Sự Nghèo Nàn, Tính Thuộc Linh Và Quyền Hành Của Chúa

Phó Thác Hoàn Toàn (4)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Trương Hy Hòa

Montreal 15

(Tải xuống bản in PDF)

“Chúng ta không thể trở thành một người công nghĩa hay thuộc linh trừ phi chúng ta là một người nghèo.”

Nếu bạn thật sự muốn phó thác cuộc đời cho Chúa Trời thì câu nói trên chắc khiến bạn khó chịu lắm. Vậy câu này có phải căn cứ vào lời dạy trong Kinh Thánh không?

Trước khi giải đáp vấn đề này, bây giờ chúng ta đọc tiếp lời dạy của Chúa Giê-su về tiền tài giàu sang.

Tiếp tục đọc

Chúa Trời Làm Xáo Trộn Ngôn Ngữ Và Phân Tán Loài Người Ra Khắp Mặt Đất

Sáng Thế Ký 11:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnJean Talon 1

(Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, chúng ta đã thấy rằng sau cơn nước lụt, Chúa Trời Đức Gia-vê tiếp tục ban phước cho tám người sống còn trên trái đất. Nhưng buồn thay, tội lỗi xảy ra trong gia đình của Nô-ê. Hôm nay chúng ta tra khảo các sự kiện kế tiếp.

Phần Phụ Lục Để Giải Thích Một Sự Kiện Quan Trọng Trong Lịch Sử Nhân Loại

Sáng Thế Ký 10:31 31 Ðó là con cháu của Sem, sắp theo gia đình, tiếng nói, đất đai và dân tộc của họ. 

Toàn bộ chương 10 liệt kê các con cháu của gia đình Nô-ê, và nơi định cư của họ. Sem là một trong ba con trai của Nô-ê. Câu 31 là kết luận của một đoạn văn dài liệt ra tên tuổi của các con cháu của Sem. Câu này chỉ ra rằng lúc đó giữa các con cháu của Sem đã có tiếng nói khác nhau.

đọc tiếp

Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Birds 06

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về việc bố thí cho kẻ nghèo trong Ma-thi-ơ 6:1 – 4. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 6:5 – 8 5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và góc đường, để cho người ta thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, là Đấng ở nơi kín đáo, và Cha ngươi, là Ðấng thấy ở nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. 7 Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng rằng vì lời mình nhiều thì được nhận. 8 Vậy, đừng làm như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

Đừng Bắt Chước Bọn Đạo Đức Giả

Cầu nguyện là một trong ba việc công nghĩa quan trọng của Đạo Do Thái. Việc công nghĩa thứ nhất là bố thí cho kẻ nghèo, cầu nguyện là việc công nghĩa thứ hai.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng bắt chước bọn đạo đức giả, họ ưa thích phô bày việc làm công nghĩa của mình trước mặt người ta. Họ thường cầu nguyện trong nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy, rồi người ta sẽ ngợi khen họ. Chúa nói rằng họ đã nhận được phần thưởng rồi. Phần thưởng của họ chính là lời khen ngợi của người đời. Nhưng họ sẽ không nhận được phần thường của Đức Cha ở trên trời.

Tiếp tục đọc

Sự Ban Phước Của Chúa Trời Và Tội Lỗi Xảy Ra Trong Gia Đình Của Nô-ê

Sáng-Thế Ký 9:1 – 29

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Niagara 10

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về cơn nước lụt lớn trên mặt đất. Vì tội lỗi giữa loài người ngày càng gia tăng, cả trái đất đầy dẫy sự gian ác, Chúa Trời Đức Gia-vê rất đau buồn, Ngài quyết định hủy diệt hết thảy loài người, nhưng Ngài muốn gìn giữ gia đình của Nô-ê vì người là công nghĩa trước mặt Ngài. Ngài dặn Nô-ê đóng một chiếc tàu hình hộp. Trước khi giáng nước lụt trên trái đất, Chúa Trời dặn Nô-ê và cả gia đình đi vào chiếc tàu và đem theo mỗi loại động vật một cặp, có đực có cái, có trống có mái. Rồi cơn nước lụt đến tràn ngập trái đất, hết thảy loài người và động vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, chỉ có 8 người trong gia đình của Nô-ê và những con vật trong chiếc tàu hình hộp được sống còn thôi. Sau một trăm năm mươi ngày nước lụt mới khô đi, chiếc tàu tấp trên ngọn núi A-ra-rát, gia đình của Nô-ê và các con vật đều đi ra. Ở đó Nô-ê lập một bàn thờ và hiến dâng của lễ thiêu cho Chúa Trời Đức Gia-vê. Đức Gia-vê rất hài lòng, Ngài nghĩ rằng từ nay trở đi cho dù tâm tính của loài người là gian ác ngay từ lúc còn tuổi trẻ, nhưng Ngài sẽ không bao giờ tiêu diệt hết thảy sinh vật trên trái đất nữa.

Hôm nay chúng ta tra khảo những sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Giao Cho Gia Đình Của Nô-ê Cái Nhiệm Vụ Cai Quản Các Con Vật Sống Trên Trái Đất

Sáng Thế Ký 9:1 – 2 1 Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai người, và phán rằng: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 2 Các loài thú vật ở trên đất, các loài chim trời, và các loài vật bò trên mặt đất, cùng các loài cá biển, đều sẽ kinh hải khiếp sợ các ngươi và bị giáo phó vào tay các ngươi.

Lúc ban đầu khi Chúa Trời mới dựng nên A-đam và Ê-va, Ngài cũng dặn bảo hai người phải sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Quả thật loài người sinh sản rất nhiều, nhưng họ trở nên càng ngày càng gian ác, sau cùng Chúa Trời giáng sự phán xét trên trái đất. Sau cơn nước lụt, hết thảy loài người chỉ còn lại 8 người thôi, Chúa Trời lại ban phước cho gia đình của Nô-ê, và dặn bảo họ phải sinh sản thêm nhiều hầu cho loài người một lần nữa đầy dẫy trên mặt đất.

Đọc tiếp

Giàu Sang Là Căn Nguyên Của Sự Đần Độn Thuộc Linh

Phó Thác Hoàn Toàn (3)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy HòaArchitecture 35

(Tải xuống bản in PDF)

Sự Mù Mịt Và Sự Điếc Lác Thuộc Linh

Chúa Giê-su nhiều lần nói về tình trạng của những người có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta hãy suy ngẫm về vấn đề này để sửa soạn cho bài giảng này. Tại sao những người này có mắt nhưng không thấy được chuyện thuộc linh, có tai nhưng không nghe gì hết khi họ đọc lời của Chúa Trời? Đối với những người này thì học tập Kinh Thánh là uổng phí thì giờ. Ấy là tựa như đưa một người mù đến rạp hát, cho dù biểu diễn trên sân khấu là tuyệt vời, nhưng nó không thấy gì hết; hoặc là tựa như dắt một người không biết thưởng thức âm nhạc đi dự buổi hòa nhạc.

Y-sơ-ra-ên là người dân của Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-su nói rằng họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.

Tiếp tục đọc

Bố thí Cho Kẻ Nghèo

Ma-thi-ơ 6:14

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Bố Thí Cho Kẻ Nghèo

Bố thí cho kẻ nghèo

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo hoàn tất Ma-thi-ơ chương 5 , hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ chương 6.

Ma-thi-ơ 6:1 – 4 1 Hãy cẩn thận, đừng làm việc công nghĩa của các ngươi trước mặt người ta để cho họ thấy. Bằng không, các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. 2 Vậy khi ngươi bố thí cho kẻ nghèo, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi ngươi bố thí cho kẻ nghèo, đừng cho tay trái biết tay phải làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí của ngươi được giữ kín; và Cha ngươi là Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. 
đọc tiếp

Chúa Trời Hủy Diệt Hết Thảy Loài Người Nhưng Gìn Giữ Gia Đình Nô-ê

Sáng Thế Ký 6:1 – 8:22

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnNiagara 10

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về tội sát nhân đầu tiên của loài người, Ca-in giết đi người em của mình là A-bên. Hôm nay chúng ta tra khảo về sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Qui Định Đời Người Chỉ Là Một Trăm Hai Mươi Tuổi

Dân số của loài người dần dần gia tăng trên mặt đất.

Sáng Thế Ký 6:3 3 Gia-vê nói rằng: “Linh của ta sẽ không ở mãi với loài người nữa, chúng chỉ là xác thịt thôi. Đời người sẽ chỉ là một trăm hai mươi tuổi.”

Sau khi Chúa Trời qui định đời người chỉ là một trăm hai mươi tuổi, thì cuộc sống của loài người bắt đầu giảm xuống dần dần, nhưng không phải là ngay lập tức mọi người chỉ sống tới một trăm hai mươi tuổi thôi. Sau khi Chúa Trời ban ra mệnh lệnh này rồi, loài người vẫn sống tới mấy trăm tuổi, nhưng cuộc sống của họ trở nên càng ngày càng ngắn. Sau cùng loài người chỉ sống tới giới hạn là một trăm hai mươi tuổi.

đọc tiếp

Chúa Trời Đã Lập Giê-su Làm Chúa Và Christ

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Praying hands

(Tài xuống bản in PDF)

Tín Đồ Cơ Đốc xưng Giê-su là Chúa Giê-su Christ, nhưng phần nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Chúa” và “Christ”.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:36 36 Vậy xin cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Chúa Trời đã lập Giê-su mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Christ.

 Này là câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên của người.

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Hầu Hạ Và Làm Giá Chuộc Cho Nhiều Người

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau (Giăng 13:14)

(Bài PDF)

Để kỷ niệm Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, hôm nay chúng ta học tập lời dạy của Chúa trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 20:28.

Ma-thi-ơ 20:28 28 Cũng như Con của loài người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ người ta, và  hiến dâng sự sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người. 

Chúa Giê-su thường tự xưng mình là “Con của loài người.” Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, từ ngữ “con của loài người” có nghĩa là “người”.

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su nói rằng mục đích mà Chúa đến thế gian là để hầu hạ người ta và hiến dâng sự sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người.

Tiếp tục đọc