Đầy Rẫy Ơn Điển Và Lẽ Thật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (11)

Giăng 1:14

(Tải xuống bài in PDF) (Tải xuống bải nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Lễ Giáng Sinh lại đến rồi. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỉ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Christ. Trong bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” tôi đã giải thích lý do tại sao Chúa đến vào thế  gian. Nếu các bạn muốn hiểu về lý do tại sao Chúa đến, xin các bạn đọc bài giảng đó, và tôi không lập lại ở đây nữa. Trong bài giảng này tôi muốn nói về tâm hồn của Chúa Giê-su. Tôi muốn rao giảng về sự hoàn hảo của Chúa.

Đầy Rẫy Ơn Điển và Lẽ Thật          

Giăng 1:14 14 Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy rẫy ơn điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của người, vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Cha tức là Đức Chúa Trời Gia-vê. Con một đến từ nơi Cha tức là Đức Chúa Giê-su Christ. Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 1:14 nói rằng Chúa Giê-su là đầy rẫy ơn điển và lẽ thật.  “Đầy rẫy ơn điển và lẽ thật” có nghĩa là gì?

Những từ ngữ trong Kinh Thánh thường có ý nghĩa khác biệt với ý nghĩa trong lời nói hàng ngày. Bởi vậy chúng ta không thể căn cứ vào tự điển để tìm hiểu ý nghĩa của “ơn điển” và “lẽ thật”, chúng ta cần phải tra khảo Kinh Thánh để hiểu rõ 2 từ ngữ này.

Tiếp tục đọc

Ham Mộ Tiền Bạc, Bất Tin và Sự Kiềm Chế của Ma Quỉ

Ma-thi-ơ 12:38 – 45    

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 12:33 – 37, Chúa Giê-su dạy bảo người dân phải rất cẩn thận trong lời nói, tại vì vào Ngày Phán Xét chúng ta phải khai ra mọi lời nói cẩu thả của chính mình. Người nào đã nói lời phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh thì dù trong đời nay hay đời sau cũng không được tha tội. Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nghe lời này của Chúa Giê-su, chúng phản ứng ra sao? Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si muốn xem Chúa Giê-su làm một dấu lạ

Ma-thi-ơ 12:38 38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Giê-su rằng: “Thưa thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.”

Trong khi Chúa Giê-su dạy bảo người dân phải cẩn thận trong lời nói của chính mình, tại sao tự nhiên các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại muốn xem Chúa làm một dấu lạ?

Tiếp tục đọc

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 18,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 12,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 7,600 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 13 years to get that many views.

Click here to see the complete report.