Lòng Chúng Ta Phải Gần Với Lòng Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 15:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta sẽ ban cho ngươi một tấm lòng mới

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 14:22 – 36, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:1 – 9 1 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy Luật từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Ðức Chúa Giê-su, mà thưa rằng: 2 “Sao môn đồ thầy phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.” 3 Ngài đáp rằng: “Còn các ngươi sao cũng vì cớ luật truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Ðức Chúa Trời? 4 Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: “Phải hiếu kính cha mẹ ngươi;” lại, điều nầy: “Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.” 5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: “Ai nói cùng cha mẹ rằng: “Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi,” thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.” 6 Như vậy, các ngươi đã vì luật truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời. 7 Hỡi kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: “8 “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, chúng nó giảng dạy những điều răn bởi người ta đặt ra.”

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su cùng các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp. Các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp hỏi Chúa Giê-su rằng tại sao các môn đồ của Chúa đã phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão. Chúa trả lời câu hỏi của chúng và đồng thời chỉ ra lỗi lầm của chúng. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật chỉ trích môn đồ của Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 15:1 – 2 1 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy Luật Pháp từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Ðức Chúa Giê-su, mà thưa rằng: 2 “Sao môn đồ thầy phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.”

Các bạn nghỉ sao về lời chỉ trích của những người Pha-ri-si và những thầy dạy Luật này? Không chừng có người nghỉ rằng lời của họ cũng có lý, các môn đồ nên rửa tay trước khi ăn chứ!

Hỡi các bạn ơi, họ không phải nói về việc rửa tay hàng ngày, họ đang nói về cách rửa tay theo luật truyền khẩu của các trưởng lão: “Sao môn đồ thầy phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.” Đoạn Kinh Thánh trên không phải nói rằng hàng ngày các môn đồ của Chúa Giê-su không rửa tay trước khi ăn; hơn nữa các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp cũng không quan tâm về việc rửa tay hàng ngày, họ chỉ để ý về việc rửa tay theo luật truyền khẩu.

Kinh Thánh không có ghi rằng người ta phải rửa tay trước khi ăn, chỉ khi người ta đến gần bàn thờ của Đức Chúa Trời Gia-vê thì họ phải rửa tay:

Thi Thiên 26:6 Hỡi Ðức Gia-vê, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài;

Khi các thầy tế lễ đến gần bàn thờ để phụng sự, họ phải rửa tay và chân:

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:18 – 20 Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. 19 A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. 20 Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là dâng của lễ thiêu cho Ðức Gia-vê, họ cũng phải giữ như vậy.

Nhưng các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật đi một khoảng đường xa từ Giê-ru-sa-lem đến cùng Chúa Giê-su để nói về việc các môn đồ của Chúa không rửa tay theo luật truyền khẩu trước khi ăn; họ coi việc này là một tội lỗi rất nghiêm trọng!

Luật truyền khẩu là gì? Rửa tay theo luật truyền khẩu là sao?

Luật truyền khẩu của Đạo Do Thái gồm có:

  1. Những điều lệ ở ngoài bộ Luật Pháp tức là ở ngoài 5 quyển sách đầu tiên (Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký) của Kinh Thánh.
  2. Lời giải thích các điều lệ đó và cách áp dụng các điều lệ đó

Những điều lệ của luật truyền khẩu là do các trưởng lão lập ra và được truyền từ đời này sang đời khác; nhưng các điều lệ này không phải là lời của Chúa Trời trong Kinh Thánh, bởi vậy tiên tri Ê-sai nói rằng: “chúng nó giảng dạy những điều răn bởi người ta đặt ra” (tham khảo Ma-thi-ơ 15:9). Các điều lệ này liên quan đến đời sống hàng ngày của con người, thí dụ như cách rửa tay và khi nào cần phải rửa tay: người ta phải rửa tay khi đi chợ về, khi thức dạy, trước khi ăn, trước khi cầu nguyện v.v.

Mác 7: 3 – 4 3 Vả, người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn; 4 khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng.

Chúa Giê-su chỉ ra tội lỗi của các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật

Chúa Giê-su trả lời câu hỏi của các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật bằng cách chỉ ra tội lỗi của họ. Sau đây là những điểm Chúa Giê-su khiển trách các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật:

  • Bộ Luật Pháp dạy rằng: “Phải hiếu kính cha mẹ ngươi;” và “Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.” Nhưng các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật lại nói rằng: “Ai nói cùng cha mẹ rằng: “Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi,”  thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.” Vậy các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật coi luật truyền khẩu còn quan trọng hơn của Luật Pháp của Chúa Trời.
  • Căn cứ theo luật truyền khẩu người ta không cần phải thực sự hiến dâng món tiền hay món quà cho Chúa Trời, người ta chỉ cần nói rằng: “Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi,” thì họ không cần phải hiếu kính cha mẹ! Người ta chỉ cần nói bằng miệng là đủ rồi! Ấy là phạm thượng nghịch với Chúa Trời và lại bất hiếu với cha mẹ!
  • Trong khi những người này làm việc phạm thượng nghịch với Chúa Trời, nhưng họ lại thờ kính Ngài qua môi miếng! (Tham khảo Ma-thi-ơ 15:8 “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.”
  • Những điều các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luât giảng dạy không phải là lời của Chúa Trời, nhưng là điều răn của người ta.

Lòng của chúng ta phải gần với lòng của Chúa Trời

Tuy rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta không theo luật truyền khẩu, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận lắng nghe lời khiển trách của Chúa Giê-su, bằng không chúng ta cũng phạm cùng một tội lỗi như các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật này.

Các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật chỉ thờ kính Chúa Trời bằng môi miếng, tại vì lòng của chúng thì cách xa lòng của Chúa Trời. Bởi vậy nếu chúng ta không muốn thờ kính Chúa Trời bằng môi miếng thì lòng của chúng ta phải gần với lòng của Chúa Trời.

Chúng ta phải làm gì hầu cho lòng của chúng ta gần với lòng của Ngài?

1.  Đầu tiên chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình

Mác 12:29 – 31  Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.”

2. Thứ hai chúng ta phải hiếu kính cha mẹ:

Ma-thi-ơ 15:4 Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: “Phải hiếu kính cha mẹ ngươi;” lại, điều nầy: “Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.”

3.  Thứ ba chúng ta chỉ giảng dạy lời của Chúa Trời, chúng ta không giảng dạy những điều răn do người ta đặt ra:

 Ma-thi-ơ 15:7 – 9 7 Hỡi kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, chúng nó giảng dạy những điều răn bởi người ta đặt ra.”

Kết Luận

Qua đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 15 :1 – 9, chúng ta thấy hết lòng kính mến Đức Chúa Trời Gia-vê và yêu thương người lân cận như mình là quan trọng biết bao ! Khi chúng ta thực sự vâng giữ hai điều răn này, chúng ta sẽ không đi vào đường lối sai lầm. Cho dù đôi khi chúng ta không biết nên lựa chọn con đường nào, thì chúng ta cầu xin Ngài chỉ dẫn, Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta mà chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta có thể phân biệt lời nào là lời của Chúa Trời và lời nào là lời của ma quỉ nếu chúng ta thực sự hết lòng kính mến Ngài và yêu thương người lân cận như mình.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.