Thấy Được, Nghe Được Và Hiểu Được

Ma-thi-ơ 13:10 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập ví dụ của người gieo giống, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:10 – 17 10 Môn đồ bèn đến gần Chúa mà hỏi rằng: “Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?” 11 Chúa đáp rằng: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa. 13 Bởi vậy ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: “Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; họ hầu như không nghe được bằng tai của họ, Và họ nhắm mắt mình lại, nếu không họ sẽ thấy được bằng mắt mình, nghe được bằng tai mình, hiểu được bằng lòng mình và hối cải, Và ta chữa họ được lành chăng.” 16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công nghĩa đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.”

Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi cảm thấy Chúa Trời và Chúa Giê-su không công bằng gì cả. Tại vì trong câu 12 Chúa Giê-su nói rằng: “Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa.” Tôi nghỉ rằng tại sao cho thêm những kẻ đã có, họ đã có rồi thì cần gì phải cho thêm nữa? Tại sao lại cất luôn điều của những kẻ không có? Chúa Trời nên cho thêm những kẻ không có, ấy mới là công bằng chứ! Tôi tưởng rằng tôi còn hiểu biết nhiều hơn và công bằng hơn Chúa Trời và Chúa Giê-su nữa! Quả là kiêu ngạo và phạm thượng! Thật ra chính tôi không hiểu ý nghĩa của lời Chúa! Bây giờ để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Chúa Giê-su yêu thương những kẻ không được ban cho những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng

Đầu tiên chúng ta nhìn vào đoạn Kinh Thánh từ câu 10 đến câu 13.

Ma-thi-ơ 13:10 – 1310 Môn đồ bèn đến gần Chúa mà hỏi rằng: “Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?” 11 Chúa đáp rằng: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa.13 Bởi vậy ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.”

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng:

  1. Chúng ta cần sự ban cho của Chúa Trời mới hiểu được những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, chứ không phải nhờ trí thông minh của loài người mà hiểu được những điều mầu nhiệm đó. Các môn đồ thì được ban cho biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, cho nên họ hiểu được; còn những người dân thì không được ban cho biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, cho nên họ không hiểu.
  2. Kẻ nào hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng thì sẽ được ban cho thêm hiểu biết càng nhiều hơn.
  3. Ngược lại, kẻ nào không hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng thì cả những sự hiểu biết họ đang có sẽ bị cất luôn.

Xin các bạn để ý, các thí dụ là những câu chuyện lý thú lại bao hàm ý nghĩa thuộc linh sâu xa, dễ nhớ và dễ hiểu, ngay cả những người không biết chữ cũng hiểu được. Chúa Giê-su thương xót cho những người không hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, bởi vậy Chúa phán thí dụ cùng họ với mục đích là để giúp đỡ họ. Trước kia tôi đã nghỉ lầm rằng Chúa Trời và Chúa Giê-su là không công bằng!

Tại sao người dân không hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng?

Không hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng là cực kỳ nghiêm trọng, chứ không phải là chuyện nhỏ, tại vì ngay cả những sự hiểu biết họ đang có cũng sẽ bị cất luôn (“12 Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa”), rốt cuộc “họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.” Bởi vậy chúng ta phải tìm hiểu vấn đề này một cách cẩn thận. Tại sao họ không hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng?

Ma-thi-ơ 13:14 – 15 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: “Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; họ hầu như không nghe được bằng tai của họ, Và họ nhắm mắt mình lại, nếu không họ sẽ thấy được bằng mắt mình, nghe được bằng tai mình, hiểu được bằng lòng mình và hối cải, Và ta chữa họ được lành chăng.”

Những người này không hiểu biết sự mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, ấy là tại vì: Lòng của họ đã cứng cỏi và họ nhắm mắt lại (câu 15). Về một mặt khác, nếu họ thấy được việc làm của Chúa, nghe được và hiểu được lời dạy của Chúa, ăn năn hối cải thì Chúa sẽ chữa cho họ được lành.

Nhưng lòng cứng cỏi có nghĩa là gì? Tại sao lòng của họ lại cứng cỏi? Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta phải tra khảo nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “cứng cỏi” là “παχύνω” (pachuno),

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:12 – 15 12 Thì một mình Đức Gia-vê đã dẫn dắt người thể ấy, Không có thần nào khác ở cùng người. 13 Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ, Y-sơ-ra-ên ăn hoa quả của đồng ruộng, Ngài khiến người hút mật của hòn đá, Dầu của hòn đá cứng hơn hết, 14 Và nút mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba-san, và dê đực, Cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch; Người có uống huyết của nho như rượu mạnh. 15 Giê-su-run đã mập mạp và cất đá, Người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Ðức Chúa Trời, là Ðấng dựng nên người, Và khinh dể hòn đá của sự cứu ơn ngươi.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “mập mạp” trong câu 15 “Giê-su-run đã mập mạp và cất đá…” chính là cùng một chữ với “pachuno” dùng trong Ma-thi-ơ 13:15. Ý nghĩa của chữ này là: trở nên mập mạp, không nhậy cảm; còn “Giê-su-run” là chỉ dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:12 – 15 là lời tiên tri nói rằng sau khi Chúa Trời Gia-vê dẫn đưa dân tộc Y-sơ-ra-ên vào một nơi rất tốt, họ ăn uống hưởng thụ mọi điều, rồi họ trở nên mập mạp, lớn và béo tròn, thì họ sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời, thậm chí khinh dể Ngài, hòn đá của sự cứu ơn nữa.

Bây giờ chúng ta áp dụng ý nghĩa cùa chữ “pachuno” vào Ma-thi-ơ 13:15, thì chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. Chúa Giê-su trích dẫn lời tiên tri của Ê-sai nói rằng giàu sang và hưởng thụ đã khiến tâm hồn của dân chúng trở nên không nhậy cảm, họ lìa bỏ Đức Chúa Trời; tuy rằng ở bề ngoài họ vẫn thờ phượng Ngài, nhưng họ không vâng giữ lời của Ngài, họ thậm chí khinh dể hòn đá của sự cứu ơn, tức là Đức Chúa Trời. Chẳng những thế, ho còn nhắm mắt lại (Ma-thi-ơ 13:15: “…Và họ nhắm mắt mình lại, nếu không họ sẽ thấy được bằng mắt mình…”), tại sao họ nhắm mắt lại? Tại vì họ không muốn nhìn vào lẽ thật. Khi tâm hồn của họ là cứng cỏi, không nhậy cảm, họ thậm chí khinh dể Đức Chúa Trời và không muốn nhìn vào lẽ thật thì lẽ dĩ nhiên họ không được ban cho những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, rốt cuộc họ không hiểu chi hết! Hơn nữa, nếu những người này không ăn năn hối cải, chẳng những họ không được ban cho sự hiểu biết về nước Thiên Đàng, mà cả những sự hiểu biết họ đang có cũng bị cất luôn. Sự hiểu biết là do Chúa Trời ban cho, Ngài có quyền ban cho, và Ngài cũng có quyền cất đi.

Các môn đồ được ban cho sự hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng

Về một mặt khác, Chúa Giê-su nói các môn đồ lại được ban cho hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 13:11: “…Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng…”). Tại sao các môn đồ lại được ban cho hiểu biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng? Ấy là lại tại vì họ vâng giữ lời của Chúa Trời, họ kính mến Ngài và họ hao mộ lẽ thật.

Chúa Giê-su còn nói rằng: “12 Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa.” Câu này có nghĩa là kẻ nào có sự hiểu biết của nước Thiên Đàng thì sẽ được ban cho hiểu biết càng nhiều hơn. Tại sao?

Tại vì khi họ hiểu biết những điều mầu nhiệm càng nhiều thì họ càng kính mến Chúa Trời và càng vâng phục Ngài, rồi Chúa Trời sẽ ban cho họ càng nhiều hơn; và cứ như vậy sự hiểu biết của họ cứ gia tăng, rốt cuộc họ được dư dật.

Chúa Trời sẽ ban thêm cái gì cho những tín đồ trung tín?

Chúng ta tra khảo các đoạn Kinh Thánh để giải đáp câu hỏi này.

2 Cô-rinh-tô 1:3 – 4  3 Chúc tạ Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Ðức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. 4 Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Cô-rinh-tô 1:3 – 4 nói rằng Đức Chúa Trời yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn chúng tôi gặp phải, hầu cho chúng tôi cũng có thể đi yên ủi kẻ khác khi họ gặp khốn nạn.

2 Cô-rinh-tô 9:8 – 9 8 Ðức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, 9 như có chép rằng: Người đã rải ra, đã bố thí cho kẻ nghèo; Sự công nghĩa của người có đời đời.

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Cô-rinh-tô 9:8 – 9 chỉ ra rằng Chúa Trời ban cho các con cái của Ngài đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho họ hằng đầy đủ cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.

Ê-phê-sô 1:7 – 9 7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Chúa, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Chúa, 8 mà Chúa đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa, theo ý định mà Chúa đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Chúa.

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 1:7 – 9 chỉ ra rằng sau khi chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-su, Chúa ban cho chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta hiểu biết ý muốn của Chúa.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 3:12 – 13 12 Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cùng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, 13 hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt Ðức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Ðức Chúa Giê-su chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ của Chúa! Đoạn Kinh Thánh trên 1 Thê-sa-lô-ni-ca 3:12 – 13 chỉ ra rằng Chúa Giê-su ban cho các anh em thêm và đầy lòng yêu thương với nhau và đối với mọi người, hầu cho lòng các anh em được vững vàng, thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời.

Phước cho những người thấy được và nghe được

Chúa Giê-su còn phán rằng những người thấy được và nghe được là có phước lắm.

Ma-thi-ơ 13:16 – 17 16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công nghĩa đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.”

Chúa Giê-su phán cùng các môn đồ rằng:

  1. Phước cho mắt của họ, vì họ thấy được. Họ thấy được cái gì? Tại vì họ đi theo Chúa Giê-su truyền giảng Tin Lành trong các thành và các làng, họ chứng kiến Chúa làm các phép lạ để trừ quỉ, chữa lành người bịnh và khiến kẻ chết sống lại.
  2. Phước cho tai của họ, vì họ được nghe lời giảng chân lý của Chúa và hiểu được.
  3. Có nhiều đấng tiên tri và nhiều người công nghĩa đã ước ao thấy những phép lạ Chúa làm và nghe lời giảng giải của Chúa, nhưng họ không được thấy và chẳng được nge.

Đến đây các bạn chắc thắc mắc rằng tại sao các đấng tiên tri và nhiều người công nghĩa lại biết về Chúa Giê-su? Hỡi các bạn ơi, tại vì Đức Chúa Trời Gia-vê đã khải thị cho các tiên tri và những người công nghĩa rằng Đấng Cưu Thế sẽ đến vào thế gian để cứu chuộc người dân của Ngài. Bây giờ chúng ta nhìn vào một vài lời tiên tri trong Cựu Ước.

Một vài lời tiên tri trong Cựu Ước nói về Đấng Cứu Thế

Ê-sai 7:14 14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.

Ma-thi-ơ 1:23 đã trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 7:14 t (Xin đọc bài giảng “Gia Phổ Và Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Christ” để hiểu rõ lời giải thích)

Mi-chê 5:2 2 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Ðấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.

Ma-thi-ơ 2:6 đã trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên Mi-chê 5:2 (Xin đọc bài giảng “Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đồng Phương Và Cuộc Chạy Trốn Qua Ê-díp-tô”)

Ê-sai 9:1 – 2 1 Nhưng, cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa Ðức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li xuống; nhưng trong kỳ sau Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại, được vinh hiển. 2 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 9:1 – 2 đã được trích dẫn trong Ma-thi-ơ 4:15 – 16.

Ê-sai 53:4 4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

Chúa Giê-su đã trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên trong Ma-thi-ơ 8:17 (Xin đọc bài giảng “Truyền Giảng Tin Lành – Chữa Lành Bịnh Tật” để hiểu rõ lời giải thích)

Ê-sai 42:1 – 4 1 Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. 2 Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. 3 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. 4 Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.

Chúa Giê-su đã trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên trong Ma-thi-ơ 12:18 – 21 (Xin đọc bài giảng “Sự Ứng Nghiệm Hoàn Toàn Của Lời Tiên Tri” để hiểu rõ lời giải thích)

Ê-sai 61:1 – 2 1 Thần của Chúa Gia-vê ngự trên ta; vì Ðức Gia-vê đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Ðức Gia-vê, và ngày báo thù của Ðức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu;

Chúa Giê-su đã trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên trong Lu-ca 4:18 – 19.

Trong Cựu Ươc có rất nhiều lời tiên tri nói về Đấng Cứu Thế sẽ đến vào thế gian và những công việc Ngài làm, ở đây tôi chỉ trích dẫn một vài lời tiên tri thôi. Bởi vậy các đấng tiên tri và những người công nghĩa ước ao được thấy việc làm của Đấng Cứu Thế và lắng nghe lời dạy của Ngài, nhưng họ chẳng được thấy và chẳng được nghe. Chỉ có các môn đồ trong thời của Chúa Giê-su được chứng kiến những việc Chúa làm và lắng nghe lời giảng đầy dẫy ơn huệ và công nghĩa của Chúa, cho nên họ là những người có phước nhất trong lịch sự loài người từ xưa đến giờ.

Kết Luận: Hàng ngày chúng ta nên làm những việc đẹp lòng Chúa Trời

 Trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 13:10 – 17 Chúa Giê-su giải thích rằng chỉ khi Chúa Trời ban cho sự hiểu biết thì chúng ta mới thấy được, nghe được và hiểu được những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng và lời của Ngài. Chúa Trời ban sự hiểu biết cho những người kính mến Ngài và ham mộ lẽ thật. Bởi vậy hàng ngày chúng ta nên làm những việc đẹp lòng Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban sự hiểu biết cho chúng ta ngày càng gia tăng, và chúng ta sẽ có mối quan hệ với Ngài càng ngày càng thân mật. Ấy là một phước lành các đấng tiên tri và những người công nghĩa thường ước ao mà không đạt được.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.