Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5 – 8Birds 06

(Tải xuống bản in PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về việc bố thí cho kẻ nghèo trong Ma-thi-ơ 6:1 – 4. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 6:5 – 8 5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và góc đường, để cho người ta thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, là Đấng ở nơi kín đáo, và Cha ngươi, là Ðấng thấy ở nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. 7 Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng rằng vì lời mình nhiều thì được nhận. 8 Vậy, đừng làm như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. đọc tiếp

Bố thí Cho Kẻ Nghèo

Ma-thi-ơ 6:14

Bố Thí Cho Kẻ Nghèo

Bố Thí Cho Kẻ Nghèo

(Tải xuống bản in PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo hoàn tất Ma-thi-ơ chương 5 , hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ chương 6.

Ma-thi-ơ 6:1 – 4 1 Hãy cẩn thận, đừng làm việc công nghĩa của các ngươi trước mặt người ta để cho họ thấy. Bằng không, các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. 2 Vậy khi ngươi bố thí cho kẻ nghèo, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi ngươi bố thí cho kẻ nghèo, đừng cho tay trái biết tay phải làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí của ngươi được giữ kín; và Cha ngươi là Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.  đọc tiếp

Hoàn Hảo Và Yêu Thương Kẻ Thù Nghịch Của Mình

Ma-thi-ơ 5:43 – 48

 

(Tải xuống bản in PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:38 – 42, nếu các bạn thấy lời dạy trong đoạn Kinh Thánh đó là khó mà vâng giữ, thì đoạn Kinh Thánh kế tiếp mà chúng ta tra khảo hôm nay lại càng khó khăn hơn nữa.

Ma-thi-ơ 5:43 – 48 43 Các ngươi có nghe lời dạy rằng: “Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.” 44 Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ ác cùng kẻ lành, ban mưa cho kẻ công nghĩa cùng kẻ độc ác. 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được phần thưởng gì đâu? Ngay cả những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có gì hơn ai đâu? Ngay cả những người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48 Thế thì, các ngươi hãy nên hoàn hảo, như Cha các ngươi ở trên trời là hoàn hảo.”  đọc tiếp

Chống Cự Lại Kẻ Ác Bằng Quyền Năng Và Trí Tuệ Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 5:38 – 42

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:33 – 37, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:38 – 42 38 “Các ngươi có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng ta bảo các ngươi, đừng chống cự lại kẻ ác. Nếu ai vả má bên hữu ngươi, thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy chiếc áo trong của ngươi, thì hãy để họ lấy luôn chiếc áo ngoài nữa.  41 Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, thì hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi thì hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng ngoảnh mặt quay đi.” đọc tiếp

Lời Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc

Ma-thi-ơ 5:33 – 37

Lời Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:31 – 32, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:33 – 37 33 Các ngươi cũng có nghe lời dạy cho người xưa rằng: “Ngươi chớ thề dối, nhưng hãy giữ trọn vẹn lời thề của mình với Chúa.” 34 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Đừng thề chi hết; đừng chỉ vào trời mà thề, vì trời là ngai của Chúa Trời; 35 đừng chỉ vào đất mà thề, vì đất là bệ chân của Ngài; đừng chỉ vào thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. 36 Đừng chỉ vào đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc trở nên trắng hay là đen được. 37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: “phải, phải, không, không.” Còn điều gì nói thêm đó đều từ quỉ dữ mà ra.” đọc tiếp

Mối Quan Hệ Giữa Chúa Trời Và Người Dân Của Ngài

Ma-thi-ơ 5:31 – 32Tiny church

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:27 – 30, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:31 – 32  31 Có lời nói rằng: “Nếu người nào ly dị vợ mình, thì hãy cho vợ giấy ly dị.” 32 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Nếu người nào ly dị vợ mà không phải vì sự đồi bại, thì người ấy làm cho vợ mình phạm tội tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị ly dị, thì cũng phạm tội tà dâm. 

Tại sao Chúa Giê-su nói rằng nếu người nào ly dị vợ mình thì người ấy khiến vợ mình phạm tội tà dâm? Tại sao một người đàn ông khác cưới đàn bà này thì ông đó cũng phạm tội tà dâm luôn? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này từng bước một. đọc tiếp

Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm

Ma-thi-ơ 5:27 – 30

Ta sẽ ban một tấm lòng mới cho các ngươi , ta sẽ đặt Linh của ta trong các ngươi

Ta sẽ ban một tấm lòng mới cho các ngươi , ta sẽ đặt Linh của ta trong các ngươi

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:21 – 26, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:27 – 30 27 Các ngươi đã nghe lời nói rằng: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” 28 Nhưng ta nói cho các ngươi biết: “Hễ ai nhìn một người đàn bà với lòng tham muốn đàn bà ấy, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đàn bà ấy rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu gây cho ngươi phạm tội, thì hãy móc nó ra và quăng nó cho xa ngươi đi; vì chẳng thà chịu một phần thân thể ngươi bị hủy hoại còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu gây cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt nó ra mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì chẳng thà chịu một phần thân thể ngươi bị hủy hoại còn hơn là cả thân thể ngươi đi vào địa ngục.” đọc tiếp

Tức Giận Và Giết Người – Bình Yên Và Nên Thánh

Ma-thi-ơ 5:21 – 26

Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người

Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:17 – 20, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:21 – 26 21 Các ngươi có nghe lời nói cho người xưa rằng: “Chớ giết người. Hễ ai giết người thì sẽ bị xét xử.” 22 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Hễ ai tức giận anh em mình thì đáng bị xét xử. Ai mắng nhiếc anh em mình là ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xét xử; ai mắng anh em mình là ngu dại thì đáng bị ném vào lửa địa ngục. 23 Bởi vậy nếu khi ngươi đem dâng của lễ trên bàn thờ, mà nhớ đến anh em mình có điều gì bất hòa với mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, và đi hòa giải với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. 25 Hãy mau mau hòa thuận với kẻ thù nghịch với mình khi còn đi trên đường với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan tòa, quan tòa giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. 26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi không ra khỏi tù được cho đến khi ngươi trả hết đồng tiền cuối cùng.  đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Làm Trọn Vẹn Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 5:17 – 20

Chúa Giê-su giảng dạy dân chúng

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tám Đức Tính Trong Ma-thi-ơ 5:3 – 12 Là Điều Kiện Để Trở Thành “Muối Của Đất” Và “Sự Sáng Của Thế Gian”

Kỳ trước chúng ta đã học xong tám phước lành trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 – 12.

Xin các bạn để ý, Chúa Giê-su không phải dạy rằng tám hạng người này có tám đức tính khác nhau thì được hưởng tám phước lành khác nhau, người này có đức tính A thì được ban cho phước lành A, người kia có đức tính B thì được ban cho phước lành B. Không phải như vậy đâu, hỡi các bạn ơi. Tám phước lành này là dính liền với nhau và đều được bao gồm trong ơn cứu chuộc, khi ta được cứu chuộc thì ta được cả tám phước lành. Đồng thời tám đức tính này cũng tương đương với nhau, chứ không phải là tám hạng người có tám đức tính khác nhau. Hết thảy tám đức tính đó đều nằm trong trong một đức tính chung là trung tín vâng phục. Những người trung tín vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì được ban cho ơn cứu chuộc, trong ơn cứu chuộc thì gồm cả tám phước lành. Ngược lại những kẻ không trung tín vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì không được ơn cứu chuộc, và họ cũng không được phước lành nào cả. đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Nghĩa

Ma-thi-ơ 5:10 – 12

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:9: “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên vì sẽ được gọi là con Chúa Trời.” Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:10 – 12 10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ của ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo các ngươi, thì các ngươi được phước. 12 Hãy vui vẻ, và hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời thì lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa thì có phước lắm, bởi vì vương quốc Thiên Đàng là của họ. Xin các bạn để ý vào những chữ này, “vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy,” ở đây Chúa đang nói về chuyện xảy ra hiện bây giờ, chứ không phải là chuyện trong tương lai. Hiện bây giờ vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy, tức là vương quốc Thiên Đàng là ở trong lòng của những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa.

Hơn nữa khi nào vì cớ của Chúa Giê-su mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo chúng ta thì ta được phước. Ấy là “vì cớ của Chúa Giê-su”, chứ không phải vì tội lỗi của mình. Giả tỉ chúng ta phạm tội lỗi mà bị người khác mắng nhiếc, thì điều đó chẳng có gì đáng mừng rỡ cả. Ngược lại nếu chúng ta bị bắt bớ vì cớ của Chúa thì ta hãy hân hoan mừng rỡ, tại vì phần thưởng của ta ở trên trời thì lớn lắm, ấy là phần thưởng ở trong tương lai. Những đấng tiên tri cũng từng bị người đời bắt bớ như vậy. đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Tạo Nên Bình Yên

Ma-thi-ơ 5:9

Bình yên từ trên trời giáng xuống

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:8, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp. 

Ma-thi-ơ 5:9 9 “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên, vì sẽ được gọi là con Chúa Trời!”

Những chữ “sẽ được gọi là con Chúa Trời” chỉ ra rằng Chúa Giê-su đang nói về phước lành trong tương lai. Trong tương lai vào ngày Phán Xét, ai được gọi là con Chúa Trời thì người ấy sẽ được nhận vào vương quốc Thiên Đàng để hưởng sự sống đời đời.

Bây giờ để tôi giải thích cho quí vị ý nghĩa của từ ngữ “kẻ tạo nên bình yên” từng bước một. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của “bình yên” trong Kinh Thánh. đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8

Một tấm lòng trong sạch!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo Tin Lành theo Ma-thi-ơ. Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:7, hôm nay ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:8 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

Chúa Giê-su dạy rằng những người có lòng trong sạch thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thấy Chúa Trời.

Xin các bạn để ý vào những chữ “sẽ được thấy Chúa Trời”, ở đây Chúa Giê-su đang nói về chuyện trong tương lai, chứ không phải là chuyện bây giờ. Trong tương lai khi chúng ta được nhận vào vương quốc Thiên Đàng thì ta sẽ được thấy Chúa Trời. Ngược lại nếu chúng ta không được thấy Chúa Trời trong tương lai thì có nghĩa là ta không được vào vương quốc Thiên Đàng, ta không được hưởng sự sống đời đời, chúng ta sẽ bị hư mất! Ấy là một điều rất nghiêm trọng.

Nếu chúng ta muốn được được thấy Chúa Trời trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng thì hiện bây giờ ta phải có một tấm lòng trong sạch. đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Hay Thương Xót

Ma-thi-ơ 5:7

Yêu thương người lân cận như mình là làm trọn Luật Pháp

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:6: “Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn !” hôm nay chúng ta học tiếp Ma-thi-ơ 5:7.

Ma-thi-ơ 5:7 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót !

Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ hay thương xót người khác thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được Chúa Trời Đức Gia-vê thương xót lại. Xin các bạn để ý, ở đây Chúa không phải nói rằng những kẻ có lòng thương xót thì sẽ được người khác thương xót lại, nhưng ấy là chính Chúa Trời sẽ thương xót họ. đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Đói Khát Sự Công Nghĩa

Ma-thi-ơ 5:6

Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:5, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:6 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn !

Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ đói khát sự công nghĩa thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thỏa mãn. Bây giờ tôi sẽ giải thích ý nghĩa của câu Kinh Thánh này từng bước một.  đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Nhu Mì

Ma-thi-ơ 5:5

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Gia-vê và chờ đợi Ngài.

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Gia-vê và chờ đợi Ngài.

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Một Câu Chuyện Tranh Giành Gia Tài

Nhiều năm về trước ở Hong Kong có một chuyện tranh giành gia tài xảy ra trong một gia đình giàu có. Khi người cha đang bịnh nặng, thì trong gia đình xảy ra cuộc tranh giành gia tài. Các bạn có biết những người nào tranh giành gia tài không? Ấy là người mẹ tranh giành với bốn đứa con cái của mình! Trong khi người cha bịnh nặng, nhưng còn chưa chết, thì họ đã tranh giành với nhau rồi; họ đưa ra tòa mà thưa kiện, mỗi bên đều mướn luật sư để biện hộ cho mình. Người cha đang bịnh nặng mà nhìn thấy họ tranh giành như vậy thì hẳn là càng buồn khổ thêm nữa. Sự kiện này khuấy động dư luận ở Hong Kong, ngày nào ngày nấy các tờ báo đều có bài tường thuật dài về cuộc tranh giành này. Hồi đó chồng tôi và tôi đang phụng sự tại một hội thánh ở Úc-đại-lợi, tin tức của sự kiện này lan truyền qua bên Úc luôn. Tôi không có thì giờ theo dõi từng chi tiết của sự kiện này, tôi chỉ là nghe người khác kể lại thôi. Tôi nghe nói rằng sau khi người cha qua đời rồi, tòa án xét xử mỗi bên đều được một phần của gia tài. đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Than Khóc

Ma-thi-ơ 5:4

Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi !

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:3, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:4 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Nghèo Khổ Trong Tâm Linh

Ma-thi-ơ 5:1 – 3

Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Đại Ý Sơ Lược Của Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 4:12 – 25

Kỳ Trước chúng ta đã tra khảo sự kiện ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Khi Chúa Giê-su nghe tin rằng Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù rồi, thì Chúa rời đến thành phố Ca-bê-na-um của xứ Ga-li-lê. Ở đó Chúa Giê-su khởi sự truyền giảng Tin Lành, Chúa dạy rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần.” (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải). Một hôm Chúa Giê-su đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, Chúa thấy Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, cùng với em là Anh-rê, họ đang thả lưới dưới biển. Chúa kêu gọi hai anh em này: “Các ngươi hay theo ta, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Xin đọc bài giảng “Tay Đánh Lưới Người” để hiểu rõ ý nghĩa của “Tay Đánh Lưới Người”). Chúa Giê-su đi khắp xứ Ga-li-lê, Chúa đi vào các nhà hội để rao truyền Tin Lành của vương quốc Chúa Trời, và Chúa còn chữa lành mọi thứ bịnh tật trong dân chúng.

Tám Phước Lành Trong Bài Giảng Trên Núi

Bây giờ chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ 5. Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Lành theo Ma-thi-ơ có thể chia làm 5 bộ phận, mà chương 5, 6 và 7 chính là phần thứ nhất trong nguyên bộ lời dạy của Chúa.  Ba chương này được gọi là “Bài giảng trên núi”.

Trong 3 chương này Chúa Giê-su giảng dạy về những đức tính của người dân của vương quốc Chúa Trời. Các nhà học giả Kinh Thánh cho rằng Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7 là Hiến Pháp của vương quốc Chúa Trời. Trong Tân Ước, Tín Đồ Cơ Đốc là người dân của vương quốc Chúa Trời, cho nên chúng ta phải hiểu rõ lời dạy trong 3 chương này, rồi chúng ta mới có thể sống một cuộc sống xứng đáng là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 5:1 – 12  1 Khi Chúa Giê-su thấy đoàn dân đông, Chúa đi lên núi. Khi Chúa ngồi xuống, các môn đồ đến gần Chúa. 2 Chúa mở miệng mà truyền dạy rằng:

3 “Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy!

4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ được thừa hưởng đất đai!

6 Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn!

7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

9 Phước cho những kẻ tạo nên bình yên, vì sẽ được gọi là con Chúa Trời!

10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ của ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo các ngươi, thì các ngươi được phước. 12 Hãy vui vẻ, và hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời thì lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su giảng dạy về 8 phước lành Chúa Trời ban cho chúng ta. Các bạn hẳn muốn được hưởng phước lành do Chúa Trời ban cho chứ, phải không? Nếu bạn muốn được hưởng 8 phước lành này, thì bạn phải trở thành loại người mà Chúa mô tả trong đoạn Kinh Thánh trên, nào là kẻ nghèo khổ trong tâm linh, nào là kẻ than khóc, nào là kẻ nhu mì, nào là kẻ bị người ta mắng nhiếc, bắt bớ v.v. Khi chúng ta trở thành loại người này, thì chúng ta mới phù hợp điều kiện để được hưởng phước lành.

Không chừng bạn sẽ nói rằng: “Cái gì đây? Hạng người như vậy mới được Chúa Trời ban phước ư? Cái gì mà kỳ lạ ghê!” Hỡi các bạn ơi, đây là lời dạy của Chúa Giê-su, chứ không phải là lời của tôi, tôi chỉ là thuật lại lời của Chúa thôi. Lời dạy của Chúa Giê-su thì rất sâu xa uyên thâm; tại vì chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa trong lời dạy của Chúa, cho nên ta thấy lời của Chúa thiệt là kỳ lạ. Bây giờ để chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của từng phước lành kể trên.

Nghèo Khổ Trong Tâm Linh Có Nghĩa Là Gì?

Ma-thi-ơ 5:3 3 Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy!

Nghèo khổ trong tâm linh có nghĩa là gì? Chúng ta đều biết rõ nghèo khổ về tiền tài vật chất là cái gì, phải không? Vậy để tìm hiểu ý nghĩa của nghèo khổ trong tâm linh, chúng ta có thể so sánh một người nghèo khổ trong tâm linh với một người nghèo khổ về tiền tài vật chất.

Một người nghèo khổ về tiền tài vật chất thì không có tiền, nhiều khi còn mắc nợ nữa, một người càng nghèo thì mắc nợ càng nhiều. Còn một người nghèo khổ trong tâm linh thì mắc nợ Chúa Trời! Các bạn đừng có ngạc nhiên, Kinh Thánh mô tả tội lỗi như một món nợ, khi ta phạm tội lỗi thì ta mắc nợ Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 6:12 – 15 12 “Xin tha nợ cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ mắc nợ cùng chúng tôi. 13 Xin chớ để chúng tôi sa vào cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” 14 Nếu các ngươi tha tội cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha tội cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ các ngươi. 

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su nói về tha nợ trong câu 12, rồi Chúa nói về tha tội cho người ta trong câu 14 và 15. Chúa so sánh tội lỗi như một món nợ. Khi ta phạm tội nghịch với Chúa Trời thì ta mắc nợ Ngài. Tương tự như vậy khi người khác phạm tội nghịch với ta thì họ mắc nợ ta. Khi chúng ta tha kẻ mắc nợ ta có nghĩa là ta tha tội cho người đó. Nếu ta tha tội cho người ta thì Chúa Trời cũng sẽ tha thứ chúng ta, nếu chúng ta không tha tội cho người ta thì Chúa Trời cũng sẽ không tha thứ chúng ta.

Ma-thi-ơ 18:21 – 27 21 Lúc ấy, Phi-e-rơ bèn đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, tôi sẽ tha cho người mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 22 Chúa Giê-su đáp rằng: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23 Vì thế, vương quốc Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi vua bắt đầu soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua mười ngàn ta-lâng. 25 Nhưng vì người không có gì để trả nợ, thì chủ ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. 26 Tên đầy tớ nầy quỳ xuống van lạy: “Xin chủ hoãn lại cho con, con sẽ trả hết!” 27 Chủ của tên đầy tớ kia bèn động lòng thương xót, thả người ra và tha nợ của người.”

Trong đoạn Kinh Thánh này, Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-su rằng người phải tha cho anh em bao nhiêu lần, Chúa đáp rằng phải đến bảy mươi lần bảy; rồi Chúa giảng dạy về sự tha tội bằng câu chuyện của một người đầy tớ được ông vua tha nợ. Ở đây Chúa Giê-su lại so sánh tội lỗi như một món nợ.

Tên đầy tớ này mắc nợ ông vua mười ngàn (10.000) ta-lâng bạc. Các bạn có biết mười ngàn ta-lâng bạc là bao nhiêu không? Trong thời của Chúa Giê-su, tiền công một ngày của người công nhân lao động là 1 đơ-ni-ê; 1 ta-lâng bạc là tương đương với 10 ngàn (10.000) đơ-ni-ê, có nghĩa là người công nhân phải làm việc 10.000 ngày mới kiếm được 1 ta-lâng bạc, mà 10.000 ngày tức là 27 năm. Một người công nhân phải làm việc 27 năm trời mới kiếm được 1 ta-lâng bạc. Tên đầy tớ kia mắc nợ ông vua mười ngàn (10.000) ta-lâng, người phải làm việc 270.000 (2 trăm 70 ngàn) năm mới trả được món nợ!! Người sẽ không bao giờ trả được món nợ!

Chúa Giê-su muốn cho ta thấy rằng tội lỗi của ta là nghiêm trọng đến dường nào, chúng ta không bao giờ trả được món nợ, chúng ta tuyệt đối không cách nào tẩy sạch tội lỗi của mình. Chỉ có một lối thoát duy nhất cho chúng ta là cầu xin Chúa Trời ban ơn điển tha tội cho ta!

Một người nghèo khổ trong tâm linh là một người biết rằng mình đã mắc nợ Chúa Trời một món tiền khổng lồ, có nghĩa là mình đã phạm tội lỗi trầm trọng; người biết rằng mình không cách nào trả nổi món nợ này bằng khả năng của mình. Cho nên người tự hạ mình xuống cầu xin Chúa Trời ban ơn điển tha tội cho mình, người vui lòng phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài cải quản sử dụng.

Căn cứ theo câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 thì vương quốc Thiên Đàng là của những người như vậy. Những người nghèo khổ trong tâm linh thì được nhận vào vương quốc Chúa Trời, họ là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Hết thảy người đời đều đã phạm tội, nhưng rất ít người nhận thấy mình là tội nhận. Có nhiều người còn kiêu ngạo khinh thường ơn điển của Chúa Trời nữa. Ngược lại những đầy tớ rất trung tín của Chúa Trời lại thấy rằng mình đã phạm tội trầm trọng. Sứ đồ Phao-lô hết lòng hết sức rao truyền Tin Lành suốt đời, mà người nói rằng mình là người nặng tội nhất.

1 Ti-mô-thê 1:15 15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng được đón nhận hoàn toàn: Chúa Giê-su Christ đã đến vào thế gian để cứu vớt những người tội lỗi, mà tôi là người nặng tội nhất.

Sự Liên Hệ Giữa Nghèo Khổ Trong Tâm Linh Và Nghèo Khổ Về Tiền Tài Vật Chất

Các bạn nghĩ rằng giữa nghèo khổ trong tâm linh và nghèo khổ về tiền tài vật chất có sự liên hệ hay không?

Lu-ca 6:20 20 Chúa ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: “Phước cho các ngươi nghèo khổ, vì vương quốc Chúa Trời thuộc về các ngươi!” 

Đây là câu Kinh Thánh tương đương với Ma-thi-ơ 5:3. Trong câu này Chúa không phải nói về nghèo khổ trong tâm linh nữa, mà là nghèo khổ túng thiếu về tiền tài vật chất. Căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì những người nghèo khổ về tiền tài vật chất là có phước lắm, tại vì vương quốc Chúa Trời thuộc về họ, họ là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Các bạn chắc ngạc nhiên lắm, phải không? Tại sao chỉ vì những người này là nghèo khổ thì họ được làm người dân của vương quốc Chúa Trời? Điểm này thì khó hiểu quá! Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một.

Câu Kinh Thánh Lu-ca 6:20 dạy rằng vương quốc Chúa Trời thuộc về những người nghèo khổ về tiền tài vật chất; còn câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 thì dạy rằng vương quốc Thiên Đàng thuộc về những kẻ nghèo khổ trong tâm linh. Khi chúng ta so sánh hai câu Kinh Thánh này với nhau, ta thấy rằng giữa nghèo khổ trong tâm linh và nghèo khổ về tiền tài vật chất hẳn có một sự liên hệ rất quan trọng. Sự liên hệ đó là cái gì?

Khi chúng ta thiếu thốn vật chất tiền tài thì ta biết rõ lắm, lẽ dĩ nhiên ta biết mình là nghèo hay không. Nhưng về phương diện tâm linh thì phần đông người đời không biết mình đang mắc nợ Chúa Trời, chỉ có một số ít người nhận thấy được tội lỗi trầm trọng của mình. Tại sao có người thì nhận thấy được tội lỗi của mình mà có người thì không nhận thấy được?

Thông thường những người giàu sang thì khó mà nhận thấy được tội lỗi của mình. Chẳng những thế, Kinh Thánh ghi rằng khi người dân của Chúa Trời trở nên giàu sang sung túc thì họ sẽ phản nghịch lại Ngài. 

Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:20 20 Vì ta sẽ đưa dân nầy vào xứ tràn trề sữa và mật ong, là xứ ta đã hứa ban cho các tổ tiên của họ, và họ sẽ ăn no nê và béo mập, rồi họ sẽ hướng về các thần khác và thờ phượng chúng, họ sẽ khinh dể ta và phá vỡ giao ước của ta. 

Chúa Trời Gia-vê phán rằng sau khi người dân Y-sơ-ra-ên ăn no nê và béo mập thì họ sẽ thờ phượng các thần khác và khinh dể Ngài!

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:15 15 Giê-su-run đã mập mạp và tung chân đá, người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Chúa Trời, là Ðấng dựng nên người, và khinh dể Hòn Ðá của sự cứu chuộc của người.

Giê-su-run tức là Y-sơ-ra-ên. Khi Y-sơ-ra-ên trở nên mập mạp, béo tròn thì người sẽ lìa bỏ Chúa Trời và còn khinh dể Ngài nữa!

Hai đoạn Kinh Thánh trên cho ta thấy rằng ngay cả người dân của Chúa Trời cũng sẽ phản nghịch lại Ngài khi họ trở nên giàu sang béo mập. Tiền tài có tác dụng khiến cho người ta không thấy được quyền năng vĩ đại của Chúa Trời và khiến họ trở nên phản nghịch với Ngài.

Khi những người giàu sang gặp điều gì khó khăn, họ có thể dùng tiền bạc để giải quyết hầu hết nan đề của họ. Xin các bạn để ý, tôi nói là hầu hết nan đề của họ, chứ không phải là hết thảy nan đề. Thông thường những người giàu sang không cần phải cầu xin Chúa Trời giúp đỡ họ, vì vậy họ không kinh lịch được quyền năng và ơn điển của Ngài. Nhưng chính là khi ta kinh lịch quyền năng và ơn điển của Chúa Trời thì đôi mắt tâm linh của ta mới được sáng tỏ, rồi ta mới thấy được tội lỗi của mình và nhân từ thương xót của Ngài. Mà những người giàu sang không kinh lịch được quyền năng và ơn điển của Chúa Trời, cho nên đôi mắt tâm linh của họ là mù lòa, họ không thấy được tội lỗi của mình.

Ngược lại những người nghèo khổ túng thiếu thường gặp khó khăn về mọi phương diện, không ai giúp đỡ họ, không ai thương xót cho họ, họ chỉ có cầu xin Chúa Trời, bởi vậy mà họ kinh lịch được quyền năng ơn điển của Ngài thường xuyên, cho nên đôi mắt tâm linh của họ được sáng tỏ, họ thấy rõ tội lỗi của mình và nhân từ thương xót của Ngài, họ cầu xin Ngài tha tội và họ vui lòng phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài. Rốt cuộc họ được nhận vào vương quốc Chúa Trời!

Khi tôi còn ở Việt Nam, gia đình tôi tuy nghèo, nhưng có ba má trông nom che chở tôi, tôi không cần phải lo nghĩ đến bao nhiêu nan đề trên đời này, tôi chỉ ráng học là được rồi. Hồi đó tôi không nhận thấy tội lỗi trầm trọng của mình, tôi nghĩ rằng cho dù tôi có phạm một số tội lỗi, nhưng tôi vẫn tốt hơn rất nhiều người. Mãi đến khi tôi đi qua Canada, tôi sống một mình, không ai trông nom che chở tôi nữa, lúc đó tôi phải đối diện với bao nhiêu gian nan nguy hiểm, không ai giúp đỡ tôi, tôi chỉ có kêu cầu Chúa Trời cứu tôi. Sau khi tôi kinh lịch quyền năng và ơn điển của Chúa Trời thì đôi mắt tâm linh của tôi được sáng tỏ, tôi nhận thấy tội lỗi của mình, tôi cầu xin Ngài tha tội và tôi phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài cai quan đời tôi. (Xin đọc 5 bài giảng “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền (1), (2), (3), (4), (5)” để biết rõ về những kinh lịch kỳ diệu của tôi)

Nói tóm lại thông thường những người nghèo khổ về tiền tài vật chất có thể thấy được tội lỗi của mình một cách dễ dàng hơn, cho nên họ là kẻ có phước. Nghèo khổ về tiền tài vật chất có thể dẫn đến nghèo khổ trong tâm linh.

Lẽ dĩ nhiên nếu một người chỉ là nghèo khổ túng thiếu nhưng lại không muốn tìm cầu Chúa Trời, thì người ấy hẳn không phải là người có phước. Thật ra có nhiều người vì nghèo khổ mà rất ham tiền, họ đi làm những chuyện phi pháp để kiếm tiền, rồi dần dần họ bị lạc vào tội lỗi ngày càng nghiêm trọng. Cũng có những người nghèo khổ cầu xin Chúa Trời giúp đỡ họ, nhưng sau khi Ngài giúp họ rồi, thì họ không chịu vâng phục Ngài, họ chỉ muốn sự giúp đỡ của Ngài nhưng họ không muốn chịu sự cai quản của Ngài; những người này chỉ là lợi dụng lòng thương xót của Chúa Trời thôi, như vậy thì hẳn không có phước lành gì cả.

Ngược lại cũng có những người giàu sang lại rất ham mộ lẽ thật, họ thấy rõ tội lỗi của mình, họ tự hạ mình xuống cầu xin Chúa Trời tha tội, họ phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Những người giàu sang về tiền tài vật chất nhưng lại có thái độ nghèo khổ trong tâm linh thì là những kẻ có phước, họ được nhận vào vương quốc Chúa Trời. Thật ra có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc vốn là giàu sang sung túc, rồi họ từ bỏ tiền tài địa vị mà đi truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời; họ vui lòng sống một cuộc đời nghèo khổ túng thiếu vì cớ của vương quốc Chúa Trời, cho nên vương quốc Chúa Trời hẳn thuộc về những kẻ ấy!

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:3, “Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy!” Những người nghèo khổ trong tâm linh là những người thấy rõ tội lỗi trầm trọng của mình, cho nên họ tự hạ mình xuống cầu xin Chúa Trời ban ơn điển tha tội, họ vui lòng phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài. Vương quốc Chúa Trời là thuộc về những kẻ này!

Thông thường những người nghèo khổ về tiền tài có thể thấy rõ tội lỗi của mình, ngược lại những người giàu sang thường không thấy được tội lỗi của mình. Cho nên những người nghèo khổ túng thiều là có phước hơn những người giàu sang sung túc, tại vì nghèo khổ về tiền tài vật chất có thể dẫn đến thái độ nghèo khổ trong tâm linh. Bạn có vui lòng sống trong nghèo khổ túng thiếu để có thái độ nghèo khổ trong tâm linh không? (Bài giảng kế tiếp)

Trở về Trang Chủ

Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (2)

Ma-thi-ơ 4: 5 – 11

Chúa Giê-su chiến thắng sự cám dỗ của ma quỉ bằng lời hằng sống của Chúa Trời

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 4:1 – 4, ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su hãy dùng quyền năng kỳ diệu của mình để trông nom cho lợi ích của bản thân mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tra khảocuộc cám dỗ này về hai phương diện còn lại. 

Gieo Mình Xuống Từ Nóc Của Đền Thờ Là Trái Nghịch Với Ý Chỉ Của Chúa Trời 

Ma-thi-ơ 4:5 – 7. 5 Rồi ma quỉ đem Chúa vào thành phố thánh, và đặt Chúa trên nóc của Đền Thờ, 6 và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: ‘Chúa sẽ sai các thiên sứ gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp phải hòn đá’”. 7 Chúa Giê-su phán rằng: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Chúa Trời ngươi.’”  bấm vào đây để đọc tiếp

Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1)

Ma-thi-ơ 4: 1 – 4

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về phép báp-tem của Chúa Giê-su. Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ 4.

Ma-thi-ơ 4:1 – 4  1 Sau đó Thánh Linh hướng dẫn Chúa Giê-su đến đồng vắng (tức là vùng sa mạc) để chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Sau khi Chúa đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm rồi, thì Chúa đói. 3 Quỉ cám dỗ đến gần Chúa và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy khiến những hòn đá nầy biến thành bánh đi.” 4 Chúa Giê-su đáp rằng: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời.’” bấm vào đây để đọc tiếp

Chúa Giê-su Chịu Phép Báp-tem

Ma-thi-ơ 3: 13 – 17 

Đây là Con yêu dấu của ta, ta rất hài lòng về người

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong bài giảng trước chúng ta đã thấy rằng Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng, người kêu gọi dân chúng phải ăn năn hối cải, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần! Nhiều người đến cùng Giăng, họ xưng tội mình và chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 3:13 – 17.

Ma-thi-ơ 3:13 – 17 13 Thế rồi Chúa Giê-su từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, để chịu Giăng làm phép báp-tem. 14 Nhưng Giăng ngăn cản Chúa rằng: “Chính tôi cần phải chịu ngươi làm phép báp-tem, mà sao ngươi lại đến cùng tôi?” Chúa Giê-su đáp rằng: 15 “Bây giờ cứ làm như vậy đi, vì chúng ta làm trọn vẹn mọi sự công nghĩa như thế là hợp lễ.”  Giăng bèn vâng lời người. 16 Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Chúa Giê-su liền ra khỏi nước. Kìa, bầu trời mở ra, Chúa thấy Thánh Linh của Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu và đậu trên Chúa. 17 Kìa, có tiếng nói từ trên trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta, ta rất hài lòng về người.” bấm vào đây để đọc tiếp

Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 3:1 – 12 Peggy's Cove 02

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ chương 3. Đến chương này thì Chúa Giê-su đã trưởng thành rồi.

Ma-thi-ơ 3:1 – 12 1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng (tức là vùng sa-mạc) của  xứ Giu-đê, 2 nói rằng: “Các ngươi phải ăn năn, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần!” 3 Ấy chính là đấng  mà tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: “Có tiếng kêu trong đồng vắng: ‘Hãy dọn đường của Chúa, san bằng các nẻo của Chúa.’” 4 Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. 5 Bấy giờ, dân chúng của thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, cả miền xung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. 6 Khi họ xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 7 Nhưng khi Giăng thấy nhiều người thuộc nhóm Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem, thì người bảo họ rằng: “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ sắp đến? 8 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự khoe rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta;’ Ta nói cho các ngươi rằng Chúa Trời có thể khiến những hòn đá nầy sinh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 10 Bây giờ cái búa đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn đi và quăng vào lửa. 11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi về ăn năn; nhưng đấng đến sau ta có quyền năng hơn ta, ta không xứng đáng xách dép cho người. Ấy là đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay người cầm cái sàng mà dê sạch sân lúa của mình và người sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” đọc tiếp

Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đông Phương Và Cuộc Chạy Trốn Qua Ê-díp-tô

Ma-thi-ơ 2:1 – 23

Cuộc chạy trốn qua Ê-díp-tô

Cuộc chạy trốn qua Ê-díp-tô

 (Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đông Phương Để Thờ Lạy Vua Mới Sinh Của Giu-đa 

Ma-thi-ơ 2:1 – 12  1 Sau khi Chúa Giê-su đã sinh tại thành Bết-lê-hem của xứ Giu-đê dưới đời vua Hê-rốt, có mấy thầy chiêm tinh ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi rằng: “Vị vua mới sinh của dân Giu-đa ở đâu? Vì chúng tôi ở đông phương đã thấy ngôi sao của vua, nên đến đây để thờ lạy vua.” 3 Khi vua Hê-rốt nghe tin ấy, thì vua cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua bèn nhóm họp các thầy tế lễ cả và các thầy dạy Luật trong dân chúng mà tra hỏi rằng: “Đấng Christ phải sinh tại đâu?” 5 Họ tâu rằng: “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; tại vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 6 ‘Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ra ngươi chẳng có thua kém các người lãnh đạo của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ, là đấng sẽ chăn giữ dân ta Y-sơ-ra-ên.’” 7 Vua Hê-rốt bèn mời một cách kín đáo mấy thầy chiêm tinh đến mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đó đã hiện ra khi nào. 8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: “Các ngươi hãy đi tìm kiếm con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, hầu cho ta cũng đến mà thờ lạy người.” 9 Mấy thầy nghe vua nói xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy ở bên đông phương đi trước mặt họ cho đến ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10 Khi mấy thầy thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Khi vào trong nhà, họ thấy con trẻ cùng với mẹ người là Ma-ri, họ quỳ xuống thờ lạy người. Rồi họ bày của quý ra và dâng cho người các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. 12 Và trong giấc chiêm bao mấy thầy đã được Chúa Trời cảnh cáo rằng không nên trở lại với vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác về xứ mình. đọc tiếp

Gia Phổ Và Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Christ

Ma-thi-ơ 1:1-25

Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên

Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Giới Thiệu Quyển Sách Tin Lành Theo Ma-thi-ơ 

Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo quyển sách “Tin Lành Theo Ma-thi-ơ”. Bộ Tân Ước của Kinh Thánh gồm có 27 quyển sách, “Tin Lành Theo Ma-thi-ơ” là quyển sách đầu tiên của Tân Ước. đọc tiếp