Đi Theo Chúa Giê-su – Tìm Cầu Phần Thưởng Của Chúa Trời      

Ma-thi-ơ 16:24 – 28

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:21 – 23, Chúa Giê-su phán dặn các môn đồ rằng Chúa sẽ bị giết bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy dạy luật, khi Phi-e-rơ nghe lời này thì nói rằng việc này sẽ không xảy đến cùng Chúa; Chúa khiển trách người là Sa-tan, tại vì người chẳng nghĩ đến việc của Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của người ta. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 16:24 – 28  24 Ðức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con của loài người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.”

Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Ban Quyền Năng Cho Các Môn Đồ

Ma-thi-ơ 16:13 – 20     

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 15:29 – 31

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 15:21 – 28 nói về đức tin của người đàn bà Ca-na-an; đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 15:29 – 31 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành tất cả bịnh tật của người dân, ấy là tương tự với những đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học tập trước kia, cho nên chúng ta sẽ nhảy qua đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 15:29 – 31.

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 15:32 – 39

Sau Ma-thi-ơ 15:29 – 31 là Ma-thi-ơ 15:32 – 39 nói về Chúa Giê-su làm một phép lạ cho bốn ngàn người ăn no. Nội dung của đoạn Kinh Thánh này là tương tự với Ma-thi-ơ 14:13 – 21 mô tả Chúa Giê-su làm một phép lạ để cung cấp lương thực cho năm ngàn người ăn no (Xin tham khảo bài giảng “Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá”), bởi vậy chúng ta cũng nhảy qua đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 15:32 – 39.

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 16:1 – 4

Sau Ma-thi-ơ 15:32 – 39 là Ma-thi-ơ 16:1 – 4 thuật lại sự kiện những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê muốn thử thách Chúa Giê-su, họ xin Chúa cho xem một phép lạ từ trên trời xuống. Chúa khiển trách họ là hung ác gian dâm, và Chúa sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của Giô-na. Ma-thi-ơ 16:1 – 4 là tương tự như Ma-thi-ơ 12:38 – 45, xin các bạn đọc bài giảng “Ham Mộ Tiền Bạc, Bất Tin và Sự Kiềm Chế Của Ma Quỉ: Ma-thi-ơ 12:38 – 45” để hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này, và chúng ta sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 16:1 – 4.

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 16:5 – 12

Trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:5 – 12 Chúa Giê-su cảnh cáo các môn đồ phải giữ mình về men của người Pha-ri-si, tức là đạo đức giả (căn cứ theo Lu-ca 12 :1). Chúng ta sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 16:5 – 12 tại vì trong Ma-thi-ơ 23 Chúa Giê-su giảng giải rất tường tận về đạo đức giả của người Pha-ri-si, chúng ta sẽ học tập ý nghĩa của đạo đức giả một cách tường tận khi chúng ta học tập Ma-thi-ơ 23.  Bây giờ và đi thẳng vào Ma-thi-ơ 16:13 – 20  

Ma-thi-ơ 16:13 – 20 13 Khi Ðức Chúa Giê-su đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: “Theo lời người ta nói thì Con của loài người là ai?”  14 Môn đồ thưa rằng: “Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.” 15 Ngài phán rằng: “Còn các người thì xưng ta là ai?” 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.” 17 Ðức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội thánh. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.” 20 Ðoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài là Ðấng Christ.

Tại Sao Chúa Giê-su Quan Tâm Những Điều Người Ta Nói Về Ngài?

Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một. Đầu tiên tại sao Chúa Giê-su lại quan tâm những điều người ta nói về Con của loài người (tức là chính mình Chúa Giê-su).

Ma-thi-ơ 16:13 “Theo lời người ta nói thì Con của loài người là ai?”
Tiếp tục đọc

Đức Tin Của Người Đàn Bà Ca-na-an

Ma-thi-ơ 15:21 – 28  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 15:10 – 20, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:21 – 28 21 Ðức Chúa Giê-su đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: “Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.” 23 Nhưng Chúa chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: “Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.” 24 Chúa đáp rằng: “Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.” 25 Song người đàn bà lại gần, lạy Chúa mà thưa rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!” 26 Chúa đáp rằng: “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.” 27 Người đàn bà lại thưa rằng: “Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.” 28 Chúa bèn phán rằng: “Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!” Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một người đàn bà Ca-na-an khi bà cầu xin Chúa trừ quỉ khỏi con gái của bà. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ác Tưởng Trong Tâm Linh Làm Ô Uế Con Người

Ma-thi-ơ 15:10 – 20

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 15:1 – 9, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:10 – 20  10 Ðoạn, Chúa gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: “Hãy nghe, và hiểu. 11 Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy!” 12 Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: “Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?” 13 Chúa đáp rằng: “Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. 14 Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” 15 Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: “Xin thầy giải thích lời ví dụ ấy cho chúng tôi.” 16 Ðức Chúa Giê-su hỏi rằng: “Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? 17 Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? 18 Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. 19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và vu cáo. 20 Ấy đó là những điều làm dơ dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.”

Đoạn Kinh Thánh trên là lời giải thích của Chúa Giê-su cho các môn đồ và đoàn dân về vấn đề điều gì làm dơ dấy con người. Ngay sau khi Chúa khiển trách các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật về việc rửa tay theo luật truyền khẩu (xin tham khảo bài giảng trước “Lòng Chúng Ta Phải Gần Với Lòng Của Đức Chúa Trời”), Chúa giải thích rằng điều gì thực sự làm dơ dáy người. Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Lòng Chúng Ta Phải Gần Với Lòng Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 15:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta sẽ ban cho ngươi một tấm lòng mới

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 14:22 – 36, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:1 – 9 1 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy Luật từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Ðức Chúa Giê-su, mà thưa rằng: 2 “Sao môn đồ thầy phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.” 3 Ngài đáp rằng: “Còn các ngươi sao cũng vì cớ luật truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Ðức Chúa Trời? 4 Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: “Phải hiếu kính cha mẹ ngươi;” lại, điều nầy: “Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.” 5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: “Ai nói cùng cha mẹ rằng: “Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi,” thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.” 6 Như vậy, các ngươi đã vì luật truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời. 7 Hỡi kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: “8 “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, chúng nó giảng dạy những điều răn bởi người ta đặt ra.”

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su cùng các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp. Các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp hỏi Chúa Giê-su rằng tại sao các môn đồ của Chúa đã phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão. Chúa trả lời câu hỏi của chúng và đồng thời chỉ ra lỗi lầm của chúng. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Đi Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22 – 36

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 14:13 – 21, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 14:22 – 36 22 Kế đó, Chúa liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Chúa đang truyền cho dân chúng tan đi. 23 Xong rồi, Chúa lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Chúa ở đó một mình. 24 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. 25 Song đến canh tư đêm ấy, Ðức Chúa Giê-su đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. 26 Khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: “Ấy là một con ma;” rồi sợ hãi mà la lên. 27 Nhưng Ðức Chúa Giê-su liền phán rằng: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!” 28 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.” 29 Chúa phán rằng: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Ðức Chúa Giê-su. 30 Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” 31 Tức thì Ðức Chúa Giê-su giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: “Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” 32 Chúa cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Chúa mà nói rằng: “Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời!” 34 Khi qua biển rồi, Chúa và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. 35 Người xứ đó nhận biết Chúa, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Chúa, 36 xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh này cho các bạn từng bước một.

Tiếp tục đọc

Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá

Ma-thi-ơ 14:13 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 13:53 – 58, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 14:1 – 12 1 Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Ðức Chúa Giê-su, 2 thì phán cùng bầy tôi rằng: “Ðây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.” 3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. 4 Vì Giăng có can vua rằng: “Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.” 5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. 6 Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm, 7 đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. 8 Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: “Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.” 9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. 10 Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, 11 rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. 12 Ðoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Giê-su. 

Trong những bài giảng trước, chúng ta đã đọc qua đoạn Kinh Thánh này một vài lần rồi. Bởi vậy hôm nay chúng ta nhảy qua đoạn Kinh Thành này để tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Tiếp tục đọc

Dân Chúng Trong Quê Hương Của Chúa Giê-su Khinh Dể Chúa

Ma-thi-ơ 13:53 – 58

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 13:51 – 52, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:53 – 58  53 Ðức Chúa Giê-su phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. 54 Chúa về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? 55 Có phải là con của tên thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?” 57 Họ bèn vì cớ Chúa mà vấp phạm. Song Ðức Chúa Giê-su phán cùng họ rằng: “Chỉ trong xứ mình và người nhà mình mà đấng tiên tri bị khinh dể thôi.” 58 Ở đó, Chúa không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:53 – 58 thuật lại sự kiện dân chúng trong quê hương của Chúa Giê-su đã khinh dể Chúa.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Hột Châu

Ma-thi-ơ 13:45 – 46  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống Video MP4)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của báu, hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:45 – 46  Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua ngọc châu đó. 

Ngọc châu tượng trưng cho cái gì?

Nguyên văn Hy Lạp của “ngọc châu” là “μαργαρίτης” (margarites). Bây giờ chúng ta tra khảo những đoạn Kinh Thánh có chữ “margarites” (ngọc châu) để tìm hiểu “margarites” (ngọc châu) là tượng trưng cho cái gì?

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Báu

Ma-thi-ơ 13:44

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của men, hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:44  44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. 

Ví dụ này rất ngắn, chỉ có một câu thôi, nhưng ý nghĩa thì rất sâu xa. Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo ví dụ này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ của Men

Ma-thi-ơ 13:33 – 35

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của hột cải trong Ma-thi-ơ 13:31 – 32, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:33 - 35 33 Chúa lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: “Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.” 34 Ðức Chúa Giê-su lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Chúa chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, 35 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: “Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.”

 Trong đoạn Kinh Thánh này Ma-thi-ơ 13:33 – 35 Chúa Giê-su giảng dạy cho chúng ta ví dụ của men. Chúa so sánh nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ví dụ này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Hột Cải

Ma-thi-ơ 13:31 – 32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Phối Hợp Ví Dụ Của Người Gieo Giống Với Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Chúng ta đã tra khảo 2 ví dụ trong Ma-thi-ơ 13: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực” (tức là cỏ lùng) (Xin đọc 3 bài giảng “Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1) & (2), và “Ví Dụ của Cỏ Lồng Vực” để hiểu rõ ý nghĩa của 2 ví dụ này). Nhưng trong 3 bài giảng đó, chúng ta chỉ học về ý nghĩa ở bề mặt thôi, chúng ta chưa đi sâu vào ý nghĩa quan trọng sâu xa ở bên trong. Hôm nay trước khi tra khảo một ví dụ mới, tôi sẽ phối hợp hai ví dụ đó với nhau, rồi chúng ta sẽ thấy ý nghĩa rất phong phú sâu xa bao hàm trong hai ví dụ này.

Trong “Ví dụ của người gieo giống”, một người nông dân đi ra gieo giống, mà hột giống là tượng trưng cho đạo của nước Thiên Đàng.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Ma-thi-ơ 13:24 – 30, 36 – 43

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng ta đã tra khảo ví dụ của người gieo giống, lời giải thích của Chúa Giê-su về ví dụ đó, và lý do tại sao Chúa lại dùng ví dụ để phán cùng dân chúng. Hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp trong Ma-thi-ơ chương 13:

Ma-thi-ơ 13:24 – 30 24 Chúa Giê-su kể cho họ một ví dụ khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù của người đến và gieo cỏ lồng vực vào trong lúa mì rồi đi. 26 Nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt, thì cỏ lồng vực cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: “Thưa chủ, chủ chẳng gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Tại sao lại có cỏ lồng vực?” 28 Chủ đáp rằng: “Một kẻ thù đã làm điều đó.” Các đầy tớ thưa rằng: “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?” 29 Chủ nói rằng: “Không nên, e rằng khi nhổ cỏ lồng vực thì các ngươi sẽ nhổ cả gốc lúa đi. 30 Cứ để cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn thợ gặt rằng: “Trước hết hãy nhổ cỏ lồng vực và bó lại từng bó để đốt đi; nhưng hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.””
Tiếp tục đọc

Thấy Được, Nghe Được Và Hiểu Được

Ma-thi-ơ 13:10 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập ví dụ của người gieo giống, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:10 – 17 10 Môn đồ bèn đến gần Chúa mà hỏi rằng: “Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?” 11 Chúa đáp rằng: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa. 13 Bởi vậy ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: “Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; họ hầu như không nghe được bằng tai của họ, Và họ nhắm mắt mình lại, nếu không họ sẽ thấy được bằng mắt mình, nghe được bằng tai mình, hiểu được bằng lòng mình và hối cải, Và ta chữa họ được lành chăng.” 16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công nghĩa đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.”

Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi cảm thấy Chúa Trời và Chúa Giê-su không công bằng gì cả. Tại vì trong câu 12 Chúa Giê-su nói rằng: “Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa.” Tôi nghỉ rằng tại sao cho thêm những kẻ đã có, họ đã có rồi thì cần gì phải cho thêm nữa? Tại sao lại cất luôn điều của những kẻ không có? Chúa Trời nên cho thêm những kẻ không có, ấy mới là công bằng chứ! Tôi tưởng rằng tôi còn hiểu biết nhiều hơn và công bằng hơn Chúa Trời và Chúa Giê-su nữa! Quả là kiêu ngạo và phạm thượng! Thật ra chính tôi không hiểu ý nghĩa của lời Chúa! Bây giờ để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (2)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ví Dụ Của Người Gieo Giống:

Ma-thi-ơ 13:3 – 9 3 Chúa dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Chúa nói rằng: “Một người gieo giống đi ra để gieo. 4 Khi đang gieo, một số giống rơi dọc đường đi, chim bay xuống và ăn đi. 5 Một số khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, không có nhiều đất, giống mọc lên liền vì đất không sâu. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ nên chết khô. 7 Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên và giống bị chết nghẹt. 8 Một số khác rơi vào chỗ đất tốt thì sinh trái, hột ra được một trăm, hột ra sáu chục, hột ra ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Tầm Quan Trọng Của Ví Dụ Này

Đây là ví dụ đầu tiên trong Tân Ước, Chúa Giê-su dạy rằng ví dụ này là cực kỳ quan trọng.

Mác 4:13 13 Và Chúa bảo họ: “Các ngươi không hiểu ví dụ này sao? Vậy thì các người làm sao hiểu được những ví dụ khác?”

Chúa nói rằng nếu chúng ta không hiểu ví dụ này, thì chúng ta sẽ không hiểu nổi những ví dụ khác. Bởi vậy chính Chúa Giê-su đã giải thích ý nghĩa của ví dụ này:

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta bắt đầu học tập những ví dụ trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước có rất nhiều ví dụ. Khi Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, Chúa thường dùng những chuyện trong đời sống hàng ngày để làm ví dụ, rồi từ những ví dụ đó mà rút ra các bài học thuộc linh. Những ví dụ này đều mang ý nghĩa rất sâu rộng uyên thâm. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa bao hàm trong đó, chúng ta chỉ thấy ấy là những câu chuyện lý thú. Thực ra những ví dụ này là những lời dạy quan trọng liên quan đến ơn cứu chuộc của chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của những ví dụ này tức là không hiểu rõ lời dạy của Chúa về ơn cứu chuộc vậy.

Tiếp tục đọc

Ham Mộ Tiền Bạc, Bất Tin và Sự Kiềm Chế của Ma Quỉ

Ma-thi-ơ 12:38 – 45    

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 12:33 – 37, Chúa Giê-su dạy bảo người dân phải rất cẩn thận trong lời nói, tại vì vào Ngày Phán Xét chúng ta phải khai ra mọi lời nói cẩu thả của chính mình. Người nào đã nói lời phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh thì dù trong đời nay hay đời sau cũng không được tha tội. Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nghe lời này của Chúa Giê-su, chúng phản ứng ra sao? Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si muốn xem Chúa Giê-su làm một dấu lạ

Ma-thi-ơ 12:38 38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Giê-su rằng: “Thưa thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.”

Trong khi Chúa Giê-su dạy bảo người dân phải cẩn thận trong lời nói của chính mình, tại sao tự nhiên các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại muốn xem Chúa làm một dấu lạ?

Tiếp tục đọc

Trồng Cây Tốt thì Trái Cũng Tốt

Ma-thi-ơ 12:33 – 37  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 12:22 – 32 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để chữa lành một người bị quỉ ám. Nhưng các  người Pha-ri-si lại nói rằng Chúa chỉ là nhờ quỉ Sa-tan mà trừ quỉ thôi. Chúa khiển trách họ đã nói phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh, ấy là một tội lỗi rất mực nghiêm trọng dầu trong đời này hay đời sau cũng không được tha thứ.

Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 12:33 – 37 33 Hoặc trồng cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc trồng cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi rắn lục; các ngươi vốn là độc ác, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều lành mà phát ra điều lành; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36 Nhưng ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời cẩu thả mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được ban cho công nghĩa, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị kết án.
Tiếp tục đọc

Thâu Hiệp Cùng Với Chúa Giê-su Christ

Ma-thi-ơ 12:22 – 32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 12:16 – 21 tường thuật lời nói và việc làm của Chúa Giê-su đã ứng nghiệm hoàn toàn lời tiên tri của Ê-sai. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 12:22 – 32. Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Những người Pha-ri-si tố cáo Chúa Giê-su nhờ Bê-ên-xê-bun (Sa-tan) mà trừ quỉ

Ma-thi-ơ 12:22 – 24 22 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Ðức Chúa Giê-su một người mắc quỉ ám, đui và câm; Chúa chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. 23 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Có phải người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?” 24 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.”
Tiếp tục đọc

Sự Ứng Nghiệm Hoàn Toàn Của Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 12:16 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 12:9 – 15 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành một người bị teo tay vào ngày Sa-bát. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 12:16 – 21 16 Chúa dặn họ đừng cho ai biết về Chúa; 17 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:18 “Nầy, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bằng cho dân ngoại. 19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. 20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bằng được thắng. 21 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.”
Tiếp tục đọc

Làm Việc Lành Vào Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:9 – 15

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 12:1 – 8, bây giờ tôi tổng hợp lại những điểm chính trong đoạn Kinh Thánh đó, tại vì ấy là liên quan trực tiếp đến đoạn Kinh Thánh chúng ta tra khảo hôm nay.

Những điểm chính của đoạn Kinh Thánh kỳ trước Ma-thi-ơ 12:1 – 8

Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su và các môn đồ đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ thấy đói bụng, bèn bứt bông lúa mà ăn. Khi các người Pha-ri-si thấy vậy, chúng hỏi Chúa tại sao các môn đồ của Chúa vi phạm điều lệ của ngày Sa-bát. Chúa Giê-su trích dẫn chuyện vua Đa-vít vào đền Đức Chúa Trời và ăn bánh bày ra, là bánh chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ mà người khác không được phép ăn; hơn nữa các thầy tế lễ làm việc trong đền thờ vào ngày Sa-bát, mà không phải tội. Rồi Chúa nói rằng tại chỗ này có một việc lớn hơn đền thờ, và chính con của loài người là Chúa ngày Sa-bát.

Tiếp tục đọc

Con Của Loài Người Là Chúa Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:27 – 30, Chúa Giê-su kêu gọi những kẻ mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng Chúa, thì Chúa sẽ cho linh hồn của chúng được yên nghỉ. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.      

Ma-thi-ơ 12:1 – 8 1 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Giê-su đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. 2 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Chúa rằng: “Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.” 3 Song Chúa đáp rằng: “Chuyện vua Ða-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? 4 tức là vua vào đền Ðức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. 5 Hay là các ngươi không đọc trong sách Luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao? 6 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một việc lớn hơn đền thờ. 7 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: “Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ,” thì các ngươi không trách những người vô tội; 8 vì Con của loài người là Chúa ngày Sa-bát.”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 12:1-8 thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và các người Pha-ri-si. Ấy là vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su và các môn đồ đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ thấy đói bụng, bèn bứt bông lúa mà ăn. Khi các người Pha-ri-si thấy vậy, chúng hỏi Chúa tại sao các môn đồ của Chúa vi phạm điều lệ của ngày Sa-bát. Rồi Chúa trả lời câu hỏi của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Linh Hồn Các Ngươi Sẽ Được Yên Nghỉ

Ma-thi-ơ 11:27 – 30  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:25 – 26, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:27 – 30 27 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai nhận biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai nhận biết Cha. 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.  
Tiếp tục đọc

Đức Cha Bày Tỏ Lời Răn Dạy Cho Những Người Thấp Hèn

Ma-thi-ơ 11:25 – 26

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:20 – 24. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:25 – 26 25 Lúc đó, Ðức Chúa Giê-su nói rằng: “Lạy Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. 26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.”

Chúa Giê-su phán rằng Đức Cha ở trên trời đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoạn, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. 

đọc tiếp

Đáp Ứng Lại Phép Lạ Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 11:20 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:12 – 19. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:20 – 24 20 Vì dân các thành mà Ðức Chúa Giê-su đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Chúa quở trách rằng: 21 “Khốn nạn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho ngươi thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa ngươi, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. 22 Vậy nên ta bảo , đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn ngươi. 23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa ngươi, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. 24 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn ngươi.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, đầu tiên Chúa Giê-su khiển trách 2 thành Cô-ra-xin và Bết-sai-đa. Chúa phán rằng nếu các phép lạ đã làm giữa 2 thành này, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó đã ăn năn từ lâu rồi. Rồi Chúa khiển trách thành Ca-bê-na-um. Chúa phán rằng nếu các phép lạ đã làm giữa thành ấy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Bởi vậy, vào ngày phán xét, thành Ty-rơ, thành Si-đôn và thành Sô-đôm sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn người dân trong 3 thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um.

Tội ác của Ty-rơ, Si-đôn và Sô-đôm

Đầu tiên chúng ta muốn tìm hiểu 3 thành phố Ty-rơ, Si-đôn và Sô-đôm đã phạm tội ác gì.

Ê-sai 23:1 – 3  1 Gánh nặng về Ty-rơ. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa! chẳng còn lối vào nữa! Ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kít-tim. 2 Hỡi dân cư bờ biển, là nơi những lái buôn Si-đôn, là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến, hãy nín lặng! 3 Hột giống của Si-ho, mùa màng của sông Ni-lơ, theo đường biển trở đến, ấy là phần lợi nó; nó vốn là chợ buôn của các nước. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 23:1 – 3 chỉ ra rằng Ty-rơ và Si-đôn là hai thành ở miền duyên hải. Hai thành này nhờ làm buôn bán mà trở nên giàu có thịnh vượng.

Tiếp tục đọc

Kẻ Mãnh Liệt Choán Lấy Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 11:12 – 19

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:1 – 11, Chúa Giê-su giải đáp câu hỏi của Giăng Báp-tít, và Chúa phán rằng Giăng còn lớn hơn đấng tiên tri, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn người.

Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 11:12 – 19 12 Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và kẻ mãnh liệt choán lấy. 13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và Luật Pháp đã báo trước cho đến Giăng. 14 Nếu các ngươi muốn nhận lấy, thì người là Ê-li, là đấng phải đến. 15 Ai có tai mà nghe, hãy nghe. 16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình, 17 mà rằng: “Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc.” 18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: “Giăng bị quỉ ám.” 19 Con của loài người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: “Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết.” Nhưng sự khôn ngoan được xác nhận bởi những việc làm.”

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Nước Thiên Đàng Bị Hãm Áp Và Kẻ Mãnh Liệt Choán Lấy

Đầu tiên chúng ta tra khảo Ma-thi-ơ 11:12 – 13.

Ma-thi-ơ 11:12 – 13 12 Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và kẻ mãnh liệt choán lấy. 13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và Luật Pháp đã báo trước cho đến Giăng.

Nước Thiên Đàng bị hãm ép có nghĩa là gì? Tại sao từ ngày Giăng Báp-tít đến nay thì nước Thiên Đàng bị hãm áp và kẻ mãnh liệt choán lấy? Và kẻ mãnh liệt là ai?

Tiếp tục đọc

Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri

Ma-thi-ơ 11:1 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:40-42, ấy là phần cuối cùng của lời dặn bảo của Chúa Giê-su trước khi các môn đồ đi rao truyền Tin Lành. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 11:1 – 11. 

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. 

đọc tiếp

Tìm Cầu Phần Thưởng Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 10:40 – 42

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:34 – 39, Chúa Giê-su dạy rằng Chúa đến không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo tức là lời sống của Chúa Trời. Khi lời sống của Chúa Trời rao truyền một cách trung thành thì sẽ phân chia người đời ra thành 3 hạng người khác nhau. Hạng người thứ nhất vâng phục lời của Chúa và trở thành môn đồ của Chúa, hạng người thứ hai thù ghét lời của Chúa và các môn đồ của Chúa, và hạng người thứ ba tuy không tin lời của Chúa nhưng cũng không thù ghét Chúa. Hậu quả của sự phân chia này là những người thù ghét lời của Chúa sẽ thù ghét Tín Đồ Cơ Đốc luôn, thậm chí kẻ thù của Tín Đồ Cơ Đốc là người nhà trong gia đình. Mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính đều phải lựa chọn giữa con đường của Chúa Giê-su hoặc là cuộc sống vinh hoa phú quí trên thế gian.

Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:40 – 42.

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Đem Gươm Dáo

Ma-thi-ơ 10:34 – 39

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:24-33, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng sợ bắt bớ đàn áp của người đời, và chúng ta nên rao truyền tất cả lời dạy của Chúa một cách dũng cảm. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:34-39. 

Chúa Giê-su Đến Để Không Phải Đem Bình Yên Mà Là Đem Gươm Dáo 

Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. Đầu tiên chúng ta tra khảo Ma-thi-ơ 10:34 – 36:

Ma-thi-ơ 10:34 – 36 34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình yên cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo. 35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; 36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình.

1. Những người vui lòng trở thành tôi mọi của Chúa Trời và Chúa Giê-su mới được ban cho sự bình yên

Tại sao Chúa Giê-su đến không phải đem sự bình yên? Chính Kinh Thánh ghi rằng khi Chúa Giê-su ra đời, bọn thiên sứ ca rằng: “Bình yên trên đất cho những người Chúa Trời vừa lòng”:

Tiếp tục đọc

Rao Truyền Tin Lành Một Cách Dũng Cảm

Ma-thi-ơ 10:24 – 33

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:16 – 23, Chúa Giê-su dạy rằng thế gian sẽ đàn áp bắt bớ môn đồ của Chúa. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:24 – 33. 

Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

đọc tiếp

Cả Thế Gian Sẽ Đàn Áp Bắt Bớ Các Sứ Đồ

Ma-thi-ơ 10:16 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:1 – 15 nói về sự kiện Chúa Giê-su lựa chọn mười hai sứ đồ, rồi Chúa sai họ đi rao truyền Tin Lành trong các thành và các làng. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 10:16 – 23 16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn ngoan như rắn, vô tội như chim bồ câu. 17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; 18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. 20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. 21 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. 22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. 23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:16-23 Chúa Giê-su tiếp tục dặn bảo các sứ đồ về những điểm quan trọng trước khi chúng đi rao truyền Tin Lành. Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một để hiểu rõ lời dạy của Chúa.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Rao Truyền Tin Lành

Ma-thi-ơ 10:1 – 15

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:35-38 mô tả Chúa Giê-su rao truyền Tin Lành trong các thành, các làng và đồng thời chữa lành các thứ bịnh tật của người dân. Khi Chúa thấy dân chúng khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn, Chúa động lòng thương xót cho họ. Chúa cầu xin Chúa Trời Đức Gia-vê sai thêm người đi rao truyền Tin Lành. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 10:1 – 15 1 Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. 2 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; 3 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; 4 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Chúa Giê-su. 5 Ấy đó là mười hai sứ đồ Chúa Giê-su sai đi, và có truyền rằng: “Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6 nhưng thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: “Vương quốc thiên đàng gần rồi.” 8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. 9 Ðừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; 10 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn. 11 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người xứng đáng, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. 12 Và khi vào nhà nào, hãy chào bình an cho nhà ấy; 13 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. 14 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. 15 Quả thật, ta nói cùng các người, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.”

Chúa Giê-su Chọn Mười Hai Sứ Đồ 

Ma-thi-ơ 10:1 1 Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.
Lu-ca 6:13 13 Ðến sáng ngày, Chúa đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ 

Chúa Giê-su muốn sai người đi rao truyền Tin Lành cho dân chúng, cho nên Chúa gọi mười hai môn đồ đến, ban cho họ quyền phép trừ tà ma, và chữa lành các thứ tật bịnh. Và trong đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 6:13 chỉ ra rằng Chúa gọi mười hai môn đồ này là “sứ đồ”.

“Sứ đồ” có nghĩa là gì? 

Tiếp tục đọc

Truyền Giảng Tin Lành Và Chữa Bịnh

Ma-thi-ơ 9:35 – 38

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:27-34, Chúa Giê-su mở mắt của hai người mù, và Chúa dặn bảo chúng đừng cho ai biết. Nhưng chúng lại đi đồn ra chuyện này. Sau đó người dân đem đến một người bị quỉ ám, Chúa đuổi quỉ ra, khiến mọi người đều kinh ngạc và mừng rỡ. Nhưng bọn Pha-ri-si nói rằng: “Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.” Khi bọn Pha-ri-si đồn ra những lời này, thì khiến việc rao truyền Tin Lành trở nên cực kỳ khó khăn. Ấy là hậu quả của hai người mù không vâng theo lời dặn dò của Chúa. Rốt cuộc Chúa Giê-su đi sang các thành khác để truyền giảng Tin Lành và chữa lành các thứ bịnh tật.

Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

đọc tiếp

Sự Nhận Thức Thuộc Linh Của Hai Người Mù

Ma-thi-ơ 9:27 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 9:18 – 26 là Mác 5:22 – 43, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp là Ma-thi-ơ 9:27 – 34:

Ma-thi-ơ 9:27 – 34 27 Chúa Giê-su ở đó ra đi, có hai người mù theo Chúa mà kêu rằng: “Hỡi con của vua Ða-vít, xin thương chúng tôi cùng!” 28 Khi Chúa đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Chúa bèn phán rằng: “Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao?” Họ thưa rằng: “Lạy Chúa được.” 29 Chúa bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” 30 Mắt hai người liền mở. Chúa Giê-su lấy giọng nghiêm phán rằng: “Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.” 31 Nhưng lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Chúa khắp cả xứ. 32 Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Chúa một người câm bị quỉ ám. 33 Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: “Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.” 34 Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: “Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.” 
đọc tiếp

Đức Tin Của Đàn Bà Bị Bịnh Huyết Lậu và Đức Tin Của Người Cai Nhà Hội

Mác 5:22 – 43 (Ma-thi-ơ 9:18 – 26; Lu-ca 8:41 – 56)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay thay vì tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:18 – 26,  chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 9:18 – 26 là Mác 5:22 – 43, tại vì Mác 5:22 – 43 mô tả nhiều chi tiết một cách tường tận hơn Ma-thi-ơ 9:18 – 26.

Đoạn Kinh Thánh Mác 5:22 – 43 thuật lại hai sự kiện, sự kiện đầu tiên là Chúa Giê-su chữa lành một người đàn bà bị bịnh huyết lậu, sự kiện thứ hai là Chúa khiến một con gái chết sống lại. Bây giờ chúng ta tra khảo sự kiện đầu tiên.

Tiếp tục đọc

Đổ Rượu Mới Vào Bầu Da Mới

Ma-thi-ơ 9:14 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Cherry blossom 4

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:9 – 13, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 9:14 – 17 14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Chúa Giê-su, mà thưa rằng: “Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?” 15 Chúa Giê-su đáp rằng: “Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại làm rách áo và chỗ rách sẽ tệ hơn. 17 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như thế, bầu da sẽ nứt, rượu chảy hết mà bầu cũng hư; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, thế là giữ được cả hai.”   
đọc tiếp

Chúa Giê-su Kêu Gọi Ma-thi-ơ

Ma-thi-ơ 9:9 – 13

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kingston 05

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:1 – 8, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 9:9 –13 9 Chúa Giê-su đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn nói cùng người rằng: “Hãy theo ta.” Người liền đứng dậy, mà theo Chúa. 10 Vả, khi Chúa Giê-su ngồi tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng tội nhân đến ngồi ăn với Chúa và môn đồ Chúa. 11 Những người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Chúa rằng: “Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và tội nhân vậy?” 12 Chúa Giê-su nghe điều đó, bèn nói rằng: “Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, nhưng là người có bịnh. 13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: “Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ.” Vì ta đến đây không phải để kêu gọi kẻ công nghĩa, nhưng kẻ có tội.” 

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện Chúa Giê-su kêu gọi Ma-thi-ơ đi theo Chúa. Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh này từng bước một và rút ra các bài học thuộc linh.

Trong Xã Hội Người Do Thái Thời Đó Người Thâu Thuế Bị Coi Là Tội Nhân

Đầu tiên, Ma-thi-ơ làm nghề gì trước khi người đi theo Chúa Giê-su?

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Chữa Lành Một Người Đau Bại

Ma-thi-ơ 9:1 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kingston 07

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:28 – 34, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 9:1 – 8 1 Chúa Giê-su xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. 2 Nầy, các người đem lại cho Chúa một người đau bại nằm trên giường. Chúa Giê-su thấy đức tin của các ngươi đó, thì nói cùng người bại rằng: “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.” 3 Khi ấy, có một vài thầy dạy Luật đều nghĩ thầm rằng: “Người nầy nói phạm thượng.” 4  Nhưng Chúa Giê-su biết ý tưởng mấy thầy đó, thì nói rằng: “Tại sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? 5 Trong hai lời nầy: “một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn” 6 Vả, hầu cho các ngươi biết Con của loài người ở thế gian có quyền tha tội,” thì Chúa nói cùng người bại rằng: “Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.” 7 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. 8 Ðoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Ðức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 9:1 – 8 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành một người đau bại. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên và tìm hiểu về những bài học thuộc linh rút ra từ sự kiện này

Thành Của Chúa Giê-su Là Thành Gì?

Câu 1 của đoạn Kinh Thánh trên nói rằng: “Chúa Giê-su xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.” “Thành mình” tức là thành của Chúa Giê-su, mà thành đó là thành gì?

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Đuổi Các Quỉ Ra Khỏi Hai Người Bị Quỉ Ám 

 Ma-thi-ơ 8:28 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Malaysia 03

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:23 – 27, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:28 – 34 28 Khi Chúa Giê-su qua bờ bên kia vào xứ dân Ga-đa-ra, hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra gặp Chúa. Họ rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29 Họ la lên rằng: “Con của Chúa Trời, chúng tôi với Chúa có can hệ gì chăng? Có phải Chúa đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ hạn định sao?” 30 Ở xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn. 31 Các quỉ xin Chúa Giê-su rằng: “Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.” 32 Chúa bảo các quỉ rằng: “Hãy đi đi!” Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, hết thảy đều chết chìm dưới nước. 33 Những người chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật lại mọi sự, và việc đã xảy ra cho hai người bị quỉ ám. 34 Cả thành liền ra đón Chúa Giê-su; khi họ thấy Chúa, thì họ xin Chúa rời khỏi xứ của họ.
Đọc tiếp

Sợ Hãi Và Ít Đức Tin

Ma-thi-ơ 8:23 – 27

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Malaysia 06

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:18 – 22, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:23 – 27 23 Kế đó, Chúa Giê-su xuống thuyền, các môn đồ theo Chúa. 24 Bổng nhiên biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng che phủ thuyền; nhưng Chúa đang ngủ. 25 Các môn đồ đến gần, đánh thức Chúa, mà thưa rằng: “Chúa ơi, xin cứu chúng tôi, chúng tôi sắp chết!” 26 Chúa nói rằng: “Tại sao các ngươi sợ, hỡi kẻ ít đức tin?” Chúa bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. 27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: “Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lệnh người?” 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 8:23 – 27 mô tả sự kiện Chúa Giê-su làm lặng gió bão khi Chúa và các môn đồ gặp bão ở giữa biển. Các môn đồ thấy gió bão mà hoãn sợ, bèn đánh thức Chúa và xin Chúa cứu họ, thì Chúa nói rằng: “Tại sao các ngươi sợ, hỡi kẻ ít đức tin?”

Tiếp tục đọc

Điều Kiện Để Được Đi Theo Chúa Giê-su

 Ma-thi-ơ 8:18 – 22

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 05

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:14 – 17, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:18 – 22 18 Khi Chúa Giê-su thấy đám đông ở xung quanh mình, Chúa truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Có một thầy dạy Luật đến nói cùng Chúa rằng: “Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20 Chúa Giê-su đáp rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng con của loài người không có chỗ gối đầu.” 21 Một môn đồ khác nói cùng Chúa rằng: “Thưa Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.” 22 Nhưng Chúa Giê-su nói rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và hai người kia muốn đi theo Chúa. Khi một môn đồ xin Chúa cho phép về chôn người cha trước đã, Chúa đáp rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Tại sao về chôn người cha cũng không được chăng? Như vậy thì khó hiểu quá! Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Truyền Giảng Tin Lành – Chữa Lành Bịnh Tật

Ma-thi-ơ 8:14 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Biosphere 4

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:5 – 13, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:14 – 17 14 Chúa Giê-su vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người đang bị sốt nằm trên giường. 15 Chúa rờ tay bà, cơn sốt liền rời khỏi bà; rồi bà đứng dậy và hầu việc Chúa. 16 Ðến chiều, người ta đem cho Chúa Giê-su nhiều người bị quỉ ám, Chúa nói một tiếng mà đuổi tà linh ra; và chữa lành hết thảy những người bịnh, 17 vậy cho được ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai đã nói rằng: “Chính người đã lấy sự đau ốm của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.” 

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành bà gia của Phi-e-rơ và nhiều người bịnh khác, Chúa còn đuổi tà linh ra khỏi những người bị quỉ ám. Ấy là ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai: “Chính người đã lấy sự đau ốm của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.” Vì vậy có nhiều Tín Đồ Cơ Đốc nghĩ rằng hễ ai bị bịnh thì chỉ cần cầu xin Chúa Trời chữa trị và bịnh sẽ được lành, tại vì chính tiên tri Ê-sai nói rằng Chúa Giê-su đã lấy sự đau ốm của chúng ta và Chúa gánh lấy bịnh hoạn của chúng ta. Ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm và còn dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng nữa, ấy là khi người ta cầu xin Chúa Trời chữa bịnh cho người thân của mình, nhưng bịnh không được lành, không chừng rốt cuộc người thân chết đi, thì người cầu nguyện mất hết lòng tin luôn, có người thậm chí nói rằng trong vũ trụ trời đất không có Chúa Trời.

Kinh Thánh có phải dạy rằng Chúa Trời sẽ chữa lành tất cả bịnh tật của người dân của Ngài không? Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên.

Tiếp tục đọc

Lòng Tin Của Thầy Đội Trưởng

Ma-thi-ơ 8:5 – 13

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 15

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:28 – 8:4, hôm nay chúng ta tiếp túc tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:5 – 13 5 Khi Chúa Giê-su vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội trưởng đến cùng Chúa 6 mà xin rằng: “Thưa Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại liệt đang nằm ở nhà, đau đớn vô cùng.” 7 Chúa Giê-su nói rằng: “Ta sẽ đến chữa cho nó được lành.” 8 Nhưng thầy đội trưởng nói rằng: “Thưa Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ truyền một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 9 Vì tôi cũng là một người ở dưới quyền hành, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi bảo tên nầy rằng: “Hãy đi!” thì nó đi; bảo tên kia rằng: “Hãy đến!” thì nó đến; và bảo đầy tớ tôi rằng: “Hãy làm việc nầy!” thì nó làm.” 10 Chúa Giê-su nghe lời đó rồi, lấy làm ngạc nhiên, và nói cùng những người đi theo: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có lòng tin lớn dường ấy. 11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12 Nhưng các con của vương quốc sẽ bị liệng ra nơi tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” 13 Chúa Giê-su nói cùng thầy đội trưởng rằng: “Hãy về, ngươi sẽ được theo như điều ngươi tin vậy.” Và chính trong giờ ấy, tên đầy tớ được lành.

Này là sự kiện một thầy đội trưởng có tên đầy tớ mắc bịnh bại liệt nằm ở nhà, và người đến cầu xin Chúa Giê-su chữa lành tên đầy tớ đó. Chúa Giê-su vui lòng đi chữa cho nó được lành, nhưng thầy đội trưởng nói rằng người không xứng đáng tiếp rước Chúa Giê-su vào nhà của mình, người chỉ cầu xin Chúa nói một lời thì đầy tớ của người sẽ được lành. Chúa Giê-su lấy làm ngạc nhiên và nói rằng chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có lòng tin lớn như vậy. Sau cùng Chúa Giê-su nói cùng thầy đội trưởng rằng người sẽ được theo như người tin vậy, và chính trong giờ ấy tên đầy tờ của người được lành.

Chúa Giê-su thấu hiểu tâm hồn của người ta, Chúa biết rõ người ta sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chính Chúa cũng ngạc nhiên khi Chúa thấy lòng tin của thầy đội trưởng này. Vậy lòng tin của người chắc là lớn lao và hiếm có. Cho nên chúng ta phải học tập để hiểu rõ lòng tin và tính tình của thầy đội trưởng này.

Tiếp tục đọc

Quyền Hành Và Lòng Thương Xót – Chúa Giê-su Chữa Lành Người Phung

Ma-thi-ơ 7:28 – 8:4

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Miscellaneous 24

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo xong “Bài giảng trên núi” trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:28 – 8:4 28 Khi Chúa Giê-su nói những lời ấy xong, đoàn dân ngạc nhiên về lời dạy dỗ của Chúa; 29 vì Chúa dạy dỗ như có quyền hành, chứ không như các thầy dạy Luật Pháp. 1 Khi Chúa Giê-su từ trên núi xuống, có đoàn dân rất đông đi theo Chúa. 2 Nầy, có một người phung đến quỳ gối trước mặt Chúa mà nói rằng: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho tôi sạch.” 3 Chúa Giê-su giơ tay rờ người, và nói rằng: “Ta muốn, hãy sạch đi.” Tức thì người phung được sạch. 4 Chúa Giê-su nói cùng người rằng: “Này, đừng nói cùng ai cả; nhưng hãy đi trình diện cùng thầy tế lễ, và dâng của lễ theo như Môi-se đã dạy, để làm chứng cho họ.” 

Đoạn Kinh Thánh trên gồm có câu 28, 29 là 2 câu cuối cùng của chương 7, và câu 1 đến câu 4 của chương 8. Câu 28 của chương 7 ghi rằng: “Khi Chúa Giê-su nói những lời ấy xong,” “những lời ấy” là chỉ về hết thảy lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7.

Lời Dạy Của Chúa Giê-su Có Quyền Hành

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng sau khi dân chúng lắng nghe giảng dạy của Chúa Giê-su, họ đều ngạc nhiên lắm, tại vì lời của Chúa mang quyền hành, chứ không như các thầy dạy Luật Pháp. Vậy có nghĩa là lời dạy của các thầy dạy Luật không có quyền hành. Tại sao lời dạy của họ không có quyền hành?

Tiếp tục đọc

Xây Nhà Trên Hòn Đá

Ma-thi-ơ 7:24 – 27

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Flower 11

(Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ 7:21 – 27 là phần kết luận của “Bài Giảng Trên Núi” trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:21 – 23 là đoạn Kinh Thánh nói về ý muốn của Chúa Trời. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:24 – 27 24 “Vậy, kẻ nào nghe lời ta đây và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên hòn đá. 25 Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sụp đổ, vì nền tảng của nhà ấy đã được đặt trên hòn đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta, mà không làm theo, thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sụp đổ, hư hại rất lớn.” 

Chúa Giê-su răn dạy chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Người nào nghe lời Chúa và làm theo thì tựa như một người xây cất nhà mình trên hòn đá. Cho dù mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, nhưng nhà ấy không sụp đổ vì nền tảng của nhà là đặt trên hòn đá. Ngược lại, người nào nghe lời Chúa Giê-su mà không làm theo, thì tựa như một người xây nhà trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió thổi thì nhà sụp đổ.

Tiếp tục đọc

Ý Muốn Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 7:21 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 26

(Tải xuống bản in PDF)

“Bài giảng trên núi” là lời dạy của Chúa Giê-su trong chương 5, 6 và 7 của Ma-thi-ơ. Bắt đầu từ câu 21 cho đến câu 27 của Ma-thi-ơ chương 7 là phần kết luận của “Bài giảng trên núi”. Tôi chia phần kết luận này ra làm hai phần, hôm nay chúng ta chỉ tra khảo phần thứ nhất từ câu 21 – 23.

Ma-thi-ơ 7:21 – 23 21 Không phải hễ ai nói cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa,” đều sẽ vào Vương Quốc Thiên Đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Vào ngày đó, nhiều người sẽ nói cùng ta rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” 23 Nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Chúa Giê-su nói rằng không phải hễ ai cứ nói cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa” đều sẽ được vào Vương Quốc Thiên Đàng, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mới được vào Thiên Đàng. Chẳng lẽ xưng Giê-su Christ là “Chúa” không phải là ý muốn của Chúa Trời chăng?

Vào ngày đó, tức là vào Ngày Phán Xét,  nhiều người sẽ nói cùng Chúa Giê-su rằng họ từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỉ và làm phép lạ, nhưng Chúa lại phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Tại sao Chúa nói rằng họ là những kẻ làm gian ác?

Bây giờ tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả

Ma-thi-ơ 7:15 – 20

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Architecture 01

(Tải xuống bản in PDF)

Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:13 – 14 đã được giảng giải rất tường tận trong bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật”, xin các bạn đọc bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật” để hiểu rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó. Hôm nay tôi sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 7:13 – 14, và  giảng giải đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 7:15 – 20:

Ma-thi-ơ 7:15 – 20 15 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. 16 Các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi cây kế? 17 Vậy, cây nào tốt thì sinh quả tốt; nhưng cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được quả tốt. 19 Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được.”

Tiên Tri Giả Là Ở Trong Hội Thánh

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải coi chừng tiên tri giả. Những tiên tri giả này đội lốt chiên ở bên ngoài, mà bên trong là muông sói tham tàn.

Các bạn hãy để ý hai từ ngữ “chiên” và “muông sói”. Trong Kinh Thánh, người dân của Chúa Trời Đức Gia-vê được so như bầy chiên, và muông sói chính là ma quỉ, nó luôn luôn tìm cách cắn xé giết hại bầy chiên:

Tiếp tục đọc

Ấy Là Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 7:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Sainte Anne 2

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:7 – 11, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:12 12 Bởi vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là Luật Pháp và lời tiên tri. 

Lời Dạy Này Của Chúa Giê-su Là Cao Siêu Hơn Hết                                                 

Câu nói này của Chúa Giê-su là cao siêu hơn lời dạy của các tôn giáo và các triết gia đông phương và tây phương. Các tôn giáo như Đạo Do Thái, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo và các  triết gia Hy Lạp, Nhà Nho Khổng Tử cũng có lời dạy tương tự như vậy, nhưng bằng hình thức tiêu cực: “Điều gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho họ.” Nhưng lời dạy của Chúa Giê-su là bằng hình thức tích cực: “bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ.”

Căn cứ theo lời dạy của các tôn giáo và các triết gia, chúng ta đều không muốn bị người khác nói xấu phỉ báng, thì đừng phỉ báng nói xấu người khác; chúng ta không muốn bị người khác áp bức, thì đừng áp bức người khác; chúng ta không muốn bị người khác khinh bỉ, thì đừng khinh bỉ người khác v.v.

Tiếp tục đọc

Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa

Ma-thi-ơ 7:7 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kuta 1

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo chương 7 của Ma-thi-ơ: 

Ma-thi-ơ 7:7 – 11 7 Hãy cầu xin, thì được ban cho; hãy tìm kiếm, thì sẽ tìm được; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8 Bởi vì hễ ai cầu xin thì nhận được, ai tìm kiếm thì tìm được, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh lại cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, lại cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi là gian ác, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao? 

Chúa Trời Sẽ Ban Cái Gì Cho Những Người Cầu Xin Ngài? 

Có nhiều thầy cô truyền đạo thường dùng đoạn Kinh Thánh này để chứng tỏ rằng bất cứ chúng ta cầu xin điều gì, Chúa Trời đều vui lòng ban cho ta. Bởi vậy các thầy cô ấy khuyến khích Tín Đồ Cơ Đốc hãy tha hồ cầu xin tiền tài, danh vọng, nhà lầu xe hơi v.v, bất cứ điều gì họ muốn, Chúa Trời chắc sẽ ban cho họ! Nhưng điểm đó có phải là ý nghĩa chân chính của đoạn Kinh Thánh này không?

Trong câu 11 của Ma-thi-ơ 7 nói rằng: “…huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao?” nhưng không chỉ ra “các vật tốt” là cái gì, cho nên người ta nghĩ rằng Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì ta cầu xin. Đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 7:7 – 11 là Lu-ca 11:9 – 13, trong đó có thêm một câu rất quan trong:

Tiếp tục đọc

Xét Đoán Và Nhận Thức

 Ma-thi-ơ 7:1 – 6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 6:25 – 34, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:1 – 6 1 “Các ngươi đừng xét đoán ai hầu cho mình khỏi bị xét đoán. 2 Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái đốm trong mắt anh em ngươi, nhưng chẳng nhận thấy khúc củi trong mắt mình? 4 Sao ngươi có thể nói với anh em mình rằng: “Ðể tôi lấy cái đốm ra khỏi mắt anh”, mà chính ngươi có khúc củi trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! trước hết hãy lấy khúc củi khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái đốm ra khỏi mắt anh em mình. 6 Ðừng cho chó vật thánh, và đừng quăng ngọc trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.”
đọc tiếp