Ấy Là Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 7:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Sainte Anne 2

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:7 – 11, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:12 12 Bởi vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là Luật Pháp và lời tiên tri. 

Lời Dạy Này Của Chúa Giê-su Là Cao Siêu Hơn Hết                                                 

Câu nói này của Chúa Giê-su là cao siêu hơn lời dạy của các tôn giáo và các triết gia đông phương và tây phương. Các tôn giáo như Đạo Do Thái, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo và các  triết gia Hy Lạp, Nhà Nho Khổng Tử cũng có lời dạy tương tự như vậy, nhưng bằng hình thức tiêu cực: “Điều gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho họ.” Nhưng lời dạy của Chúa Giê-su là bằng hình thức tích cực: “bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ.”

Căn cứ theo lời dạy của các tôn giáo và các triết gia, chúng ta đều không muốn bị người khác nói xấu phỉ báng, thì đừng phỉ báng nói xấu người khác; chúng ta không muốn bị người khác áp bức, thì đừng áp bức người khác; chúng ta không muốn bị người khác khinh bỉ, thì đừng khinh bỉ người khác v.v.

Tiếp tục đọc

Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa

Ma-thi-ơ 7:7 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kuta 1

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo chương 7 của Ma-thi-ơ: 

Ma-thi-ơ 7:7 – 11 7 Hãy cầu xin, thì được ban cho; hãy tìm kiếm, thì sẽ tìm được; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8 Bởi vì hễ ai cầu xin thì nhận được, ai tìm kiếm thì tìm được, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh lại cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, lại cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi là gian ác, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao? 

Chúa Trời Sẽ Ban Cái Gì Cho Những Người Cầu Xin Ngài? 

Có nhiều thầy cô truyền đạo thường dùng đoạn Kinh Thánh này để chứng tỏ rằng bất cứ chúng ta cầu xin điều gì, Chúa Trời đều vui lòng ban cho ta. Bởi vậy các thầy cô ấy khuyến khích Tín Đồ Cơ Đốc hãy tha hồ cầu xin tiền tài, danh vọng, nhà lầu xe hơi v.v, bất cứ điều gì họ muốn, Chúa Trời chắc sẽ ban cho họ! Nhưng điểm đó có phải là ý nghĩa chân chính của đoạn Kinh Thánh này không?

Trong câu 11 của Ma-thi-ơ 7 nói rằng: “…huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao?” nhưng không chỉ ra “các vật tốt” là cái gì, cho nên người ta nghĩ rằng Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì ta cầu xin. Đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 7:7 – 11 là Lu-ca 11:9 – 13, trong đó có thêm một câu rất quan trong:

Tiếp tục đọc

Xét Đoán Và Nhận Thức

 Ma-thi-ơ 7:1 – 6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 6:25 – 34, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:1 – 6 1 “Các ngươi đừng xét đoán ai hầu cho mình khỏi bị xét đoán. 2 Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái đốm trong mắt anh em ngươi, nhưng chẳng nhận thấy khúc củi trong mắt mình? 4 Sao ngươi có thể nói với anh em mình rằng: “Ðể tôi lấy cái đốm ra khỏi mắt anh”, mà chính ngươi có khúc củi trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! trước hết hãy lấy khúc củi khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái đốm ra khỏi mắt anh em mình. 6 Ðừng cho chó vật thánh, và đừng quăng ngọc trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.”
đọc tiếp

Đừng Lo Lắng

 Ma-thi-ơ 6:25 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnSquirrel 07

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:22 – 24, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:25 – 34 25 “Vì vậy ta nói cùng các ngươi rằng: Đừng lo lắng cho cuộc sống mình sẽ ăn gì hay uống gì; hay thân thể mình sẽ mặc gì. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời: chúng chẳng gieo, gặt cũng chẳng thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi chúng. Các ngươi há chẳng phải quí trọng hơn loài chim sao? 27 Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc không? 28 Tại sao các ngươi lại lo lắng về quần áo? Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng ta nói cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp bằng một trong các hoa đó. 30 Loài cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị bỏ vào lò, Chúa Trời còn mặc cho chúng như thế, mà Ngài lại không mặc cho các ngươi còn tốt hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin! 31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: ‘Chúng ta sẽ ăn gì? hay uống gì? hay mặc gì?’ 32 Vì các dân ngoại tìm cầu tất cả những điều đó, và Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần tất cả những điều đó rồi. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm cầu vương quốc Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi tất cả mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng cho ngày mai; vì ngày mai sẽ lo lắng cho ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” 

Đừng Lo Lắng Gì Cả

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ có 10 câu (từ câu 25 đến câu 34), mà từ ngữ “lo lắng” xuất hiện 6 lần: lần thứ nhất trong câu 25, lần thứ hai trong câu 27, lần thứ ba trong câu 28, lần thứ tư trong câu 31, lần thứ năm và thứ sáu trong câu 34. Vậy rất hiển nhiên chủ đề của đoạn Kinh Thánh trên là về sự lo lắng.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng lo lắng gì cả, đừng lo lắng về cuộc sống, đồ ăn, đồ uống, thân thể, quần áo v.v.

Tiếp tục đọc

Nếu Mắt Ngươi Sáng Sủa

Ma-thi-ơ 6:22 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Rideau Canal 2

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 6:19 – 21, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:22 – 24 22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ đầy ánh sáng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi sẽ đầy tối tăm. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi là tối tăm, thì tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 24 Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể làm tôi Chúa Trời lại làm tôi ma-môn (tức là tiền bạc) nữa.

Nhiều năm về trước, khi tôi lần đầu tiên đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi thấy khó hiểu quá; tôi chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng phần lớn tôi không hiểu.

Ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này là sâu xa và quan trọng lắm. Hồi đó tôi tưởng rằng tôi hiểu được một phần nhỏ, nhưng thật ra tôi không hiểu gì hết, hiểu biết của tôi hồi đó là hoàn toàn sai lầm.

Tại sao nếu mắt của tôi sáng sủa thì cả thân thể tôi sẽ đầy ánh sáng? Nếu mắt tôi sáng sủa thì tôi có thể thấy rõ, nhưng điều đó không làm cho thân thể tôi đầy ánh sáng. Hơn nữa, tại sao trong câu 23 Chúa Giê-su lại nói đến không thể làm tôi hai chủ ? Mắt tôi sáng sủa hay xấu thì có liên quan gì đến làm tôi cho Chúa Trời hay làm tôi cho tiền bạc?

Tiếp tục đọc

Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời

 Ma-thi-ơ 6:19 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

sdr

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo quyển sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ:

Ma-thi-ơ 6:19 – 21 19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải trên trái đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi sâu mối, ten rét không làm hư, và kẻ trộm không đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” 
đọc tiếp

Kiêng Ăn

 Ma-thi-ơ 6:16 – 18

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Autumn 10

(Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, tôi đã giải thích câu Ma-thi-ơ 6:13. Còn hai câu 14 và 15 đã được giải thích trong bài giảng “Xin Tha Nợ Cho Chúng Tôi,” cho nên, tôi nhảy qua 2 câu này. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:16 – 18:

Ma-thi-ơ 6:16 – 18 16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mũi ảm đảm như bọn đạo đức giả; vì họ làm mặt xấu hầu cho người ta thấy họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 17 Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 hầu cho người ta không thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín đáo nhìn thấy mà thôi; và Cha ngươi nhìn thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi.

Trong Ma-thi-ơ 6:2 và Ma-thi-ơ 6:5, Chúa Giê-su dạy rằng khi chúng ta bố thí cho kẻ nghèo hay cầu nguyện, chúng ta không nên cố ý làm trước mặt thiên hạ hầu cho mọi người đều khen ngợi mình (xin đọc 2 bài giảng “Bố Thí Cho Kẻ Nghèo”“Cầu Nguyện” để hiểu rõ lời giải thích).

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 6:16 – 18 Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng bắt chước bọn đạo đức giả, họ cố ý làm mặt xấu để tỏ cho người ta biết rằng họ đang kiêng ăn. Tại vì họ muốn được người ta khen ngợi, cho nên phần thưởng của họ chính là khen ngợi của người đời, nhưng họ sẽ không nhận được phần thưởng của Chúa Trời. Ngược lại, khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta đừng để cho người ta biết mình đang kiêng ăn, mà chỉ có Cha ở trên trời biết thôi. Cha là Đấng ở nơi kín đáo, Ngài sẽ thưởng cho ta.

Tiếp tục đọc

Xin Đừng Để Chúng Tôi Sa Vào Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 6:13

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

cof

 (Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, tôi đã giải thích Ma-thi-ơ 6:12. Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:13 13 Xin đừng để chúng tôi sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi kẻ ác.

Chúa Giê-su Có Phải Dạy Bảo Chúng Ta Nên Cầu Nguyện Để Khỏi Bị Cám Dỗ Chăng?

Trong câu này Chúa Giê-su có phải dạy bảo chúng ta nên cầu xin Chúa Trời bảo hộ chúng ta khỏi bị cám dỗ chăng?

Nhưng chính Chúa Giê-su từng bị Thánh Linh hướng dẫn đi vào đồng vắng để chịu ma quỉ  cám dỗ:

Ma-thi-ơ 4:1 Sau đó Thánh Linh hướng dẫn Chúa Giê-su đến đồng vắng (tức là vùng sa mạc) để chịu ma quỉ cám dỗ.

(Xin đọc 2 bài giảng “Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1) & (2) để hiểu rõ lời giải thích về sự kiện này)

Trước khi Chúa Giê-su bị bắt, Chúa dẫn các môn đồ đến vườn Ghết-sê-ma-nê, và Chúa cũng dặn các môn đồ phải cầu nguyện để khỏi bị sa vào cám dỗ:

Tiếp tục đọc

Chúa Trời Gia-vê Kêu Gọi Áp-ram Ra Khỏi Quê Hương

Sáng Thế Ký 12:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnBeaver Lake 02

  

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong bài giảng trước chúng ta đã tra khảo sự kiện Chúa Trời Gia-vê làm xáo trộn ngôn ngữ của loài người, và họ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Rốt cuộc Chúa Trời phân tán họ trên khắp mặt đất. Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo về sự kiện kế tiếp.

Một trong 3 người con của Nô-ê là Sem. Sau khi loài người phân tán tại nhiều nơi khác nhau, con cháu của Sem sống ở vùng đồi núi ở phương đông.

Sau một vài thế hệ, một người con cháu của Sem là Tha-rê. Người có 3 người con: Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.

đọc tiếp

Xin Tha Nợ Cho Chúng Tôi

Ma-thi-ơ 6:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnHorses 02

(Tải xuống bản in PDF) 

Trong bài giảng trước, chúng ta đã tra khảo câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:11, bây giờ chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:12 12 Xin tha nợ cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha nợ cho những kẻ mắc nợ chúng tôi;

Khi bạn đọc câu Kinh Thánh này, bạn có thắc mắc không? Bạn chắc nghĩ rằng: “Tại sao Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải xin Chúa Trời tha nợ ? Tôi đâu có mắc nợ Chúa Trời, tôi chưa hề thấy Chúa Trời bao giờ, làm sao mà tôi mắc nợ Ngài ?”

Hỡi các bạn ơi, Kinh Thánh so sánh tội lỗi như một món nợ. Khi chúng ta phạm tội lỗi thì ta mắc nợ Chúa Trời.

đọc tiếp

Xin Cho Chúng Tôi Hôm Nay Đồ Ăn Đủ Ngày

Ma-thi-ơ 6:11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMiscellaneous 10

(Tải xuống bản in PDF)

Trong những bài giảng trước về bài cầu nguyện của Chúa Giê-su, chúng ta đã thấy rằng Chúa dạy bảo ta nên xưng Chúa Trời Đức Gia-vê là Cha ở trên trời, và ta phải cầu nguyện cho danh của Cha được tôn thánh bởi muôn dân, vương quốc của Cha đến vào khắp thế gian và ý của Cha được thành tựu trên đất cũng như ở trời vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 6:11 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
đọc tiếp

Vương Quốc Cha Đến, Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:10

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnNotre Dame 1

(Tải xuống bản in PDF) 

Bạn có hè nghĩ rằng nước của Chúa Trời đến trên trái đất không? Bạn có muốn sống trong nước của Chúa Trời không? Hôm nay tôi sẽ nói về cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Trời đến vào thế gian.

Ma-thi-ơ 6:10 10 Vương quốc Cha đến, ý Cha được nên, ở đất như trời! 

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện cho vương quốc của Cha đến vào thế gian và ý chỉ của Cha được thành tựu ở trên trái đất, cũng như ở trời vậy.

đọc tiếp

Danh Cha Được Tôn Thánh

Ma-thi-ơ 6:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnArchitecture 03

 (Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập phần đầu của Ma-thi-ơ 6:9: “Lạy Cha chúng ta ở trên trời,”  hôm này chúng ta học tiếp phần thứ hai của đoạn Kinh Thánh này: “Danh Cha được tôn thánh.”

đọc tiếp

Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời

Ma-thi-ơ 6:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnRideau Canal 2

(Tải xuống bản in PDF) 

Bây giờ chúng ta bắt đầu học tập “Bài cầu nguyện của Chúa Giê-su” trong Ma-thi-ơ 6:9 – 13.

Ma-thi-ơ 6:9 – 13 9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; 10 Vương quốc Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như ở trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn hàng ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin đừng để chúng tôi bị sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi sự ác!”

Ý nghĩa của bài cầu nguyện này thì rất uyên thâm, trong bài giảng này chúng ta chỉ tập trung vào phần thứ nhất của câu 9: “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”. Chúng ta sẽ tiếp tục học tập phần còn lại của bài cầu nguyện trong các bài giảng sau.

đọc tiếp

Chúa Trời Làm Xáo Trộn Ngôn Ngữ Và Phân Tán Loài Người Ra Khắp Mặt Đất

Sáng Thế Ký 11:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnJean Talon 1

(Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, chúng ta đã thấy rằng sau cơn nước lụt, Chúa Trời Đức Gia-vê tiếp tục ban phước cho tám người sống còn trên trái đất. Nhưng buồn thay, tội lỗi xảy ra trong gia đình của Nô-ê. Hôm nay chúng ta tra khảo các sự kiện kế tiếp.

Phần Phụ Lục Để Giải Thích Một Sự Kiện Quan Trọng Trong Lịch Sử Nhân Loại

Sáng Thế Ký 10:31 31 Ðó là con cháu của Sem, sắp theo gia đình, tiếng nói, đất đai và dân tộc của họ. 

Toàn bộ chương 10 liệt kê các con cháu của gia đình Nô-ê, và nơi định cư của họ. Sem là một trong ba con trai của Nô-ê. Câu 31 là kết luận của một đoạn văn dài liệt ra tên tuổi của các con cháu của Sem. Câu này chỉ ra rằng lúc đó giữa các con cháu của Sem đã có tiếng nói khác nhau.

đọc tiếp

Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Birds 06

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về việc bố thí cho kẻ nghèo trong Ma-thi-ơ 6:1 – 4. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 6:5 – 8 5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và góc đường, để cho người ta thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, là Đấng ở nơi kín đáo, và Cha ngươi, là Ðấng thấy ở nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. 7 Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng rằng vì lời mình nhiều thì được nhận. 8 Vậy, đừng làm như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

Đừng Bắt Chước Bọn Đạo Đức Giả

Cầu nguyện là một trong ba việc công nghĩa quan trọng của Đạo Do Thái. Việc công nghĩa thứ nhất là bố thí cho kẻ nghèo, cầu nguyện là việc công nghĩa thứ hai.

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng bắt chước bọn đạo đức giả, họ ưa thích phô bày việc làm công nghĩa của mình trước mặt người ta. Họ thường cầu nguyện trong nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy, rồi người ta sẽ ngợi khen họ. Chúa nói rằng họ đã nhận được phần thưởng rồi. Phần thưởng của họ chính là lời khen ngợi của người đời. Nhưng họ sẽ không nhận được phần thường của Đức Cha ở trên trời.

Tiếp tục đọc

Sự Ban Phước Của Chúa Trời Và Tội Lỗi Xảy Ra Trong Gia Đình Của Nô-ê

Sáng-Thế Ký 9:1 – 29

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Niagara 10

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về cơn nước lụt lớn trên mặt đất. Vì tội lỗi giữa loài người ngày càng gia tăng, cả trái đất đầy dẫy sự gian ác, Chúa Trời Đức Gia-vê rất đau buồn, Ngài quyết định hủy diệt hết thảy loài người, nhưng Ngài muốn gìn giữ gia đình của Nô-ê vì người là công nghĩa trước mặt Ngài. Ngài dặn Nô-ê đóng một chiếc tàu hình hộp. Trước khi giáng nước lụt trên trái đất, Chúa Trời dặn Nô-ê và cả gia đình đi vào chiếc tàu và đem theo mỗi loại động vật một cặp, có đực có cái, có trống có mái. Rồi cơn nước lụt đến tràn ngập trái đất, hết thảy loài người và động vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, chỉ có 8 người trong gia đình của Nô-ê và những con vật trong chiếc tàu hình hộp được sống còn thôi. Sau một trăm năm mươi ngày nước lụt mới khô đi, chiếc tàu tấp trên ngọn núi A-ra-rát, gia đình của Nô-ê và các con vật đều đi ra. Ở đó Nô-ê lập một bàn thờ và hiến dâng của lễ thiêu cho Chúa Trời Đức Gia-vê. Đức Gia-vê rất hài lòng, Ngài nghĩ rằng từ nay trở đi cho dù tâm tính của loài người là gian ác ngay từ lúc còn tuổi trẻ, nhưng Ngài sẽ không bao giờ tiêu diệt hết thảy sinh vật trên trái đất nữa.

Hôm nay chúng ta tra khảo những sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Giao Cho Gia Đình Của Nô-ê Cái Nhiệm Vụ Cai Quản Các Con Vật Sống Trên Trái Đất

Sáng Thế Ký 9:1 – 2 1 Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai người, và phán rằng: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 2 Các loài thú vật ở trên đất, các loài chim trời, và các loài vật bò trên mặt đất, cùng các loài cá biển, đều sẽ kinh hải khiếp sợ các ngươi và bị giáo phó vào tay các ngươi.

Lúc ban đầu khi Chúa Trời mới dựng nên A-đam và Ê-va, Ngài cũng dặn bảo hai người phải sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Quả thật loài người sinh sản rất nhiều, nhưng họ trở nên càng ngày càng gian ác, sau cùng Chúa Trời giáng sự phán xét trên trái đất. Sau cơn nước lụt, hết thảy loài người chỉ còn lại 8 người thôi, Chúa Trời lại ban phước cho gia đình của Nô-ê, và dặn bảo họ phải sinh sản thêm nhiều hầu cho loài người một lần nữa đầy dẫy trên mặt đất.

Đọc tiếp

Bố thí Cho Kẻ Nghèo

Ma-thi-ơ 6:14

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Bố Thí Cho Kẻ Nghèo

Bố thí cho kẻ nghèo

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo hoàn tất Ma-thi-ơ chương 5 , hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ chương 6.

Ma-thi-ơ 6:1 – 4 1 Hãy cẩn thận, đừng làm việc công nghĩa của các ngươi trước mặt người ta để cho họ thấy. Bằng không, các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. 2 Vậy khi ngươi bố thí cho kẻ nghèo, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi ngươi bố thí cho kẻ nghèo, đừng cho tay trái biết tay phải làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí của ngươi được giữ kín; và Cha ngươi là Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. 
đọc tiếp

Chúa Trời Hủy Diệt Hết Thảy Loài Người Nhưng Gìn Giữ Gia Đình Nô-ê

Sáng Thế Ký 6:1 – 8:22

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnNiagara 10

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về tội sát nhân đầu tiên của loài người, Ca-in giết đi người em của mình là A-bên. Hôm nay chúng ta tra khảo về sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Qui Định Đời Người Chỉ Là Một Trăm Hai Mươi Tuổi

Dân số của loài người dần dần gia tăng trên mặt đất.

Sáng Thế Ký 6:3 3 Gia-vê nói rằng: “Linh của ta sẽ không ở mãi với loài người nữa, chúng chỉ là xác thịt thôi. Đời người sẽ chỉ là một trăm hai mươi tuổi.”

Sau khi Chúa Trời qui định đời người chỉ là một trăm hai mươi tuổi, thì cuộc sống của loài người bắt đầu giảm xuống dần dần, nhưng không phải là ngay lập tức mọi người chỉ sống tới một trăm hai mươi tuổi thôi. Sau khi Chúa Trời ban ra mệnh lệnh này rồi, loài người vẫn sống tới mấy trăm tuổi, nhưng cuộc sống của họ trở nên càng ngày càng ngắn. Sau cùng loài người chỉ sống tới giới hạn là một trăm hai mươi tuổi.

đọc tiếp

Hoàn Hảo Và Yêu Thương Kẻ Thù Nghịch Của Mình

Ma-thi-ơ 5:43 – 48

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:38 – 42, nếu các bạn thấy lời dạy trong đoạn Kinh Thánh đó là khó mà vâng giữ, thì đoạn Kinh Thánh kế tiếp mà chúng ta tra khảo hôm nay lại càng khó khăn hơn nữa.

Ma-thi-ơ 5:43 – 48 43 Các ngươi có nghe lời dạy rằng: “Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.” 44 Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ ác cùng kẻ lành, ban mưa cho kẻ công nghĩa cùng kẻ độc ác. 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được phần thưởng gì đâu? Ngay cả những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có gì hơn ai đâu? Ngay cả những người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48 Thế thì, các ngươi hãy nên hoàn hảo, như Cha các ngươi ở trên trời là hoàn hảo.” 
đọc tiếp

Chống Cự Lại Kẻ Ác Bằng Quyền Năng Và Trí Tuệ Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 5:38 – 42

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:33 – 37, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:38 – 42 38 “Các ngươi có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng ta bảo các ngươi, đừng chống cự lại kẻ ác. Nếu ai vả má bên hữu ngươi, thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy chiếc áo trong của ngươi, thì hãy để họ lấy luôn chiếc áo ngoài nữa.  41 Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, thì hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi thì hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng ngoảnh mặt quay đi.”
đọc tiếp

Ca-in Và A-bên – Tội Sát Nhân Đầu Tiên

Sáng Thế Ký 4: 1 – 26

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnT01084 Tulips Red&White

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Sáng Thế Ký 3. Sau khi A-đam và người nữ phạm tội lỗi, họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo quyển sách Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Đức Gia-vê Hài Lòng Về A-bên Nhưng Không Hài Lòng Về Ca-in

Sáng Thế Ký 4:1 – 5 1 A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình; người thụ thai và sinh Ca-in, người nói rằng: “Nhờ Gia-vê giúp đỡ, tôi đã sinh được một người.” 2 Ê-va lại sinh A-bên, em của Ca-in. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. 3 Sau một thời gian, Ca-in dùng sản phẩm của đồng ruộng làm của lễ dâng cho Gia-vê. 4 A-bên cũng dâng chiên con đầu lòng trong bầy mình cùng với mỡ của chúng. Gia-vê hài lòng nhìn A-bên và lễ vật của người ; 5 nhưng Ngài không hài lòng nhìn Ca-in và lễ vật của người. Ca-in giận lắm và sầm mặt xuống.

Tại sao Chúa Trời Đức Gia-vê hài lòng về A-bên và lễ vật của người, nhưng Ngài lại không hài lòng về Ca-in và lễ vật của người. Tại sao vậy?

Có phải là tại vì của lễ của A-bên là thịt, còn của lễ của Ca-in chỉ là rau cải trái cây chăng?

Không, hoàn toàn không phải. Ca-in là người làm ruộng, người chỉ làm ra được rau cải trái cây thôi, người lấy đâu mà có thịt để hiến dâng? Nếu Chúa Trời không hài lòng về lễ vật của Ca-in chỉ vì đó là rau cải trái cây thì thật là không công bằng !

Tiếp tục đọc

Lời Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc

Ma-thi-ơ 5:33 – 37

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnLời Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:31 – 32, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:33 – 37 33 Các ngươi cũng có nghe lời dạy cho người xưa rằng: “Ngươi chớ thề dối, nhưng hãy giữ trọn vẹn lời thề của mình với Chúa.” 34 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Đừng thề chi hết; đừng chỉ vào trời mà thề, vì trời là ngai của Chúa Trời; 35 đừng chỉ vào đất mà thề, vì đất là bệ chân của Ngài; đừng chỉ vào thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. 36 Đừng chỉ vào đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc trở nên trắng hay là đen được. 37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: “phải, phải, không, không.” Còn điều gì nói thêm đó đều từ quỉ dữ mà ra.”
đọc tiếp

A-đam Và Người Nữ Phạm Tội Lỗi

Sáng Thế Ký 3:1 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Con rắn trong vườn Ê-đen

 (Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về công trình sáng thế của Chúa Trời Đức Gia-vê. Ngài sáng tạo một người nam và một người nữ theo hình tượng của mình. Ngài cho phép họ ăn tất cả các trái cây trong vườn Ê-đen ngoại trừ trái của cây nhận biết điều thiện và điều ác, nếu họ ăn trái đó thì họ sẽ chết.

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo Sáng Thế Ký chương 3.

đọc tiếp

Chúa Trời Đức Gia-vê Sáng Tạo Trời Đất, Muôn Vật Và Loài Người

Sáng Thế Ký 1:1 – 2:25

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Lúc ban đầu Chúa Trời sáng tạo trời đất

Bộ Cựu Ước Của Kinh Thánh Là Rất Mực Quan Trọng

Sáng Thế Ký là quyển sách đầu tiên trong Kinh Thánh. Có nhiều Tín Đồ Cơ Đốc nghĩ rằng Cựu Ược là không quan trọng, họ nghĩ rằng chúng ta ở trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta chỉ cần học tập Tân Ước là đủ rồi, chúng ta không cần phải học tập Cựu Ước nữa. Đó là một ý tưởng hoàn toàn sai lầm.

2 Ti-mô-thê 3:16 – 17 16 Toàn bộ Kinh Thánh đều là bởi Chúa Trời mặc thị, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện người trong sự công nghĩa, 17 hầu cho người của Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. 

Khi sứ đồ Phao-lô viết đoạn Kinh Thánh trên, lúc đó còn chưa có bộ Tân Ước. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 2, tức là hơn một trăm năm sau khi Chúa Giê-su phục sinh, Hội Thánh mới bắt đầu dần dần thu thập lại bốn quyển sách Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng, và những thư từ của các sứ đồ; rồi sau một vài thế kỷ nữa bộ Tân Ước mới được dựng nên. Lúc đó các sứ đồ đều đã chết đi từ lâu rồi. Bởi vậy từ ngữ “Kinh Thánh” trong đoạn Kinh Thánh trên 2 Ti-mô-thê 3:16 – 17 là chỉ về bộ Cựu Ước, chứ không phải Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô nói rằng “toàn bộ Kinh Thánh”, tức là bộ Cựu Ước của Kinh Thánh là do Chúa Trời mặc thị, rất quan trọng trong việc dạy dỗ và đào luyện người dân của Ngài.

Tiếp tục đọc

Mối Quan Hệ Giữa Chúa Trời Và Người Dân Của Ngài

Ma-thi-ơ 5:31 – 32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tiny church

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:27 – 30, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:31 – 32  31 Có lời nói rằng: “Nếu người nào ly dị vợ mình, thì hãy cho vợ giấy ly dị.” 32 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Nếu người nào ly dị vợ mà không phải vì sự đồi bại, thì người ấy làm cho vợ mình phạm tội tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị ly dị, thì cũng phạm tội tà dâm. 

Tại sao Chúa Giê-su nói rằng nếu người nào ly dị vợ mình thì người ấy khiến vợ mình phạm tội tà dâm? Tại sao một người đàn ông khác cưới đàn bà này thì ông đó cũng phạm tội tà dâm luôn? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

đọc tiếp

Ví Dụ Của Hột Cải

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (5)

Ma-thi-ơ 13:31-32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnVí Dụ Của Hột Cải (2)

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Phối Hợp Ví Dụ Của Người Gieo Giống Với Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Chúng ta đã tra khảo 2 ví dụ trong Ma-thi-ơ 13: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực” (tức là cỏ lùng) (Xin đọc 3 bài giảng “Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1) & (2)”, và “Ví Dụ của Cỏ Lồng Vực” để hiểu rõ ý nghĩa của 2 ví dụ này). Nhưng chúng ta chỉ học về ý nghĩa ở bề mặt thôi, chúng ta chưa đi sâu vào ý nghĩa quan trọng sâu xa ở bên trong. Hôm nay trước khi tra khảo một ví dụ mới, tôi sẽ phối hợp hai ví dụ đó với nhau, rồi chúng ta sẽ thấy ý nghĩa rất phong phú sâu xa bao hàm trong hai ví dụ này.

Trong “Ví dụ của người gieo giống”, một người nông dân đi ra gieo giống, mà hột giống là tượng trưng cho đạo của nước Thiên Đàng.

Ma-thi-ơ 13:19 19 Khi người nào nghe đạo của nước Thiên Đàng mà không hiểu, thì quỉ dữ đến giật lấy điều đã gieo trong lòng của người; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.

Mà đạo của nước Thiên Đàng tức là lời dạy của Chúa Trời.

Còn trong “Ví dụ của cỏ lồng vực”, Con của loài người gieo giống tốt trong ruộng mình, giống tốt là tượng trưng cho con cái của nước Thiên Đàng.

Tiếp tục đọc

Người Nông Dân

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (17)

2 Ti-mô-thê 2:6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

 (Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)   

Hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc. 

2 Ti-mô-thê 2:6  6 Người nông dân làm ruộng khó nhọc đáng phải là kẻ đầu tiên được thâu hoa lợi. 

 Trong đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phao-lô so sánh Tín Đồ Cơ Đốc với người nông dân. 

Tiếp tục đọc

Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm

Ma-thi-ơ 5:27 – 30

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta sẽ ban một tấm lòng mới cho các ngươi , ta sẽ đặt Linh của ta trong các ngươi

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3) 

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:21 – 26, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:27 – 30 27 Các ngươi đã nghe lời nói rằng: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” 28 Nhưng ta nói cho các ngươi biết: “Hễ ai nhìn một người đàn bà với lòng tham muốn đàn bà ấy, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đàn bà ấy rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu gây cho ngươi phạm tội, thì hãy móc nó ra và quăng nó cho xa ngươi đi; vì chẳng thà chịu một phần thân thể ngươi bị hủy hoại còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu gây cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt nó ra mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì chẳng thà chịu một phần thân thể ngươi bị hủy hoại còn hơn là cả thân thể ngươi đi vào địa ngục.”
đọc tiếp

Ví Dụ Của Hột Giống

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (4)

Mác 4:26-29

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnVí Dụ Của Hột Cải

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã tra khảo hai ví dụ trong Ma-thi-ơ: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực”.  Hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ trong Mác.

Mác 4:26-29 26 Chúa lại nói rằng: “Nước Chúa Trời tựa như một người gieo giống xuống đất; 27 người ngủ hay thức, đêm và ngày, hột giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết nó mọc lên thể nào. 28 Vì đất tự sinh ra quả: ban đầu là cây, kế đến bông, rồi bông kết thành hột. 29 Khi quả đã chín, người liền tra liềm lưỡi vào, vì mùa gặt đã đến.”

Trong ví dụ này Chúa Giê-su giảng dạy về một khía cạnh khác của nước Chúa Trời.

Tiếp tục đọc

Tức Giận Và Giết Người – Bình Yên Và Nên Thánh

Ma-thi-ơ 5:21 – 26

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:17 – 20, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:21 – 26 21 Các ngươi có nghe lời nói cho người xưa rằng: “Chớ giết người. Hễ ai giết người thì sẽ bị xét xử.” 22 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Hễ ai tức giận anh em mình thì đáng bị xét xử. Ai mắng nhiếc anh em mình là ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xét xử; ai mắng anh em mình là ngu dại thì đáng bị ném vào lửa địa ngục. 23 Bởi vậy nếu khi ngươi đem dâng của lễ trên bàn thờ, mà nhớ đến anh em mình có điều gì bất hòa với mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, và đi hòa giải với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. 25 Hãy mau mau hòa thuận với kẻ thù nghịch với mình khi còn đi trên đường với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan tòa, quan tòa giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. 26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi không ra khỏi tù được cho đến khi ngươi trả hết đồng tiền cuối cùng. 
đọc tiếp

Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (3)

Ma-thi-ơ 13: 24 – 30, 36 – 43

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong hai kỳ vừa rồi chúng ta đã tra khảo “Ví dụ của người gieo giống (1) & (2), hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ khác: “Ví dụ của cỏ lồng vực” 

Ma-thi-ơ 13:24-30 24 Chúa Giê-su kể cho họ một ví dụ khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù của người đến và gieo cỏ lồng vực vào trong lúa mì rồi đi. 26 Nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt, thì cỏ lồng vực cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: “Thưa chủ, chủ chẳng gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Tại sao lại có cỏ lồng vực?” 28 Chủ đáp rằng: “Một kẻ thù đã làm điều đó.” Các đầy tớ thưa rằng: “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?” 29 Chủ nói rằng: “Không nên, e rằng khi nhổ cỏ lồng vực thì các ngươi sẽ nhổ cả gốc lúa đi. 30 Cứ để cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn thợ gặt rằng: “Trước hết hãy nhổ cỏ lồng vực và bó lại từng bó để đốt đi; nhưng hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.”” 
Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Đến Để Làm Trọn Vẹn Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 5:17 – 20

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Chúa Giê-su giảng dạy dân chúng

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Tám Đức Tính Trong Ma-thi-ơ 5:3 – 12 Là Điều Kiện Để Trở Thành “Muối Của Đất” Và “Sự Sáng Của Thế Gian”

Kỳ trước chúng ta đã học xong tám phước lành trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 – 12.

Xin các bạn để ý, Chúa Giê-su không phải dạy rằng tám hạng người này có tám đức tính khác nhau thì được hưởng tám phước lành khác nhau, người này có đức tính A thì được ban cho phước lành A, người kia có đức tính B thì được ban cho phước lành B. Không phải như vậy đâu, hỡi các bạn ơi. Tám phước lành này là dính liền với nhau và đều được bao gồm trong ơn cứu chuộc, khi ta được cứu chuộc thì ta được cả tám phước lành. Đồng thời tám đức tính này cũng tương đương với nhau, chứ không phải là tám hạng người có tám đức tính khác nhau. Hết thảy tám đức tính đó đều nằm trong trong một đức tính chung là trung tín vâng phục. Những người trung tín vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì được ban cho ơn cứu chuộc, trong ơn cứu chuộc thì gồm cả tám phước lành. Ngược lại những kẻ không trung tín vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì không được ơn cứu chuộc, và họ cũng không được phước lành nào cả.

đọc tiếp

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (2)

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (2)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1).

Ma-thi-ơ 13:3 – 9. 3 Chúa dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Chúa nói rằng: “Một người gieo giống đi ra để gieo. 4 Khi đang gieo, một số giống rơi dọc đường đi, chim bay xuống và ăn đi. 5 Một số khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, không có nhiều đất, giống mọc lên liền vì đất không sâu. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ nên chết khô. 7 Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên và giống bị chết nghẹt. 8 Một số khác rơi vào chỗ đất tốt thì sinh trái, hột ra được một trăm, hột ra sáu chục, hột ra ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Tầm Quan Trọng Của Ví Dụ Này

Đây là ví dụ đầu tiên trong Tân Ước, Chúa Giê-su dạy rằng ví dụ này là cực kỳ quan trọng. 

Mác 4:13. 13 Và Chúa bảo họ: “Các ngươi không hiểu ví dụ này sao? Vậy thì các người làm sao hiểu được những ví dụ khác?”

Chúa nói rằng nếu chúng ta không hiểu ví dụ này, thì chúng ta sẽ không hiểu nổi những ví dụ khác. Bởi vậy chính Chúa Giê-su đã giải thích ý nghĩa của ví dụ này: 

Tiếp tục đọc

Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Nghĩa

Ma-thi-ơ 5:10 – 12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:9: “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên vì sẽ được gọi là con Chúa Trời.” Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:10 – 12 10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ của ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo các ngươi, thì các ngươi được phước. 12 Hãy vui vẻ, và hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời thì lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa thì có phước lắm, bởi vì vương quốc Thiên Đàng là của họ. Xin các bạn để ý vào những chữ này, “vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy,” ở đây Chúa đang nói về chuyện xảy ra hiện bây giờ, chứ không phải là chuyện trong tương lai. Hiện bây giờ vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy, tức là vương quốc Thiên Đàng là ở trong lòng của những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa.

Hơn nữa khi nào vì cớ của Chúa Giê-su mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo chúng ta thì ta được phước. Ấy là “vì cớ của Chúa Giê-su”, chứ không phải vì tội lỗi của mình. Giả tỉ chúng ta phạm tội lỗi mà bị người khác mắng nhiếc, thì điều đó chẳng có gì đáng mừng rỡ cả. Ngược lại nếu chúng ta bị bắt bớ vì cớ của Chúa thì ta hãy hân hoan mừng rỡ, tại vì phần thưởng của ta ở trên trời thì lớn lắm, ấy là phần thưởng ở trong tương lai. Những đấng tiên tri cũng từng bị người đời bắt bớ như vậy.

đọc tiếp

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1)

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (1)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta bắt đầu học tập những ví dụ trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước có rất nhiều ví dụ. Khi Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, Chúa thường dùng những chuyện trong đời sống hàng ngày để làm ví dụ, rồi từ những ví dụ đó mà rút ra những bài học thuộc linh. Những ví dụ này đều mang ý nghĩa rất sâu rộng uyên thâm. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa bao hàm trong đó, chúng ta chỉ thấy đó là những câu chuyện lý thú. Thực ra những ví dụ này là những lời dạy quan trọng liên quan đến ơn cứu chuộc của chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của những ví dụ này tức là không hiểu rõ lời dạy của Chúa về ơn cứu chuộc vậy. 

Tiếp tục đọc

Phước Cho Những Kẻ Tạo Nên Bình Yên

Ma-thi-ơ 5:9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Bình yên từ trên trời giáng xuống

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:8, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp. 

Ma-thi-ơ 5:9 9 “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên, vì sẽ được gọi là con Chúa Trời!”

Những chữ “sẽ được gọi là con Chúa Trời” chỉ ra rằng Chúa Giê-su đang nói về phước lành trong tương lai. Trong tương lai vào ngày Phán Xét, ai được gọi là con Chúa Trời thì người ấy sẽ được nhận vào vương quốc Thiên Đàng để hưởng sự sống đời đời.

Bây giờ để tôi giải thích cho quí vị ý nghĩa của từ ngữ “kẻ tạo nên bình yên” từng bước một. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của “bình yên” trong Kinh Thánh.

đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo Tin Lành theo Ma-thi-ơ. Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:7, hôm nay ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:8 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

Chúa Giê-su dạy rằng những người có lòng trong sạch thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thấy Chúa Trời.

Xin các bạn để ý vào những chữ “sẽ được thấy Chúa Trời”, ở đây Chúa Giê-su đang nói về chuyện trong tương lai, chứ không phải là chuyện bây giờ. Trong tương lai khi chúng ta được nhận vào vương quốc Thiên Đàng thì ta sẽ được thấy Chúa Trời. Ngược lại nếu chúng ta không được thấy Chúa Trời trong tương lai thì có nghĩa là ta không được vào vương quốc Thiên Đàng, ta không được hưởng sự sống đời đời, chúng ta sẽ bị hư mất! Ấy là một điều rất nghiêm trọng.

Nếu chúng ta muốn được được thấy Chúa Trời trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng thì hiện bây giờ ta phải có một tấm lòng trong sạch.

đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Hay Thương Xót

Ma-thi-ơ 5:7

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Yêu thương người lân cận như mình là làm trọn Luật Pháp

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:6: “Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn !” hôm nay chúng ta học tiếp Ma-thi-ơ 5:7.

Ma-thi-ơ 5:7 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót !

Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ hay thương xót người khác thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được Chúa Trời Đức Gia-vê thương xót lại. Xin các bạn để ý, ở đây Chúa không phải nói rằng những kẻ có lòng thương xót thì sẽ được người khác thương xót lại, nhưng ấy là chính Chúa Trời sẽ thương xót họ.

đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Đói Khát Sự Công Nghĩa

Ma-thi-ơ 5:6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa!

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:5, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:6 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn !

Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ đói khát sự công nghĩa thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thỏa mãn. Bây giờ tôi sẽ giải thích ý nghĩa của câu Kinh Thánh này từng bước một. 

đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Nhu Mì

Ma-thi-ơ 5:5

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Gia-vê và chờ đợi Ngài.
Hãy yên tịnh trước mặt Đức Gia-vê và chờ đợi Ngài.

 (Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Một Câu Chuyện Tranh Giành Gia Tài

Nhiều năm về trước ở Hong Kong có một chuyện tranh giành gia tài xảy ra trong một gia đình giàu có. Khi người cha đang bịnh nặng, thì trong gia đình xảy ra cuộc tranh giành gia tài. Các bạn có biết những người nào tranh giành gia tài không? Ấy là người mẹ tranh giành với bốn đứa con cái của mình! Trong khi người cha bịnh nặng, nhưng còn chưa chết, thì họ đã tranh giành với nhau rồi; họ đưa ra tòa mà thưa kiện, mỗi bên đều mướn luật sư để biện hộ cho mình. Người cha đang bịnh nặng mà nhìn thấy họ tranh giành như vậy thì hẳn là càng buồn khổ thêm nữa. Sự kiện này khuấy động dư luận ở Hong Kong, ngày nào ngày nấy các tờ báo đều có bài tường thuật dài về cuộc tranh giành này. Hồi đó chồng tôi và tôi đang phụng sự tại một hội thánh ở Úc-đại-lợi, tin tức của sự kiện này lan truyền qua bên Úc luôn. Tôi không có thì giờ theo dõi từng chi tiết của sự kiện này, tôi chỉ là nghe người khác kể lại thôi. Tôi nghe nói rằng sau khi người cha qua đời rồi, tòa án xét xử mỗi bên đều được một phần của gia tài.

đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Than Khóc

Ma-thi-ơ 5:4

Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền

Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi !

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:3, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:4 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Nghèo Khổ Trong Tâm Linh

Ma-thi-ơ 5:1 – 3

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh!

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Đại Ý Sơ Lược Của Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 4:12 – 25

Kỳ Trước chúng ta đã tra khảo sự kiện ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Khi Chúa Giê-su nghe tin rằng Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù rồi, thì Chúa rời đến thành phố Ca-bê-na-um của xứ Ga-li-lê. Ở đó Chúa Giê-su khởi sự truyền giảng Tin Lành, Chúa dạy rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần.” (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải). Một hôm Chúa Giê-su đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, Chúa thấy Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, cùng với em là Anh-rê, họ đang thả lưới dưới biển. Chúa kêu gọi hai anh em này: “Các ngươi hay theo ta, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Xin đọc bài giảng “Tay Đánh Lưới Người” để hiểu rõ ý nghĩa của “Tay Đánh Lưới Người”). Chúa Giê-su đi khắp xứ Ga-li-lê, Chúa đi vào các nhà hội để rao truyền Tin Lành của vương quốc Chúa Trời, và Chúa còn chữa lành mọi thứ bịnh tật trong dân chúng.

Tám Phước Lành Trong Bài Giảng Trên Núi

Bây giờ chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ 5. Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Lành theo Ma-thi-ơ có thể chia làm 5 bộ phận, mà chương 5, 6 và 7 chính là phần thứ nhất trong nguyên bộ lời dạy của Chúa.  Ba chương này được gọi là “Bài giảng trên núi”.

Trong 3 chương này Chúa Giê-su giảng dạy về những đức tính của người dân của vương quốc Chúa Trời. Các nhà học giả Kinh Thánh cho rằng Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7 là Hiến Pháp của vương quốc Chúa Trời. Trong Tân Ước, Tín Đồ Cơ Đốc là người dân của vương quốc Chúa Trời, cho nên chúng ta phải hiểu rõ lời dạy trong 3 chương này, rồi chúng ta mới có thể sống một cuộc sống xứng đáng là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (2)

Ma-thi-ơ 4: 5 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 4:1 – 4, ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su hãy dùng quyền năng kỳ diệu của mình để trông nom cho lợi ích của bản thân mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tra khảocuộc cám dỗ này về hai phương diện còn lại. 

Gieo Mình Xuống Từ Nóc Của Đền Thờ Là Trái Nghịch Với Ý Chỉ Của Chúa Trời 

Ma-thi-ơ 4:5 – 7. 5 Rồi ma quỉ đem Chúa vào thành phố thánh, và đặt Chúa trên nóc của Đền Thờ, 6 và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: ‘Chúa sẽ sai các thiên sứ gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp phải hòn đá’”. 7 Chúa Giê-su phán rằng: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Chúa Trời ngươi.’” 

Thành phố thánh tức là thành phố Giê-ru-sa-lem. Đền Thờ của Chúa Trời là ở trong thành phố Giê-ru-sa-lem. Ma quỉ đặt Chúa Giê-su trên nóc của Đền Thờ, rồi nó cám dỗ Chúa hãy gieo mình xuống. 

Các bạn có cảm nghĩ gì về đoạn Kinh Thánh này? Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng cuộc cám dỗ gì mà kỳ lạ và ngu dại như thế! Tại sao kỳ lạ và ngu dại? Tại vì tôi nghĩ rằng nếu ma quỉ đến cám dỗ tôi hãy nhảy xuống từ nóc nhà, thì chỉ có kẻ điên khùng ngu dại mới chịu nghe theo nó mà nhảy thử coi Chúa Trời có bảo hộ mình hay không, còn tôi là con người đầu óc sáng suốt thì không bao giờ làm chuyện điên khùng như vậy đâu! Các bạn có cảm nghĩ tương tự như vậy không? 

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1)

Ma-thi-ơ 4: 1 – 4

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về phép báp-tem của Chúa Giê-su. Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ 4.

Ma-thi-ơ 4:1 – 4  1 Sau đó Thánh Linh hướng dẫn Chúa Giê-su đến đồng vắng (tức là vùng sa mạc) để chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Sau khi Chúa đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm rồi, thì Chúa đói. 3 Quỉ cám dỗ đến gần Chúa và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy khiến những hòn đá nầy biến thành bánh đi.” 4 Chúa Giê-su đáp rằng: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời.’”

Tại Sao Thánh Linh Hướng Dẫn Chúa Giê-su Đến Đồng Vắng Để Chịu Ma Quỉ Cám Dỗ?

Sau khi Chúa Giê-su chịu phép báp-tem rồi, thì Thánh Linh hướng dẫn Chúa đến đồng vắng (tức là vùng sa mạc) để chịu ma quỉ cám dỗ.

Xin các bạn để ý, đây không phải là Chúa tình cờ đi vào đồng vắng rồi bị ma quỉ cám dỗ, mà là Thánh Linh hướng dẫn Chúa đi vào đồng vắng để chịu ma quỉ cám dỗ. Vậy thì cuộc cám dỗ này là ở trong dự tính của Chúa Trời. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là do Chúa Trời sắp đặt trước.

Tại sao Chúa Trời lại để cho Con của Ngài chịu ma quỉ cám dỗ? Chúa Trời là toàn năng, Ngài có thể làm được bất cứ việc gì nếu Ngài muốn, vậy mà Ngài chẳng những không bảo hộ cho Chúa Giê-su khỏi bị cám dỗ, mà Thánh Linh của Ngài còn dẫn đưa Chúa đi vào đồng vắng để chịu ma-quỉ cám dỗ! Chúa Trời làm như vậy thì có mục đích gì?

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Chịu Phép Báp-tem

Ma-thi-ơ 3: 13 – 17 

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Đây là Con yêu dấu của ta, ta rất hài lòng về người

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong bài giảng trước chúng ta đã thấy rằng Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng, người kêu gọi dân chúng phải ăn năn hối cải, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần! Nhiều người đến cùng Giăng, họ xưng tội mình và chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 3:13 – 17.

Ma-thi-ơ 3:13 – 17 13 Thế rồi Chúa Giê-su từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, để chịu Giăng làm phép báp-tem. 14 Nhưng Giăng ngăn cản Chúa rằng: “Chính tôi cần phải chịu ngươi làm phép báp-tem, mà sao ngươi lại đến cùng tôi?” Chúa Giê-su đáp rằng: 15 “Bây giờ cứ làm như vậy đi, vì chúng ta làm trọn vẹn mọi sự công nghĩa như thế là hợp lễ.”  Giăng bèn vâng lời người. 16 Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Chúa Giê-su liền ra khỏi nước. Kìa, bầu trời mở ra, Chúa thấy Thánh Linh của Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu và đậu trên Chúa. 17 Kìa, có tiếng nói từ trên trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta, ta rất hài lòng về người.”

Chúa Giê-su Chẳng Nhận Biết Tội Lỗi

Tại sao Chúa Giê-su phải chịu phép báp-tem? Loài người chúng ta cần phải ăn năn hối cải rồi chịu phép báp-tem, tại vì chúng ta đều đã phạm tội. Nhưng Chúa Giê-su chưa hề phạm một tội lỗi nào cả, Chúa là hoàn toàn trọn vẹn. Nếu Chúa có phạm bất cứ một tội lỗi nào, cho dù là một tội rất nhẹ, thì Chúa không thể cứu chuộc chúng ta được.

Tiếp tục đọc

Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 3:1 – 12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Peggy's Cove 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ chương 3. Đến chương này thì Chúa Giê-su đã trưởng thành rồi.

Ma-thi-ơ 3:1 – 12 1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng (tức là vùng sa-mạc) của  xứ Giu-đê, 2 nói rằng: “Các ngươi phải ăn năn, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần!” 3 Ấy chính là đấng  mà tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: “Có tiếng kêu trong đồng vắng: ‘Hãy dọn đường của Chúa, san bằng các nẻo của Chúa.’” 4 Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. 5 Bấy giờ, dân chúng của thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, cả miền xung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. 6 Khi họ xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 7 Nhưng khi Giăng thấy nhiều người thuộc nhóm Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem, thì người bảo họ rằng: “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ sắp đến? 8 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự khoe rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta;’ Ta nói cho các ngươi rằng Chúa Trời có thể khiến những hòn đá nầy sinh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 10 Bây giờ cái búa đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn đi và quăng vào lửa. 11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi về ăn năn; nhưng đấng đến sau ta có quyền năng hơn ta, ta không xứng đáng xách dép cho người. Ấy là đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay người cầm cái sàng mà dê sạch sân lúa của mình và người sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”
đọc tiếp

Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đông Phương Và Cuộc Chạy Trốn Qua Ê-díp-tô

Ma-thi-ơ 2:1 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Cuộc chạy trốn qua Ê-díp-tô

Cuộc chạy trốn qua Ê-díp-tô

 (Tải xuống bản nghe MP3)   (Tải xuống bản in PDF)

Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đông Phương Để Thờ Lạy Vua Mới Sinh Của Giu-đa 

Ma-thi-ơ 2:1 – 12  1 Sau khi Chúa Giê-su đã sinh tại thành Bết-lê-hem của xứ Giu-đê dưới đời vua Hê-rốt, có mấy thầy chiêm tinh ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi rằng: “Vị vua mới sinh của dân Giu-đa ở đâu? Vì chúng tôi ở đông phương đã thấy ngôi sao của vua, nên đến đây để thờ lạy vua.” 3 Khi vua Hê-rốt nghe tin ấy, thì vua cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua bèn nhóm họp các thầy tế lễ cả và các thầy dạy Luật trong dân chúng mà tra hỏi rằng: “Đấng Christ phải sinh tại đâu?” 5 Họ tâu rằng: “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; tại vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 6 ‘Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ra ngươi chẳng có thua kém các người lãnh đạo của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ, là đấng sẽ chăn giữ dân ta Y-sơ-ra-ên.’” 7 Vua Hê-rốt bèn mời một cách kín đáo mấy thầy chiêm tinh đến mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đó đã hiện ra khi nào. 8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: “Các ngươi hãy đi tìm kiếm con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, hầu cho ta cũng đến mà thờ lạy người.” 9 Mấy thầy nghe vua nói xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy ở bên đông phương đi trước mặt họ cho đến ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10 Khi mấy thầy thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Khi vào trong nhà, họ thấy con trẻ cùng với mẹ người là Ma-ri, họ quỳ xuống thờ lạy người. Rồi họ bày của quý ra và dâng cho người các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. 12 Và trong giấc chiêm bao mấy thầy đã được Chúa Trời cảnh cáo rằng không nên trở lại với vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác về xứ mình. 

Đoạn Kinh Thánh này nói đến các thầy chiêm tinh từ đông phương đến tìm kiếm vị vua mới sinh của dân Giu-đa. Trong Kinh Thánh Việt Ngữ thì dịch là “mấy thầy bác sĩ đến từ đông phương”. Thật ra mấy thầy này không phải là bác sĩ. Ý nghĩa của chữ này trong nguyên văn Hy-lạp là “kẻ thông minh, có học vấn đặc biệt về môn chiêm tinh học”. Chiêm tinh học là ngành học vấn nghiên cứu về sự chuyển động của các ngôi sao trên trời, rồi từ đó mà dự đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai. 

Sau khi Chúa Giê-su đã sinh tại thành Bết-lê-hem của xứ Giu-đê,  các thầy chiêm tinh này ở bên đông phương quan sát được một ngôi sao đặc biệt xuất hiện, họ nhận ra rằng ngôi sao này chỉ về vị vua mới sinh của dân Giu-đa, cho nên họ đến Giê-ru-sa-lem là thủ đô của xứ Giu-đê để thờ lạy vị vua này. 

Tiếp tục đọc

Gia Phổ Và Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Christ

Ma-thi-ơ 1:1-25

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên

Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Giới Thiệu Quyển Sách Tin Lành Theo Ma-thi-ơ 

Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo quyển sách “Tin Lành Theo Ma-thi-ơ”. Bộ Tân Ước của Kinh Thánh gồm có 27 quyển sách, “Tin Lành Theo Ma-thi-ơ” là quyển sách đầu tiên của Tân Ước. 

Ma-thi-ơ là một trong những môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-su, và người được Chúa chọn làm một trong 12 sứ đồ. Người vốn là một người thâu thuế. Hồi đó ở nước Y-sơ-ra-ên người thâu thuế bị người ta khinh thường lắm, người ta coi họ là những kẻ thấp hèn, phạm tội trầm trọng. Tại vì phần đông những người thâu thuế thường hay đòi người dân phải nộp số tiền nhiều hơn đã quy định, cho nên người ta khinh thường thù oán họ. Khi Chúa Giê-su thấy Ma-thi-ơ, Chúa kêu gọi người, và người vui lòng từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Về sau Chúa biến đổi Ma-thi-ơ thành ra một người sứ đố trung tín đắc lực. Trong quyển sách “Tin Lành Theo Ma-thi-ơ”, Ma-thi-ơ ghi lại lời dạy của Chúa cùng những việc Chúa đã làm khi Chúa ở thế gian này. 

Tiếp tục đọc