Trở Nên Môn Đồ Của Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 13:51 – 52

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của tay lưới trong Ma-thi-ơ 13:47 – 50. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:51 – 52 51 “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng!” Các môn đồ thưa rằng: “Có hiểu.” 52 Ngài bèn phán rằng: “Vì cớ ấy, mọi thầy dạy Luật Pháp đã trở nên môn đồ của nước Thiên Đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho tàng của mình ra.”

Sau khi Chúa Giê-su đã giảng dạy cho các môn đồ về những ví dụ: Ví dụ của Người Gieo Giống, Ví Dụ của Cỏ Lồng Vực, Ví Dụ của Hột Cải, Ví Dụ của Men, Ví Dụ Của Báu, Ví Dụ của Hột Châu, Ví Dụ của Tay Lưới (Xin đọc những bài giảng về các ví dụ này để hiểu rõ ý nghĩa), Ngài hỏi các môn đồ rằng: “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng!” Rất hiển nhiên “mọi điều đó” là chỉ về những ví dụ Ngài đã giảng dạy trong Ma-thi-ơ 13. Rồi Chúa Giê-su nói tiếp rằng: “Vì cớ ấy, mọi thầy dạy Luật Pháp đã trở nên môn đồ của nước Thiên Đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho tàng của mình ra.”

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Hột Cải

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (5)

Ma-thi-ơ 13:31-32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnVí Dụ Của Hột Cải (2)

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Phối Hợp Ví Dụ Của Người Gieo Giống Với Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Chúng ta đã tra khảo 2 ví dụ trong Ma-thi-ơ 13: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực” (tức là cỏ lùng) (Xin đọc 3 bài giảng “Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1) & (2)”, và “Ví Dụ của Cỏ Lồng Vực” để hiểu rõ ý nghĩa của 2 ví dụ này). Nhưng chúng ta chỉ học về ý nghĩa ở bề mặt thôi, chúng ta chưa đi sâu vào ý nghĩa quan trọng sâu xa ở bên trong. Hôm nay trước khi tra khảo một ví dụ mới, tôi sẽ phối hợp hai ví dụ đó với nhau, rồi chúng ta sẽ thấy ý nghĩa rất phong phú sâu xa bao hàm trong hai ví dụ này.

Trong “Ví dụ của người gieo giống”, một người nông dân đi ra gieo giống, mà hột giống là tượng trưng cho đạo của nước Thiên Đàng.

Ma-thi-ơ 13:19 19 Khi người nào nghe đạo của nước Thiên Đàng mà không hiểu, thì quỉ dữ đến giật lấy điều đã gieo trong lòng của người; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.

Mà đạo của nước Thiên Đàng tức là lời dạy của Chúa Trời.

Còn trong “Ví dụ của cỏ lồng vực”, Con của loài người gieo giống tốt trong ruộng mình, giống tốt là tượng trưng cho con cái của nước Thiên Đàng.

Tiếp tục đọc

Người Nông Dân

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (17)

2 Ti-mô-thê 2:6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

 (Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)   

Hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc. 

2 Ti-mô-thê 2:6  6 Người nông dân làm ruộng khó nhọc đáng phải là kẻ đầu tiên được thâu hoa lợi. 

 Trong đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phao-lô so sánh Tín Đồ Cơ Đốc với người nông dân. 

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Hột Giống

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (4)

Mác 4:26-29

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnVí Dụ Của Hột Cải

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã tra khảo hai ví dụ trong Ma-thi-ơ: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực”.  Hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ trong Mác.

Mác 4:26-29 26 Chúa lại nói rằng: “Nước Chúa Trời tựa như một người gieo giống xuống đất; 27 người ngủ hay thức, đêm và ngày, hột giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết nó mọc lên thể nào. 28 Vì đất tự sinh ra quả: ban đầu là cây, kế đến bông, rồi bông kết thành hột. 29 Khi quả đã chín, người liền tra liềm lưỡi vào, vì mùa gặt đã đến.”

Trong ví dụ này Chúa Giê-su giảng dạy về một khía cạnh khác của nước Chúa Trời.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (3)

Ma-thi-ơ 13: 24 – 30, 36 – 43

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong hai kỳ vừa rồi chúng ta đã tra khảo “Ví dụ của người gieo giống (1) & (2), hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ khác: “Ví dụ của cỏ lồng vực” 

Ma-thi-ơ 13:24-30 24 Chúa Giê-su kể cho họ một ví dụ khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù của người đến và gieo cỏ lồng vực vào trong lúa mì rồi đi. 26 Nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt, thì cỏ lồng vực cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: “Thưa chủ, chủ chẳng gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Tại sao lại có cỏ lồng vực?” 28 Chủ đáp rằng: “Một kẻ thù đã làm điều đó.” Các đầy tớ thưa rằng: “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?” 29 Chủ nói rằng: “Không nên, e rằng khi nhổ cỏ lồng vực thì các ngươi sẽ nhổ cả gốc lúa đi. 30 Cứ để cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn thợ gặt rằng: “Trước hết hãy nhổ cỏ lồng vực và bó lại từng bó để đốt đi; nhưng hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.”” 
Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (2)

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (2)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1).

Ma-thi-ơ 13:3 – 9. 3 Chúa dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Chúa nói rằng: “Một người gieo giống đi ra để gieo. 4 Khi đang gieo, một số giống rơi dọc đường đi, chim bay xuống và ăn đi. 5 Một số khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, không có nhiều đất, giống mọc lên liền vì đất không sâu. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ nên chết khô. 7 Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên và giống bị chết nghẹt. 8 Một số khác rơi vào chỗ đất tốt thì sinh trái, hột ra được một trăm, hột ra sáu chục, hột ra ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Tầm Quan Trọng Của Ví Dụ Này

Đây là ví dụ đầu tiên trong Tân Ước, Chúa Giê-su dạy rằng ví dụ này là cực kỳ quan trọng. 

Mác 4:13. 13 Và Chúa bảo họ: “Các ngươi không hiểu ví dụ này sao? Vậy thì các người làm sao hiểu được những ví dụ khác?”

Chúa nói rằng nếu chúng ta không hiểu ví dụ này, thì chúng ta sẽ không hiểu nổi những ví dụ khác. Bởi vậy chính Chúa Giê-su đã giải thích ý nghĩa của ví dụ này: 

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1)

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (1)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta bắt đầu học tập những ví dụ trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước có rất nhiều ví dụ. Khi Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, Chúa thường dùng những chuyện trong đời sống hàng ngày để làm ví dụ, rồi từ những ví dụ đó mà rút ra những bài học thuộc linh. Những ví dụ này đều mang ý nghĩa rất sâu rộng uyên thâm. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa bao hàm trong đó, chúng ta chỉ thấy đó là những câu chuyện lý thú. Thực ra những ví dụ này là những lời dạy quan trọng liên quan đến ơn cứu chuộc của chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của những ví dụ này tức là không hiểu rõ lời dạy của Chúa về ơn cứu chuộc vậy. 

Tiếp tục đọc