Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (2)

Sự Sống Đời Đời (14)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnGeese 07

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo phần (1) của điều răn “yêu thương người lân cận như mình”. Yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là những gì mà ta muốn người khác làm cho mình, thì ta hãy đi làm những điều đó cho người lân cận. Người lân cận không những chỉ là các anh chị em Tín Đồ trong Hội Thánh, hay bạn bè thân thuộc, hay là những người hàng xóm. Chúa Giê-su dạy rằng hàng ngày khi ta gặp những kẻ bị lâm vào nguy hiểm gian nan, thì ta nên giúp đỡ họ và yêu thương họ như mình bất cứ họ có phải là bạn bè thân thuộc hay không. Hôm nay chúng ta học tiếp phần (2) của điều răn này.

Hãy Bán Hết Gia Tài Mà Tặng Cho Kẻ Nghèo Nàn

Ma-thi-ơ 19:16 – 26. 16 Bấy giờ có một người đến hỏi Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành gì để được sự sống đời đời?” 17 Chúa Giê-su đáp rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn được vào sự sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người đó hỏi: “Những điều răn gì?” Chúa Giê-su nói rằng: “Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ; và hãy yêu thương người lân cận như mình.” 20 Người trẻ đó nói rằng: “Tôi đã giữ hết các điều này; tôi còn thiếu điều gì nữa?” 21 Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.” 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì ra đi, bộ buồn bực; vì người có của cải nhiều lắm. 23 Chúa Giê-su bèn nói cùng các môn đồ rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu có vào nước Thiên Đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa Trời.” 25 Các môn đồ nghe lời ấy thì kinh ngạc lắm mà nói rằng: “Vậy thì ai được cứu chuộc?” 26 Chúa Giê-su ngó môn đồ mà nói rằng: “Điều đó loài người không thể làm được, nhưng Chúa Trời làm mọi việc đều được.”

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một người trẻ. Người này đến hỏi Chúa rằng người phải làm điều lành gì để được sự sống đời đời. Chúa bảo người hãy giữ các điều răn: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ, và hãy yêu thương người lân cận như mình. Người này trả lời rằng người đã giữ hết những điều này, người còn thiếu điều gì nữa.

Tiếp tục đọc

Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (1)

Sự Sống Đời Đời (13)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnPeggy's Cove 09

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Lu-ca 10:25 – 28. 25 Bấy giờ một thầy dạy Luật đứng lên để thử Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26 Chúa nói rằng: “Trong Luật Pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” 27 Ông thầy dạy Luật trả lời rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như mình.” 28 Chúa  nói rằng: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó thì sẽ được sống.” 

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su nói rằng nếu ta muốn được hưởng sự sống đời đời, thì ta phải làm theo hai điều răn này. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo điều răn quan trọng nhất trong Kinh Thánh: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời Ngươi.” Hôm nay chúng ta học tiếp điều răn thứ hai: “Yêu thương người lân cận như mình.” 

Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình Có Nghĩa Là Gì? 

Đầu tiên yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là gì? 

Khổng Tử có dạy rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Câu này có nghĩa là những gì mà ta không muốn người khác làm cho mình, thì ta đừng làm những điều đó cho người ta. Nếu ta không muốn bị người ta chưởi mắng thì đừng chưởi mắng người ta. Nếu ta không muốn bị người ta hành hạ thì đừng hành hạ người ta. Nếu ta không muốn bị người ta lừa gạt thì đừng lừa gạt người ta. Nếu ta không muốn bị người ta nói xấu thì đừng có nói xấu người ta. 

Câu nói này có một tiêu chuẩn đạo đức rất cao, hồi xưa tất cả những người theo học sách Nho đều quen biết câu nói này. Nhưng Chúa Giê-su giảng dạy cho ta một điều răn còn cao siêu hơn câu nói của Không Tử rất nhiều. 

Tiếp tục đọc

Hết Lòng, Hết Linh Hồn, Hết Sức, Hết Trí Mà Kính Mến Gia-vê Chúa Trời Ngươi

Sự Sống Đời Đời (12)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnPeggy's Cove 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)   

Điều Kiện Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Trong những bài giảng trước chúng ta đã tra khảo về các phương diện của sự sống đời đời hiện bây giờ trên đời này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Hôm nay chúng ta sẽ học tập về điều kiện để được hưởng sự sống đời đời.

Lu-ca 10:25 – 28. 25 Bấy giờ một thầy dạy Luật đứng lên để thử Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26 Chúa nói rằng: “Trong Luật Pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” 27 Ông thầy dạy Luật trả lời rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như mình.” 28 Chúa  nói rằng: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó thì sẽ được sống.”

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một ông thầy dạy Luật. Ông này hỏi rằng ông cần phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Chúa Giê-su hỏi lại ông này: “Trong Luật Pháp có chép điều gì?” Rồi ông này đọc ra hai điều răn quan trọng nhất trong Kinh Thánh, đó là: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như mình. Chúa Giê-su bảo ông này hãy làm theo hai điều răn đó thì sẽ được sống.

Cuộc đối thoại này rất quan trọng vì nói đến điều kiện để được hưởng sự sống đời đời. Nếu ta muốn được hưởng sự sống đời đời thì ta phải thực hành hai điều răn này. Hôm nay chúng ta chỉ tra khảo về điều răn thứ nhất: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi, kỳ sau chúng ta mới tra khảo điều răn thứ hai.

Tiếp tục đọc

Cửa Hẹp Và Đường Chật

Sự Sống Đời Đời (11)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnTransmitter site road 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ta Phải Vào Cửa Hẹp Và Đi Trên Đường Chật

Trong hai bài giảng trước tôi đã giải đáp hai thắc mắc rất quan trọng, ấy là: Những Tín Đồ Cơ Đốc vẫn sống trong tội lỗi có được hưởng sự sống đời đời không? Tại sao chỉ làm điều lành vẫn không được hưởng sự sống đời đời? Hôm nay chúng ta học tập về một khía cạnh khác. Sau khi ta trở thành Tín-Đồ Cơ Đốc rồi, ta bắt đầu cuộc sống mới cùng với Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, ấy chính là sự sống đời đời trên thế gian này. Trong cuộc sống mới này có một điều ta cần phải để ý.

Ma-thi-ơ 7:13 – 14. 13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Căn cứ theo câu nói này của Chúa Giê-su, hễ ai muốn được sự sống thì phải vào cửa hẹp và đi trên con đường chật, vì con đường chật dẫn đến sự sống, nhưng rất ít người kiếm được cái cửa hẹp và đường chật này. Phần đông người đời thì vào cửa rộng và đi trên đường khoảng khoát, nhưng con đường khoảng khoát chỉ dẫn đến sự hư mất thôi.

Tại sao chỉ có rất ít người kiếm được cái cửa hẹp và đường chật này? Cửa hẹp và đường chật là đại diện cho cái gì? Còn cửa rộng và đường khoảng khoát lại đại diện cho cái gì? Bây giờ chúng ta đi tìm giải đáp cho những thắc mắc này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Tại Sao Chỉ Làm Điều Lành Vẫn Không Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?

Sự Sống Đời Đời (10)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMui Wo 01

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Câu Chuyện Của Một Người Bác Gái Hiền Lành

Tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện thiệt. Có một bác gái là con người rất hiền lành, bác suốt đời hết lòng hết sức trông nom người chồng và các con cái trong gia đình. Hồi đó bác không tin ở Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, bác theo truyền thống gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Bác có ba đứa con gái và một đứa con trai út. Cả gia đình thương yêu nhau rất hạnh phúc. Con gái trưởng của bác thi vào đại học, sau khi ra trường cô này trở thành một giáo sư trung học. Nhờ bạn bè giúp đỡ hướng dẫn cô này nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su, cô trở thành một Tín Đồ Cơ Đốc. Cô mong rằng ba má và mấy đứa em của mình cũng tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Cô thường kể cho họ nghe về ơn cứu chuộc của Chúa Trời. Nhưng cả gia đình không ai chịu tin cả. Một hôm bác gái cảm thấy thân thể không lành, bèn đi coi bác sĩ, thì bác sĩ cho biết là bác đã mắc bịnh ung thư. Cả gia đình hoảng sợ, họ dẫn bác đi coi bác sĩ này bác sĩ kia để tìm cách chữa trị. Nhưng bịnh của bác càng ngày càng nặng, bác sĩ nói là ung thư của bác đã phát triển đến giai đoạn sau cùng. Cả gia đình đều lo lắng và khóc lóc. Ngoại trừ con gái trưởng ra, người chồng và các con cái đều đi cầu xin thần này thần nọ để chữa bịnh cho bác. Con gái trưởng là Tín Đồ Cơ Đốc, cô này chỉ cầu xin Chúa Trời giúp đỡ người mẹ tin vào Ngài và Chúa Giê-su trước khi mẹ qua đời. Cô này khuyên mẹ hãy phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời đi, rồi mẹ sẽ được hưởng ơn cứu chuộc.

Bác gái không có nói gì, nhưng bác bắt đầu ngẫm nghĩ rằng Chúa Trời và Chúa Giê-su này có phải thiệt hay không vậy ? Một đêm bác nằm mơ thấy một người mặc áo trắng, tuy không thấy rõ mặt mũi của người ấy, nhưng bác cảm nhận được ngay lập tức tình thương xót vô biên của người. Suốt đời bác chưa từng gặp một người hiền lành nhân từ như thế. Bác biết ngay rằng người ấy là Chúa Giê-su, bác cảm nhận được Chúa thương bác lắm. Bác cảm thấy mình tựa như biến thành một đứa con gái nhỏ trước mặt Chúa, bác xúc động quá mà khóc lên. Chúa Giê-su đến nắm lấy tay của bác và nói với bác rằng: “Con đừng có khóc, con hãy dọn dẹp hành lý, ta sắp dắt đưa con trở về nhà kìa!”

Tiếp tục đọc

Những Tín Đồ Cơ Đốc Vẫn Sống Trong Tội Lỗi Có Được Hưởng Sự Sống Đời Đời Không?

Sự Sống Đời Đời (9)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnHong Kong 06

 

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Một Điểm Thắc Mắc Rất Quan Trọng

Trong mấy kỳ trước chúng ta đã tra khảo về các khía cạnh của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này:

  • Liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai.
  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.
  • Sông nước hằng sống chảy ra từ trong lòng.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo về một điểm thắc mắc rất quan trọng, đó là sau khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc rồi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chúng ta có được hưởng sự sống đời đời không?

Tiếp tục đọc

Sông Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Trong Lòng

Sự Sống Đời Đời (8)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền Niagara 10

(Tải xuống ban in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã thấy rằng: 

  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.     

Hôm nay chúng ta tra khảo về một khía cạnh khác của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này. 

Chúa Giê-su Ban Cho Ta Nước Uống 

Giăng 4:14. 14 Ai uống nước mà ta sẽ ban cho thì sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước ta ban cho sẽ trở thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. 

Chúa Giê-su sẽ ban cho ta nước uống. Ai uống nước đó thì sẽ chẳng bao giờ khát nữa, mà nước đó còn trở thành một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. 

Ý nghĩa của câu nói này của Chúa Giê-su thì rất sâu sắc uyên thâm, bây giờ để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu này từng bước một. 

Tiếp tục đọc

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Bình Yên

Sự Sống Đời Đời (7)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền McDonald College 07

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Thế Giới Này Tràn Đầy Thù Oán, Đau Khổ, Lo Âu 

Ngày nay chiến tranh bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới, có khi là chiến tranh giữa hai hay vài quốc gia khác nhau, có khi là cuộc nội chiến trong một nước giữa chủng tộc này và chủng tộc kia. Những cuộc chiến tranh này thường kéo dài hàng chục năm.   

Có một nước ở Phi Châu, cuộc nội chiến trong nước đã kéo dài hơn mười năm rồi. Các bạn có biết đó là vì lý do gì không? Cuộc nội chiến đó không phải vì nguyên nhân chính trị hay chủng tộc, mà chỉ vì hột xoàn kim cương. Quân đội phản bội muốn tranh giành mãnd đất sản xuất rất nhiều kim cương, họ đã đánh trận với quân đội chính phủ trong nhiều năm qua, bao nhiêu người bị giết hại, bao nhiêu người dân bị què tay què chân. Tất cả những đau khổ tàn sát đó đều gây nên bởi lòng tham lam. 

Tiếp tục đọc

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Công Nghĩa

Sự Sống Đời Đời (6)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMcDonald College 04

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong hai bài giảng trước chúng ta đã tra khảo về hai khía cạnh của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này: Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ, và sự sống đời đời là cuộc sống tự do.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một khía cạnh khác của sự sống đời đời.

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Công Nghĩa 

1 Phi-e-rơ 2:24 24 Chính Chúa gánh vác tội lỗi của chúng ta trong thân thể Chúa trên cây gỗ, hầu cho chúng ta chết về tội lỗi và sống cho sự công nghĩa; bởi những vết thương của Chúa mà anh em được lành.

Chúa Giê-su gánh vác hết thảy tội lỗi của chúng ta trong thân thể mà chịu chết trên cây thập tự hầu cho chúng ta chết về tội lỗi và sống cho sự công nghĩa.

Hôm nay chúng ta chỉ tập trung về phần “sống cho sự công nghĩa”, còn về phần “chết về tội lỗi” tôi sẽ giải thích trong một bài giảng khác.

Tiếp tục đọc

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Tự Do

Sự Sống Đời Đời (5)

Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ HiềnMcDonald College 03

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Chúa Giê-su Cho Ta Được Tự Do

Kỳ trước chúng ta đã thấy rằng sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này là nhận biết Chúa Trời Đức Gia-vê chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ. Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một khía cạnh khác của sự sống đời đời. 

Giăng 8:36 36 Vậy nếu Đức Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do.

“Đức Con” là con của loài người, chính là Chúa Giê-su. Chúa thường tự xưng mình là con của loài người. Căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì người đời không có tự do, chỉ khi Chúa Giê-su buông tha chúng ta, chúng ta mới thật sự được tự do.

Nhiều người tưởng rằng nếu họ trở thành Tín Đồ Cơ Đốc thì họ sẽ mất đi tự do, thí dụ như họ không được đánh bạc, không được chơi bời, không được nói dối, không được giận hờn người khác, không được làm cái này cái kia v.v.

Nhưng lời dạy của Kinh Thánh là hoàn toàn trái ngược với ý tưởng của người đời.

Tiếp tục đọc

Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Chúa Trời Chân Thật Duy Nhất Cùng Chúa Giê-su Christ

Sự Sống Đời Đời (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMcDonald College 05

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã thấy rằng sự sống đời đời gồm có 2 phần: sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Sự sống đời đời hiện bây giờ là một cuộc sống mới tràn đầy công nghĩa, vui vẻ, bình yên sống cùng với Chúa Trời Đức Gia-vê chân thật duy nhất và Chúa Giê-su Christ. Chỉ có những người Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su mới được ban cho một cuộc sống mới như vậy. Trong tương lai vào ngày sau cùng, khi Chúa Giê-su trở về thế gian này thì Chúa sẽ cho những Tín Đồ chân chính được sống lại, ấy chính là sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Sự sống đời đời hiện bây giờ là bằng chứng của sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Nếu bây giờ chúng ta đã được một cuộc sống mới tràn đầy công nghĩa, vui vẻ, bình yên sống cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su, thì ta biết chắc rằng trong tương lai ta hẳn được sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng; ngược lại nếu bây giờ chúng ta không có một cuộc sống mới công nghĩa, bình yên, vui vẻ, thì trong tương lai ta cũng không được sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Tại vì cuộc sống mới này là quan trọng như thế, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự sống đời đời hiện bây giờ của người Tín Đồ Cơ Đốc.

Tiếp tục đọc

Liên Hệ Giữa Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Và Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai

Sự Sống Đời Đời (3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMcDonald College 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã thấy rằng Tín Đồ Cơ Đốc được ban cho sự sống đời đời ngay bây giờ trên thế gian này. Sự sống đời đời trên thế gian này là một cuộc sống vui vẻ, bình yên, công nghĩa, không bị tội lỗi ràng buộc và chúng ta có một quan hệ rất thân mật cùng với Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng ta, Chúa Trời là Cha của ta và ta là con cái của Ngài.

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo về mối liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng.

Tiếp tục đọc

Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Trên Thế Gian Này

Sự Sống Đời Đời (2)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMcDonald College 01

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Các Bạn Có Muốn Hưởng Một Cuộc Sống Thật Sự Vui Vẻ Bình Yên Không?

Khi một nơi nào đó có phong cảnh thật đẹp, khí hậu rất tốt, cuộc sống rất thoải mái, thì người ta hay gọi chỗ đó là “Thiên Đàng trên trần gian.”

Khi một đôi vợ chồng vừa mới cưới nhau, tình thương giữa hai người thật sâu đậm, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc thương yêu, thì người ta cũng hay nói rằng đôi vợ chồng này hình như đang sống ở Thiên Đàng vậy.

bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Gì?

Sự Sống Đời Đời (1)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnJean Drapeau 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Các Bạn Có Muốn Sự Sống Đời Đời Không?

Trên thế giới này, hầu như người nào cũng muốn sống lâu. Người giàu có thì tìm thuốc này thuốc nọ mà ăn hầu cho được sống lâu hơn. Ở nước Mỹ, có một ca sĩ rất nổi tiếng, ông này rất giàu có. Ông có thể dùng tiền bạc để mua hầu hết tất cả mọi điều ông thích, nhưng điều mà ông ham muốn nhất là trường thọ, ông chỉ mong được sống càng lâu thì càng tốt.

Ông biết rằng cho dù ngày nay khoa học rất tân tiến, nhưng vẫn có nhiều chứng bịnh chữa không được. Ông sợ rằng một hôm nếu ông mắc phải chứng bịnh gì chữa không được thì ông sẽ chết đi, mà không chừng mười hay hai mươi năm sau, nhà khoa học mới tìm ra phương pháp để chữa trị bịnh đó, nhưng lúc đó ông đã chết từ lâu rồi, vậy thì trễ quá rồi!

Ông nghe nói rằng nếu ướp lạnh cái thân thể của con người, thì tất cả các bộ phận của thân thể sẽ được giữ lại hoàn hảo, không bị phân hủy; nếu sau này đem cái thân thể ướp lạnh này đi giải băng, thì bắp thịt sẽ mềm lại, và các cơ quan của thân thể vẫn còn trọn vẹn, rồi cả thân thể sẽ hoạt động lại, và con người sẽ được sống lại.

Tiếp tục đọc