Hãy Có Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (10)

Phi-líp 2:5 – 8

Bài Giảng Luận của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, Tín Đồ của Chúa Giê-su Christ trên khắp thế gian đều sửa soạn kỷ niệm sự ra đời của Chúa. Nhưng chúng ta nên kỷ niệm sự ra đời của Chúa bằng cách nào mới là tốt nhất?

Đầu tiên chúng ta muốn hiểu rõ Chúa Giê-su sinh vào thế gian để làm gì?

Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì?

Ma-thi-ơ 1:21 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Đoạn Kinh Thánh trên là lời của thiên sứ của Chúa Trời nói cùng Giô-sép, vị hôn phu của cô Ma-ri. Sau khi Ma-ri đã chịu thai, Giô-sép có ý định từ hôn. Nhưng Giô-sép là một người có nghĩa, người không muốn khiến Ma-ri bị sỉ nhục công khai, nên người muốn từ hôn một cách kín đáo. Khi Giô-sép đang suy tính về việc này, thì một thiên sứ của Chúa Trời hiện đến trong giấc mộng và bảo người rằng thai Ma-ri đang mang là bởi Đức Thánh Linh, nàng sẽ sinh một con trai, và Giô-sép nên đặt tên con trai ấy là Giê-su, tại vì chính con trai này sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Ý nghĩa của “Giê-su” là “Gia-vê cứu vớt”, hay “Gia-vê là sự cứu chuộc”, (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” để hiểu rõ lời giải thích)

Nếu bạn còn chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, thì sự ra đời của Chúa Giê-su không có ý nghĩa gì cả đối với bạn, tại vì căn cứ theo đoạn Kinh Thánh trên thì Chúa đến để cứu chuộc dân của Chúa ra khỏi tội lỗi. Sự cứu chuộc này là dành riêng cho người dân của Chúa, chứ không phải cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn được cứu chuộc thì đầu tiên bạn phải trở thành người dân của Chúa.

Ý nghĩa của sự cứu chuộc ra khỏi tội lỗi

Được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi có nghĩa là gì? Sự cứu chuộc ra khỏi tội lỗi gồm có hai phương diện:

1. Chúa Giê-su cứu chuộc chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi

Tất cả tội lỗi chúng ta đã phạm đều được rửa sạch bằng huyết báu của Chúa Giê-su, chúng ta được tha tội.

Ê-phê-sô 1:7 7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Chúa, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển của Chúa,
1 Giăng 1:7 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi chúng ta.

2. Chúa Giê-su cứu chuộc chúng ta ra khỏi sức mạnh ràng buộc của tội lỗi

Giăng 8:34 34 Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.”

Khi chúng ta phạm tội lỗi thì chúng ta trở thành tôi mọi của tội lỗi, có nghĩa là chúng ta bị sức mạnh của tội lỗi ràng buộc. Chúa Giê-su cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi thì ta không bị sức mạnh của tội lỗi ràng buộc nữa, có nghĩa là chúng ta có thể khắc phục sức mạnh của tội lỗi.

Rô-ma 8:2 2 Vì trong Chúa Giê-su Christ luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết.

Phần nhiều Tín Đồ Cơ Đốc chỉ nói về tội lỗi được tha thứ, nhưng không để ý đến khắc phục sức mạnh ràng buộc của tội lỗi. Thật ra được giải thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta vẫn bị sức mạnh của tội lỗi ràng buộc, thì cho dù những tội lỗi trong quá khứ được rửa sạch cũng vô ích, tại vì chúng ta sẽ tiếp tục phạm nhiều tội lỗi. Rốt cuộc suốt đời chúng ta cứ tiếp tục phạm tội, rồi cầu xin Chúa Trời tha tội, sau đó chúng ta lại bị cám dỗ rồi phạm tội lỗi nữa.

Chúng ta phải làm gì để phối hợp với công việc cứu chuộc của Chúa Giê-su?

Mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian là để cứu chuộc người dân của Chúa ra khỏi tội lỗi; thực ra Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta nên luôn luôn kỷ niệm sự ra đời của Chúa, chứ không phải chỉ là vào ngày Lễ Giáng Sinh thôi.  Vậy chúng ta phải làm gì để phối hợp với công việc cứu chuộc của Chúa Giê-su?

Tôi không phải nói rằng chúng ta có thể tự cứu lấy chính mình, hoàn toàn không phải! Chúa Giê-su đến cứu chuộc chúng ta, nhưng chúng ta phải phối hợp với công việc của Chúa. Sau khi tội lỗi trong quá khứ của chúng ta đã được rửa sạch bằng huyết báu của Chúa rồi, Chúa tiếp tục làm việc để cứu vớt chúng ta ra khỏi sức mạnh ràng buộc của tội lỗi, này là phương diện thứ hai của sự cứu chuộc; và chúng ta nên phối hợp với công việc của Chúa bằng cách bắt chước cuộc sống của Chúa.

Tôi không phải nói rằng cuộc sống của chúng ta phải trở nên hoàn hảo tốt đẹp giống như Chúa Giê-su vậy, điều đó không ai làm nỗi, chỉ có một mình Chúa Giê-su là hoàn toàn vô tội. Nhưng chúng ta có thể bắt chước cuộc sống của Chúa cho dù chúng ta không phải hoàn toàn vô tội, chẳng hạn như nhiều người trẻ tuổi bắt chước những diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng trên đời. Chúng ta không bắt chước những chuyện phù phiếm này, nhưng chúng ta bắt chước cuộc sống của Chúa Giê-su.

Các bạn đừng có ngạc nhiên, bắt chước Chúa Giê-su Christ là lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chứ không phải tôi tự ý bịa đặt ra:

1 Cô-rinh-tô 11:1 1 Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ vậy.

Cuộc sống của Đấng Christ là hoàn hảo tốt đẹp quá, chúng ta phải bắt chước cái gì trong cuộc sống của Chúa?

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có

Phi-líp 2:5 – 8 5 Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, 6 Chúa vốn có ảnh tượng của Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Ðức Chúa Trời là sự nên chộp lấy; 7 chính Chúa đã tự trút mình đi, lấy hình tôi tớ và được làm cho giống như loài người; 8 Chúa đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng chúng ta phải có đồng một tâm tình như Chúa Giê-su Christ. Vậy tâm tình của Chúa là sao?

1. Chúa Giê-su không chộp lấy sự bình đẳng với Đức Chúa Trời

Câu 6 của đoạn Kinh Thánh trên nói rằng Chúa Giê-su vốn có ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên chộp lấy; hay nói một cách khác là Chúa không hề muốn chộp lấy sự bình đẳng với Đức Chúa Trời.

Các bạn chắc nghỉ rằng có người nào lại muốn chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời, người đó chắc là điên khùng! Hỡi các bạn ơi, từ thời cổ xưa đã có người muốn chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời:

Sáng Thế Ký 3:1 – 6 1 Vả, trong các loài thú đồng mà Gia-vê Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: “Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” 2 Người nữ đáp rằng: “Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: “Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.”” 4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” 6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

Xin để ý vào những lời con rắn nói trong câu 4 và câu 5. Nó nói rằng nếu người nữ và chồng ăn trái này thì mắt của chúng sẽ được mở, chúng sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và ác. Câu 6 ghi rằng người nữ nghe nói vậy, thì người ăn trái đó và cũng cho chồng nữa. Vậy người nữ muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời, hay nói một cách khác, người nữ muốn chộp lấy sự bình đẳng với Ngài!

Phi-líp 2:6 ở phần trên ghi rằng Chúa Giê-su có ảnh tượng của Đức Chúa Trời, còn người nữ và chồng cũng được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa Trời:

Sáng Thế Ký 1:26 – 27 26 Ðức Chúa Trời phán rằng: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.” 27 Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

Chúa Giê-su không hề muốn chọp lấy sự bình đẳng với Đức Chúa Trời trong khi người nữ muốn trở nên giống như Ngài. Ấy là sự khác biệt đầu tiên giữa Chúa Giê-su và người nữ.

2. Chúa Giê-su vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết

Căn cứ theo Phi-líp 2:8 “Chúa đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.

Còn người nữ và chồng đã ăn cái trái ở giữa vườn, ấy là phản nghịch lại lời dặn của Chúa Trời (căn cứ theo  Sáng Thế Ký 3:2 – 3: 2 Người nữ đáp rằng: “Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: “Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.””)

Ấy là sự khác biệt thứ hai giữa Chúa Giê-su và người nữ.

Người nữ muốn chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời và không vâng phục lời của Ngài, hai điều này khiến người nữ và chồng phạm tội lỗi, từ đó tội lỗi đi vào trong thế gian, rốt cuộc hết thảy loài người đều phạm tội lỗi và bị sức mạnh của tội lỗi ràng buộc.

Sự liên hệ giữa chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời và không vâng phục lời của Ngài

Không chừng bạn nghỉ rằng cho dù tổ tiên của chúng ta muốn chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời, nhưng chính mình tôi chưa hề muốn chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời!

Hỡi các bạn ơi, chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời và không vâng phục lời của Ngài là dính liền với nhau. Trong đời sống hàng ngày chúng ta không cần phải vâng phục những người bình đẳng với mình chẳng hạn như bạn bè của mình, nhưng chúng ta phải vâng phục những người có quyền hành cao hơn mình, thí dụ: chúng ta phải vâng phục lời của ông chủ, hoặc người quản lý v.v. Nếu chúng ta không vâng phục lời của Chúa Trời thì chúng ta không coi Ngài có quyền hành cai quản cuộc đời của chúng ta, hay nói một cách khác là chúng ta coi chính mình là bình đẳng với Ngài.

Về một mặt khác, không muốn chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời và vâng phục lời của Ngài cho đến chết cũng dính liền với nhau. Chúa Giê-su vâng phục lời của Chúa Trời cho đến chết tại vì Chúa tôn kính Ngài là Đấng cai quản vũ trụ và cuộc sống của Chúa.

Bắt chước tâm tình của Chúa và hành vi việc làm

Bây giờ tôi tổng hợp lại tất cả những điểm đã tra khảo ở trên. Chúa Giê-su đến thế gian để cứu chuộc người dân của mình ra khỏi tội lỗi. Sự cứu chuộc gồm có hai phương diện:

  1. Cứu chuộc chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi, có nghĩa là hết thảy tội lỗi của chúng ta đều được rửa sạch bằng huyết báu của Chúa, chúng ta được tha tội.
  2. Cứu chuộc chúng ta ra khỏi sức mạnh ràng buộc của tội lỗi.

Chúng ta nên kỷ niệm sự ra đời của Chúa bằng cách bắt chước tâm tình của Chúa: không chộp lấy sự bình đẳng với Chúa Trời và vâng phục lời của Ngài cho đến chết. Lễ dĩ nhiên chúng ta không thể tự ý biến đổi tâm tình của mình giống như tâm tình của Chúa, nhưng chúng ta có thể cầu xin Đức Cha ở trên trời biến đổi tâm tình của ta giống như tâm tình của Chúa vậy.

Hơn nữa chúng ta cũng nên cầu xin Đức Cha giúp đỡ ta trau dồi hành vi của mình để xứng đáng gọi là con cái của Đức Chúa Trời:

Phi-líp 2:14 – 15  14 Phàm làm việc gì chớ nên cằn nhằn và tranh chấp, 15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Ðức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng bất cứ làm việc gì chúng ta cũng không nên cằn nhằn và tranh chấp. Bởi vì người đời thường hay cằn nhằn về nhiều việc và tranh chấp với nhau, khi chúng ta không cằn nhằn và không tranh chấp, thì tỏ ra rằng chúng ta quả thật là con cái của Đức Chúa Trời, khác hẳn với người đời và không vít, không tì, không chỗ trách được, tựa như đuốc chiếu sáng trong thế gian mờ tối.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

2 thoughts on “Hãy Có Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.